АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 1.12.2013г. до 31.12.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 847/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни МИРАЖ ХМ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 4.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “МИРАЖ – ХМ” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя М.П.Д., против Ревизионен акт № 240900725/18.01.2010 г., издаден от П.П.К., на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив, офис - Стара Загора, потвърден с Решение № 239/09.04.2010 г. издадено от Зам. Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив, в частта относно непризнат данъчен кредит в размер на 27 409,57 лв., допълнително начислен ДДС в размер на 36 942,50 лв., ведно със законните лихви върху посочените суми в общ размер на 14 570,16 лв., както и в частта относно допълнително установен корпоративен данък за 2008 г. в размер на 1508,60 лв., ведно със законните лихви в размер на 1373,04 лв.  ОСЪЖДА “МИРАЖ – ХМ” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя М.П.Д., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 2 086 лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
2 Административно дело No 1645/2011, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ю.Г.К.,
Н.С.А.,
С.Г.Д.,
Г.С.Б.,
Д.И.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,
К.Ф.К.,
К.И.Б.,
К.Т.С.,
Е.Ф.Х.,
И.Г.К.,
С.М.В.,
ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 18.12.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10 ОА 2942 от 24.11.2010 г. на Кмета на Община Пловдив.  ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Ю.Г.К., ЕГН **********,***, Н.С.А., ЕГН **********,***, С.Г.Д., ЕГН **********,*** и Г.С.Б., ЕГН **********,***, сумата от 790 лв. разноски по делото.  ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати по сметка за вещи лица на Административен съд – Пловдив, сумата от 150 лв., представляваща възнаграждение за вещо лице.  Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните по реда на АПК.  
3 Административно дело No 2030/2011, VII състав Дела от администр. характер - данъчни ВИЛА -ДИМИТЪР САШЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 27.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.А. с ЕТ „Вила – Д.С.“ с адрес на управление *** срещу ревизионен акт /РА/ №241005244/04.04.2011г., издаден от Е.Ц. – Гл. инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение №597/01.07.2011г. на Директора Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП /сега Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“/, с който на жалбоподателя не е признат данъчен кредит в размер на 901,36 лева и е начислена лихва за забава в размер на 185 лева и са установен допълнително данъчни задължения по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2006г. в размер на 10 102,60 лева и лихви в размер на 5 060,45 лева; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 42 834,10 лева и лихви в размер на 15 453,27 лева; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 13 894,53 лева и лихви в размер на 2 911,17 лева; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2009г. в размер на 13 171,87 лева и лихви в размер на 1 270,42 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Д.С.А. и като ЕТ „Вила – Д.С.“ с адрес на управление *** да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 2 565,74/две хиляди петстотин шестдесет и пет лева и седемдесет и четири стотинки/ разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
4 Административно дело No 2556/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ОРФЕЙ-Б АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 4.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ОРФЕЙ – Б” АД, ЕИК 112066016, със седалище и адрес на управление гр.Батак, обл.Пазарджишка, ул.”Партизанска” № 34, представлявано от Евангелос Герасимос Пападопулос против Ревизионен акт /РА/ № 131101293/13.06.2011г., издаден от В.И.К. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, ИРМ – Пазарджик, потвърден с Решение № 839 от 31.08.2011г. на Заместник - директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите (сега Дирекция”Обжалване и данъчно - осигурителна практика” – гр.Пловдив, при Централно управление на Национална агенция за приходите) относно допълнително начисления ДДС за данъчен период 01.04.2010г. – 30.04.2010г. в размер на 75 684,16 лв., ведно с прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 8 389, 27 лв.  ОСЪЖДА “ОРФЕЙ – Б” АД, ЕИК 112066016, със седалище и адрес на управление гр.Батак, обл.Пазарджишка, ул.”Партизанска” № 34, представлявано от Евангелос Герасимос Пападопулос, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 2 131 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
5 Административно дело No 2984/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни ГИДО ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 19.12.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 131100949 от 22.07.2011г., издаден от Стефка Спасова Чавдарова – старши инспектор по приходите при ТД на НАП–Пловдив, потвърден с Решение № 982 от 14.10.2011г. на Директор на Дирекция “ОУИ” /тогава, сега с променено наименование Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”/ - гр.Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА му с която на “Гидо Инвест”ЕООД, ЕИК *********, гр.Пещера, ул.”Георги Кьосеиванов”№23, представлявано от управителя Яков Джаров, допълнително е начислен данък добавена стойност за данъчен период месец Юни 2009г. за разликата от 5 521,10 лева до пълния установен размер на задължението от 27 462,88 лева, ведно с прилежащите лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”– Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на “Гидо Инвест”ЕООД, ЕИК *********, гр.Пещера, ул.”Георги Кьосеиванов”№23, представлявано от управителя Яков Джаров, сумата от 1 046,64 /хиляда четиридесет и шест лева и шестдесет и четири стотинки/ лева, разноски по съразмерност и компенсация.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
6 Административно дело No 3007/2011, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Н.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 20.12.2013г.
Отменя Заповед № 635 от 03.10.2011 г. на Заместник кмета на Община “Родопи” - Пловдив.  Осъжда Община “Родопи” – Пловдив да заплати на И.Н.Б., ЕГН **********,***, разноски в размер на 460/четристотин и шестдесет/ лева.  Решението е окончателно.  
7 Административно дело No 3255/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни КРОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 14.12.2013г.
Отхвърля жалбата на “Кром” ЕООД с ЕИК по Булстат № ***, със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от управителя Г.М.С. с ЕГН ********** обжалва Ревизионен акт № 131101717/11.07.2011 г., издаден от н.а.а. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, ИРМ Пазарджик, изменен с Решение № 1104/14.11.2011 г. в оспорената част касаеща допълнително начислен ДДС от 31085.23 лв. на 18052.21 лв. и прилежаща лихва от 7209.68 лв. на 4186.90 лв. Осъжда “Кром” ЕООД с ЕИК по Булстат № *** да заплати на Дирекция “ОДОП” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от на 894 /осемстотин деветдесет и четири/ лева възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.Препис от акта да бъде изпратен на страните.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
8 Административно дело No 931/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни МИРЕКЪЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 11.12.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241104117/05.12.2011 г., издаден от Т.А.Т. на длъжност инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, който с Решене № 213/24.02.2012 г. на Директора на Дирекция „ОУИ“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, е потвърден, в частта, с която на „МИРЕКЪЛ” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г.К.Г., не е признат данъчен кредит в размер на 66 215,67 лв., ведно със законните лихви и допълнително е установен корпоративен данък за 2010 г. в размер на 13 483,39 лв., ведно със законните лихви в размер на 962,68 лв., и е изменен, в частта, относно установения корпоративен данък за 2009 г., като същият е намалена от 19 627,90 лв. на 19 625,34 лв., ведно със законните лихви върху тази разлика.  ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив, да заплати на „МИРЕКЪЛ” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г.К.Г., сумата в размер на 4259 лв., представляваща заплатените държавна такса, възнаграждения за вещи лица и адвокатско възнаграждение.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
9 Административно дело No 1161/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни НЕНОВИ ГРУП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 17.12.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 131106268 от 06.01.2012 г., издаден от Г.Н.Ч., на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 271 от 12.03.2012 г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, към Национална агенция по приходите, в частта, с която по отношение на “НЕ-НОВИ ГРУП” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Б., ул. Т.К.” № 3 не е признат данъчен кредит в размер на 2816,67 лв. по фактури № 3000000010 от 01.07.2011г. и №3000000011 от 07.07.2011г., издадени от „Оникс 4 - 2009”ООД с Булстат ********, гр. Бра-цигово, ул. “Слави Дишлянов” № 9, заедно с начислените лихви за забава.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на “НЕНОВИ ГРУП” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Б., ул. Т.К.” № 3, сумата от 750.00лв./седемстотин и петдесет лева/, представляваща извършени от дру-жеството разноски по производството за заплатени държавна такса, възнаг-раждение за вещо лице и един адвокат.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
10 Административно дело No 1226/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни ТОКАШ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 4.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на “ТОКАШ” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ЖК. ”Тракия ”, блок № 1, вх.Б, ет.4, ап.13 с ЕИК 115157535, представлявано от управителя Тодор Любомиров Кашилски, срещу РА № 161103913/19.03.2012г., издаден от Евгени Стефанов Цончев - главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 251 от 06,03,2012г. на Директора на дирекция „ОУИ“ при ЦУ на НАП / понастоящем „ Дирекция „ОДОП“/ в обжалваната част за допълнително установения корпоративен данък за 2008г. в размер на 1664.22 лв. и общо лихви на стойност 336.33 лв., както и в частта за начислен ДДС в размер на 91 840,55 лв. с прилежаща лихва 34 430,43 лв.  ОСЪЖДА “ТОКАШ” ООД с ЕИК 115157535, представлявано от управителя Тодор Любомиров Кашилски, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” Пловдив възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита в размер на 3015,45 / три хиляди и петнадесет лева и 45 ст. / лева.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
11 Административно дело No 1227/2012, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Т.Т. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА РАЙОН СЕВЕРЕН ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 10.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ молба с вх. № 21241 от 01,11,2013г. на главен архитект на район „Северен“ при Община Пловдив, за тълкуване на Решение № 2071 от 01.10.2013г., по адм. дело № 1227 / 2012г.  Решението не подлежи на обжалване.  Препис от решението да се изпрати на страните.  
12 Административно дело No 1332/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ТАНГРАСТРОЙ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 21.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ТАНГРАСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.П., бул.***, представлявано от управителя Н. С. Н. против Ревизионен акт /РА/ № 161104920 от 09.01.2012г., издаден от В. В. П. - орган по приходите при Териториална дирекция гр.Пловдив на Националната агенция за приходите, потвърден с Решение № 326 от 28.03.2012г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив Централно управление на Национална агенция за приходите (сега Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно - осигурителна практика“ гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите) относно непризнато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 120 264, 20 лв., ведно с прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 15 844, 69 лв.  ОСЪЖДА „ТАНГРАСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.П., бул.***, представлявано от управителя Н. С. Н. да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 3172 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.    
13 Административно дело No 1505/2012, I състав Дела от администр. характер - данъчни ДЕЛТА КОМЕРС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 4.12.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261106025 от 18.01.2012 г., издаден от Н.Ч., на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална Дирекция на Национална агенция по приходите, гр. Пловдив, потвърден с Решение № 382 от 10.04.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта му с която на “Делта комерс” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. С., в края на ул. „С.“, представлявано от Управителя Н.С.Т. е отказан данъчен кредит в размер общо на 35 742.43 лв. по 21 броя данъчни фактури, издадени от „Бора-С“ ООД, ЕИК *********, гр. П., ул. "Г" №3, ап. 9 в периода 01 март 2008 г. до 31 октомври 2009 г. и са начислени лихви за просрочие, общо в размер на 12 392.70 лв.    ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на “Делта комерс” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. С., в края на ул. „С.“, представлявано от Управителя Н.С.Т., сумата от 1780.00лв./хиляда седемстотин и осемдесет лева/, представляваща извършени от дружеството разноски по производството за заплатени държавна такса, възнаграждение за вещо лице и един адвокат.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
14 Административно дело No 1687/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни КОНСОРЦИУМ СВЕТИ ГЕОРГИ ЗОГРАФ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 19.12.2013г.
ОТМЕНЯ изцяло Ревизионен акт (РА) № 1601001200/24.06.2010 г. издаден от Н.А.К. – орган по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 561/29.07.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите (сега Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно - осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите), в частта относно допълнително установения корпоративен данък на Консорциум “Свети Георги Зограф”, БУЛСТАТ ***** със седалище и адрес на управление ***** за 2007г., в размер на 24 777,15 лв. с прилежащите лихви за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 7230,78 лв. и изменен с решението, в частта относно допълнително установения корпоративен данък за 2008 г., като е намален от 31 038,50 лв. на 30967,65 лв., както и прилежащите лихви за несвоевременното му разчитане с бюджета намалени от 4 342,60 лв. на 4 332,69 лв.    ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на Консорциум “Свети Георги Зограф”, БУЛСТАТ ***** със седалище и адрес на управление *****, представлявано от Кръстю Георгиев Зидаров сумата от 735 лева, съставляваща сторените разноски по производството.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
15 Административно дело No 1803/2012, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Л.П.Т.,
С.А.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,
ПИРС-Д СИТИ ЕООД
Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Л.П.Т., ЕГН **********,*** и С.А.К., ЕГН **********,***, против Заповед № 10 ОА-129 от 26.01.2010 г. на Кмета на Община Пловдив, с която е одобрено изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на част от кв.110 – нов по плана на кв. „Македония“, гр. Пловдив, заедно с Таблица с устройствени показатели: за УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, XIX, XX, XXI, XXII за зона Смф /височина до 5 ет./15м., Плътност на застрояване – 65%, Кинт – 4,5, мин. Озел.площ – 35%; за УПИ VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII за зона Жс /височина до 5 ет./15 м., Плътност на застрояване – 50%, Кинт – 2, мин. Озел.площ – 50% и Работен устройствен план на част от кв.110-нов по плана на кв.”Македония”, гр.Пловдив с едно, дву, три, четири и пететажно застрояване с височини в абсолютни коти: 165,35м., 171,65м., 173,15м., 173,30м., 176,30м., 176,80м., и коти било 177,80м., 180,80м., 181,30м. за УПИ I, II, III, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, по нанесените застрояване, етажност и коти с червен и черен цвят.  ОСЪЖДА Л.П.Т., ЕГН **********,*** и С.А.К., ЕГН **********,*** да заплатят на Община Пловдив, сумата от 150,00лв./сто и петдесет лв./, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  ОСЪЖДА Л.П.Т., ЕГН **********,*** и С.А.К., ЕГН **********,*** да заплатят на „Пирс – Д сити“ ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. „Подофицер Г. Котов“ № 21, сумата от 900,00лв./деветстотин лв./, представляваща възнаграждение, заплатено на един адвокат.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
16 Административно дело No 2326/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЮНИОН 09 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на “ЮНИОН 09” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Уилям Гладстон“, № 50, представлявано от Управителя П.Е.П., против Ревизионен акт № 241200337 от 27.03.2012 г., издаден от В.Г.Г., на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална Дирекция на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 709 от 19.06.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“, в частта му, с която на дружеството е отказан данъчен кредит в размер общо на 16 299,80 лв. по 5 броя данъчни фактури издадени от „Д.“ ЕООД, ЕИК *********, гр. Стара Загора, за отчетни периоди м.октомври, ноември и декември 2009 г. и са начислени лихви за просрочие в размер на 3731.07 лв.  ОСЪЖДА “ЮНИОН 09” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Уилям Гладстон“, № 50, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 850.62лв./осемстотин и петдесет лева и 62 ст./, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
17 Административно дело No 2329/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ИВЕСТ ПЛАСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 9.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ИВЕСТ ПЛАСТ” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя С.В.Й. против Ревизионен акт № 161200007 от 26.03.2012г., издаден от Б.Г.Ч. - главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, с който е отказан данъчен кредит в размер на 245288.98лв. и съответните лихви в размер на 41631.97лв.     ОСЪЖДА “ИВЕСТ ПЛАСТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя С.В.Й. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и данъчносигурителна практика” - Пловдив сумата от 6188.40 лв. /шест хиляди сто осемдесет и осем лева. 40 стотинки/.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
18 Административно дело No 2338/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕНФИЕТО ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 3.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЕНФИЕТО”ООД – *, ЕИК **, представлявано от А.А.П. срещу РА № 161106983/11.04.2012 г., издаден от орган по приходите към ТД на НАП-Пловдив, в частта, в която е потвърден с Решение № 795/05.07.2012 г. на Директора на Д “ОДОП” – Пловдив.    ОСЪЖДА “ЕНФИЕТО”ООД – *, ЕИК **, представлявано от А.А.П. да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 1 316, 40 лв. / хиляда триста и щестнадесет лева и 40 ст./, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.  
19 Административно дело No 2339/2012, VII състав Дела от администр. характер - данъчни К-ВЕРДЕР ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ИЛКО ДИМИТРОВ ИЛЧЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 9.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К-ВЕРДЕР“ЕООД с адрес на управление гр. Хасково, ул.„Ком“, бл.4, вх.“Б”, ет.2, ап.6 срещу ревизионен акт /РА/ № 261200039/03.04.2012г., издаден от Светла Василева Пейчева на длъжност Главен инспектор при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение №740/ 25.06.2012г. на Директора Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП /сега Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“/, в частта, с която на жалбоподателя е отказано право на приспадане на ДДС общо в размер на 47 185,22 лева и са начислени съответните лихви за забава в размер на 7 018,52 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА „К-ВЕРДЕР“ЕООД с адрес на управление гр.Хасково, ул. „Ком“, бл. 4, вх.“Б”, ет.2, ап.6 да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1 534,74 лева /хиляда петстотин тридесет и четири лева и седемдесет и четири стотинки/разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
20 Административно дело No 2342/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ЮНИОН КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 12.12.2013г.
Отхвърля жалбата на Юнион комерс ЕООД, гр. Свиленград, ул. Стефан Стамболов № 16, вх. Б, ет.2, ап.10, с управител Иван Петров Петров против Ревизионен акт № 261106688 от 03.04.2010г., издаден от гл. инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 721/21.06.2012г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, сега Дирекция ”ОДОП”, в частта, с която на жалбоподателя не е признат данъчен кредит в размер на 162 046.25 лв. и лихва в размер на 71 028.11 лв.  Осъжда Юнион комерс ЕООД, гр. Свиленград, ул. Стефан Стамболов № 16, вх. Б, ет.2, ап.10, с управител Иван Петров Петров да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно–осигурителна практика” – Пловдив сумата от 5 111.49лв. разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
21 Административно дело No 2391/2012, I състав Дела от администр. характер - данъчни МАХ 2000 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.12.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 091200649 от 09.04.2012 г., издаден от Костадинка П. Я., на длъжност старши инспектор по приходите при Териториална Дирекция на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 732 от 25.06.2012 г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, към Национална агенция по приходите, в частта му, с която по отношение на “МАХ 2000” ООД, ЕИК ***, със седали-ще и адрес на управление *** е отка-зано право на данъчен кредит по ЗДДС в размер на 75271.83лв. по фактури за предоставени транспортни услуги, издадени от “ПИКА ТРАНС” ООД, гр. Кърджали и са начислени лихви за просрочие при разчитането на задължени-ята с бюджета, съобразно преобразуваните резултати за съответните отчетни периоди; определени са допълнителни задължения за заплащане на корпора-тивен данък по реда на ЗКПО за отчетната 2008 г. в размер на 11043.85лв., за отчетната 2009 г. в размер на 24 402.31лв., за отчетната 2010г. за разликата от 1200.16лв. до 2 298.72лв. и са начислени, съответните лихви за просрочие.  ОТХВЪРЛЯ оспорването на “МАХ 2000” ООД, ЕИК ***, със седа-лище и адрес на управление *** сре-щу Ревизионен акт № 091200649 от 09.04.2012 г., издаден от Костадинка П. Я., на длъжност старши инспектор по приходите при Територи-ална Дирекция на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 732 от 25.06.2012 г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпъл-нението” гр. Пловдив, към Национална агенция по приходите, в частта му с която по отношение на “МАХ 2000” ООД, е отказано право на данъчен кре-дит по ЗДДС размер на 3623.58лв. по фактура № 86 от 12.10.2008 г., издадена от “Пика транс” ООД, гр. Кърджали и са начислени лихви за просрочие при разчитането на задълженията с бюджета, съобразно преобразуваните резул-тати за съответните отчетни периоди; определени са допълнителни задълже-ния за заплащане на корпоративен данък по реда на ЗКПО за отчетната 2010г. в размер на 1200.16лв. и са начислени съответните лихви за просрочие.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на “МАХ 2000” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, сумата от 8783.00/осем хиляди седемстотин осемдесет и три лева/, представляваща из-вършени от дружеството разноски по производството за заплатени държавна такса, възнаграждение за вещо лице и един адвокат.  ОСЪЖДА “МАХ 2000” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на уп-равление ***, представлявано от Ор-хан Хасан Юсеин, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив, при Централно Управление на Нацио-нална агенция по приходите, сумата от 397.00/триста деветдесет и седем ле-ва/, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
22 Административно дело No 2608/2012, VII състав Дела от администр. характер - данъчни В.И.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 13.12.2013г.
 ИЗМЕНЯ по жалба на В.И.С. с адрес на призоваване гр.Хасково, ул.„Христо Ботев“, бл.23 ревизионен акт /РА/ №161200 897/02.05.2012г., издаден от Ваня Пенчева на длъжност Главен инспектор при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение №844/12.07.2012г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП/сега Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“/, като НАМАЛЯВА размера на допълнително определения данък по чл.34 ал. 4 от ЗКПО/отм./ от 10 808,63 лева на 1 656,96 лева, ведно с прилежащите лихви, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати по съразмерност и компенсация на В.И.С. сумата от 925,35/деветстотин двадесет и пет лева и тридесет и пет стотинки/ разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
23 Административно дело No 2609/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 21.12.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 16251200043/08.05.2012 г., издаден на “КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ” АД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Изпълнителния Директор В.М.В., от Г.С.Г. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 865/16.07.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, в частта, относно допълнително установени задължения за корпоративен данък за 2008 г. в размер на 5280 лв., ведно със законните лихви в размер на 1760,52 лв. и установената загуба за 2009 г.  ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 16251200043/08.05.2012 г., издаден на “КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ” АД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Изпълнителния Директор В.М.В., от Г.С.Г. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 865/16.07.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, в частта, относно допълнително установени задължения за данък по чл. 204, т. 2 от ЗКПО за 2009 г. в размер на 12102 лв., ведно със законните лихви в размер на 3797,68 лв., като НАМАЛЯВА така установеното задължение от 12102 лв. на 11212 лв., ведно със законните лихви върху тази разлика.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ” АД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Изпълнителния Директор В.М.В., сумата от 649,17 лв., представляваща съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждения за вещи лица и адвокатско възнаграждение.  ОСЪЖДА “КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ” АД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Изпълнителния Директор В.М.В., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1278,25 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
24 Административно дело No 2630/2012, I състав Дела от администр. характер - данъчни Й.С.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.12.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 161200445 от 25.04.2012 г., издаден от Н.С.Ч. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП, гр. Пловдив, в частта му, потвърдена с Решение № 856 от 16.07.2012 год. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с която спрямо Й.С.Ч.,***, са определени, като дължими към бюджета сумите, както следва : данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за отчетната 2006 г. в размер на 16390.43 лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 9999.32 лв. ; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за отчетната 2007г. в размер на 122.92 лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 57.62 лв. ; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г. в размер на 1246.47 лв. и съответните лихви за просрочие в размер на 396.99 лв. ; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009 г. в размер на 1990.33 лв. и съответните лихви за просрочие в размер на 408.86 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция да заплати на Й.С.Ч.,*** сумата от 2500.00лв./две хиляди и петстотин лв./, представляваща извършени от последния разноски по производството – заплатена държавна такса и възнаграждения за вещо лице и един адвокат.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
25 Административно дело No 2758/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни БУЛМЕТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 16.12.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 091106462/12.04.2012 г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 925/27.07.2012 г. на Директора на Д“ОУИ“ /сега Д ”ОДОП”/ Пловдив.    ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „БУЛМЕТ” ЕООД със седалище и адрес на управление *, представлявано от управителя В.Б. разноските по делото в размер на 1 570 лв./хиляда петстотин и седемдесет лева/.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.  
