- .

1.4.2016. 30.4.2016.

No , No , - 򠠠
1 No 165/2013, VII :
.
28.4.2016.
2 No 3878/2013, VII ... - :
.
20.4.2016.
3 No 795/2014, XIII .-.. - :
.
12.4.2016.
4 No 2056/2014, XIII ... :
.
18.4.2016.
5 No 2077/2014, XII ... - :
.
19.4.2016.
6 No 2453/2014, I ... - :
.
28.4.2016.
7 No 2793/2014, XVII ... - :
.
26.4.2016.
8 No 2846/2014, XII 8 - :
.
7.4.2016.
9 No 2856/2014, VII ... - :
.
27.4.2016.
10 No 2870/2014, IX - :
.
22.4.2016.
11 No 2905/2014, I - :
.
5.4.2016.
12 No 3185/2014, I - :
.
11.4.2016.
13 No 3187/2014, III -90- - :
.
12.4.2016.
14 No 3245/2014, I - , , , , , . ... :
.
28.4.2016.
15 No 3373/2014, I - :
.
12.4.2016.
16 No 3493/2014, VII ... - :
.
() 15.4.2016.
17 No 70/2015, XIV ... - :
.
18.4.2016.
18 No 134/2015, IX ... - :
.
15.4.2016.
19 No 305/2015, XVII 13 - :
.
18.4.2016.
20 No 399/2015, VIII - , , , , , . ... :
.
4.4.2016.
21 No 479/2015, XXV 2000 - :
.
8.4.2016.
22 No 514/2015, XVII ... :
.
13.4.2016.
23 No 535/2015, XVII - :
.
11.4.2016.
24 No 572/2015, XV ... - :
.
11.4.2016.
25 No 650/2015, V ... :
.
14.4.2016.
26 No 737/2015, I ... - :
.
4.4.2016.
27 No 814/2015, V - :
.
21.4.2016.
28 No 821/2015, XVII ... - :
.
28.4.2016.
29 No 876/2015, V ... "" :
.
18.4.2016.
30 No 925/2015, XV ... - :
.
7.4.2016.
31 No 990/2015, XVII - :
.
20.4.2016.
32 No 1129/2015, XIII - - :
.
1.4.2016.
33 No 1188/2015, XXV ... - :
.
14.4.2016.
34 No 1201/2015, XVI .-.. - :
.
1.4.2016.
35 No 1