26 Административно дело No 2911/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ХЕЛИОС 2002 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.12.2013г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 16251100481/21.05.2012 г., издаден от С.С.К. – гл. инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с решение № 1042/28.08.2012 г. на Зам. директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който акт на „ХЕЛИОС-2002“ ООД - *** с Булстат ***, с адрес на управление: *** № 32А, с управител Х.Г.Ж., е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 475 498,28 лв. и съответните лихви за просрочие по фактури, издадени от доставчици „САРА СТИЛ -СТ.К. СОФИЯ" ЕТ; „ЩЕРН & КО"ООД; „АРЕКС АГРО" АД; „ТАЙГЕ БГ“ ООД; „МИЙТ БГ“ ООД; „РОЯЛ ЕКСПОРТ“ ЕООД; „ВАНГЕРА МИЙТ“ ООД и „Нико Мес“ ЕООД.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно- осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на„ХЕЛИОС-2002“ ООД - *** с Булстат ***, с адрес на управление: *** № 32А, с управител Х.Г.Ж., сумата от 915/деветстотин и петнадесет/ лева, представляваща разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
27 Административно дело No 2913/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни МИНИНВЕСТ - 2009 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 20.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „М.-2009“ООД с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК гр.******, представлявано от Л.Г.Х. и Тонка Ангелова Йовева РА № 241202163/31.05.2012 г. и РА № 1221039/11.06.2012 г. за поправка на РА, издадени от Й.Ж.Т. на длъжност гл.инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 1001 от 10.08.2012 г. на Зам.директора на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП за допълнително начислен ДДС в размер на 42 013,95 лева и прилежащите лихви.  ОСЪЖДА „М.-2009“ООД с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК гр.******, представлявано от Л.Г.Х. и Тонка Ангелова Йовева, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 1290 лева /хиляда двеста и деветдесет лева /.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
28 Административно дело No 2971/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ДИМА КАСЪРОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 11.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Н.* от гр. Любимец, ул. „Ивайловградска” № 9, ЕГН **********, в качеството й на ЕТ „Д.К.”, ЕИК * против РА № 261201696 от 30.05.2012 г. на ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с решение № 1086/24.08.2012 г. на зам. директора на Дирекция «ОУИ» /сега "ОДОП"/ Пловдив при ЦУ на НАП.    ОСЪЖДА Д.Н.* от гр. Любимец, ул. „Ивайловградска” № 9, ЕГН **********, в качеството й на ЕТ „Д.К.”, ЕИК * да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 1 784, 99 лв. /хиляда седемстотин осемдесет и четири лева и 99 ст./, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.  
29 Административно дело No 2993/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни ВОДОПАД ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 19.12.2013г.
ОТМЕНЯ по жалбата на „ВОДОПАД ГРУП“ ЕООД, с ЕИК *** Ревизионен акт /РА/ № 161202089/31.05.2012 г., издаден от Й. Ж. Т. на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 1109/28.08.2012 г. на зам. директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив /понастоящем „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“/ в ЧАСТТА, с която на дружеството е отказано право на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 641511,96 лв. по фактури № 101/01.08.2011 г. и № 102/01.12.2011 г. издадени от „БУЛПРОМ“ ЕООД и фактура 402/05.10.2011г. издадена от „Трансинженеринг БГ“ ЕООД.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, Пловдив при Централно управление на Национална агенция да заплати по съразмерност и компенсация на „ВОДОПАД ГРУП“ ЕООД, ЕИК ***. сумата от 39744 лв. /тридесет и девет хиляди седемстотин четиридесет и четири лева/ разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
30 Административно дело No 3222/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОФРУКТ-МГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 2.12.2013г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 261201455/29.06.2012 г., поправен с РА за поправка на РА № 1233143/24.09.2012 г., издадени от П.К.К. на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Хасково, потвърден с Решение № 1247/25.09.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ“ гр. Пловдив, в частта, с която на „АГРОФРУКТ - МГ” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Г.Д.М., не е признат данъчен кредит в размер на 75 933,73 лв. и прилежащи лихви в размер на 15 641,19 лв. като НАМАЛЯВА така установеното задължение от 75 933,73 лв. на 1089,21 лв., ведно с лихвите върху тази разлика.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на „АГРОФРУКТ - МГ” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Г.Д.М., сумата от 11511,43 лева, представляваща заплатените държавни такси, възнаграждение за вещо лице и възнаграждение за един адвокат.  ОСЪЖДА „АГРОФРУКТ - МГ” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Г.Д.М., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 27,14 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
31 Административно дело No 3327/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ДИ ЕС СТРОЙ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 6.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Ди ес строй” ООД, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: ******, представлявано от управителя Н.Г.М., против ревизионен акт № 16251200198 от 15.06.2013 г., издаден от Г.С.Г., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 1055 от 21.08.2013 г. на зам.-директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението“ Пловдив, упълномощен със заповед № ЗЦУ-100 от 20.01.2010 г. на изпълнителния директор на НАП, в частта за отказан данъчен кредит в размер на 159 138 лева и лихви в размер на 7 135,09 лева.  ОСЪЖДА “Ди ес строй” ООД, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: ******, представлявано от управителя Н.Г.М., да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (преди Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”; сменено наименование съгласно § 44, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр.94 от 30.11.2011 г.) град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 3 776 (три хиляди седемстотин седемдесет и шест) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
32 Административно дело No 3639/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни АСТАРТА БГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 16.12.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161202640/16.08.2012г., издаден от Ф.К. Т. – гл.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив, потвърден с Решение № 1386/30.10.2012 г. на Директора на Дирекция ”ОУИ“- гр. Пловдив при ЦУ на НАП В ЧАСТТА за непризнат данъчен кредит в размер на 1280 лева по фактура № 39/16.03.2011 г. с предмет на доставката автомобил Опел Зафира.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на „А. БГ“ ЕООД със седалище и адрес на управление *****“, Стопански двор, хостел „Б.“, срещу Ревизионен акт № 161202640/16.08.2012г., издаден от Ф.К. Т. – гл.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив, потвърден с Решение № 1386/30.10.2012 г. на Директора на Дирекция ”ОУИ“- гр. Пловдив при ЦУ на НАП В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ.   ОСЪЖДА „А. БГ“ ЕООД със седалище и адрес на управление *****“, Стопански двор, хостел „Б.“, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 792 лева /седемстотин деветдесет и два/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
33 Административно дело No 3775/2012, XVII състав Дела по ЗОС ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 21.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на Б. Т., прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пловдив, срещу Решение № 286, взето на четиринадесето заседание с протокол № 14 от 23.07.2008 г. на Общински съвет Асеновград, с искане същото да бъде прогласено за нищожно.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
34 Административно дело No 3796/2012, XVIII състав Други административни дела ДОЙЧ ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 17.12.2013г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Дойч“ ЕООД, ЕИК ***, срещу Заповед № 516/21.11.2012г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните-Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 3796/2012г. по описа на Административен съд, гр. Пловдив, като процесуално недопустимо.  ОСЪЖДА Областна дирекция по безопасност на храните-Пловдив да заплати на „Дойч“ ЕООД, ЕИК *** сумата от 1450/ хиляда четиристотин и петдесет лева/ разноски по делото.  ЗАЛИЧАВА датата 29.01.2014г. като съдебно заседание по делото.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.    
35 Административно дело No 3797/2012, XI състав Други административни дела ДОЙЧ ЕООД ГЛАВНИ ИНСПЕКТОРИ КЪМ ОБДХ - ПЛОВДИВ ИНЖ.ЮЛИЯН ПЕЕВ И ИНЖ.ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 20.12.2013г.
Прекратява делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Д“ЕООД гр.Пловдив, със седалище и адрес на управление гр.*****, представлявано от управителя Д.С.Д., срещу Предписание № 0003974 от 21.11.2012 г., издадено от инж.Ю.П. и инж.Ц.К. на длъжност гл.инспектори към ОБДХ гр.Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3797/2012 год. по описа на Административен съд Пловдив.  ОСЪЖДА ОДБХ-Пловдив да заплати на „Д“ЕООД гр.Пловдив, със седалище и адрес на управление гр.*****, представлявано от управителя Д.С.Д., направените по делото разноски в размер на 1 450 лева /хиляда четиристотин и петдесет лева/.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
36 Административно дело No 3883/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ПАДИНИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 11.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Падини“ ООД – гр. Стара Загора, с ЕИК ***, с адрес: ***, представлявано от управителя Г.Н.Ш., срещу ревизионен акт /РА/ № 241202732/03.09.2012 г. на ТД на НАП – Пловдив, потвърден с решение № 1444/ 19.11.2012 г. на Директора на Дирекция „ОУИ“ / сега Дирекция „ОДОП“/, с който на дружеството е отказано право на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 16666,67 лв., ведно с прилежащата лихва за забава в размер на 1876,63 лв.  ОСЪЖДА „Падини“ ООД – гр. Стара Загора, с ЕИК ***, с адрес: ***, представлявано от управителя Г.Н.Ш., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, Пловдив при Централно управление на Национална агенция сумата от 936/деветстотин тридесет и шест/ лева, представляваща извършени от ответника разноски, включително за осъществена юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
37 Административно дело No 4050/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ГД КОНСОРЦИУМ АКТОР ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 3.12.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161203141/29.08.2012 г., издаден от В.В.П. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Пловдив, офис Смолян, потвърден с Решение № 1485/30.11.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, в частта, с която на ГД “КОНСОРЦИУМ АКТОР”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Д.А.К., не е признат данъчен кредит в размер на 115 377,50 лв., ведно със законните лихви върху тях.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на ГД “КОНСОРЦИУМ АКТОР”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Д.А.К., сумата от 5750 лева, представляваща заплатените държавни такси, възнаграждение за вещо лице и възнаграждение за един адвокат.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
38 Административно дело No 7/2013, X състав Дела по ЗОС ЦЕНТЪР РЕГИОН ГРУП ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 3.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Център Регион Груп” ЕООД, с ЕИК 131145596, с адрес на управление: град Сопот, ул.”Васил Левски” №5, против Заповед № 1318/10.12.2012 г. на Кмета на Община Карлово.  ОСЪЖДА “Център Регион Груп” ЕООД, с ЕИК 131145596, с адрес на управление: град Сопот, ул.”Васил Левски” №5, да заплати на Община Карлово, сумата от 900лв. разноски по делото.  ОСЪЖДА “Център Регион Груп” ЕООД, с ЕИК 131145596, с адрес на управление: град Сопот, ул.”Васил Левски” №5, да заплати на А.И.М., сумата от 150лв. разноски по делото  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
39 Административно дело No 12/2013, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ДАНИ-ИВ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 12.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Д.-И.“ООД ******, ЕИК******, срещу РА № 161203061/24.08.2012 г., издаден от Й. Ж. Т. – гл.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив, потвърден с Решение № 1440/15.11.2012 г. на Зам.директора на Дирекция ”ОУИ“- гр. Пловдив при ЦУ на НАП.   ОСЪЖДА „Д.-И.“ООД ******, ЕИК******, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 1 193 лева /хиляда сто деветдесет и три/ , представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне  
40 Административно дело No 57/2013, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни М.Б.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 4.12.2013г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Б.Б. ***, ЕГН **********, против Ревизионен акт № 161201993 от 12.09.2012г. год., издаден от С. В.П. – гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1506 от 07.12.2012 год. на Директор на Дирекция “ ОУИ“ /сега“Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който са определени дължими към бюджета суми както следва: данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 23 468.99 лв. и лихви 11 940.81 лв.; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 2 627.60 лв. и лихви 940.60 лв. и данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2009г. в размер на 2 466.06 лв. и лихви 603.94 лв., както и   Вноски за ДОО за 2007г. – 2009г. 9 903.60 лв.   Лихви 7 127.09 лв.   Вноски за ЗО за 2007 г. – 2009 г. 4 209.69 лв.   Лихви 1 466.09 лв.   Вноски за ДЗПО - УПФ за 2007г. – 2009 г. 3 108.00 лв.   Лихви 2 174.84 лв., като неоснователна.  ОСЪЖДА М.Б.Б. ***, ЕГН ********** да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция сумата от 1850 /хиляда осемстотин и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
41 Административно дело No 89/2013, XI състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОБИСЕР КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 20.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „А.К.“ ЕООД, ЕИК ******, представлявано от Б.Н.С., срещу Ревизионен акт № 161203024/07.08.2012 г., издаден от В.К.К.– ст.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив, потвърден с Решение № 1442/19.11.2012 г. на Директора на Дирекция ”ОУИ“- гр. Пловдив при ЦУ на НАП.   ОСЪЖДА „А.К.“ ЕООД, ЕИК ******, представлявано от Б.Н.С. да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в 9 421 /девет хиляди четиристотин двадесет и един/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
42 Частно административно дело No 213/2013, V състав Частни администр. дела БАЛКАН-МАРИАН ДРАГАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 2.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1570/21.12.2012г., на директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив, при Централно управление на Националната агенция за приходите, с което на основание чл. 147, ал. 1 и ал. 3 от ДОПК, § 2 от ДР на ДОПК и чл. 88, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от АПК жалбата с вх. №20-15-684 / 10.12.2012г., подадена от Мариан Иванов Драганов с ЕТ "Балкан - Мариан Драганов" против РА №161201123/15.05.2012г., е оставена без разглеждане и е прекратено производството.  ОСЪЖДА ЕТ "Балкан - Мариан Драганов“, представлявано от Мариан Иванов Драганов с ЕГН **********,*** да заплати на Директора на Дирекция „ОУИ“ - при ЦУ на НАП, / понастоящем Дирекция “ОДОП” Пловдив/ юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.  Определението е окончателно.  
43 Административно дело No 217/2013, X състав Дела по ЗОСОИ Б.Й.Т.,
Л.С.Т.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 10.12.2013г.
ОТМЕНЯ отказ на Областен управител Пловдив обективиран в писмо АСД-03-48 от 10.01.2013 година.  ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА НА Заповед № 2406 от 05.10.1999 година на Областния управител на област Пловдив.  ИЗПРАЩА ДЕЛОТО КАТО ПРЕПИСКА на Областен управител Пловдив, който да реши въпроса по същество на исканията обективирани с молба вх.№АСД-03-48 от 30.08.2012 г., съобразно указанията на съда дадени в мотивната част на решението.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
44 Административно дело No 276/2013, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СИТИ КАЗИНО ГРУП ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 6.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Сити Казино груп“ ООД – гр. София, с ЕИК ***, с адрес: ***, представлявано от М.Ц.Т., против заповед № 13ОА130 от 17.01.2012г., поправена със заповед № 13-ОА-1218 от 18.05.2013 г. на Кмета на Община Пловдив, с която заповед е наредено да премахне „Рекламно информационен елемент“, представляващ светеща реклама с височина 1,5м и дължина 13,65м, поставен на ул.“Княз Александър I“ № 42, над централния вход на казино „Ефбет“, на терен частна собственост с ползвател М.Ц.Т., ЕГН **********, собственик на „Сити казино груп“ ООД.  ОСЪЖДА „Сити Казино груп“ ООД – гр. София, с ЕИК ***, с адрес: ***, представлявано от М.Ц.Т., да заплати на Община Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева разноски за осъществената юрисконсултска защита.Решението е окончателно и не подлежи на оспорване.
45 Административно дело No 291/2013, XV състав Дела от администр. характер - данъчни КА СТРОЙ КОНСУЛТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 2.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „КА СТРОЙ КОНСУЛТ” ООД, с ЕИК ***, представлявано от управителя З.М.К. против Ревизионен акт № 161203479 от 15.10.2012 г., издаден от Й.Ж.Т. - главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, с който е определено задължение в размер на 18853.33лв. по чл. 177 от ЗДДС.   ОСЪЖДА „КА СТРОЙ КОНСУЛТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Марица” №102, ет.1, офис 2, ЕИК ***, представлявано от управителя З.М.К. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и данъчноосигуритална практика” - Пловдив сумата от 827лв. /осемстотин двадесет и седем лева/.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
46 Административно дело No 294/2013, V състав Дела от администр. характер - данъчни ОДРИН 8 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 10.12.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на “ОДРИН – 8” ЕООД, с ЕИК 200687169, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. ”Густав Вайганд” №14, представлявано от управителя Александър Миодраг Николич РА № 161203532/23.10.2012г., издаден от Костадинка Петрова Янчева - старши инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, в обжалваната част за непризнат данъчен кредит за данъчните периоди от м.06.2011г. до м.01.2012г. в размер на 22856,96 лв. по 8 броя фактури, издадени от „Пи джей сървисис” ООД, с предмет на доставките административно обслужване, ведно с прилежащите лихви.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ОДРИН – 8” ЕООД, с ЕИК 200687169, против РА № 161203532/23.10.2012г., в обжалваната част за непризнат данъчен кредит за м.07 и м.12.2011г. в размер на 2601,25 лв., ведно с прилежащите лихви, по 2 броя фактури, издадени от „Проджест груп” ЕООД, с предмет на доставките – презентация на проект и изготвяне на маркетингово проучване.   ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” Пловдив да заплати на „ОДРИН – 8” ЕООД, по компенсация съдебни разноски в размер на 1095,55 / хиляда деветдесет и пет лв. и 55 ст./ лева.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
47 Административно дело No 361/2013, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Д.Г.,
М.Д.Г.
КМЕТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 19.12.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-06-449 от 01.11.2005г. на кмета на община Хисаря, с която е одобрена поправка /изменение/ на действащия кадастралния план на град Хисаря, като в графичната част към плана за поземлен имот (ПИ) №852 сграда 01 се раздели на две сгради: 01 и 05, по данните от геодезическото заснемане и по зелената линия и надписи на приложената скица; в списъка на сградите за сграда 01 да се направи запис ПЖ с площ от 65 м2, собственост на И.П.Ч., съгласно нот.акт №174, т.ІІ, д.350/2003г., и Д.Н. Г., съгласно нот.акт. №9, т.3, д.383 от 2005г.; а за сграда 05 се запише ПЖ с площ 83 м2, собственост на И.П.Ч., съгласно нот.акт №175, т.ІІ, д.351/2003г.  ОСЪЖДА община Хисаря да заплати на П.Д.Г.,***, сумата от 460,00 лева разноски по делото; и на М.Д.Г.,***, сумата от 450,00 лева разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
48 Административно дело No 448/2013, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни БИБОВ И КО ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 6.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Бибов и Ко” ООД, със седалище и адрес на управление: ****, против Ревизионен акт с №16251200239 от 15.10.2012г., издаден П.С.Д.- старши инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, поправен с РА с №1300044 от 14.01.2013г., потвърден с Решение №50 от 18.01.2013г. на директора на Д”ОДОП”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 388 586,37 лв. и са начислени законните лихви върху посочената сума; допълнително е установен корпоративен данък по ЗКПО за 2010г. в размер от 64 670,40 лв. и са начислени законните лихви върху тази сума.  ОСЪЖДА “Бибов и Ко” ООД, със седалище и адрес на управление: ****, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 9 515,14 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
49 Административно дело No 523/2013, II състав Дела по ЗАдм В.К.А. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ,
НАЧАЛНИК ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ
Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 2.12.2013г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.К.А. *** против изричен отказ за издаване на скица за недвижим имот, на Началник ОСЗ – Родопи, обективиран в писмо изх. № 380/ 13.02.2013 г.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.К.А. *** против писмо изх. № 9401-49#3/ 04.02.2013 г. на Заместник – кмет на Община Родопи; и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 523/ 2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив в тази му част.  ОСЪЖДА В.К.А. *** да заплати на Община Родопи юрисконсултско възнаграждение за осъществената защита в размер на 150 лв.  ОСЪЖДА В.К.А. *** да заплати по сметка на Административен съд – Пловдив сумата в размер на 10 лв., представляваща дължима, но невнесена ДТ.   Решението в частта, с която се отхвърля жалбата подлежи на обжалване пред ВАС в 14 - дневен срок от съобщаването му, а в частта, имаща характер на определение, с което е оставена без разглеждане жалбата, подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
50 Административно дело No 540/2013, V състав Дела от администр. характер - данъчни И.И.Я. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 12.12.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на И. И.Я., ЕГН **********,*** ревизионен акт № 161203678/31.10.2012г., издаден от Светла Василева Пейчева - главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 85 от 28.01.2013г. на Директора на дирекция „ОДОП“ при ЦУ на НАП в частта на установените задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. в размер на 27 467.07 лв. и прилежаща лихва за забава в размер на 14 354.81 лв., за 2008 г. в размер на 7 816.79 лв. и прилежаща лихва за забава в размер на 2 906.26 лв., за 2009 г. в размер на 16 348.09 лв. и прилежаща лихва за забава в размер на 4 229.70 лв. и за 2010 г. в размер на 6 075.95 лв. и прилежаща лихва за забава в размер на 944.87 лв.2007 г. , както и допълнително установените задължения по ЗОВ за периода 2007 г. – 2010г.; вноски за ДОО – 10 903,80 лв.; лихви ДОО – 7 105,73 лв.; вноски за ЗО – 5 091,60 лв., лихви – 1 472321 лв.;вноски за ДЗПО – 3 579.00 лв.; лихви – 2 114.98 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” Пловдив да заплати на И. И.Я. с ЕГН ********** съдебни разноски в размер на 3640 / три хиляди шестстотин и четиридесет/ лева.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
51 Административно дело No 541/2013, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ИВЕЛ- ЮЛИЯН ЯМАНТИЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 10.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“ИВЕЛ- Ю.Я.”, със седалище и адрес на управление: *****, против Ревизионен акт с №161203396 от 22.10.2012г. на С.В.П.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Хасково, на НАП, потвърден с Решение №86 от 28.01.2013г. на директора на Д”ОДОП”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя допълнително е определен данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер от 27 467,07 лв. и лихви върху посочената сума от 14 285,05 лв.; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер от 7 816,79 лв. и лихви върху посочената сума от 2 886,41 лв.; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2009г. в размер от 16 396,75 лв. и лихви върху посочената сума от 4 200,64 лв.; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2010г. в размер от 6 075,95 лв. и лихви върху посочената сума от 925,44 лв.; определени са вноски за ДОО по КСО за периода 2007г. - 2010г. в общ размер от 10 940,20 лв. и лихви върху посочената сума в общ размер от 7 051,12 лв.; определени са вноски за ДЗПО-УПФ за периода 2007г. – 2010г. в общ размер от 3 579,00 лв. и лихви върху посочената сума в общ размер от 2 097,05 лв.; определени са вноски за ЗО по ЗЗО за периода 2007г. – 2010г. в общ размер от 5 091,60 лв. и са начислени лихви върху посочената сума в общ размер от 1 1 459,27 лв.  ОСЪЖДА ЕТ“ИВЕЛ- Ю.Я.”, със седалище и адрес на управление: *****, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 2 655,43 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
52 Административно дело No 688/2013, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛ ТИ БЪЛГАРИЯ ООД ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ел Ти България“ ООД – гр. София, с Булстат ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от О.П.Д., против заповед № 7508-0026680/14.06.2012г. на И.Д. Зам директор на ТД на НАП – гр. Пловдив, с която на дружеството е наложена принудителна административна мярка „запечатване“ спрямо търговски обект обект – хотелски комплект „Стената“ – рецепция, находящ се в КК Пампророво, местност Студенец, стопанисван от „Ел Ти България“ ООД – гр. София, както и забрана на достъпа до него за срок от един месец във връзка с констатации за допуснато нарушение на чл. 25 ал. 1, т.1 от Наредба № Н-18/2006 на МФ във връзка с чл. 118 ал. 1 и чл.186, ал.1, т.1, б.“А“ от ЗДДС.   ОСЪЖДА „Ел Ти България“ ООД – гр. София, с Булстат ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от О.П.Д., да заплати на Териториална дирекция на НАП гр. Пловдив сумата от 150/ сто и петдесет/ лева, представляващи възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните.
53 Административно дело No 692/2013, XI състав Дела от администр. характер - данъчни РОСИ-ХРИСТО КАНЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 9.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х. И. К., с ЕТ „Р. – Х. К.“, ЕГН: **********, с постоянен адрес: *****, против Ревизионен акт № 261203535/27.11.2012 г., издаден от Н. С. Ч. – гл.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив, с който са установени задължения за жалбоподателя по чл.48 от ЗДДФЛ и ЗОВ.  ОСЪЖДА Х. И. К., с ЕТ „Р. – Х. К.“, ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***** да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 712,78 лева /седемстотин и дванадесет лева/, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.  
54 Административно дело No 848/2013, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни БОР-45-ТОДОР ДРАЕВ ЛОРА МЕТОДИЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 10.12.2013г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 131203057/ 13.11.2012 г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, офис Хасково, потвърден с решение № 187/19.02.2013 г. на директора на Дирекция “ОДОП” при ЦУ на НАП – гр.Пловдив, с който на Л.Т. М. в качеството си на ЕТ“Бор-45-Т.Д.- Л.М.“ – ***, с ЕИК ***, с адрес на управление: ***, допълнително е начислен ДДС в размер на 16000 лв. и са начислени лихви за забава в размер на 2087,31 лв.  ОСЪЖДА Л.Т. М. качеството си на ЕТ“Бор-45-Т.Д.- Л.М.“ – ***, с ЕИК ***, с адрес на управление: *** да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно- осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 290/двеста и дететдесет/ лева, представляваща разноски за осъществената юрисконсултска защита.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
55 Административно дело No 870/2013, XI състав Други административни дела Б.Б.Х. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ПЛОВДИВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 6.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Б.Б.Х. ***, чрез адв.Ш., против Заповед № ПТР-03-104 от 28.02.2013 г. на Директора на ОПУ-Пловдив. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС  
56 Административно дело No 945/2013, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.И.Н. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 18.12.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № Д-14-16-169/29.01.2013 г. на Началника на СГКК-гр.Пловдив, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, одобрена със заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, състоящо се в промяна в кадастралния регистър на недвижимите имоти – промяна в данните за собственост и собственици за ПИ с идентификатор 56784.504.416 с площ 9048 кв.м., начин на трайно ползване – за друг вид производствен складов обект, собственост на „Л.“АД въз основа на документ – Решение № 242, том 10, рег.22065 от 21.09.2012 г., издадено от АВ Служба по вписванията – гр.Пловдив.  ОСЪЖДА СГКК-гр.Пловдив да заплати на М. *** направените по делото разноски в размер на 10 лева.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
57 Административно дело No 978/2013, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР БУЛГАРЛИЗИНГ БУРГАС АД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 4.12.2013г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Б. Б.“АД, *****, представлявано от Д. Н. Т. – изпълнителен директор против Заповед № ДК-1—ЮЦР-15/18.02.2013 г. на Началник РДНСК ЮЦР.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 978/2013 год. по описа на Административен съд Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
58 Административно дело No 991/2013, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ТОДОРКА КАНЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 6.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Д.К., ЕГН: **********, с ЕТ „Т.К.“ с постоянен адрес *****, против Ревизионен акт № 2611202840/10.12.2012г., издаден от К.Я. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Пазарджик, в потвърдената с Решение по жалба срещу ревизионен акт № 231/05.03.2013г. на Заместник директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” - гр. Пловдив част, относно допълнително определените задължения, както следва:  -данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2005г. в размер на 34,78лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 28,07лв.;  -данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2006г. в размер на 8 130,18лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 5 478,89лв.;  -данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 1 972,24лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 1 052,99лв.;  -данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 7 291,84лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 2 793,40лв.;  -данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009г. в размер на 392,15лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 105,89лв.;  -за ДОО за периода 2006г. – 2009г. в общ размер на 8 887,84лв., ведно с прилежащите лихви в общ размер на 8 673,25лв.;  -за ДЗПО – УПФ за периода 2006г. – 2009г. в общ размер на 2 373,12лв., ведно с прилежащите лихви в общ размер на 2 213,57лв.;  -за ЗО за периода 2006г. – 2009г. в общ размер на 3 079,40лв., ведно с прилежащите лихви в общ размер на 1 538,18лв.  ОСЪЖДА Т.Д.К., ЕГН: **********, с ЕТ „Т.К.“ с постоянен адрес ***** да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, сумата в размер на 1 530,92лв. (хиляда петстотин и тридесет лева и деветдесет и две стотинки), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
59 Административно наказателно дело (К) No 1103/2013, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 12.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 615 от 13.03.2013 г., постановено по нахд № 7868 от 2012г., по описа на Районен съд - Пловдив, 10-ти наказателен състав .  Решението е окончателно.  
Особено мнение
Особено мнение на съдия Анелия Харитева:  Не съм съгласна със становището на мнозинството на съдебния състав, че с подаването на декларация - образец 6 на данъчните органи е станало известно обстоятелството, че осигурителните вноски не са внесени. Това е така, защото декларацията не съдържа информация за размера на осигурителните вноски, както и за тяхното плащане - дали и кога е извършено. Установяването на плащането може да стане само при една нарочна проверка, в рамките на която органите по приходите ще направят преценка на събраните доказателства и ще установят, дали е извършено административно нарушение, защото е извършено плащане на трудови възнаграждения без да са платени едновременно с това здравни осигурителни вноски и кой е извършителят на това нарушение. Съответно това е моментът на откриване на нарушителя (който винаги предполага извършена преди това мисловно-оценъчна дейност) и от този момент тече тримесечния срок по чл.З4, ал.1 3АНН, в който административно наказващият орган трябва да издаде акт за установяване на административно нарушение. Обратното становище (че моментът на откриване на нарушителя е моментът на подаване на декларацията), възприето от районния съд и от мнозинството на настоящия съдебен състав, би означавало, че отнапред с подаването на всяка декларация законодателят е въвел презумпция, че лицето-декларатор е нарушител.  Председател:  
60 Административно дело No 1139/2013, X състав Дела от администр. характер - данъчни АЙ СИ ДЖИ-К ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 19.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Ай Си Джи-К" ЕООД, с ЕИК 160055244, с адрес на управление: гр.Пловдив, бул. „България" № 115, етаж №1, ап.№6, срещу РА № 161203966/21.12.2012г. на ТД на НАП гр.Пловдив, потвърден с Решение № 297/26.03.2013г. на Директора на Дирекция „ОДОП” - гр. Пловдив, с който акт не е признат данъчен кредит в размер на 35657,94 лв., ведно с начислени лихви в размер на 11589,72 лв., както и е определена дължима сума на лихви за корпоративен данък в размер на 283,58лв.  ОСЪЖДА “Ай Си Джи-К" ЕООД, с ЕИК 160055244, с адрес на управление: гр.Пловдив, бул. „България" № 115, етаж №1, ап.№6, да заплати на Дирекция “ОДОП” Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 1400,62 лв./хиляда и четиристотин лева и 0,62ст./ за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
61 Административно дело No 1224/2013, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТРАКИЯ 2006 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 11.12.2013г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка поради очевидна неточност в Решение №2685 от 29.11.2013г. по административно дело №1224 по описа на съда за 2013г., като в диспозитива на решението да се чете:  ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №161205129 от 04.01.2013г. на Т.А.Т.- старши инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №331 от 03.04.2013г. на заместник-директора на Д”ОДОП”- Пловдив при ЦУ на НАП, с който на ”Тракия 2006” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *******, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 588 560,01 лв.; допълнително е начислен ДДС в общ размер от 129 024,80 лв.; и са начислени законни лихви в общ размер от 96 596,55 лв., в частта му, с която на жалбоподателя допълнително е начислен ДДС в общ размер от 129 024,80 лв.; за сумата над 427 528,58 лв. отказан данъчен кредит до пълния размер на отказания данъчен кредит от 588 560,01 лв.; както и за сумата над 57 551,08 лв. начислени лихви до пълния размер на начислените лихви от общо 96 596,55 лв.,  вместо:  ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №161205129 от 04.01.2013г. на Т.А.Т.- старши инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №331 от 03.04.2013г. на заместник-директора на Д”ОДОП”- Пловдив при ЦУ на НАП, с който на ”Тракия 2006” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *******, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 588 560,01 лв.; допълнително е начислен ДДС в общ размер от 129 024,80 лв.; и са начислени законни лихви в общ размер от 96 596,55 лв., в частта му, с която на жалбоподателя допълнително е начислен ДДС в общ размер от 129 024,80 лв.; за сумата над 161 031,46 лв. отказан данъчен кредит до пълния размер на отказания данъчен кредит от 588 560,01 лв.; както и за сумата над 57 551,08 лв. начислени лихви до пълния размер на начислените лихви от общо 96 596,55 лв.,  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
62 Административно дело No 1327/2013, XV състав Дела по ЗМВР ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПЛОВДИВ НАЧАЛНИК НА РУ ПОЛИЦИЯ -АСЕНОВГРАД Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 9.12.2013г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № ИЯ/А-7139 от 19.03.2013г. на полицейски орган-Главен инспектор З.Б.С.-Началник на РУ „Полиция”-Асеновград.   ОСЪЖДА РУ „Полиция”-Асеновград да заплати в полза на Областно пътно управление-Пловдив сумата в размер от 330лв. /триста и тридесет лева/.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването за изготвянето му.
63 Административно дело No 1394/2013, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Р.А.Л. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 11.12.2013г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 131205786 от 14.02.2013г. и РА № 1307664/18.03.2013г. за поправка на РА, издадени от Таня Атанасова Ташева – ст. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 413 от 19.04.2013г. на Зам.Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите в частта за дължимите суми за определен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2005г., като намалява дължимия данък от 2291,50лв. на 1446,91лв лв. и прилежащата лихва от 1891,91 на 1183,32лв.   ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.   ОСЪЖДА Р.А.Л.,*** да заплати в полза на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика" гр.Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 242лв. /двеста четиридесет и два лева/ юрисконсултско възнаграждение.   ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика" гр.Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Р.А.Л.,*** сумата в размер на 226/двеста двадесет и шест/лева разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.        
64 Административно дело No 1399/2013, III състав Други административни дела С.А.Е. НГ АНД ОВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 2.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.Е., ЕГН **********,***, против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 40099 от 02.04.2013г. на Началника на Група “АНД и ОВ” при Сектор “Пътна Полиция” към ОД на МВР - Пловдив, с която на основание чл.22 от ЗАНН във вр. с чл.171 т.4 от ЗДвП на С.А.Е., ЕГН **********, е наложена принудителна административна мярка – изземване на свидетелството за управление.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение от страните.  
65 Административно дело No 1416/2013, XII състав Дела от администр. характер - данъчни М.Д.О. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 9.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 162 от 12.04.2013г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, В ЧАСТТА с която е оставена без уважение, жалбата на М.Д.О. против Разпореждане № 102670/2004/000010 от 12.02.20013г., издадено от Асен Терзов - публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, В ЧАСТТА МУ с която е отказано отписването като погасени по давност на непогасения остатък от вземането по Изпълнителен лист от 16.02.2004г. по н.о.х.дело № 2373/2002г. по описа на Районен съд – гр.София в размер на 335, 52 лв.; на вземането по Изпълнителен лист от 24.08.2007г. по н.о.х.дело № 647/2007г. по описа на Районен съд– гр.Пловдив в размер на 54, 00 лв. и на вземането по Изпълнителен лист от 21.09.2007г. по н.о.х.дело дело № 1108/2007г. по описа на Районен съд – гр.Пловдив в размер на 34, 80 лв., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Разпореждане № 102670/2004/000010 от 12.02.20013г., издадено от Асен Терзов - публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, В ЧАСТТА МУ с която е отказано отписването като погасени по давност нанепогасения остатък от вземането по Изпълнителен лист от 16.02.2004г. по н.о.х.дело № 2373/2002г. по описа на Районен съд – гр.София в размер на 335, 52 лв.; на вземането по Изпълнителен лист от 24.08.2007г. по н.о.х.дело № 647/2007г. по описа на Районен съд – гр.Пловдив в размер на 54, 00 лв. и по Изпълнителен лист от 21.09.2007г. по н.о.х.дело дело № 1108/2007г. по описа на Районен съд – гр.Пловдив в размер на 34, 80 лв., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ВРЪЩА преписката на публичния изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, за произнасяне по молба вх.№ 102670/2004/000009/22.01.2013г. на М.Д.О. подадена по изпълнително дело № 102670/2004г. по описа на ТД на НАП – Пловдив, за отписване като погасени по давност на непогасения остатък от публичното държавно вземане по Изпълнителен лист от 16.02.2004г. по н.о.х.дело № 2373/2002г. по описа на Районен съд – гр.София в размер на 335, 52 лв.; на вземането по Изпълнителен лист от 24.08.2007г. по н.о.х.дело № 647/2007г. по описа на Районен съд – гр.Пловдив в размер на 54, 00 лв. и по Изпълнителен лист от 21.09.2007г. по н.о.х.дело дело № 1108/2007г. по описа на Районен съд – гр.Пловдив в размер на 34, 80 лв., съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Д.О. ***, ж.к „Тракия”, бл.100,вх.3, ет.6, ап.27 чрез пълномощника адвокат С.П., против Решение № 162 от 12.04. 2013г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, В ЧАСТТА с която е оставена без уважение, жалбата му против Разпореждане № 102670/2004/000010 от 12.02.20013г., издадено от Асен Терзов - публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, В ЧАСТТА му с която е отказано отписването като погасени по давност на публичните държавни вземания съгласно ГДД по чл.43 от ЗОДФЛ/отм./ с № 16100270/20.01.2004г. и на вземането по Изпълнителен лист от 16.02.2004г. по н.о.х.дело № 2373/2002г. в общ размер на 66, 20 лв.  ОСЪЖДА Териториална Дирекция на НАП - гр.Пловдив, да заплати на М.Д.О.,***, ***, сумата от 113, 95 лв. – съответната част от сторените разноски по производството, съобразно уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА М.Д.О.,***, ***, да заплати на Териториална Дирекция на НАП - гр.Пловдив, сумата от 100, 00 лв., представляваща съответната част от възнаграждението за осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и /или протест.        
66 Административно дело No 1474/2013, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни АРКА 5 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 19.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Арка-5” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, против Ревизионен акт с №26125610 от 04.01.2013г., издаден от Недялка Атанасова Ангелова- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №414 от 29.04.2013г. на заместник-директора на Д”ОДОП”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя е начислен допълнително ДДС в общ размер от 43 800,00 лв. и законни лихви върху посочената сума в общ размер от 16 656,17 лв.  ОСЪЖДА “Арка-5” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, сумата от 1 659,12 лева юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
67 Административно дело No 1515/2013, III състав Дела от администр. характер - данъчни С.А.К. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 4.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.К., ЕГН **********,***, против Отказ на Директора на ТД на НАП– Пловдив, обективиран в писмо изх. № 94-00-5547 от 17.05.2013г.  ОСЪЖДА С.А.К., ЕГН **********,*** да заплати на ТД на НАП – Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, юрисконсултско възнаграждение.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните, за постановяването му.    
68 Административно дело No 1538/2013, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.А.С. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 19.12.2013г.
Отменя Заповед № А - 1953/15.10.2010г. на Кмета на Община Асеновград в оспорената част за одобрено изменение на ПУП – ПРЗ с РУП , в частта за план за застрояване с работен устройствен план за УПИ XXII – 529.244 /ПИ с КИ 529.244/, кв.324 по плана на гр. Асеновград.  Връща преписката на Кметът на Община Асеновград за извършване на корекции в част застрояване и РУП при спазване указанията в обстоятелствената част на решението.  Осъжда Община Асеновград да заплати на К.А.С.,***40 лв. съдебни разноски.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.  
69 Административно дело No 1598/2013, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕМИЛ СИМЕОНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 17.12.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №161203985 от 10.01.2013г. на *** главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден и изменен с Решение №405 от 19.04.2013г. на заместник-директора на Д”ОДОП”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на Е.Б.С., като ЕТ”E.С. заличен търговец, с адрес: с. Брани поле, община Родопи, ул. “** са определени: данък по чл.35 от ЗОДФЛ, отм. за 2006г. в размер от 6 531,74 лв. и лихви върху посочената сума от 4 496,20 лв.; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер от 10 482,31 лв. и лихви върху посочената сума от 5 678,90 лв.; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер от 13 739,65 лв. и лихви върху посочената сума от 5 383,16 лв.; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2009г. в размер от 668,54 лв. и лихви върху посочената сума от 183,34 лв.; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2010г. в размер от 1 857,81 лв. и лихви върху посочената сума от 326,06 лв.; вноски за ДОО по КСО за периода 2006г. - 2010г. в общ размер от 9 120,95 лв. и са начислени лихви върху посочената сума в общ размер от 7 328,44 лв.; вноски за ЗО по ЗЗО за периода 2006г. – 2010г. в общ размер от 3 136,91 лв. и са начислени лихви върху посочената сума в общ размер от 1 168,77 лв., В ЧАСТТА МУ на допълнително определен данък по чл.35 от ЗОДФЛ, отм. за 2006г. в размер от 6 531,74 лв. и лихви в размер от 4 496,20 лв.; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер от 10 482,31лв. и лихви в размер от 5 687,90 лв.; допълнително определени задължения за ЗОВ за 2006г. в общ размер от 2 366,40 лв. и лихви в размер от 2 708,23 лв.; задължения за ЗОВ за 2007г. в общ размер на 1 917,63 лв. и лихви в размер от 1 759,09 лв.  ИЗМЕНЯ Ревизионен акт с №161203985 от 10.01.2013г. В ЧАСТТА МУ на допълнително определен данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008г., КАТО НАМАЛЯВА данъчното задължение от 13 739,65 лв. на 6 380,37 лв. и прилежащите лихви от 5 383,16 лв. на 2 499,81 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП да заплати на Е.Б.С., с адрес: с. Брани поле, община Родопи, ул. */*, сумата от 1 160,72 лева, представляваща направени по делото разноски, съразмерно на уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА Е.Б.С., с адрес: с. Брани поле, община Родопи, ул. “Паисий Хилендарски“ №7, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 926,90 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
70 Административно дело No 1605/2013, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни М-КОМ МИХАЙЛОВИ И С-ИЕ СД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 13.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „М- Ком – Михайлови и Сие“ СД – гр. Пловдив, с ЕИК ***, с адрес: ***, с представляващ К.Л.М., срещу ревизионен акт /РА/ № 161204939/07.02.2013 г., издаден от Е.С.Ц. – гл. инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с решение № 429/07.05.2013 г. на Зам. директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. Пловдив, с който на дружеството е отказано право на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 495898,28 лв., ведно с прилежащата лихва за забава.  ОСЪЖДА „М- Ком – Михайлови и Сие“ СД – гр. Пловдив, с ЕИК ***, с адрес: ***, с представляващ К.Л.М., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно- осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 9718/деветхиляди седемстотин и осемнадесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
71 Административно дело No 1609/2013, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР УЛТРА СЪРВИЗ ООД КМЕТА НА РАЙОН ТРАКИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 9.12.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед №6-Z13-280 от 20.05.2013г. на кмета на Община Пловдив - Район “Тракия”, с която на “Ултра сървиз” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, е разпоредено премахването на преместваеми обекти, представляващи “пресовани дървени плоскости и PVC-дограма, монтирани към конструкцията на съществуващ дървен навес с размери 10,40 х 16,00 м. за обслужване на кафе-аперитив “Каручката 2”; както и “2 броя беседки с размери в план 5,00 х 4,00 м. и височина на билото от 3,50 м., нетрайно свързани към плочата”, находящи се върху покривната плоча на подземен паркинг с идентификатор №56784.540.232.1, ситуиран в УПИ ІІ-178, комплексно застрояване и обществени мероприятия, кв.7 по плана на жил. група А-9, ж.р. “Тракия”, в частта и, с която е разпоредено премахването на преместваем обект, представляващ “пресовани дървени плоскости и PVC-дограма, монтирани към конструкцията на съществуващ дървен навес с размери 10,40 х 16,00 м. за обслужване на кафе-аперитив “Каручката 2”.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част.  ОСЪЖДА община Пловдив да заплати на “Ултра сървиз” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, сумата от 175,00 лева, представляваща направените по делото разноски, съразмерно на уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА “Ултра сървиз” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, да заплати на Община Пловдив - Район “Тракия” сумата от 175,00 лева, представляваща направените по делото разноски (100,00 лв.) и юрисконсултско възнаграждение (75,00 лв.) в минимален размер, съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението не подлежи на обжалване.  
72 Административно дело No 1610/2013, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ц.Г.И.,
С.Г.И.
КМЕТА НА РАЙОН ТРАКИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 6.12.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № № 6 – Z 13-279 от 20.05.2013 г., издадена от Кмета на Район Тракия – Община Пловдив. Решението е окончателно.  
73 Административно дело No 1618/2013, XVIII състав Други административни дела Н.Д.Я. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН - САШО КОСТАДИНОВ СТОИЛОВ"ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ - ПЛОВДИВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 14.12.2013г.
ОТМЕНЯ принудителна административна мярка, с която на основание чл.171, т.5, буква „б” от ЗДвП е разпоредено преместването на управлявания от Н.Д.Я. лек автомобил марка “Смарт Фор Ту” с рег.№ РВ 4328 МХ без знанието на неговия собственик или на упълномощен от него водач.  ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Н.Д.Я., ЕГН ********** съдебно-деловодни разноски в размер на 210 лева.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
74 Административно дело No 1639/2013, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни Т.Б.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 18.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Б.М. ***, ЕГН ********** срещу РА № 241204315/05.02.2013 г., издаден от орган по приходите към ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 460/09.05.2013 г. на Зам. Директора на Д “ОДОП” – Пловдив.    ОСЪЖДА Т.Б.М. ***, ЕГН ********** да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 1 220, 98лв. /хиляда двеста и двадесет лева и 98 ст./, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.  
75 Административно дело No 1693/2013, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ГЮКЧЕН-ВЕРА АЛЕКОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 27.12.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 091001311 от 12.07.2010г., издаден от К.Г. Д., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Кърджали, потвърден с Решение № 686/07.09.2010г. на Заместник Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно определени в тежест на В.А.И., в качеството й на едноличен търговец с фирма “Г.– В.А.”, със седалище и адрес на управление с. ****** задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./, както следва: за отчетната 2002 г. в размер на 852,40 лв. заедно със съответната лихва за просрочие в размер на 797,07 лв.; за отчетната 2003 г. в размер на 4 147.20 лв. заедно със съответната лихва за просрочие в размер на 1 916, 01лв.; за отчетната 2004 г. в размер на 5 726,59 лв., съставляващи разликата от 3 752,16 лв. до 9 478.75 лв., заедно със съответната лихва за просрочие; за 2005 г. в размер на 9 519.00 лв., заедно със съответната лихва за просрочие в размер на 4 631,13лв.  ОХВЪРЛЯ оспорването на В.А.И., в качеството й на едноличен търговец с фирма “Г.– В.А.”, ЕИК по БУЛСТАТ ********, със седалище и адрес на управление с. ****** срещу Ревизионен акт № 091001311 от 12.07.2010г., издаден от К.Г. Д., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Кърджали, потвърден с Решение № 686/07.09.2010г. на Заместник директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно определени в тежест на В.А.И. задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./, както следва: за отчетната 2004 г. в размер на 3 752,16 лв., заедно със съответната лихва за просрочие в размер на 2 555,20 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на В.А.И., в качеството й на едноличен търговец с фирма “Г.– В.А.”, със седалище и адрес на управление с. ******, сумата от 4 427 /четири хиляди четиристотин двадесет и седем/ лева, представляваща съответната част от заплатените разноски за държавна такса и възнаграждения на вещо лице и един адвокат.  ОСЪЖДА В.А.И., в качеството й на едноличен търговец с фирма “Г.– В.А.”, ЕИК по БУЛСТАТ ********, със седалище и адрес на управление с. ******, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1 375, 29 /хиляда триста седемдесет и пет и 0.29/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвълената част от жалбата.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
76 Административно дело No 1698/2013, VII състав Дела по ЗСП М.Т.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ РАКОВСКИ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 12.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Т.Т. *** срещу Заповед №ЗД-РД01/0021/18.05.2013г. на Директор Дирекция “Социално подпомагане” – Раковски, с която детето Р.Д. Д. род. ***г. е настанено временно по административен ред в професионалното приемно семейство на Т.Ш. ***, като НЕОСНОВАТЕЛНА.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
77 Административно дело No 1721/2013, XV състав Дела от администр. характер - данъчни САБРИ ДУРАН ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 3.12.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на на ЕТ „С.Д.” с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: *** представляван от С.Б.Д. Ревизионен акт № 261203731 от 01.02.2013 г., издаден от В. Георгиева Г. - главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив в частта, с която е определен дължим ДДС относно м.10.2008г. за сумата в размер над 8578,71лв. и в частта, с която е определен дължим ДДС относно м.10.2009г. за сумата в размер над 6670.47лв.   ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.     ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчноосигурителна практика” –гр. Пловдив при Национална агенция за приходите да заплати в полза на ЕТ „С.Д.” с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: *** представляван от С.Б.Д. с ЕГН ********** сумата в размер на 63лв. /шестдесет и три лева/.   ОСЪЖДА ЕТ „С.Д.” с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: *** представляван от С.Б.Д. с ЕГН ********** да заплати в полза на Дирекция “Обжалване и данъчноосигурителна практика” –гр. Пловдив при НАП сумата в размер на 1255.37 лв. /хиляда двеста петдесет и пет лева.37 стотинки/.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
78 Административно дело No 1733/2013, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни М И Т-ПРОЙЧЕВИ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 9.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение за възникване на митническо задължение №493 от 14.03.2012г. на началника на Митница Пловдив, с което на “M & Т- Пройчеви” ООД, със седалище и адрес на управление: ****, са определени задължения за мито в размер от 23 490,16 лв. и лихви върху посочената сума от 7 299,67 лв.; задължения за акциз в размер от 24 640,00 лв. и лихви върху посочената сума в размер от 2 289,31 лв.; както и ДДС в размер от 56 606,36 лв. и лихви върху посочената сума от 17 590,68 лв., в частта му, с която на жалбоподателя е определено мито за сумата над 22 974,76 лв. до пълния размер на задължението от 23 490,16 лв.; както и в частта му, с която на жалбоподателя е определен ДДС за внасяне за сумата над 50 544,46 лв. до пълния размер на задължението от 56 606,36 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “M & Т- Пройчеви” ООД, със седалище и адрес на управление: ****, сумата от 1 815,39 лв., представляваща направени по делото разноски, съразмерно на уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА “M & Т- Пройчеви” ООД, със седалище и адрес на управление: ****, да заплати на Митница Пловдив сумата от 23,11 лв. разноски по делото, както и сумата от 1 815,39 лв. юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
79 Административно наказателно дело (К) No 1765/2013, XIX състав Наказателни касационни производства И.А.Ж. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 2.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 991 от 22.04.2013г. на Пловдивски районен съд, ХІI - ти н.с., постановено по НАХД № 8543 по описа на същия съд за 2012 г., В ОБЖАЛВАНАТА ЧАСТ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
80 Административно дело No 1820/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни БУРДЕНИС-93 ООД ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 2.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Бурденис – 93” ООД, с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: *****, представлявано от управителя Р.Г.П., против ревизионен акт № 261204058 от 01.03.2013 г., издаден от С.В.П., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 506 от 21.05.2013 г. на зам.-директора на Дирекция ”Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив, упълномощен със заповед № ЗЦУ-147 от 15.02.2013 г. на изпълнителния директор на НАП, в частта за непризнатия данъчен кредит в размер на 41 402,85 лева и лихви в размер на 3 588,64 лева.  ОСЪЖДА “Бурденис – 93” ООД, с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: *****, представлявано от управителя Р.Г.П., да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 1 350 (хиляда триста петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
81 Административно дело No 1825/2013, XII състав Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове /троен състав/ ВЕКТА ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 19.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването предявено от „ВЕКТА“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя П.В.Н. на разпоредбите на чл. 65, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив, приета от Общински съвет - Пловдив.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
82 Административно дело No 1837/2013, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Б.В.,
П.С.В.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА РАЙОН"ИЗТОЧЕН"-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 16.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Б.В. и П.С.В. *** против отказа на Главния архитект на Район „Източен”, Община Пловдив, обективиран в писмо с изх. № 9400-139-733 от 28.05.2013г.   Решението е окончателно.  
83 Административно наказателно дело (К) No 1850/2013, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ЕФТИМИЯ ЗАПРЯНОВА ЕТ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 2.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1293 от 21.05.2013 г. по НАХД № 1715 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП № К-030151/ 15.11.2012 г. на Директора на КЗП – РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора.  Решението е окончателно.  
84 Административно наказателно дело (К) No 1858/2013, XIX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ АГРИ М ООД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 2.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1231 от 15.05.2013 г. на Пловдивски районен съд, ХVIІІ н.с., постановено по НАХД № 1660 по описа на същия съд за 2013 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
85 Административно наказателно дело (К) No 1864/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СИЛБАР - БАДРИК ДЖАНИКЯН ЕТ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 2.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1302 от 03.04.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив VII н.с., постановено по н.а.х.д. № 1524 по описа на съда за 2013 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
86 Административно наказателно дело (К) No 1867/2013, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ТОПЛИВО АД Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 2.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1145/ 08.05.2013 г. по НАХД № 1228 по описа за 2013 г. на РС - Пловдив.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
87 Административно дело No 1902/2013, XII състав Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКОВСКИ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 27.12.2013г.
ОБЯВЯВА за нищожно В ЧАСТТА МУ ПО Т.2 Решение № 245, взето на заседание с протокол № 16 от 31.05.2005 г. на Общински съвет Раковски, с която е дадено съгласие да се отдадат под наем за срок от 5 години на основание чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.13, ал.1 и чл.59, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез търг недвижими имоти – публична общинска собственост, както следва :  - язовир Ген.Николаево, № на имота 000344 – 247.395 дка.  - язовир Ген.Николаево, № на имота 000161 – 233.153 дка.  - язовир Ген.Николаево, № на имота 000075 – 105.128 дка.  - язовир Ген.Николаево, № на имота 000349 – 87.770 дка.  - язовир Ген.Николаево, № на имота 000327 – 75.680 дка.  - язовир Ген.Николаево, № на имота 0000161 – 117.700 дка.  - язовир Ген.Николаево, № на имота 000142 – 514.00 дка. на 60%.  - язовир Ген.Николаево, № на имота 000118 – 8.222 дка.  - язовир Секирово, № на имота 000270 – 284.608 дка.  - язовир Секирово, № на имота 000261 – 54.870 дка.  - язовир Секирово, № на имота 000298 – 59.613 дка.  - язовир Момино, № на имота 000078 – 280.821 дка.  - язовир Болярино, № на имота 000106 – 95.498 дка.  - язовир Болярино, № на имота 000405 – 31.991 дка.  - язовир Болярино, № на имота 000081 – 241.252 дка.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.    
88 Административно дело No 1912/2013, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.А.Ш.,
К.Г.Ш.
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 30.12.2013г.
 Отменя Заповед № А - 985/ 30.05.2013г. на Кмета на Община Асеновград в частта, създаваща задължение за премахване по отношение на Г.А.Ш.,*** .   Отхвърля жалбата против Заповед № А - 985/ 30.05.2013г. на Кмета на Община Асеновград в частта – разпореждаща премахване на незаконен строеж, представляващ „масивна, външна тоалетна“, в ПИ № 000702.529.247, по кадастралната карта на гр.Асеновград ул. Първомайска № 10.  Решението е окончателно.  Оставя без разглеждане жалбата на К.Г.Ш. и прекратява съдебното производство спрямо това лице.  В прекратителната част обжалването е в 7-дневен срок от съобщението за постановяване на съдебния акт.  
89 Административно наказателно дело (К) No 1915/2013, XIX състав Наказателни касационни производства С.Т.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 2.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 148 на РС-Асеновград от 03.06.2013 г. по НАХД № 204/2013 г. по описа на АРС  Решението е окончателно.  
90 Административно дело No 1921/2013, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.И.А. КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 6.12.2013г.
ОТМЕНЯ заповед № 284/ 10.04.2013г. на кмета на Район“Южен“ при Община Пловдив, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ, на собствениците на идеални части върху сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор 56784.531.269 в гр. Пловдив, бул.“Македония“ № 4, е наредено да премахната сграда с идентификатор 56784.531.269.5, като незаконосъобразна.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.А., ЕГН **********, чрез адв. Н.А., преупълномощен от Н.С.К. с представено нотариално заверено пълномощно, със съдебен адрес: ***, против заповед № 284/ 10.04.2013г. на кмета на Район“Южен“ при Община Пловдив, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ, на собствениците на идеални части върху сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор 56784.531.269 в гр. Пловдив, бул.“Македония“ № 4, е наредено да премахната сграда с идентификатор 56784.531.269.1 и и да изчистят имота от строителни отпадъци след премахването й.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
91 Административно дело No 1949/2013, XIV състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение Г.И.Б. НАЧАЛНИК РО НСК ПРИ РДНСК ЮЦР Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 20.12.2013г.
Обявява за нищожни действията на органите на РО“НСК“ - Пловдив по изпълнение на заповед № ДК-19-Пд-20/ 20.07.2012 г. за забрана достъпа и ползването на невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж: „Надстройка на съществуваща двуетажна сграда“, намираща се в УПИ VI-551, кв.186, по плана на Втора градска част, гр. Пловдив, с административен адрес ул.“Цоко Каблешков“ № 1-1а, гр. Пловдив, собственост на Г.И.Б., с титуляр на право на ползване Т.Б.К. и И. П.Б..  Изпраща преписката на Кмета на община Пловдив.  Решението е окончателно.
92 Административно дело No 1967/2013, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.Г.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 16.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Г.Г. *** против Заповед № А-978 от 29.05.2013г. на Кмета на Община Асеновград.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.  
93 Административно дело No 1973/2013, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПЛОВДИВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 16.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Областно пътно управление-Пловдив при Агенция „Пътна инфраструктура” против Заповед №13ОА1052 от 24.04.2013г. на Кмета на Община Пловдив.   ОСЪЖДА Областно пътно управление-Пловдив при Агенция „Пътна инфраструктура” да заплати в полза на Община Пловдив сумата в размер от 150лв. /сто и петдесет лева/.   Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните  
94 Административно дело No 1978/2013, XV състав Дела от администр. характер - данъчни Н.Т.К.А. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 2.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Т.К.-А. с ЕГН **********,*** против Решение № 211 от 23.05.2013г. на Териториалния директор на ТД на НАП-Пловдив, с което е отказано възлагането на ревизия на Н.Т.К.-А. с ЕГН ********** относно данъчни задължения, установени с влязъл в сила Ревизионен акт № 161100278 от 04.05.2011г.   ОСЪЖДА Н.Т.К.-А. с ЕГН **********,*** да заплати в полза на ТД на НАП-Пловдив сумата в размер от 150лв. /сто и петдесет лева/.   Определението не подлежи на обжалване.
95 Административно наказателно дело (К) No 2014/2013, XIX състав Наказателни касационни производства К.А.Г. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 2.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1396/ 04.06.2013 г. по НАХД № 1290 по описа за 2013 г. на РС - Пловдив, в обжалваната му част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
96 Административно наказателно дело (К) No 2022/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЦИТО МЕДИКА ООД АГППМП Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 13.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1304 от 14.03.2013г. постановено по НАХД № 6932 по описа за 2012г. на Пловдиски районен съд и вместо него постнови:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 7366-F004668/13.06.2012г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на жалбоподателя „Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ -Цито Медика" ООД, Булстат 115605878, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Тодор Александров" № 16, представлявано от Х.С.С.А., ЕГН ********** е наложено административно наказание за нарушение на чл.3, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ във връзка с чл.25, ал.З от Наредба № Н-18 на МФ, във връзка с чл.118, ал.1 от ЗДДС и на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500/петстотин/ лева.  
97 Административно наказателно дело (К) No 2029/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ М.К. Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 2.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1463 от 11.06.2013 г. по НАХД № 1129 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013 г.  Решението е окончателно.  
98 Административно наказателно дело (К) No 2030/2013, XXII състав Наказателни касационни производства БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ИБР С ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ ИЛИНСКИ ЕООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 13.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1321 от 22.05.2013г., постановено по НАХД № 650/2013г. по описа на Пловдивски районен съд.   Решението е окончателно.  
99 Административно наказателно дело (К) No 2032/2013, XIX състав Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД И.А.К. Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 2.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 166 от 20.06.2013 г. на Районен съд гр. Асеновград II н.с., постановено по н.а.х.д. № 190 по описа на съда за 2013 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
100 Административно наказателно дело (К) No 2038/2013, XIX състав Наказателни касационни производства С.Ж.М. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 2.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1140 от 08.05.2013 г. на ПРС, постановено по НАХД № 1169 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013 г.  Решението е окончателно.  
101 Административно наказателно дело (К) No 2061/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИАНА ДРАГАНОВА-700 ЕООД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 2.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 150 от 06.06.2013 г. на Районен съд Асеновград, ІІІ н.с. постановеното по н.а.х.д. № 312 по описа на същия съд за 2013 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
102 Административно наказателно дело (К) No 2062/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ПАНКО-ДИМИТЪР КОЗАРЕВ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 2.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 151 от 07.06.2013 г. на Асеновградския районен съд, ІІІ наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 323 по описа на същия съд за 2013 год.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
103 Административно дело No 2072/2013, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЛИК ЕЛГРАФ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 18.12.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161205963/24.04.2013г, издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 614 от 24.04.2013 г. на Зам. Директора на Д “ОДОП”.    ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на "ЛИК - ЕЛГРАФ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Войводиново, ул.”Десислава” № 10, представлявано от едноличен собственик и управител Елена Василиевна Шевченко разноските по делото в размер на 1 500 лв./хиляда и петстотин лева/.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.      
104 Административно дело No 2079/2013, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.А.Т. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 30.12.2013г.
Отхвърля жалбата против мотивиран отказ от 17.06.2013г. на Главен архитект на Район Централен – Община Пловдив.  Осъжда М.А.Т.,***, да заплати на Район Централен – Община Пловдив юрисконсултско възнаграждание в размер на 150 лв.  Решението е окончателно.  
105 Административно наказателно дело (К) No 2109/2013, XIX състав Наказателни касационни производства БТК АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 2.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1448/10.06.2013 г. на Пловдивския районен съд, ХХI – ви н.с., постановено по НАХД № 152 по описа на същия съд за 2013 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
106 Административно наказателно дело (К) No 2139/2013, XXI състав Наказателни касационни производства М.М.К. РУ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 16.12.2013г.
ОТМЕНЯ съдебно Решение № 159 от 18.06.2013 година, постановено по НАХД № 349 от 2013 година по описа на Районен съд – Асеновград, V наказателен състав, като вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 688/03.06.2011 година на Началника на РУП – Асеновград, с което на М.К. на основание чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 250 лева за нарушение по чл. 150 от ЗДвП и на основание Наредба № І-1959/2007 година на МВР са отнети и шест контролни точки.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
107 Административно дело No 2151/2013, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.П.П. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 5.12.2013г.
Отменя Заповед № КД - 14-16-1030/19.06.2013г. на Началника на СГКК – Пловдив.  Връща преписката на Началника на СГКК – Пловдив за произнасяне по заявлението на И.Й.Д., с.Граф Игнатиево във вр. със Решение № 1844/25.01.2010г. на ПРС по гр.д.№ 9596/2009г., при съобразяване указанията за предявяване на АНГ с графична част за подпис от заинтересованото в административната процедура лице.  Осъжда СГКК – Пловдив да заплати на Д.П.П.,*** лв. - общо съдебни разноски.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.  
108 Административно дело No 2157/2013, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.А.М.,
П.Д.К.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 18.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.А.М.-*** против Заповед № ДК-02-ЮЦР-386 от 16.11.2012 г. на Началник РДНСК-ЮЦР Пловдив.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, в частта й, подадена от жалбоподателя П. Д. К. *** против Заповед № ДК-02-ЮЦР-386 от 16.11.2012 г. на Началник РДНСК-ЮЦР Пловдив и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.   Решението не подлежи на обжалване – чл.215 ал.7 от ЗУТ, а в частта му с характер на определение, същото подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
109 Административно дело No 2159/2013, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АРЕНА-И.Т.ЕООД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 11.12.2013г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Арена – И.Т.”ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив,бул.”Пещерско шосе”№32, представлявано от И.Т., против Заповед № ДК-02-ЮЦР-24 от 05.10.2012г. на Началника на РДНСК “Южен Централен Район”, гр.Пловдив.  ОСЪЖДА “Арена – И.Т.”ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.”Пещерско шосе”№32, представлявано от И.Т.,да заплати на РДНСК “Южен Централен Район”, гр.Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, юрисконлутско възнаграждение.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    
110 Административно дело No 2166/2013, XIV състав Други административни дела С.И.Г. ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.Г. ***, ЕГН **********, против Решение № ПВ-69-ПР/ 2013 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОЗ) за инвестиционно предложение “Търговски център за спортни стоки с надземен паркинг и трафопост“ с местоположение: УПИ II – 540.389, бул.“Освобождение“ гр. Пловдив, с което е преценено да не се извършва ОВОС.  ОСЪЖДА С.И.Г. ***, ЕГН **********, да заплати на „Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ – гр. София, с ЕИК 131457471, с адрес на управление: гр. София, бул.“Черни връх“ № 51, с представлявано от Маню Тодоров Моравенов, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляващи възнаграждение за осъществената защита.  ОСЪЖДА С.И.Г. ***, ЕГН **********, да заплати на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляващи възнаграждение за осъществената защита.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните.
111 Административно дело No 2173/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни М.Ф.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 16.12.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Ф.С., ЕГН **********, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ „М.С.”, с ЕИК 126153659, със седалище и адрес на управление: с.Пчелари, община Стамболово, област Хасково, ревизионен акт № 261205966 от 23.03.2013 г., издаден от П.Х.К., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 587 от 14.06.2013 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив при ЦУ на НАП, в частта на допълнително установените задължения по чл.35 ЗОДФЛ (отм.) в размер на 955,47 лева и 798,84 лева лихви.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на на М.Ф.С., ЕГН **********, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ „М.С.”, с ЕИК 126153659, със седалище и адрес на управление: с.Пчелари, община Стамболово, област Хасково, сумата 350 (триста и петдесет) лева, съдебни разноски.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
112 Административно дело (К) No 2176/2013, XIX състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АСЕНОВГРАД И.В.М. Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 2.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 169/ 29.05.2013 г. по АХД № 1963/ 2012 г. по описа на Районен съд – Асеновград.   ИЗПРАЩА преписката на административния орган за продължаване на процедурата по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
113 Административно наказателно дело (К) No 2182/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -ВЕЛИНГРАД ЕООД Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 2.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1467/ 12.06.2013 г. по НАХД № 856 по описа за 2013 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
114 Административно наказателно дело (К) No 2230/2013, XIX състав Наказателни касационни производства Т.А.А. РУ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 2.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 191/ 25.06.2013 г. по НАХД № 207 по описа за 2013 г. на РС - Карлово, в обжалваната му част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
115 Административно дело No 2232/2013, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни Л.С.С. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 4.12.2013г.
ОТМЕНЯ Постановление за налагане на обезпечителни мерки /ПНОМ/ изх. № 2846/2005/000015/27.05.2013г., издадено от Ст. Публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, ИРМ- Стара Загора, потвърдено с Решение № 279 от 28.06.2013г. на Директора на ТД на НАП- гр. Пловдив, в часта му относно задълженията по Изпълнителен лист от 28.09.2010г. издаден по гр. дело № 368/2008г. на Разградски районен съд в размер на 488,33 лева главница и лихва в размер на 138,59 лева.   ОСЪЖДА ТД на НАП, гр. Пловдив да заплати на Л.С.С., ЕГН **********, жив. **** сумата в размер на 10/десет/ лева.   Решението в тази му част е окончателно и не подлежи на обжалване.   ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Л.С.С., ЕГН **********, жив. **** в часта й в която е обжалвано против Постановление за налагане на обезпечителни мерки /ПНОМ/ изх. № 2846/2005/000015/27.05.2013г., издадено от Ст. Публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, ИРМ- Стара Загора, потвърдено с Решение № 279 от 28.06.2013г. на Директора на ТД на НАП- гр. Пловдив по задължението по изпълнителния лист от 27.04.2005 г. издаден по т. дело № 2/2003 на Окръжен съд-Стара Загора в размер на 32481,40лв. и лихва в размер на 32840,06лв.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело № 2232 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013г. в частта в която е обжалвано против Постановление за налагане на обезпечителни мерки /ПНОМ/ изх. № 2846/2005/000015/27.05.2013г., издадено от Ст. Публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, ИРМ- Стара Загора, потвърдено с Решение № 279 от 28.06.2013г. на Директора на ТД на НАП- гр. Пловдив по задължението по изпълнителния лист от 27.04.2005 г.   Решението в тази му част е с характер на определение и подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок пред Върховния администратвен съд на Р България.  
116 Административно дело No 2237/2013, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни Л.М.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 4.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.М.Д. ***, ЕГН ********** против РА № 131205147/26.03.2013 г. на ТД на НАП - Пловдив, потвърден с решение № 607/18.06.2013 г. на зам. директора на Дирекция "ОДОП" Пловдив при ЦУ на НАП.    ОСЪЖДА Л.М.Д. ***, ЕГН ********** да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 742, 97 лв. /седемстотин четиридесет и два лева и 97 ст./, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.    
117 Административно дело No 2243/2013, II състав Дела по ЗСП К.И.П. ДИРЕКТОР НА ДСП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 14.12.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № ОЮ-33-247/ 22.05.2013 г. на Директора на ДСП – Пловдив.  ИЗПРАЩА преписката на Директора на ДСП – Пловдив за произнасяне в съответствие с мотивите на настоящото решение.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
118 Административно дело No 2246/2013, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ДЖАРОВ-ЯКОВ ДЖАРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 10.12.2013г.
Отменя Ревизионен акт № 131206290 от 19.04.2013г., издаден от гл. инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, в изменената част, с Решение № 663 от 28.06.2013г. на Зам.Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр.Пловдив, за определени данъчни задължения по чл.48 ЗДДФЛ за 2007г. в частта за сумата над 14 251.54 лв. до пълния размер от 15 487.24 лв. и следващи се лихви за сумата над 8 126.24 лв. до пълният им размер от 8 199.71 лв.  Отменя Ревизионен акт № 131206290 от 19.04.2013г., издаден от гл. инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, в изменената част, с Решение № 663 от 28.06.2013г. на Зам.Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”, гр.Пловдив, за определени данъчни задължения по чл.48 ЗДДФЛ за 2008г., ведно с начислените лихви, както и в потвърдената част за определени задължения за ЗОВ за 2008г. с лихвите.  Отхвърля жалбата в останалата й част за определени задължения за ЗОВ за 2007г. с лихвите / ДОО – 2 065.51 лв. и лихви 2 155.50 лв.; ДЗПО за 2007г. – 581.83 лв. и лихви 607.18 лв.; ЗО за 2007г. – 698.21 лв. и лихви 398.12 лв. и за съответните лихви върху авансовите вноски.  Осъжда Я.С.Д., като ЕТ Д. ***, да заплати на Дирекция ОДОП – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 206 лв. съдебни разноски, изчислени по съразмерност и компенсация.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
119 Административно наказателно дело (К) No 2259/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ЕНКО ПЛАСТИКС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 13.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1774 от 04.07.2013г., постановено по НАХД № 2392 по описа на Пловдивски районен съд.   Решението е окончателно.  
120 Административно наказателно дело (К) No 2266/2013, XXI състав Наказателни касационни производства А.С.Г. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 16.12.2013г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №1578 от 18.06.2013г., постановеното по НАХД №1005/2013г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХІV н. състав, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление/НП/ № Х–Б–18/29.01.2013г., издадено от Директор Регионалната здравна инспекция/РЗИ/ - Пловдив, с което е наложено на основание чл.218 ал.1 от Закона за здравето/ЗЗдр./ на А.С.Г. от гр.Пловдив административно наказание “Глоба” в размер на 500 лева за нарушение на чл.56 ал.1 от ЗЗдр..    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
121 Административно наказателно дело (К) No 2275/2013, XIX състав Наказателни касационни производства Л.Л.П. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 2.12.2013г.
ОТЕМНЯ Решение № 1664/25.06.2013 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 1853/2013 г. по описа на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Х-Б-52/12.02.2013 г. на Директора РЗИ гр. Пловдив, с което на Л.Л.П.,***, на основание чл. 218, ал. 1 от Закона за здравето е наложена ГЛОБА в размер на 500 лв.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
122 Административно дело No 2320/2013, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни БУЛМЕТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 13.12.2013г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Булмет“ ЕООД, ***, представлявано от В.Б., срещу Ревизионен акт № 131005426/04.05.2011г., издаден от С.М.И. – гл. инспектор по приходите в Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив, ИРМ Пазарджик, потвърден с Решение № 772/12.08.2011г. на Зам. Директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” /сега дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“/ - гр. Пловдив при ЦУ на НАП в частта на допълнително определен корпоративен данък за 2008г. в размер на 66795,33лв. и прилежащи лихви.  ОСЪЖДА „Булмет“ ЕООД, ***, представлявано от В.Б., да заплати на Дирекция “ОДОП”– Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 2129 лв. /две хиляди сто двадесет и девет лева/ юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
123 Административно дело No 2324/2013, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТОП КОМЕРС-НК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 11.12.2013г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Топ-Комерс-НК“ ЕООД с ЕИК ** против Ревизионен акт /РА/ № 241205911/19.04.2013г. издаден от С.Д.П. – гл. инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив потвърден с Решение № 673 от 04.07.2013г. на директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при ЦУ на НАП, с който е отказано право на данъчен кредит в размер на 4635,96 лв.  ОСЪЖДА „Топ-Комерс-НК“ ЕООД с ЕИК ** да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив сумата от 418 лв. /четиристотин и осемнадесет/лева юрисконсултско възнаграждение.  
124 Административно дело No 2326/2013, VI състав Дела от администр. характер - данъчни РОДОПИ ВОЙС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 12.12.2013г.
Отменя Ревизионен акт № 09 1205501/11.04.2013г., потвърден с Решение № 698/11.07.2013г. на Директора Дирекция “ ОДОП “- Пловдив при ЦУ на НАП, за непризнат данъчен кредит в размер на 20 060 лв. с прилежаща лихва в размер на 2 898.65 лв. и допълнително установен корпоративен данък за 2011г. в размер на 8 112.15 лв. с прилежащи лихви 852.91 лв. - в частта за отказан данъчен кредит в размер на 17 960 лв. с прилежащите лихви за данъчни периоди м.09.2011г., м.10.2011г., м.11.2011г., ведно с допълнително установен корпоративен данък за 2011г. за разликата от 6 610.31 до установеният с РА размер на корпоративен данък от 8 112.15 лв., ведно с прилежащите лихви.  Отхвърля жалбата против Ревизионен акт № 09 1205501/11.04.2013г., потвърден с Решение № 698/11.07.2013г. на Директора Дирекция “ ОДОП “- Пловдив при ЦУ на НАП, в останалата й част.  Осъжда Дирекция “ОДОП” - Пловдив да заплати на Родопи Войс ООД, гр. Кърджали представлявано от управителя И.Андай сумата от 613.16 лв. съдебни разноски – по компенсация.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
125 Административно дело No 2329/2013, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.С.В. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 13.12.2013г.
Отменя Заповед № ДК-02-ЮЦР-280/ 19.10.2012г. на Началник РДНСК, ЮЦР.  Осъжда РДНСК, ЮЦР да заплати на Г.С.В.,*** сумата от 600 лв. /адв.възнаграждение/, 10 лв. – държавна такса и 150 лв. – депозит за в.л.  Решението е окончателно.  
126 Административно дело No 2333/2013, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТИМ 2001 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 12.12.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №161300294 от 30.04.2013г. на С.С.Ч.- старши инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №691 от 10.07.2013г. на директора на Д”ОДОП”- Пловдив при ЦУ на НАП, поправен с РА с №1331977 от 17.10.2013г., с който на “ТИМ-2001” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *****, допълнително е начислен ДДС в размер от 20 423,38 лв. и законни лихви в общ размер от 9 869,44 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, да заплати на “ТИМ-2001” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *****, сумата от 1 150,00 лева разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
127 Административно наказателно дело (К) No 2358/2013, XIX състав Наказателни касационни производства П.Ц.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 2.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1822 от 08.07.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХІІ н.с. постановено по н.а.х.д. № 5553 по описа за 2012 г. на същия съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
128 Административно наказателно дело (К) No 2360/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КАМЕА-90-РУМЯНА ТАНЕВА ЕТ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 2.12.2013г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ Решение №1657 от 25.06.2013г. по НАХ дело №634 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., ХХІ-ви наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №28533-F011911 от 11.12.2012г. на директора на Дирекция “Контрол” в ТД- Пловдив на НАП, с което на ЕТ”КАМЕА-90- Р.Т.”, със седалище и адрес на управление: *****, са наложени 18 броя имуществени санкции в общ размер от 10 877,10 лв., като вместо него постановява:  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд- Пловдив.  Решението е окончателно.
129 Административно дело No 2410/2013, II състав Дела от администр. характер - данъчни И.С.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 2.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.С.Н. ***, срещу Акт за прихващане или възстановяване № 1306465/ 19.03.2013 г., потвърден с Решение № 517/ 22.05.2013 г. на Заместник директора на Дирекция “ОДОП” – Пловдив при ЦУ на НАП.  ОСЪЖДА И.С.Н. ***, ЕГН **********, да заплати на Дирекция “ОДОП” – гр.Пловдив при ЦУ на НАП – гр.София, сумата в размер на 100 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.    
130 Административно дело No 2486/2013, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.И.Д.,
Л.И.Г.,
И.Л.К.
ОБЩИНА РОДОПИ - ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 3.12.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на М.И.Д. и Л.И.Г., и двете със съдебен адрес:***, за отмяна на решение на комисията по чл.210, ал.1 от ЗУТ при община Родопи, взето с протокол от 10.05.2013г., в частта му, с която е определен размер на обезщетението за засегнат от сервитута на енергиен обект, представляващ “ВЛ-110кV” за тягова подстанция “Крумово”, за който е одобрен ПУП-парцеларен план със Заповед №РД-02-14-1432 от 13.08.2010г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, представляващ имот по КВС на село Крумово, община Родопи, с №40004.16.19, в размер от 449,00 лева.  ИЗМЕНЯ решение на комисията по чл.210, ал.1 от ЗУТ при община Родопи, взето с протокол от 10.05.2013г., в частта му, с която е определен размер на обезщетението за засегнат от сервитута на енергиен обект, представляващ “ВЛ-110кV” за тягова подстанция “Крумово”, за който е одобрен ПУП-парцеларен план със Заповед №РД-02-14-1432 от 13.08.2010г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, представляващ имот по КВС на село Крумово, община Родопи, с №40004.16.19, като увеличава размера на обезщетението от 449,00 лева на 1 131,00 лева.  ОСЪЖДА община Родопи да заплати на М.И.Д.,***, и на Л.И. ***, сумата от общо 326,26 лв., представляваща направени по делото разноски, съразмерно на уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА М.И.Д.,***, и Л.И. ***, да заплатят на община Родопи общо сумата от 150,00 лева юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението не подлежи на обжалване.  
131 Административно дело No 2489/2013, XVI състав Други административни дела МЕТЕОРА-ТЕНЧО ТЕНЕВ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 4.12.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № 13ОА1961/05.08.2013 г. на ИД Кмета на Община Пловдив.    ИЗПРАЩА преписката на административния орган за провеждане на административното производство при съобразяване с дадените в настоящото решение задължителни указания по прилагането и тълкуването на закона.    ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на "МЕТЕОРА - ТЕНЧО ТЕНЕВ" ЕООД, ЕИК *, седалище и адрес на управление **, с управител Т.Д.Т. направените деловодни разноски в размер на 50 /петдесет/ лева.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.    
132 Административно наказателно дело (К) No 2490/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ М.В.К. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1598/20.06.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, V н.с., постановено по н.а.х. дело № 2026 по описа на същия съд за 2013 год.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.  
133 Административно наказателно дело (К) No 2496/2013, XXI състав Наказателни касационни производства М.Р.А. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ в сила съдебно Решение № 2026 от 22.07.2013 година, постановено по НАХД № 3101 от 2013 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІІ наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
134 Административно наказателно дело (К) No 2503/2013, XX състав Наказателни касационни производства ФИТОНИ М ООД ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РБ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 21.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1789/ 04.07.2013 г. по НАХД № 1055 по описа за 2013 г. на РС - Пловдив.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
135 Административно наказателно дело (К) No 2522/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ГАЛИНА ПАНЧЕВА ЕТ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 16.12.2013г.
ОТМЕНЯ съдебно Решение № 1876 от 11.07.2013 година, постановено по НАХД № 3251 от 2013 година по описа на Районен съд – Пловдив, ІІ наказателен състав, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 36-0000501 от 14.05.2013г. на Началник сектор “КАНД” в ОО “КД-ДАИ” Пловдив  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
136 Административно наказателно дело (К) No 2524/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ФИЙСС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ в сила съдебно Решение № 1586 от 19.06.2013 година, постановено по НАХД № 2078 от 2013 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІІ наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
137 Административно дело No 2611/2013, II състав Дела от администр. характер - данъчни ПЕТЪР ГАНЕВ И СИН ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 19.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Петър Запрянов Ганев, с ЕТ “Петър Ганев и син” - гр.Първомай, против Решение № 330/ 06.08.2013 г. на Териториалния директор на ТД на НАП - Пловдив, с което е била оставена без уважение жалба вх. № РД-16-5714/ 24.07.2013 г. и допълнение към нея с вх. № РД-16-5714#1/ 29.07.2013 г., подадени от Петър Запрянов Ганев, с ЕТ “Петър Ганев и син” - гр.Първомай, против Разпореждане № 9974782004/000018/ 10.07.2013 г., издадено от публичен изпълнител в Дирекция “Събиране” при ТД на НАП – Пловдив.  ОСЪЖДА Петър Запрянов Ганев, с ЕТ “Петър Ганев и син” - гр.Първомай да заплати на ТД на НАП – Пловдив сумата в размер на 150 лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.  Решението е окончателно.  
138 Административно наказателно дело (К) No 2625/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ТУНА ЕООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 12.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2128 от 26.07.2013г постановено по н.а.х.д.№ 2911 / 2013г. по описа на ПРС, ХXVI н.с , и вместо него постанови:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 13-373 от 19.04.2013 г. на Главния директор на ГД ИДТН при ДАМТН - София, с което на „Туна” ЕООД, със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от управителя Т.С., на осн. чл.55 ал.1 от Закона техническите изисквания към продуктите е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 500 /петстоти/ лева за нарушение на чл. 46 ал.2 т.3 от същия закон.  
139 Административно наказателно дело (К) No 2631/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Е.Д.Б. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ в сила съдебно Решение № 1556 от 17.06.2013 година, постановено по НАХД № 2495 от 2013 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІ наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.      
140 Административно наказателно дело (К) No 2632/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Д.Х.Р. Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 16.12.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 11. 07. 2013 г. на Районен съд гр. Пловдив XXV н.с. постановено по н.а.х.д. № 6343 по описа за 2012 г. на същия съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
141 Административно наказателно дело (К) No 2634/2013, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ДИМИТЪР КАСАБОВ-2007 ЕТ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 2.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1772 от 04.07.2013 г., постановено по НАХД № 674 по описа за 2013 г. на Пловдивския районен съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
142 Административно наказателно дело (К) No 2637/2013, XXI състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ М.Л.Г. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №2018 от 22.07.2013г., постановено по НАХД №3693/2013г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХХІV н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
143 Административно наказателно дело (К) No 2640/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Г.Й.Й. Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 13.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1523 от 13.06.2013 г. на ПРС, постановено по НАХД № 2003/2013 г.    Решението е окончателно.  
144 Административно наказателно дело (К) No 2642/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ С.М. Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1992 от 18.07.2013г. на Пловдивски районен съд, VIII н.с., постановено по НАХД № 2852 по описа на същия съд за 2013 г., В ОБЖАЛВАНАТА ЧАСТ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
145 Административно наказателно дело (К) No 2643/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ НЕТФОКОМ ЕООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 12.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1865 от 10.07.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 2001 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година, 10-ти наказателен състав.   Решението е окончателно.  
146 Административно наказателно дело (К) No 2653/2013, XIX състав Наказателни касационни производства КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1836 от 09.07.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХV н.с., постановено по н.а.х.д. № 6871 по описа на същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
147 Административно наказателно дело (К) No 2657/2013, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ЗАЛОЖНА КЪЩА БЕНИН ЕООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 12.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1546 от 14.06.2013г постановено по н.а.х.д.№ 984 / 2013г. по описа на ПРС, ХXІI наказателен състав и вместо него постанови:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 030191 от 19.11.2012 г. на Директора в РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към ГД „Контрол на пазара” при КЗП, с което на „З.к. Б.” ЕООД с ЕИК ****** е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение по чл. 127, ал.2 и на основание чл. 222 от Закона за защита на потребителите.  Решението е окончателно.  
148 Административно наказателно дело (К) No 2665/2013, XIX състав Наказателни касационни производства П.В.Х. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 13.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 200 от 19.07.2013 г., постановено по НАХД № 403/ 2013 г. по описа на Районен съд – Асеновград.  Решението е окончателно.  
149 Административно дело No 2667/2013, X състав Други административни дела Х.М.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 4.12.2013г.
 ОТМЕНЯ отказ на Секетаря на Община Пловдив по искане за достъп до обществена информация направено със Заявление вх. № 13 ДОИ 51/31.07.2013 г. по описа на Община Пловдив, подадено от Х.М. ***, обективиран в писмо изх.№ 13 ДОИ 51(2) от 14.08.2013г. на Секретаря на Община – Пловдив.  ИЗПРАЩА преписката на административния орган по чл.28, ал.2 от ЗДОИ за произнасяне по Заявление за достъп до обществена информация вх. № 13 ДОИ 51/31.07.2013г. по описа на Община Пловдив, подадено от Х.М. ***, при съблюдаване на указанията по тълкуването и прилагането на закона дадени в мотивната част на настоящото решение.  ОПРЕДЕЛЯ 14-срок за произнасяне, считано от датата на влизане в сила на настоящото съдебно решение.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
150 Административно дело No 2675/2013, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АССЕЛ 76 ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 19.12.2013г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 05.11.2013г. с което е даден ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Ассел 76”ЕООД, ЕИК ******** със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.”Александър Стамболийски”№77, ет.5, ап. 19, представлявано Асен Милев, в качеството му на управител и едноличен собственик на капитала, подадена чрез процесуалния представител адв.М.П.,***8, против Решение № 200 взето с Протокол № 8 от 17.05.2007г. на Общински Съвет гр.Пловдив, като ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА и  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2675/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.  ОСЪЖДА “Ассел 76”ЕООД, ЕИК ******** със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.”Александър Стамболийски”№77, ет.5, ап. 19, представлявано Асен Милев, в качеството му на управител и едноличен собственик на капитала, да заплати на Община Пловдив сумата от 480 /четиристотин и осемдесет/ лева разноски по делото.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
151 Административно дело No 2678/2013, XVI състав Дела по ЗАдм Х.М.Н. НАЧАЛНИК ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 18.12.2013г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Началника на ОСЗ “Родопи” – Пловдив по заявление вх. № 616/24.07.2013 г. на Х.М.Н. *** за извършване на административна услуга- въвеждане на промяна в регистъра на собствениците, съгласно разпоредбата на чл. 18, ал.1, т.1 от Наредба № 49 от 05.11.2004г. за поддържане на картата на възстановената собственост.    ВРЪЩА административната преписка на Началника на ОСЗ “Родопи” – Пловдив за извършване на заявената административна услуга- въвеждане на промяна в регистъра на собствениците, съгласно разпоредбата на чл. 18, ал.1, т.1 от Наредба № 49 от 05.11.2004г. за поддържане на картата на възстановената собственост, при съобразяване с дадените от съда задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона в седмодневен срок от получаване на преписката.    ОСЪЖДА ОСЗ “Родопи” – Пловдив да заплати на Х.М.Н. ***, с ЕГН ********** разноските по делото в размер на 10 лв./десет лева/.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.  
152 Административно дело No 2679/2013, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.П.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 20.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.П.Д.,***, срещу Заповед № 257/10.06.2013г. на кмета на община- Садово, като неснователна.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.  
153 Административно наказателно дело (К) No 2700/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ДЕНИ-ДЕНИСЛАВ ДИМИТРОВ-ИЛИЯС ИСЛАМОВ ЕТ ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Председател:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 14.12.2013г.
Оставя в сила Решение №9/12.03.2013 г., постановено по НАХД № 100/2012 г. по описа на Районен съд - Първомай.    Решението е окончателно.
154 Административно дело No 2707/2013, XVI състав Дела по ЗМСМА СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ТРАКИЯ СПОРТ КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 10.12.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № 13 ОА 1851/23.07.2013 г. на Кмета на Община Пловдив.    ИЗПРАЩА преписката на административния орган за провеждане на административното производство при съобразяване с дадените в настоящото решение задължителни указания по прилагането и тълкуването на закона.    ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ТРАКИЯ СПОРТ – *, Булстат **, с председател Л.М.М. направените деловодни разноски в размер на 350 /триста и петдесет/ лева.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.    
155 Административно наказателно дело (К) No 2711/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ЕМИЛИ ДЖЕЙН-ЕВЕЛИНА ДЖОНДЖУРОВА ЕТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 12.12.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1761 от 03.07.2013г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 2083 по описа на същия съд за 2013г., с което е потвърдено Наказателно постановление № Х-Б-61 от 12.02.2013г. на Директора на РЗИ-Пловдив.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
156 Административно наказателно дело (К) No 2713/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕВА РОСТ ЕООД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2081 от 25.07.2013 г. на Районен съд Пловдив, ХХІІІ н.с. постановено по н.а.х.д. № 2980 по описа на същият съд за 2013 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
157 Административно наказателно дело (К) No 2715/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАРИЦА СТРОЙ ООД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1447 от 10.06.2013г. на Пловдивски районен съд, ХХVІ н.с., постановено по НАХД № 1565 по описа на същия съд за 2013 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
158 Административно наказателно дело (К) No 2716/2013, XXI състав Наказателни касационни производства М.Х.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 16.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1803 от 08.07.2013 година, постановено по НАХД № 2498 от 2013 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХVІ наказателен състав, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ електронен фиш серия К № 0469891, издаден от ОД на МВР - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
159 Административно наказателно дело (К) No 2718/2013, XXI състав Наказателни касационни производства А.Н.Н. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1479 от 11.06.2013г., постановено по НАХД №5783/2013г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХХV-ти н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
160 Административно наказателно дело (К) No 2719/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства С.П.Т. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 5.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2058 от 23.07.2013г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 624 по описа на същия съд за 2013г. и вместо него постанови:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление №36-0000029/09.01.2013г. на Началник сектор „КАНД” в ОО „КД-ДАИ” гр. Пловдив, с което на С.П.Т. е наложено административно наказание-глоба в размер от 1500лв., на основание чл. 93 ал.1 т.1 от ЗАвП, за нарушение на разпоредбата на чл. 40 ал.1 т.9 от Наредба №2 от 15.03.2002г. на МТ.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
161 Административно наказателно дело (К) No 2723/2013, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ БЯЛАТА КЪЩА-ХРИСТО ПАНАЙОТОВ ЕТ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1704 от 27.06.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, VІII н. състав, постановено по НАХД № 148 по описа на същия съд за 2013 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
162 Административно наказателно дело (К) No 2724/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ГЕТ-ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 19.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1829 от 08.07.2013г., постановено по НАХД №1464/2013г. по описа на Районен Съд – Пловдив І-ви н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
163 Административно наказателно дело (К) No 2727/2013, XIX състав Наказателни касационни производства О.Р.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2066 от 24.07.2013г. на Пловдивски районен съд, ІI - ри н.с., постановено по НАХД № 3531 по описа на същия съд за 2013 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
164 Административно наказателно дело (К) No 2730/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ТРАНСВИДЕОКОМ ООД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 17.12.2013г.
Оставя в сила Решение № 1878/11.07.2013 г., постановено по НАХД № 3132/2013 г. по описа на Районен съд –Пловдив/ПРС/.   Решението е окончателно.
165 Административно наказателно дело (К) No 2731/2013, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА,
МОБИЛТЕЛ ЕАД
МОБИЛТЕЛ ЕАД,
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 18.12.2013г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №1877 от 11.07.2013г., постановено по НАХД №2820/2013г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХХІV н. състав, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление/НП/ №0144 от 12.03.2013г., издадено от Председателя на КРС – София, с което на “Мобилтел”ЕАД гр.София е наложена “имуществена санкция” в размер на 60 000 лева.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
166 Административно наказателно дело (К) No 2733/2013, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ САНДИ-АЛЕКСАНДЪР ГРИГОРОВ ЕТ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ в сила съдебно Решение № 1965 от 23.05.2013 година, постановено по НАХД № 1521 от 2013 година по описа на Районен съд – Пловдив, VІІ наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
167 Административно наказателно дело (К) No 2734/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ХАСИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 13.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2115/25.07.2013 г. на ПРС по НАХД № 1666/2013 г.    Решението е окончателно.  
168 Административно наказателно дело (К) No 2739/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕВА РОСТ ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ в сила съдебно Решение № 2003 от 19.07.2013 година, постановено по НАХД № 2976 от 2013 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІІ наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
169 Административно наказателно дело (К) No 2760/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ С.Б.К. Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 13.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 208 от 29.07.2013 г. по НАХД № 493 по описа на Районен съд - Асеновград за 2013 г..   ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението е окончателно.    
170 Административно дело No 2770/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни МИРОСЛАВ ПАЗАИТОВ ЕТ ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 16.12.2013г.
 ОТМЕНЯ по жалбата на М.А.П ., ЕГН **********, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ „М.П . с ЕИК **, със седалище и адрес на управление: град *, ревизионен акт № 261301847 от 27.06.2013 г. и ревизионен акт № 1323527 от 22.07.2013 г. за поправка на ревизионен акт, издадени от ***, главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 834 от 13.08.2013 г. на зам.-директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив, относно установените задължения за данък по чл. 48 ЗДДФЛ за 2009 г. и 2010 г. съответно в размер на 915,28 лева и 297,91 лева лихви, 181,42 лева и 40,34 лева лихви, вноски за ДОО за 2009 г. в размер на 1308,12 лева и 780,18 лева лихви, вноски за ДЗПО за 2009 г. в размер на 503,13 лева и 300,04 лева лихви, вноски за ЗО за 2009 г. в размер на 805 лева и 262,16 лева лихви.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А.П ., ЕГН **********, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ „М.П . с ЕИК **, със седалище и адрес на управление: град *, против ревизионен акт № 261301847 от 27.06.2013 г. и ревизионен акт № 1323527 от 22.07.2013 г. за поправка на ревизионен акт, издадени от ***, главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 834 от 13.08.2013 г. на зам.-директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив, в частта на начислените лихви за невнесени вноски за ДОО, ДЗПО и ЗО за 2010 г. съответно в размер на 3,11 лева, 0,45 лева и 0,39 лева.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на М.А.П ., ЕГН **********, сумата от 946 (деветстотин четиридесет и шест) лева, разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.  
171 Административно дело No 2786/2013, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Н.Р.,
Б.С.Р.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 4.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Н.Р. и Б.С.Р. *** против мотивиран отказ с изх.№ 94012-4844 от 13.08.2013 г. на главния архитект на район „Централен“, Община Пловдив, за издаване на удостоверение за търпимост по § 127, ал.1 ПЗРЗИДЗУТ за обект: „Преустройство с промяна на предназначението на жилище – СО с идентификатор 56784.522.806.1.4 в офис”, със застроена площ 98 кв.м, на първи жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда в УПИ ХІ-806,807, кв.160-нов, 326-стар по плана на Централна градска част, град Пловдив, с административен адрес: град Пловдив, ул.”Булаир” № 2.  ОСЪЖДА С.Н.Р., ЕГН **********, и Б.С.Р., ЕГН **********,***, да заплати на Община Пловдив, район „Централен”, сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
172 Административно наказателно дело (К) No 2788/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ К.К.П. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 12.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2160 от 30.07.2013 г., постановено по нахд № 7524 от 2012г., по описа на Районен съд - Пловдив, 23-ти наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
173 Административно наказателно дело (К) No 2791/2013, XX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ К.И.Р. Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 21.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2067/ 23.05.2013 г. по НАХД № 1677 по описа за 2013 г. на РС - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП № Х-Б-86/ 01.03.2013 г. на Директора на РЗИ – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
174 Административно наказателно дело (К) No 2793/2013, XIX състав Наказателни касационни производства АР ЕС ПИ ЕООД,
МИТНИЦА ПЛОВДИВ
МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
АР ЕС ПИ ЕООД
Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 16.12.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА по жалбата на Митница – Пловдив Решение № 1425 от 06.06.2013г. на Районен съд гр. Пловдив, VIII н.с., постановено по н.а.х.д. № 6309 по описа на съда за 2012 г.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Ар Ес Пи“ ЕООД – гр.Стара Загора, ЕИК 123758657 със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.“Генерал Гурко“ № 54, ет.3, ап.9, представлявано от управителя Ивайло Венциславов Славчев против Решение № 1425 от 06.06.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, VIII н.с., постановено по н.а.х.д. № 6309 по описа на съда за 2012 г. и ПРЕКРАТЯВА образуваното касационно производство по нея.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест, а в прекратителната му част, имащо характер на определение подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд.    
175 Административно наказателно дело (К) No 2794/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ К.С.Г. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1925/15.07.2013г. по НАХД № 1168/2013г. по описа на Районен съд – Пловдив ХХІІІ-ти н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
176 Административно наказателно дело (К) No 2796/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ С.Н.Т. Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 13.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2110/25.07.2013 г. , постановено по НАХД № 2027/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.    Решението е окончателно.  
177 Административно наказателно дело (К) No 2798/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ СТИВАН ЕООД Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 21.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2244/ 07.08.2013 г. по НАХД № 3274 по описа за 2013 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
178 Административно наказателно дело (К) No 2800/2013, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ МУЛТИРАМА БЪЛГАРИЯ ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 12.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1949 от 12.07.2013г постановено по н.а.х.д.№ 1981 / 2013г. по описа на ПРС, I-ви наказателен състав.  Решението е окончателно.  
179 Административно наказателно дело (К) No 2801/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА,
МОБИЛТЕЛ ЕАД
МОБИЛТЕЛ ЕАД,
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
Председател:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 14.12.2013г.
Оставя в сила Решение № 2020 от 19.07.2013г., постановено по НАХД № 3065 / 2013г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив.  Решението е окончателно.
180 Административно наказателно дело (К) No 2802/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЧЕРНО КАДИФЕ ЕООД Председател:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 5.12.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1843 от 09.07.2013г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 1831 по описа на същия съд за 2013г.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
181 Административно наказателно дело (К) No 2803/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ М.Д.С. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 21.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1893/11.07.2013г., постановено по НАХД № 2377/2013г. по описа на Районен Съд – Пловдив, VІІІ н.състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
182 Административно наказателно дело (К) No 2804/2013, XX състав Наказателни касационни производства М.А.Л. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 21.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2100 от 25.07.2013г., постановено по НАХД № 846/ 2013г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХV н.с., с което е потвърдено Наказателно постановление № ХІІ-Б-145 от 27.07.2012г. на Директора на РЗИ – гр. Пловдив, с което на М.А.Л., на основание чл.294 от Закона за лекарствените продукти в хуманитарната медицина е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1 500 лева, за нарушение по чл.20 ал.1 т.1 във вр. с чл.3 ал.3 от Наредба № 8/2008г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, публикувана в ДВ бр.109 /2008г., КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ХІІ-Б-145 от 27.07.2012г. на Директор на РЗИ – гр. Пловдив, с което на М.А.Л., на основание чл.294 от Закона за лекарствените продукти в хуманитарната медицина е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1 500 лева, за нарушение по чл.20 ал.1 т.1 във вр. с чл.3 ал.3 от Наредба № 8/2008г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, публикувана в ДВ бр.109 /2008 г.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
183 Административно наказателно дело (К) No 2805/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Х.Г.О. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ в сила съдебно Решение № 1698 от 27.06.2013 година, постановено по НАХД № 2012 от 2013 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІ наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
184 Административно наказателно дело (К) No 2806/2013, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ПЪЛДИН ФРОСТ ЕООД Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 21.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1494/ 11.06.2013 г. по НАХД № 2549 по описа за 2013 г. на РС - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 40360-F020767/ 25.02.2013 г. на Заместник-териториален директор на ТД на НАП – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
185 Административно наказателно дело (К) No 2807/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ БАНЯ -ГР.БАНЯ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 12.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №2041 от 23.07.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 1950 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година, ХХIV- наказателен състав.  Решението е окончателно.  
186 Административно наказателно дело (К) No 2808/2013, XIX състав Наказателни касационни производства БИТОВА ЛАЙТ ГАЗ ЕООД,
ТД НА НАП ПЛОВДИВ
ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
БИТОВА ЛАЙТ ГАЗ ЕООД
Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1646 от 24.06.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХІV н.с. постановеното по НАХД № 858 по описа на същия съд за 2013 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
187 Административно дело No 2826/2013, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Б.П.,
Н.Б.С.,
Т.П.В.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 19.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение по Протокол № 3 от 20.06.2013г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Пловдив, назначена със Заповед № 12 ОА 819 от 05.04. 20112г. на Кмета на Община Пловдив, изменена и допълнена със Заповед № 12 ОА 288 от 26.11.2012г. на Кмета на Община Пловдив, за определяне на дължимото обезщетение, а именно цена за прокарване на трасе на временен път за достъп до ПИ с идентификатор 56784.537.147 по КК на град Пловдив, на основание чл.190 ал.6 от ЗУТ, в размер на 480 лева, което трасе ще преминава през ПИ 56784.537.111 с площ от 282 кв.м, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ОСЪЖДА Община Пловдив, да заплати на Н.Б. *** сумата от 160 /сто и шестдесет/ лева разноски по делото.  ОСЪЖДА Община Пловдив,да заплати на В.Б.П.,ЕГН **********,***, сумата от 160 /сто и шестдесет/ лева разноски по делото.  ОСЪЖДА Община Пловдив, да заплати на Т.П.В.,*** сумата от 110 /сто и десет/ лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
188 Административно дело No 2828/2013, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.В.Ц.,
Л.Ц.Ц.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 3.12.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2828 по описа за 2013г. на Административен съд –Пловдив, ХVІІІ състав, образувано по жалба на М.В.Ц. и Л.Ц.Ц. срещу заповед № ОА-1770 от 02.08.2006г. на кмета на Община-Пловдив.  ЗАЛИЧАВА датата 18.12.2013г. като заседание по делото.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаване на същото.    
189 Административно наказателно дело (К) No 2831/2013, XIX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Ж.К.К. Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 216/19.08.2013 г. на Асеновградския районен съд, постановено по НАХД № 351/2013 г. по описа на същия съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
190 Административно наказателно дело (К) No 2832/2013, XXI състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ С.С.А. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ в сила съдебно Решение № 203 от 23.07.2013 година, постановено по НАХД № 385 от 2013 година по описа на Районен съд – Асеновград, ІІ наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
191 Административно наказателно дело (К) No 2833/2013, XIX състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ К.А.Ю. Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 13.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 181 от 28.06.2013 г., постановено по НАХД № 314/ 2013 г. по описа на Районен съд – Асеновград.  Решението е окончателно.    
192 Административно наказателно дело (К) No 2844/2013, XIX състав Наказателни касационни производства КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 16.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 136 от 11.06.2013г. на Димитровградски районен съд, постановено по н.а.х. дело № 244 по описа на същия съд за 2013 год., КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 0172 от 30.08.2011г., издадено от Председателя на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, с което на “К. Б. М.” ЕАД, ЕИК ******* на осн. чл.325, ал.1, във вр. с чл.336 от Закона за електронните съобщения /ЗЕС/ за нарушение по чл.325, ал.1 от ЗЕС вр. т.2.7.1 от Разрешение № 01399 от 08.04.2009г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна мрежа, с предоставен индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър и предоставяне на обществена телефонна услуга и всички услуги включени в стандарта GSM и/или UMTS /Разрешението/, вр. чл.31, ал.1 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга, е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 60 000 лева, който размер на наложената имуществена санкция, е НАМАЛЕН със съдебното решение от 60 000 лева на 10 000 лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
193 Административно наказателно дело (К) No 2859/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ,
Х.А.К.
Х.А.К.,
РИОСВ ПЛОВДИВ
Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 2.12.2013г.
Отменя Решение № 27 / 14.06.2013 г., постановено по н.ах.д.№ 144 по описа за 2012г. на Районен съд – Първомай.  Вместо това постанови : Изменя НП № 65/22.10.2012г. на Директора на РИОСВ-Пловдив с намаляване размера на наложена глоба на Х.А.К. от 1000 лв. на 500 лв., за нарушение на чл.124 ал.1 пр.2-ро от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.  Решението не подлежи на обжалване  
194 Административно наказателно дело (К) No 2860/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ М.П.Я. Председател:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 16.12.2013г.
Оставя в сила Решение № 40/15.07.2013 г., постановено по НАХД 160/2012 г. по описа на Районен съд –Първомай.  Решението е окончателно.    
195 Административно наказателно дело (К) No 2871/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ А.В.И. Председател:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 2.12.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1739 от 01.07.2013г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 2371 по описа на същия съд за 2013г., с което е отменен Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 0464584 на ОДМВР гр. Пловдив, с което на А.В.И. с ЕГН **********,***, на основание чл. 189, ал.4, във вр. с чл. 182, ал.1, т.5 от Закона за движение по пътищата е наложено административно наказание-глоба в размер на 300лв., за извършено нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП.       РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
196 Административно наказателно дело (К) No 2876/2013, XXI състав Наказателни касационни производства А.В.З. ПЪРВО РУ ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1474/12.06.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХІ н.с., постановено по н.а.х. дело № 1814 по описа на същия съд за 2013 год.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.    
197 Административно наказателно дело (К) No 2880/2013, XXI състав Наказателни касационни производства С.П.С. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ в сила съдебно Решение № 2048 от 23.07.2013 година, постановено по НАХД № 3330 от 2013 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХVІ наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
198 Административно наказателно дело (К) No 2882/2013, XX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА МОБИЛТЕЛ ЕАД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 11.12.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 2158 от 30.07.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 3130 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 0217 от 10.04.2012 г. на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на „Мобилтел“ ЕАД, с ЕИК *, със седалище и адрес на управление: **, представлявано от изпълнителните директори А.М. и Х.П., е наложена имуществена санкция в размер на 60 000 лева за нарушение по чл.326а ЗЕС, във връзка с чл.31, ал.1 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
199 Административно наказателно дело (К) No 2883/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕВА РОСТ ЕООД Председател:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 12.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2232 от 07.08.2013г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 2983 по описа на същия съд за 2013г. и вместо него постанови:   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2613-S017400 от 27.03.2012г. на Зам. Директора на ТД на НАП Пловдив, с което на „ЕВА РОСТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Стряма, обл. Пловдив, ул. „Хризантема № 13, представлявано от Е.И.Ж., е наложена имуществена санкция в размер на 500лв., за извършено нарушение по чл. 7 ал.3 от КСО, на основание чл. 355 ал.1 от КСО.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
200 Административно наказателно дело (К) No 2884/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Г.П.К. Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 13.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1907 от 12.07.2013 г. по НАХД № 2850 по описа на Районен съд - Пловдив за 2013 г.   ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.   Решението е окончателно.  
201 Административно наказателно дело (К) No 2887/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ А.В.Г. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1927/15.07.2013г. по НАХД № 1407/2013г. по описа на Районен съд – Пловдив ХХІІІ-ти н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
202 Административно наказателно дело (К) No 2888/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ ТЕНЧЕВ И СИН ЕООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 2.12.2013г.
Оставя в сила Решение № 2054 / 23.07.2013г., постановено по н.ах.д.№ 1352 по описа за 2013г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.    
203 Административно наказателно дело (К) No 2890/2013, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА МОБИЛТЕЛ ЕАД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 12.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2145 от 23.05.2013г постановено по н.а.х.д.№ 1373/ 2013г. по описа на ПРС, VІІ -ми наказателен състав.  Решението е окончателно.  
204 Административно наказателно дело (К) No 2891/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕВА РОСТ ЕООД Председател:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 18.12.2013г.
Отменя Решение №2180 от 27.06.2013 г., постановено по НАХД № 2981/2013г., по описа на Районен съд – Пловдив.  Потвърждава наказателно постановление/НП№2624-S017402/27.03.2012г. на ЗАМЕСТНИК ТЕРИТОРИАЛЕН ДИРЕКТОР на ТД на НАП – Пловдив.  Решението е окончателно.
205 Административно наказателно дело (К) No 2892/2013, XIX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ ЕЛЕА ПЛОВДИВ ООД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 16.12.2013г.
Отменя изцяло решението. ОТМЕНЯ Решение № 2258/09.08.2013 г. на Пловдивски районен съд, постановено по НАХД № 3975/2013 г. по описа на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № Х-Б-158/14.05.2013 г. на Директора РЗИ гр. Пловдив, с което на “Е.П.” ООД, ЕИК 160114130, със седалище и адрес на управление ******, представлявано от управителя Й.Х., на основание чл. 218, ал. 3 от Закона за здравето, е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 3000 лева, за извършено нарушение по чл. 56, ал. 1 от ЗЗ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
206 Административно наказателно дело (К) No 2893/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ФИЙСС ЕООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 2.12.2013г.
Отменя Решение 2126 / 25.07.2013г., постановено по н.ах.д.№ 2077 по описа за 2013г. на Пловдивски районен съд.  Вместо това постанови : Потвърждава НП № 42614 -F035287/14.03.2013г., на Директорът на Дирекция Контрол при ТД на НАП-Пловдив, за наложена на ФИЙС ЕООД, гр.Пловдив имуществена санкция в размер на 482.60 лв. за нарушение на чл.86 ал.1 и ал.2, вр. чл.84 ЗДДС, във вр. с чл.63 ал.1 и ал.4 ЗДДС, вр. с чл.25 ал.1 и ал.2 и чл.117 ал.1 т.1 и ал.3 ЗДДС.  Решението не подлежи на обжалване.  
207 Административно наказателно дело (К) No 2894/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ПРЕСТИЖ-3 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2125/25.07.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, XXV н.с., постановено по н.а.х. дело № 1465 по описа на същия съд за 2013 год.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
208 Административно наказателно дело (К) No 2895/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ АС-КАДАСТЪР ООД Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 21.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2182/ 27.06.2013 г. по НАХД № 2508 по описа за 2013 г. на РС - Пловдив  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
209 Административно наказателно дело (К) No 2897/2013, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА МОБИЛТЕЛ ЕАД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 12.12.2013г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1996 от 18.07.2013г постановено по н.а.х.д.№ 1372/ 2013г. по описа на ПРС, VІІІ -ми наказателен състав.  Решението е окончателно.  
210 Административно наказателно дело (К) No 2900/2013, XXI състав Наказателни касационни производства Е.В.К. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.12.2013г.
 ОТМЕНЯ решение № 1943/ 11.07.2013 г. по н.а.х.д. № 2449 по описа за 2013 г. на Районен съд – Пловдив, VIII н. с., КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:  ОТМЕНЯ наказателно постановление /НП/ № 2126 от 25.03.2013 г. на ВРИД началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Пловдив, с което на Е.В.К., ЕГН ********** ***, В ЧАСТТА, в която на основание чл.174, ал.3, предл.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 2000 /две хиляди/лева и лишаване от право да управлява МПС са срок от 24 месеца.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
211 Административно наказателно дело (К) No 2903/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА А.З.И. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 19.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1735 от 02.07.2013г., постановено по НАХД №3111/2013г. по описа на Районен Съд – Пловдив ІІ-ри н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
212 Административно наказателно дело (К) No 2905/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ УВАКОВ ЕООД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1591 от 19.06.2013г. на Пловдивски районен съд, ХХІІІ н.с., постановено по НАХД № 6933 по описа на същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
213 Административно наказателно дело (К) No 2917/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Л.И.Б. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 21.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 240/13.08.2013г., постановено по НАХД № 411/2013г. по описа на Районен Съд – Карлово, ІV н.състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
214 Административно наказателно дело (К) No 2938/2013, XX състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПАЗАРДЖИК ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 21.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 512/ 17.07.2013 г. по НАХД № 655 по описа за 2013 г. на РС - Пазарджик.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
215 Административно наказателно дело (К) No 2939/2013, XXI състав Наказателни касационни производства С.Н.А. ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 19.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №238/12.08.2013г. по НАХД №353/2013г. по описа на Районен съд – Карлово ІV н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
216 Административно наказателно дело (К) No 2956/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ В.Г.ГРУП ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 12.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 276 от 24.04.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 245 по описа на Пазарджишки районен съд за 2013 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
217 Административно дело No 2958/2013, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ФИКРЕТ ЮСУФ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 13.12.2013г.
Отхвърля жалбата на ЕТ”Ф.Ю.” с ЕИК*********, представлявано от Ф.Б.Ю. със седалище и адрес на управление:гр.Х.,ж.к.“О.”34-Г-3-34 , срещу решение по жалба срещу постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки №372/03.09.2013г. на Директор на ТД на НАП Пловдив, с което е потвърдено като законосъобразно постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки №26РД10-234/16.08.2013 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП –Пловдив,ИРМ-Х..Препис от акта да бъде изпратен на страните. Решението е окончателно.
218 Административно наказателно дело (К) No 2963/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ТЕНЧЕВ И СИН ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ Председател:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 18.12.2013г.
Оставя в сила Решение 1538/14.06.2013 г., постановено по НАХД 7158/2012 г. по описа на Районен съд-Пловдив /ПРС/.   Решението е окончателно.
219 Административно наказателно дело (К) No 2964/2013, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СУПЕРСПЛАВ ООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 21.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2098/25.07.2013г., постановено по НАХД № 8516/2012г., по описа на ПРС, ХХV н.с.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
220 Административно наказателно дело (К) No 2965/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СУПЕРСПЛАВ ООД Председател:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 12.12.2013г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 2092 от 25.07.2013г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 8526 по описа на същия съд за 2012г.,   ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на Районен съд-Пловдив.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
221 Административно наказателно дело (К) No 2967/2013, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАРИЦА ТУРС ЕООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 21.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1873/11.07. 2013г., постановено по НАХД № 2441 по описа за 2013 година на Районен съд – Пловдив, ХХVІ н.с.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване  
222 Административно наказателно дело (К) No 2968/2013, XX състав Наказателни касационни производства УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 21.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2129 от 25.07.2013г. постановено по НАХД № 4854 от 2012г., по описа на Районен съд гр. Пловдив, ХХV нак. състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
223 Административно наказателно дело (К) No 2969/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ЮНАЙТЕД ПАРТНЪРС ГРУП ООД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2208 от 06.08.2013 год. на Пловдивски районен съд, V наказателен състав, постановено по НАХД № 4010 по описа на същия съд за 2013 год.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
224 Административно наказателно дело (К) No 2971/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ УЕЙКАП ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.12.2013г.
  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1681/26.06.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХІ н.с., постановено по н.а.х. дело № 1829 по описа на същия съд за 2013 год.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.  
225 Административно наказателно дело (К) No 2972/2013, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 18.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №2191 от 03.08.2013г., постановено по НАХД №2299/2013г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХVІІІ н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
226 Административно наказателно дело (К) No 2974/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД Председател:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 18.12.2013г.
Оставя в сила Решение № 2260/09.08.2013 г., постановено по НАХД № 3559/2013 г. по описа на Районен съд –Пловдив/ПРС/.     Решението е окончателно.
227 Административно наказателно дело (К) No 2975/2013, XX състав Наказателни касационни производства СКОРПИОН 21 ООД ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ-СОФИЯ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 21.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2305/ 21.08.2013 г. по НАХД № 3508 по описа за 2013 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
228 Административно наказателно дело (К) No 2977/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Д.Й. Председател:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 5.12.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 2261 от 09.07.2013г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 3139 по описа на същия съд за 2013г.       РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
229 Административно наказателно дело (К) No 2978/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПЛОВДИВ ВИКИРАЙЗ ООД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 16.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2231 от 27.06.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, VІІ н.с. постановено по н.а.х.д. № 2569 по описа за 2013 г. на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № РД-28-23 от 27.03.2013 г. на Директора на Областно Пътно управление - Пловдив, с което на “Викирайз” ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя И. Н. К., на основание чл. 54, ал. 1, във връзка с чл. 53, ал. от Закона за пътищата /ЗП/ е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 3000 лв., за извършено нарушение по чл. 26, ал. 2, т. 2, б. “б” от същия закон.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
230 Административно наказателно дело (К) No 2979/2013, XIX състав Наказателни касационни производства А.Ц.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 16.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1975 от 18.07.2013 г. на Пловдивски районен съд, VІІІ наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 1709 по описа на същия съд за 2013 год., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 878/14.03.2013 г., на Директора на Регионална дирекция по горите Пловдив, с което на А.Ц.Г.,***, на основание чл. 275, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 300 лв., за нарушение по чл. 257, ал. 1, т. 1 и т. 2, вр. с чл. 109, ал. 1 от ЗГ.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
231 Административно наказателно дело (К) No 2983/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ ГТП БОВИЗ ЕООД Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 21.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1833/ 09.07.2013 г. по НАХД № 3224 по описа за 2013 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
232 Административно наказателно дело (К) No 2985/2013, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА БЛИЗУ МЕДИЯ ЕНД БРОУБЕНД ЕАД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 12.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2139 от 26.07.2013г постановено по н.а.х.д.№ 3062 / 2013г. по описа на ПРС, ХІV -ти наказателен състав.  Решението е окончателно.  
233 Административно наказателно дело (К) No 2986/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАРИЦА ТУРС ЕООД Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 13.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1868/11.07.2013 г., постановено по НАХД № 2440/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението е окончателно.  
234 Административно наказателно дело (К) No 2987/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН.НАДЗОР СИ ЕН ДЖИ МОДУЛ СИСТЕМС ООД,
ГЕЙМ ОВЪР ЕООД
Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 2.12.2013г.
Отменя Решение № 1885/10.07.2013 г., постановено по н.ах.д.№ 2302 по описа за 2013г. на Пловдивски районен съд.  Вместо това постанови : Потвърждава НП № 13-81/11.02.2013г. на Гл.директор на ГД ИДТН при ДАМТН за наложена на Си Ен Джи Модул системс ООД /понастоящем Гейм Овър ЕООД, София/ имуществена санкция в размер на 5 000 лв. за нарушение по чл.26 ал.1 вр. с чл.52 от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/.  Решението не подлежи на обжалване.  
235 Административно наказателно дело (К) No 2989/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ ЮПИТЕР МЕТАЛ ООД Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 21.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2269/ 13.08.2013 г. по НАХД № 8593 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 36-0001202/ 05.12.2012 г. на Началник сектор “КАНД” в ОО “КД-ДАИ” - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
236 Административно наказателно дело (К) No 2990/2013, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАРИЦА ТУРС ЕООД Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 21.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2084/ 25.07.2013 г. по НАХД № 2478 по описа за 2013 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
237 Административно наказателно дело (К) No 2992/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАРИЦА ТУРС ЕООД Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 13.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2187/02.08.2013 г., постановено по НАХД № 2442/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението е окончателно.  
238 Административно наказателно дело (К) No 2993/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА МАЕСТРО 1953 ЕООД Председател:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 18.12.2013г.
Отменя Решение № 2135/26.07.2013 г., постановено по НАХД 330/2013 г.  по описа на Районен съд - гр. Пловдив, като вместо него постанови:   Потвърждава Наказателно постановление НП №16-1602416/19.10.2012 г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – гр. Пловдив.  Решението е окончателно.
239 Административно наказателно дело (К) No 3005/2013, XXI състав Наказателни касационни производства РИВА-03-ВАСКА ИСКРОВА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.12.2013г.
  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 220/25.07.2013 г. на Районен съд гр. Карлово, ІV н.с., постановено по н.а.х. дело № 277 по описа на същия съд за 2013 год.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.  
240 Административно наказателно дело (К) No 3019/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ТРИДЕКС ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Решение от 2.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 210 от 06.08.2013г. на Асеновградски районен съд, IІ н.с., постановено по НАХД № 488 по описа на същия съд за 2013г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
241 Административно дело No 3029/2013, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.И.С. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.210 ОТ ЗУТ КЪМ ОБЩИНА МАРИЦА Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 3.12.2013г.
ИЗМЕНЯ решението от 05.08.2013 г. на Комисията по чл.210, ал.1 ЗУТ, назначена със заповед № РД-09-485/ 23.04.2013 г. на Кмета на Община Марица, взето с протокол от 05.08.2013 г., получено с писмо изх. № 70-00-669 от 09.08.2013 г. на ИД кмет на Община Марица, обл. Пловдив, касателно определено обезщетение, дължимо на собствениците на ПИ № 73242.223.14, представляващ земеделска земя, находяща се в землището на с.Труд, Община Марица, местност „Кошовете“, за частта от имота, която попада в границите на сервитута на обект “Газоснабдяване на Община Марица”, подобект: “Разпределителен газопровод извън границите на урбанизираната територия – клон 1, ТТР 5В1.0.1И, преминаващ през територията на Община Марица с площ от 0,157 кв.м., като УВЕЛИЧАВА оценката за попадащата в сервитутната зона част от поземлен имот № 73242.223.14, представляващ земеделска земя, находяща се в землището на с.Труд, Община Марица, местност „Кошовете“, обл. Пловдив, в размер на 0,158 кв.м. от 516 лева на 1658 /хиляда шестотин петдесет и осем/ лева.  ОСЪЖДА Община Марица, обл. Пловдив, да заплати на М.И.С., ЕГН **********,***, сумата от 160 /сто и шестдесет/ лева разноски за производството.  Решението не подлежи на обжалване.
242 Административно дело No 3037/2013, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.А.С. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 4.12.2013г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.А.С.,***, против Заповед № ДК-10-ЮЦР-61/12.08.2013 г. на Началника на РДНСК ЮЦР Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3037/2013 год. по описа на Административен съд Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
243 Административно дело No 3043/2013, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.С.П. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 11.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.П., ЕГН **********,***, със съд.адрес адв.Г.М.,***0, против Заповед № ДК–02–ЮЦР-431 от 17.08.2011г. на Началник РДНСК “Южен Централен Район”, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж “стоманобетонови основи”, намиращ се в поземлен имот № 44 по КК на м.Върховръх, землището на с.Скобелево, Община Родопи, изграден от С.С.П., без необходимите строителни книжа.  ОСЪЖДА С.С.П., ЕГН **********,***, със съд.адрес адв.Г.М.,***0, да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол, “Южен централен район”, гр.Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
244 Административно дело No 3044/2013, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЛЪЧ-ХДН ООД ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА РАЙОН ТРАКИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 11.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Лъч – ХДН” ООД, с ЕИК 201111016, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Драгоя Божилов” № 3, ет.4, ап.12, представлявано от управителя Х. Оник К., против заповед № 6-Z13-469 от 03.09.2013 г. на зам.-кмета на район „Тракия“, Община Пловдив, с която е наредено премахването на незаконен строеж: „Пристройка на съществуваща сграда, търговски обект с предназначение ресторант”, разположен в самостоятелна едноетажна сграда с идентификатор 56784.540.1204.1.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.  
245 Административно наказателно дело (К) No 3045/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГЪБОНЕ КОМЕРС ЕООД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 2.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 2047 от 23.07.2013 г. на Пловдивски районен съд, ХІ н.с., постановено по НАХД № 2718 по описа на същия съд за 2013 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
246 Административно наказателно дело (К) No 3046/2013, XX състав Наказателни касационни производства СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ З.А.К. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 21.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1999 от 19.07.2013г. постановено по н.а.х. дело № 3412/2013г. по описа на Районен съд - Пловдив, ХХ н.с.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
247 Административно наказателно дело (К) No 3047/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ З.А.К. Председател:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 2.12.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 2000 от 19.07.2013г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 3414 по описа на същия съд за 2013г.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
248 Административно наказателно дело (К) No 3048/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ПРЕЛЮД-13 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 16.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2235 от 07.08.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХІ н.с., постановено по н.а.х.д. № 2174 по описа на същия съд за 2013 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2012К-030054 от 14.09.2012 год., издадено от Директора на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, със седалище гр. Пловдив към ГД “Контрол на пазара” в КЗП, с което на “П.-13” ООД, ЕИК ......, със седалище и адрес на управления гр. Пловдив, бул. „Дунав“ № 32, ет. 7, ап. 20, представлявано от управителя И.Е. М., на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 222 и чл. 233, ал. 2 от Закона за защита на потребителите е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 лв., за нарушение по чл. 127, ал. 2 от ЗЗП.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
249 Административно наказателно дело (К) No 3049/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ И.Г.С. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 2.12.2013г.
Оставя в сила Решение № 2254 / 08.08.2013г., постановено по н.ах.д.№ 6165 по описа за 2012г. на Районен съд-Пловдив.  Решението е окончателно.      
250 Административно наказателно дело (К) No 3050/2013, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ СИ 2003 ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 12.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 25.03.2013г постановено по н.а.х.д.№ 1277 / 2013г. по описа на ПРС, VII-ми наказателен състав.  Решението е окончателно.  
251 Административно наказателно дело (К) No 3054/2013, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА МОБИЛТЕЛ ЕАД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 12.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2243 от 07.08.2013г., постановено по н.а.х.д.№ 2821/ 2013г. по описа на ПРС, VІІІ -ми наказателен състав и вместо него постанови:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ № 0174 от 22.03.2013г. на Председател на Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/, с което на „Мобилтел” ЕАД, със седалище и адрес на управление: *** , за нарушение на чл.326а от ЗЕС, във вр. чл.31, ал.1 от ФС, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 60 000 /шестдесет хиляди/ лева.  Решението е окончателно.  
252 Административно наказателно дело (К) No 3055/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГРИВ 11 ЕООД Председател:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 12.12.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 2063 от 24.07.2013г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 2931 по описа на същия съд за 2013г., с което е отменено Наказателно постановление № 62073-S013711 от 06.03.2012г. на Директора на дирекция „Обслужване” в ТД на НАП Пловдив.       РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
253 Административно наказателно дело (К) No 3057/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИНТЕР ТУРИСТ ЕООД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 2.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2297 от 15.07.2013г. на Районен съд гр.Пловдив, VII – ми н.с., постановено по н.а.х.д. № 702 по описа на съда за 2013 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15405 - F007266 от 27.08.2012 г., издадено от С.Г.М. – Директор на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на „Интер турист” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от А.А.Т., е наложено административно наказание – имуществена санкция на основание чл.185 ал.1 от ЗДДС в размер на 1000/хиляда/ лева за нарушение на чл.3 ал.1 от Наредба № Н -18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118, ал.1 от ЗДДС, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1000/хиляда/лева на 500 /петстотин/ лева.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
254 Административно наказателно дело (К) No 3058/2013, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ СОКОЛ-ЯНКА ХРИСТОВА ЕТ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 21.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1799/07.07.2013г., постановено по НАХД № 2515/2013г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІ н.състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
255 Административно наказателно дело (К) No 3060/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГЪБОНЕ КОМЕРС ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1891 от 12.07.2013 г. по НАХ дело № 2710 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХХ-ти наказателен състав.  Решението е окончателно.  
256 Административно наказателно дело (К) No 3061/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства СИ ЕЙЧ ГРУП 2010 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 2.12.2013г.
Оставя в сила Решение № 1855 / 09.07.2013г., постановено по н.ах.д.№ 2286 по описа за 2013г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
257 Административно наказателно дело (К) No 3063/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ ГТП БОВИЗ ЕООД Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 21.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1832/ 09.07.2013 г. по НАХД № 3223 по описа за 2013 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
258 Административно наказателно дело (К) No 3064/2013, XX състав Наказателни касационни производства МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 21.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2111 от 25.07.2013г., постановеното по НАХД № 464 от 2013 г. по описа на Районен Съд–Пловдив, ХХV н.състав.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Пловдив.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
259 Административно наказателно дело (К) No 3066/2013, XIX състав Наказателни касационни производства КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 13.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2171 от 31.07.2013 г., постановено по НАХД № 2592/ 2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.  Решението е окончателно.  
260 Административно наказателно дело (К) No 3067/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Д.Р.К. Председател:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 16.12.2013г.
Оставя в сила Решение № 1557/17.06.2013 г., постановено по НАХД № 2496/2013 г. по описа на Районен съд-Пловдив/ПРС/  Решението е окончателно.    
261 Административно наказателно дело (К) No 3068/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ДЖИНА ДУЛЧЕ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 2.12.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 2312 от 26.08.2013г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 3289 по описа на същия съд за 2013г.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване
262 Административно наказателно дело (К) No 3069/2013, XX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ АЛЕКС-Д ЕООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 21.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2318 от 27.08.2013г., постановено по НАХД № 3313 по описа на РС гр. Пловдив за 2013г, ХVI нак.състав, в частта, с която е отменено НП № К-031470/16.01.2013г. на директора на РД гр. Пловдив за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към ГД “Контрол на пазара” при КЗП, с което на “Алекс Д” ЕООД, ЕИК 115029578, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 700 лв.за нарушение на чл. 119, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за защита на потребителите/ЗЗП/ на основание чл. 221 от ЗЗП.  Решението е окончателно.  
263 Административно дело No 3071/2013, XVI състав Други административни дела АИПППДМ Д-Р ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВ ПОПОВ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 19.12.2013г.
ОТМЕНЯ писмена покана с изх. № 161906/11.09.2013 г. на Директора на РЗОК – Пловдив.      Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.  
264 Административно дело No 3083/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни И.Г.М. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 10.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г.М., ЕГН **********,***, против решение № 376 от 04.09.2013 г. на зам.-директора на ТД Пловдив на НАП, с което е потвърдено постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки по чл.121, ал.1 ДОПК с изх.№ РД-10-484 от 12.08.2013 г.  ОСЪЖДА И.Г.М., ЕГН **********,***, да заплати на Териториална дирекция Пловдив на Националната дирекция по приходите сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
265 Административно дело No 3091/2013, XVII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВЕКТОР Г ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 19.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ВЕКТОР - Г” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Е.А. Р., против Решение по жалба срещу действия на публичен изпълнител № 306/23.07.2013 г., издадено от Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което е оставена без уважение жалба вх. № 70-00-10996/15.07.2013 г. по описа на ТД на НАП – Пловдив, подадена от дружеството-жалбоподател срещу Разпореждане с изх. № 1046/2005/000014/25.06.2013 г., издадено от гл. публичен изпълнител К.К. при ТД на НАП – гр. Пловдив, офис гр. Смолян.  ОСЪЖДА “ВЕКТОР - Г” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Е.А. Р., да заплати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Пловдив, сумата от 150 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
266 Административно наказателно дело (К) No 3100/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ЮСЕИН ХАЛАЧЕВ-ДЕНИС ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 11.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 239 от 13.08.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 429 по описа на Карловския районен съд за 2013 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
267 Административно дело No 3103/2013, XV състав Други административни дела Ж.А.Р. НАЧАЛНИК НА РУ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 16.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.А.Р., гражданин на Р. Франция, с посочен адрес: ***, против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 197 от 07.09.2013г. на Началника на РУП-Карлово     Решението може да се обжалва, в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.  
268 Административно наказателно дело (К) No 3109/2013, XXI състав Наказателни касационни производства П.З.С. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 19.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1946/16.07.2013г., постановено по НАХД №3322/2013г. по описа на Районен съд – Пловдив ХХІV н. състав в обжалваната му част.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
269 Административно наказателно дело (К) No 3115/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА БТК АД Председател и докладчик:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Решение от 4.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2050 от 22.07.2013 г., постановено по НАХД № 2835 по описа на Пловдивският районен съд за 2013 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
270 Административно наказателно дело (К) No 3117/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ С.А.Б. Председател и докладчик:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Решение от 2.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1894 от 11.07.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, VIIІ н.с, постановено по НАХД № 2506 по описа на същия съд за 2013 г.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
271 Административно наказателно дело (К) No 3119/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я ВИНЕЛИ - КА ЕООД Председател и докладчик:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Решение от 3.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2325 от 28.08.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХIIІ н.с, постановено по НАХД № 1847 по описа на същия съд за 2013 г., с което е отменено Наказателно постановление № 03296 от 13.03.2013г. на Председателя на ДКСБТ.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
272 Административно наказателно дело (К) No 3122/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ВИЗА ЕООД Председател и докладчик:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Решение от 3.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1911 от 15.07.2013г. по НАХД № 7079/2012г. Пловдивски районен съд, ХХ н.с. и вместо това ПОСТАНОВЯВА  ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ВИЗА“ ЕООД, ЕИК 115851253 против Наказателно постановление № 2012 К-030051/14.09.2012г., издадено от Директора на Регионална дирекция на Комисия за защита на потребителите за областите Пловдив,Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, с което на „ВИЗА“ООД, ЕИК 115851253, гр.Пловдив е наложено, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.87,ал.2 от Закона за туризма административни наказания "имуществена санкция" 500 лева за нарушение на чл.47,ал.2 от ЗТ, в размер на 1000 лева за извършено нарушение на чл. 46,т.2 от ЗТ.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
273 Административно наказателно дело (К) No 3124/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ТОНИ ФИЛ ООД Председател и докладчик:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Решение от 3.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2205 от 05.08.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХІ н.с, постановено по НАХД № 2013 по описа на същия съд за 2013г., с което е отменен електронен фиш серия К № 0477102 .    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
274 Административно дело No 3146/2013, II състав Дела по ЗМСМА КОМЕКСМАШ-ВАСИЛ ПИРОНКОВ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 19.12.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Комексмаш – Васил Пиронков” ЕООД - Пловдив, против Решение № 342, взето с протокол № 15/ 19.09.2013 г. на Общински съвет – Пловдив и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.д. № 3146/ 2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.    
275 Административно дело No 3156/2013, XII състав Дела по ЗОС МАКАО 2 ООД,
КМЕТА НА РАЙОН СЕВЕРЕН ПЛОВДИВ
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 9.12.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването предявено от „***Д.Г.М. против мълчалив отказ на Кмета на Район “Северен“ при Община - Пловдив за издаване на заповед за определяне на спечелил участник в търг за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3156 по описа на Пловдивския административен съд за 2013 година.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.  
276 Административно дело No 3160/2013, XXV състав Други административни дела А.Р.Н.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР МИГРАЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 19.12.2013г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Р.Н.И., гражданин на Сирия, роден на *** г., национален паспорт № 003218943, подадена чрез пълномощника адв. А.Б.,*** против отказ рег. № ИЯ/РЗМ-1762 от 28.08.2013 г. на Началник Сектор "Миграция" при ОД на МВР - Пловдив , относно издаване на разрешение за продължаване срока на пребиваване на чужденец в Р България. Прекратява производсвото по адм. д. № 3160/2013 г. по описа на Административен съд - Пловдив, І отделение , ХХV състав. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
277 Административно дело No 3164/2013, III състав Други административни дела Т.Д.З. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 12.12.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Д.З., ЕГН **********,***, подадена чрез процесуалния ум представител адв.Н.П., против Акт за установяване на публично държавно вземане № ПТР-12-35 от 12.03.2013г. на Директора на Областно Пътно Управление – гр.Пловдив, към Агенция “Пътна Инфраструктура”, гр.София, като ПРОСРОЧЕНА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3164/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.  ОТХВЪРЛЯ молбата Т.Д.З., ЕГН **********,***, подадена чрез процесуалния ум представител адв.Н.П., с правно основание чл.161 от АПК във вр. с чл.166 ал.2 от ДОПК, за възстановяване на срока по чл.149 ал.1 във вр. с ал.3 от АПК за обжалване по съдебен ред на Акт за установяване на публично държавно вземане № ПТР-12-35 от 12.03.2013г. на Директора на Областно Пътно Управление – гр.Пловдив, към Агенция “Пътна Инфраструктура”, гр.София.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните.    
278 Административно наказателно дело (К) No 3171/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ПЕТРОЛ АД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГОЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР-ГЛ.ДИР. МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2103/25.07.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХV н.с., постановено по н.а.х. дело № 1474 по описа на същия съд за 2013 год.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.  
279 Административно наказателно дело (К) No 3174/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ МИРАЖ 2005 ООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 21.12.2013г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2346 от 10.09.2013 г., постановено по НАХД № 1376/2013г., на Пловдивски районен съд, ХХV наказателен състав.   Решението е окончателно.    
280 Административно наказателно дело (К) No 3175/2013, XIX състав Наказателни касационни производства М.Ж.С. ПЪРВО РПУ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Решение от 12.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2109/25.07.2013г. на Пловдивски районен съд, ХХV наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 4378 по описа на същия съд за 2012год., В ЧАСТТА в която е потвърдено Наказателно постановление № 47/19.09.2011г. на Началника на Първо РУП Пловдив и вместо това постановява:  ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ Наказателно постановление № 47 от 19.09.2011год. на Началника на Първо РУП Пловдив, с което на М.Ж.С. е наложена глоба в размер на 800лв., 15 месеца лишаване от право да управлява МПС и е постановено отнемане на 12 контролни точки за нарушение по чл.174, ал.3 от Закона за движението по пътищата.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
281 Административно наказателно дело (К) No 3176/2013, XXII състав Наказателни касационни производства М.Д.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ РАКОВСКИ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 11.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1931 от 15.07.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 246 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
282 Административно наказателно дело (К) No 3181/2013, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2086 от 25.07.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХІ н.с. постановено по н.а.х.д. № 2032 по описа за 2013 г. на същия съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
283 Административно наказателно дело (К) No 3184/2013, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ДИМИТЪР КАСАБОВ-2007 ЕТ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2309 от 23.08.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХIII н.с., постановено по н.а.х.д. № 8115 по описа на същия съд за 2013г., като вместо него ПОСТАНОВИ:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № К – 029947 от 06.08.2012 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Комисията за защита на потребителите /КЗП/, с което ЕТ „Димитър Касабов” – гр. Пловдив, с адрес на управление гр. Пловдив, бул.”Христо Ботев” № 162, с представляващ Димитър Николаев Касабов, на основание чл.216 от ЗЗП, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лв. за нарушение по чл. 77, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
284 Административно наказателно дело (К) No 3185/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Р.А.К. Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 11.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2199 от 05.08.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 2105 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
285 Административно наказателно дело (К) No 3186/2013, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Р.А.Ю. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 19.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №2148 от 29.07.2013г., постановено по НАХД №5273/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив ХІІ н. състав.     РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
286 Административно наказателно дело (К) No 3190/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ Б.Р.Т. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 2.12.2013г.
Оставя в сила Решение № 229 / 26.09.2013г., постановено по н.ах.д.№ 552 по описа за 2013г. на Районен съд - Асеновград.  Решението е окончателно.    
287 Административно наказателно дело (К) No 3191/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Х.Т.Т. Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 16.12.2013г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 214 от 15.08.2013г., постановено по НАХД № 484/2013г. по описа на Районен съд гр. Асеновград.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протест.  
288 Административно наказателно дело (К) No 3193/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ПЕТРОЛ АД СОФИЯ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 17.12.2013г.
Оставя в сила Решение № 194/12.07.2013 г., постановено по НАХД № 299/2013 г. по описа на Районен съд –Асеновград/АРС/.   Решението е окончателно.
289 Административно дело No 3201/2013, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ДЕЯН-93-ЗДРАВКО БЛАГОЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 16.12.2013г.
Отхвърля жалбата на ЕТ ДЕЯН – 93 – Здравко Благоев, гр.Смолян ул.Пролет № 7, представляван от Здравко Давидов Благоев против Решение № 388 от 16.09.2013г. на Директора на ТД на НАП, гр.Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на едноличния търговец против Разпореждане изх.№ 21/РД-16-766/15.08.2013г. на ст.публичен изпълнител при ТД на НАП-Пловдив, ИРМ – Смолян за отказано погасяване по давност на задължения за осигурителни вноски за 2007г. и 2008г., по декларации Образец 6 №№ 2100212059945 и 21002125994567 от 23.10.2012г.  Решението е окончателно.  
290 Административно наказателно дело (К) No 3228/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ ГЛОБЪЛ ФАН ООД Председател:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 5.12.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 2368 от 16.09.2013г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 4016 по описа на същия съд за 2013г.       РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
291 Административно наказателно дело (К) No 3231/2013, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА БТК АД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 11.12.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 2332 от 30.08.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 3959 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 307 от 01.10.2012 г. на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на „Българска телекомуникационна компания“ АД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***и, представлявано от изпълнителния директор Б.Ж.Л.М., на основание чл.325, ал.1 във връзка с чл.336 от Закона за електронните съобщения е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 60 000 лева за административно нарушение по чл.325, ал.1 ЗЕС във връзка с т.2.9.1, пр.1 от разрешението, във връзка с чл.44, ал.1 от Функционалните спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
292 Административно наказателно дело (К) No 3232/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства АЙСС ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 12.12.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 2377 от 16.09.2013г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 2547 по описа на същия съд за 2013г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 39077-0042534 от 15.02.2013г. на Директора на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП- Пловдив.       РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
293 Административно наказателно дело (К) No 3233/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ЗАЛОЖНА КЪЩА ЕВРОКРЕДИТ ДОВЕРИЕ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 2.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2175 от 01.08.2013г. по НАХ дело №1522 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., ХІХ-ти наказателен състав, с което е изменено наказателно постановление №К-028654 от 17.07.2012г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите , с което на “Заложна къща Еврокредит-доверие” ЕООД са наложени имуществени санкции в общ размер от 1 500,00 лева.  Решението е окончателно.  
294 Административно наказателно дело (К) No 3234/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ДЖИРО ТРЕЙД ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 2.12.2013г.
Оставя в сила Решение № 2076/25.07.2013г., постановено по н.ах.д.№ 7413 по описа за 2012г. на Районен съд – Пловдив.  Решението е окончателно.  
295 Административно наказателно дело (К) No 3235/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2264 от 27.06.2013 г., постановено по НАХД № 2681 по описа на Пловдивският районен съд за 2013 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
296 Административно дело No 3237/2013, VII състав Дела по ЗАдм А.Д.П. КМЕТ НА РАЙОН ЗАПАДЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 10.12.2013г.
 ОТМЕНЯ протоколно определение от 02.12.2013г., с което е даден ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Д.П. *** с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул. “Хан Кубрат”№2а срещу мълчалив отказ на Кмета на Район “Западен” на Община – Пловдив да се произнесе по негово искане, инкорпорирано в писмена покана за доброволно изпълнение вх. №2-9400-1402 от 27.08.2013г. в частта, с която е поискано издаването на заверени преписи от Заповед №13-РЗ-09/29.07.2013г. на Кмета на същия Район и три отчетни доклада, подадени от оспорващия от дати 07.05.2013г., 03.06.2013г. и 04.07.2013г.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №3237/2013г. по описа на Административ1ен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.   ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Кмета на Район “Западен” на Община – Пловдив за присъждане в негова полза на разноски по делото.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
297 Административно наказателно дело (К) No 3239/2013, XX състав Наказателни касационни производства Д.И.И. РИОСВ ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 21.12.2013г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглеждане. ОТМЕНЯ съдебно Решение № 1972 от 11.07.2013г., постановено по НАХД № 2547/2013г. по описа на Районен съд – Пловдив, VІІІ н. с..  ВРЪЩА делото на друг състав на първоинстанционния съд за произнасяне от друг състав на Районен съд - Пловдив.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване  
298 Административно наказателно дело (К) No 3240/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПЛОВДИВ ЙОРДАН САРИЕВ КОМЕРС ЕТ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 19.12.2013г.
  ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №2341 от 10.09.2013г., постановено по НАХД №1998/2013г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХХІІІ-ри н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
299 Административно наказателно дело (К) No 3241/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ЧАВДАР ВАСИЛЕВ ЕТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2094/25.07.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХV н.с., постановено по н.а.х. дело № 8330 по описа на същия съд за 2012 год.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.    
300 Административно наказателно дело (К) No 3242/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Д.Д.Д. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 21.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 254 от 17.09.2013 г., постановено по НАХД № 542/2013 г. по описа на Районен съд – Карлово, IV нак.състав.   Решението е окончателно.  
301 Административно дело No 3263/2013, VI състав Други административни дела Я.И.А. НАЧАЛНИК НА РПУ-КАРЛОВО КЪМ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 30.12.2013г.
Отменя Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 235/10.10.2013г. на ИФЗ Началник РУП - Карлово към ОД МВР-Пловдив.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
302 Административно дело No 3264/2013, I състав Други административни дела Ч.И.А. НАЧАЛНИК РУ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.12.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ч.И.А., ЕГН ********** *** Заповед № 239 от 16.10.2013г. издадена от гл. инспектор Х.Б.–ИФЗ Начални РУП Карлово към Областна Дирекция на МВР – Пловдив, упълномощен със Заповед № 3-5527/10.09.2012г. на директора на ОД на МВР Пловдив, във връзка със Заповед Рег. № Із-1741/28.08.2012г. и № Із-1743/28.08.2012г. на Министъра на вътрешните работи, с която спрямо А. е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б. „д“ от ЗДвП - “временно отнемане на свидетелството за управление до отпадане на основанието“.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
303 Административно дело No 3282/2013, XVI състав Дела по ЗСП В.Н.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 12.12.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № ОЗ-20-511/16.09.2013 г. на Директора на ДСП – Пловдив.  ИЗПРАЩА административната преписка на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Пловдив за провеждане на административното производство при съобразяване с дадените в настоящото решение задължителни указания по прилагането и тълкуването на закона.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.  
304 Административно дело No 3285/2013, XVI състав Дела по ЗОС ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 5.12.2013г.
ОБЯВЯВА нищожността на Решение №77, обективирано в Протокол № 11 от 24.07.2008 година на Общински съвет Сопот.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.  
305 Административно наказателно дело (К) No 3295/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Л.М.Ч. Председател:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 16.12.2013г.
  Оставя в сила Решение № 2444/26.09.2013 г., постановено по НАХД № 4729/2013 г. по описа на ПРС.  Решението е окончателно.    
306 Административно дело No 3298/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни Б.С.Д. ЗАМ.ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 13.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.С.Д., ЕГН **********, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ „Кредо – 96 – Б.Д.”, с ЕИК 112044913, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул.“Киселец“ № 11, против решение № 280 от 28.06.2013 г. на директора на ТД Пловдив на НАП.  ОСЪЖДА Б.С.Д., ЕГН **********, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ „Кредо – 96 – Б.Д.”, с ЕИК 112044913, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул.“Киселец“ № 11, да заплати на Териториална дирекция град Пловдив на НАП сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
307 Административно дело No 3324/2013, VI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 30.12.2013г.
Отменя Решение № 1099/17.10.2013г. на Началника на Митница Пловдив, с което по ЕАД № 10BG003000Н0196536 / 10.12.2010г. е определена нова митническа стойност на стока под режим “допускане за свободно обращение с крайно потребление” – перилен препарат, непригоден за продажба на дребно с нето тегло 22 000 кг. и код по ТАРИК 3402909000 с декларирана фактурна стойност 5 060 евро, като е определено доплащане на ДДС в размер на 2 189.14 лв., ведно със законна лихва, начислена от датата, на която е изтекъл срокът, определен в уведомлението за вземане под отчет, като същата продължава да тече до заплащане на задължението в цялост /чл.201 параграф 1 б.”а” и параграф 2 и параграф 3 от Регламент /ЕИО/ № 2913/1992 на Съвета вр. с чл.214 параграф 1 от Регламент /ЕИО/ № 2913/1992; чл.232 параграф 1, б. “б” от Регламент на Съвета /ЕИО/ № 2913/92 и чл.59 ал. 2 от ЗДДС/.  Осъжда Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, седалище и адрес на управление – *** сумата от 550 лв. разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за постановяването му.  
308 Административно наказателно дело (К) No 3335/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ ОМАН 4 ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 2.12.2013г.
Оставя в сила Решение № 232/04.10.2013г., постановено по н.ах.д.№ 505 по описа за 2013г. на Районен съд - Асеновград.  Решението е окончателно.    
309 Административно наказателно дело (К) No 3353/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Г.Н.Г. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 21.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2453 от 30.09.2013 г., постановено по НАХД № 4187/2013г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХVI нак.състав.   Решението е окончателно.  
310 Административно наказателно дело (К) No 3354/2013, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Р.Л.Н. Председател и докладчик:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Решение от 12.12.2013г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2405 от 23.09.2013 г. на Районен съд Пловдив, ХХV н.с. постановеното по н.а.х.д. № 693 по описа на същия съд за 2013г., с което е отменено Наказателно постановление № 670 от 23.01.2013г. на Началника на Митница Пловдив.   ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Р. Л. Н. за присъждане на разноски в настоящото производство. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
311 Административно наказателно дело (К) No 3355/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ В.К.В. Председател и докладчик:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Решение от 13.12.2013г.
Обезсилва решениетоОБЕЗСИЛВА Решение № 2461 от 01.10.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, IІ н.с, постановено по НАХД № 4546 по описа на същия съд за 2013г.  ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав за извършване на процесуални действия по отстраняване нередовностите на жалбата, касателно правния интерес, правото на жалба и правосубектността.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
312 Административно наказателно дело (К) No 3356/2013, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА,
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА,
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД
Председател и докладчик:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Решение от 16.12.2013г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2370 от 16.09.2013г., постановено по НАХД № 3769 по описа на Пловдивският районен съд за 2013 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
313 Административно наказателно дело (К) No 3358/2013, XIX състав Наказателни касационни производства В.В.П. РПУ СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Решение от 16.12.2013г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2376 от 11.09.2013 год. на Пловдивски районен съд, ХХV наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 1403/2013год. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
314 Административно наказателно дело (К) No 3359/2013, XIX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Г.А.Г. Председател и докладчик:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Решение от 16.12.2013г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2425/24.09.2013г. на Районен съд гр. Пловдив,II н.с., постановено по н.а.х.д. № 2612/2013г., с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № Х-Б-112 от 19.03.2013г. на Директора на РЗИ-Пловдив за налагане на Г.А.Г. на административно наказание глоба в размер на 500 лв. за нарушение по чл.56,ал.1 от Закона за здравето. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
315 Административно наказателно дело (К) No 3360/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ С.Г.Т. Председател и докладчик:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Решение от 13.12.2013г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2443 от 26.09.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХIV н.с, постановено по НАХД № 4218 по описа на същия съд за 2013 г.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване  
316 Административно наказателно дело (К) No 3363/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ В.Б.Н. Председател и докладчик:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Решение от 13.12.2013г.
Потвърждава решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2537 от 09.10.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХIІ н.с, постановено по НАХД № 4625 по описа на същия съд за 2013 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване  
317 Административно наказателно дело (К) No 3364/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ СТЕФИ 2013 ЕООД Председател и докладчик:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Решение от 12.12.2013г.
Потвърждава решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2544 от 10.10.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, V н.с., постановено по НАХД 4538 по описа на същия съд за 2013 г., с което е отменен електронен фиш за налагане на глоба в размер на 150 лв. на "С. 2013" ЕООД, ЕИК ********* за нарушение на чл. 21, ал.1 вр. с чл.189,ал.1 вр. с чл. 182 ал.3,т.3 от ЗДвП, извършено на 07.06.2013 г. в 9,48ч. на бул. "Найчо Цанов" № 42, гр.Пловдив за превишаване на разрешената скорост с 24 км/ч при управление на МПС "Шевролет Нубира" с рег.№ РВ 5182РР. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
318 Административно наказателно дело (К) No 3367/2013, XIX състав Наказателни касационни производства А.К.Ж. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 20.12.2013г.
Отменя изцяло решениетоОтменя Решение № 2516 от 08.10.2013г. на РС - Пловдив, постановено по н.ах.д.№ 4853/2013г.  Вместо това постанови :  Отменя НП НП № 36-0000721 от 13.08.2013г. на началник сектор КАНД в Областен отдел КД-ДАИ, гр.Пловдив за наложено на А.К.Ж. административно наказание : глоба в размер на 500 лв. за нарушение на чл.31 ал.1 т.8 от Наредба № 34/06.12.1999г. на МТ на основание чл.93 ал.2 от ЗАвт.П.  Решението е окончателно.
319 Административно наказателно дело (К) No 3370/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Г.К.Ч. Председател и докладчик:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Решение от 12.12.2013г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 2424 от 24.09.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХVIІ н.с, постановено по НАХД № 4004 по описа на същия съд за 2013 г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш серия К № 0465939 на Областна Дирекция на МВР Пловдив, с който на Г.К.Ч. е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева за нарушение на чл.21,ал.2 от ЗДвП на основание чл. 189, ал. 4 вр. чл. 182, ал.2, т.6 от ЗДвП.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
320 Административно наказателно дело (К) No 3372/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ А.В.Д. Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 16.12.2013г.
Потвърждава решението.ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2419 от 24.09.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХVI н.с, постановено по НАХД № 4113 по описа на същия съд за 2013г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
321 Административно дело No 3402/2013, IX състав Други административни дела Т.П.Г. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 20.12.2013г.
Оставя без разглеждане жалбата на Жалба вх.№ 21624/07.11.2013г. на Т.П.Г. ЕГН ********** ***, против Заповед №15308/2010г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР-Пловдив.  Прекратява производството по административно дело №3402/2013 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.  Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението му на страните.  
322 Административно дело No 3409/2013, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни Д.М.Т. ДИРЕКТОР НА ТД ПЛОВДИВ НА НАП Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 5.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №425 от 21.10.2013г. на директора на ТД- Пловдив на НАП, както и потвърденото с него Постановление за налагане на обезпечителни мерки с Изх.№1238-000002 от 23.09.2013г. на Павлина И.- старши публичен изпълнител в ТД- Пловдив, ИРМ- Стара Загора, на НАП, с което са наложени обезпечителни мерки по отношение на Д.М.Т.,***, представляващи запор върху вземане от трето лице “Ейвън Козметикс България” ЕООД, ЕИК ****, за обезпечаване събирането на публични задължения по Разпореждане №РВ-ПОВН-326 от 30.11.2011г. на СУ”СО” при НОИ в общ размер от 1 861,06 лв., от които 1 054,29 лв. главница и 806,77 лв. лихви.  ОСЪЖДА ТД- Пловдив на НАП да заплати на Д.М.Т.,***, сумата от 360,00 лева разноски по делото.  Решението е окончателно.  
323 Административно наказателно дело (К) No 3420/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Г.К.Ч. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2538 от 09.10.2013г. по Н.А.Х.дело №4549 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., ХХІІ-ри наказателен състав, с което е отменен електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия К №0572680, издаден от ОД”МВР”- Пловдив, с който на Г.К.Ч., в качеството му на управител на “Гербера” ООД, е наложена глоба в размер от 300,00 лева.  Решението е окончателно.  
324 Административно наказателно дело (К) No 3427/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ К.Н.Л. Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 16.12.2013г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2529 от 09.10.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, II н.с, постановено по НАХД № 4755 по описа на същия съд за 2013г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
325 Административно наказателно дело (К) No 3436/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ И.И.Ч. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2546 от 10.10.2013г. по Н.А.Х дело №4193 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., ХVІІІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №36-0000245 от 19.03.2013г., на началник сектор “Контрол и АНД” в ОО”КД-ДАИ”, гр. Пловдив, с което на И.И.Ч. са наложени глоби в общ размер от 700,00 лева.  Решението е окончателно.    
326 Административно дело No 3461/2013, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ИВИРАЛ-ИВАН КРЪСТЕВ ЕТ КМЕТА НА ОБЩИНА МАРИЦА Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 12.12.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-09-1241 от 11.10.2013г. на кмета на община Марица, с която на ЕТ”ИВИРАЛ- И.К.”, със седалище и адрес на управление: ******, е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ “прозирна ограда”, находяща се в ПИ с идентификатор №12.303 и ПИ с идентификатор №12.368 по кадастралната карта на село Скутаре, община Марица.  ОСЪЖДА община Марица да заплати на ЕТ”ИВИРАЛ- И.К.”, със седалище и адрес на управление: ******, сумата от 50,00 лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението е окончателно.  
327 Административно дело No 3491/2013, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЛЮК 82-ТОДОР НИКОЛАЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 11.12.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от т.н.д. в качеството на ЕТ “ЛЮК 82-т.н.“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, срещу ревизионен акт № 161205232/29.04.2013г. на ТД на НАП-Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 3491 по описа на Пловдивски административен съд, ХVІІІ състав за 2013г.   Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
328 Административно наказателно дело (К) No 3505/2013, XIX състав Наказателни касационни производства А.Д.Д. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2769 от 25.10.2013г. по Н.А.Х дело №3738 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., ХVІІІ-ти наказателен състав, с което е изменено наказателно постановление с №16-1602838 от 04.06.2013г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Пловдив, с което на А.Д.Д. е наложена глоба в размер от 2 000,00 лева.  Решението е окончателно.    
329 Административно наказателно дело (К) No 3506/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ИВАДЕЛ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 16.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №2551 от 10.10.2013г. по Н.А.Х дело №4296 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., ХVІІІ-ти наказателен състав, вместо което постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление №К-031389 от 20.12.2012г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на “Ивадел” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.  Решението е окончателно.  
330 Административно наказателно дело (К) No 3571/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ А.И.А. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 20.12.2013г.
Оставя в сила Решение № 2736/23.10.2013 г., постановено по н.ах.д.№ 4000 по описа за 2013г. на Пловдивски районен съд.  Решението не подлежи на обжалване.    
331 Административно наказателно дело (К) No 3586/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕМ ПИ ЕМ ДИВЕЛЪПМЪНТ ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 16.12.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2584 от 19.09.2013г. по Н.А.Х дело №3983 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., VІІ-ми наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №355387-F050782 от 04.06.2013г. на директора на Дирекция “Обслужване” в ТД- Пловдив на НАП, с което на “Ем Пи Ем Дивелъпмънт” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.  Решението е окончателно  
332 Административно дело No 3599/2013, XVIII състав Други административни дела Д.Р.Ш. КМЕТ НА РАЙОН ЗАПАДЕН ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 10.12.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Р.Ш. *** против Заповед № РД-09-348 от 31.10.2013 г. на кмета на район“Западен“, община-Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 3599/2013 г. по описа на Административен съд - Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните, пред ВАС.  
333 Частно административно дело No 3606/2013, IV състав Частни администр. дела Д-Р ВАСИЛКА КАРАВЪЛЧЕВА АИППМП ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 4.12.2013г.
 ОТМЕНЯ по жалба на В.М.К., действаща като едноличен търговец под фирма ЕТ „Д-р В.К. – АИППМП“, с ЕИК 115541984, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Крайречна“ № 30, ет.1, ап.2, заповед № 1300088 от 12.11.2013 г., издадена от К.Д.С., главен инспектор по приходите в „ПОД и ПУИ“, отдел „Услуги за клиента“ при ТД Пловдив на НАП, с която е спряно производството по извършване на проверка, възложена с резолюция № 1307418 от 15.10.2013 г.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
334 Административно дело No 3607/2013, X състав Дела по КСО А.Н.Х. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Н.Х. – управител на “Спарк Компютърс” ЕООД подадена с вх.№ Ж-216 от 11.11.2013 г. в РУ”СО” Пловдив, относно: ...”Разпореждане № О-15-000-00-00654897 от 15.10.2013 г. и Решение № 359 от 31.10.2013 г...”  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №3607 от 2013 година по описа на Административен съд Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
335 Административно дело No 3611/2013, XXV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ ДАРИК НЮЗ ООД ОД НА МВР СЕКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ Докладчик:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Определение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 23164/26.11.2013г на "Д.Н.ООД, ЕИК*, със седалище и адрес на управление гр. *****, представлявано от управителя Л.К. срещу разпореждане, обективирано в писмо изх.№ ИП-7005/.10.2013г. от 24.10.2013г. на Началник Сектор „ПИП“, гл.инспектор Н.Д..  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 3611/ 2013 г. по описа на Административен съд – ПЛОВДИВ.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 7-дневен срок от съобщаването му.  
336 Частно админист. наказателно дело (К) No 3621/2013, XXIV състав Наказателни частни касационни производства С.Р.Д. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 2.12.2013г.
  Оставя в сила Определение№173 на Районен съд-Асеновград/АРС/, трети наказателен състав от 10.10.2013 г., постановено по НАХД № 356 по описа за 2013 г.  Определението е окончателно.    
337 Административно дело No 3626/2013, II състав Дела от администр. характер - данъчни МАРКОВ РУ-МИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 14.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “МАРКОВ-РУ-МИ” ЕООД – гр.Хасково против Заповед № РД-01-33/ 01.11.2013 г. на Директора на Дирекция “ОДОП” - Пловдив, с която на основание чл.34, ал.3 във вр. с чл.34, ал.1, т.2 от ДОПК е отказано спиране на производството по обжалване на РА № 261302349 от 23.09.2013 г.  Определението е окончателно.  
338 Административно наказателно дело (К) No 3636/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства А.Г.Б. РУ ПОЛИЦИЯ - КАРЛОВО Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №268 от 02.10.2013г. по Н.А.Х. дело №400 по описа на Районен съд- Карлово за 2013г., ІІ-ри наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №198/13 от 14.05.2013г. на началника на РУ”П”- Карлово при ОД”МВР”- Пловдив, с което на А. Гусейнович Б. е наложена глоба в размер от 2 000,00 лева и е лишен от правото да управлява МПС за срок от 24 месеца.  Решението е окончателно.  
339 Административно дело No 3639/2013, IX състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Е.К.Т.,
Д.Г.Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 20.12.2013г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба с вх.№ 23368/28.11.2013г. на Е.К.Т. ЕГН ********** и Д.Г.Х. ЕГН **********  със съдебен адрес:***, против твърдян от оспорващите отказ на Кмета на Община Куклен да им предостави административна услуга,обективиран в писмо с изх.№СА-3884/14.11.2013г.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №3639/2013 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.  Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението му на страните.
340 Административно дело No 3645/2013, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.П.Б. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 2.12.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.Б.,***, против Заповед №ДК-02-ЮЦР-147 от 22.05.2012г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол, “Южен централен район”, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ “Пристройка между съществуваща двуетажна сграда и съществуваща ограда”, намираща се в УПИ VІ-551, кв.186 по плана на Втора градска част, гр. Пловдив, с административен адрес: *****  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.П.Б.,***, за присъждане на направените по делото разноски.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  ОСЪЖДА И.П.Б.,***, да заплати по сметка на Административен съд- Пловдив сумата от 10,00 лева, представляваща дължимата държавна такса за образуваното съдебно производство.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
341 Частно админист. наказателно дело (К) No 3646/2013, XXIII състав Наказателни частни касационни производства Й.К.Л. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 2.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане № 1502 от 31.10.2013 г., постановено по НАХД № 5935/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  
342 Частно админист. наказателно дело (К) No 3688/2013, XXI състав Наказателни частни касационни производства Й.К.Л. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 19.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 1509 от 04.11.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 5934 по описа на Пловдивски районен съд, ХІV н.с., за 2013 година  Определението не подлежи на обжалване.  
343 Частно административно дело (К) No 3692/2013, XX състав Частни касационни производства Г.К.Г. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 3.12.2013г.
ОСТАВЯ в сила Протоколно Определение от 11.11.2013г., постановено по адм. д. № 21412 по описа за 2012 г. на Районен съд-Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  
344 Административно дело No 3702/2013, III състав Други административни дела Д.Р.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН "ЗАПАДЕН" Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 18.12.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Р.Ш.,***, против Заповед № РД – 09 – 363 от 13.11.2013г. на Кмета на Район “Западен” при Община Пловдив, с която на основание чл.91 ал.1 от АПК във връзка с чл.32 ал.4 от Нардебата за развитие, поддържане и опазване на зелената система на Община Пловидв, е отменена Заповед № РД – 09 – 348 от 31.10.2013г. на Кмета на Район “Западен” при Общинина Пловдив, и  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3702/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.  
345 Административно дело No 3705/2013, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ТОНЧЕВИ-ИВАН ТОНЧЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 20.12.2013г.
Оставя без разглеждане жалба с вх.№23626/02.12.2013г. по описа на съда на ЕТ”Тончеви-Иван Тончев” със седалище и адрес на управление :гр.Димитровград,ул.”Емилииян Станаев”,№7-А-12, против Решение №444/05.11.2013г. на Директор на ТД на НАП-Пловдив.  Прекратява производството по административно дело №3705/2013 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.  Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението му на страните.    
346 Административно дело No 3719/2013, VI състав Дела от администр. характер - данъчни КРИСТЕЛО-БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 20.12.2013г.
Оставя без разглеждане жалба / писмено становище на Кристело – България ЕООД, представлявано от Красимира Радева Георгиева, гр.Хасково ул.Видин № 9, вх.А ет.5 ап.51, подадено до Териториалният директор на ТД на НАП – Пловдив във вр. с писма на териториалната дирекция с изх.№№ 70-00-15961/05.11.2013г. и 94-00-12458/14.11.2013г., изпратено до АС – Пловдив с квалификация на жалба против Решение № 443/05.11.2013г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив.  Прекратява производството по адм.д.№ 3719/2013г. по описа на Административен съд-Пловдив.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.  Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на ТД на НАП - Пловдив.  
347 Частно административно дело No 3729/2013, XXV състав Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ М.А.Х. Докладчик:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Определение от 10.12.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане вх.№ 23978 от 05.12.2013г на старши публичен изпълнител Денка Гвоздиева при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, за продължаване срока на наложени с Постановление № РД-10-473 от 06.08.2013 год., обезпечителни мерки до приключване на ревизионното производство, осъществявано по отношение на М.А.Х., ЕГН ********** ***.    Препис от определението да се изпрати на Дирекция „Събиране” при ТД на НАП гр.Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.    
348 Частно админист. наказателно дело (К) No 3737/2013, XIX състав Наказателни частни касационни производства Г.Х.С. Председател и докладчик:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Определение от 20.12.2013г.
ОТМЕНЯ разпореждане № 1764/08.11.2013г., постановено по НАХД№ 717/2013г. на Асеновградски районен съд, с което е оставен без разглеждане жалба на Г.Х.С. против НП № 290/07.10.2013г.,издадено от Кмета на Община Асеновград и е прекратено производството по делото.   ВРЪЩА делото на Асеновградски районен съд за насрочване и разглеждане по същество.   Определението не подлежи на обжалване.  
349 Административно наказателно дело (К) No 3741/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ДИНО МД ЕООД Председател и докладчик:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Определение от 9.12.2013г.
Прекратява делото. ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 3741/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив ХIХ състав.  ИЗПРАЩА касационна жалба на “Д. МД“ ЕООД, гр.Пловдив срещу решение на Пловдивски районен съд, 10-ти н.състав, постановено по НАХД № 4378/2013г., ПРС, на Районен Съд – Пловдив за администриране. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
350 Административно дело No 3788/2013, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Е.К.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 11.12.2013г.
Прекратява производството по адм.дело № 3788 по описа за 2013г. на Административен съд-Пловдив, VI състав.  Изпраща по подсъдност на Районен съд – Пловдив жалбата на Е.К.К.,*** .  Определението не подлежи на обжалване.  Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателката и на Кмета на Община Куклен.  
351 Административно дело No 3796/2013, XII състав Дела по КСО М.М.К. Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 19.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М.К. ЕГН ********** *** против Решение № 390 от 18.11.2013г. на Директора на РУ „СО“ – гр.Пловдив, с което е спряно образуваното административно производство по жалба с вх.№ МП - 68026/29.10.2013г., предявена от М.М.К. срещу Разпореждане № **********/Ра - 737/17.10.2013г. на Ръководителя на пенсионното осигуряване при РУ „СО“ – гр.Пловдив, до приключване на производството по обжалване на Разпореждане № **********/ПР - 1646/02.10.2013г. на Ръководителя на пенсионното осигуряване при РУ „СО“ – гр.Пловдив със стабилен административен акт.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
352 Частно админист. наказателно дело (К) No 3831/2013, XXIII състав Наказателни частни касационни производства ВНВ ТРАНС ЕООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 17.12.2013г.
Отменя протоколно определение от 18.11.2013г. постановено по н.ах.д.№ 4281/2013г., Районен съд-Пловдив.  Връща делото на същия съд и състав за продължаване на процесуалните действия с произнасяне по основателност на жалбата.  Определението е окончателно.  
353 Частно админист. наказателно дело (К) No 3835/2013, XXIII състав Наказателни частни касационни производства П.Г.Х. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 17.12.2013г.
Оставя в сила Определение № 1563 от 15.11.2013 г., постановено по н.ах.д. № 6251/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.  Изпраща административно наказателната преписка по жалбата на П.Г.Х., като съдружник в П. *** оф.3 против наложена глоба в размер на 30 лв. с фиш № 0002046198 от 17.10.2013г. – на ОД МВР – Пловдив, Сектор Общинска полиция – Пловдив за действия в съответствие с чл.186 ал.2 ЗДв.П вр. с чл.39 ал.3 ЗАНН.  Определението не подлежи на обжалване.  
354 Административно дело No 3900/2013, XI състав Други административни дела МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 20.12.2013г.
Прекратява делотоПРЕКРАТЯВА производството по Адм.дело № 3900/2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив.  ИЗПРАЩА делото на надлежния съд - Административен съд София - град.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.  
355 Административно наказателно дело (К) No 3904/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ТОП АГРО 11 ООД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 18.12.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД №3904/2013г. по описа на Адми-нистративен Съд – Пловдив ХХІ състав.  ИЗПРАЩА касационна жалба на “Топ Агро 11”ООД гр.Пловдив срещу решението под №3046 от 18.11.2013г. по НАХД №4271/2013г. на Районен Съд – Пловдив – за администрирането и.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
356 Административно наказателно дело (К) No 3916/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 19.12.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело №3916 по описа на Административен съд- Пловдив за 2013г., ХХІІІ-ти касационен състав.  ИЗПРАЩА касационната жалба на ТД- Пловдив на НАП, против Решение №3093 от 22.11.2013г. по Н.А.Х дело №4384 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., ХVІІІ-ти наказателен състав, на Районен съд- Пловдив за администрирането и.  Определението е окончателно.  
357 Административно наказателно дело (К) No 3945/2013, XX състав Наказателни касационни производства КАСРА-77 ЕООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 27.12.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 3945/2013г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХХ к.състав. ИЗПРАЩА касационната жалба на "Касра-77"ЕООД, ЕИК ********* на Районен съд - Пловдив за администрирането й. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
358 Административно дело No 3964/2013, V състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Р.К.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЪКИ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 27.12.2013г.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд-Асеновград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3964/13г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав. Определението не подлежи на обжалване.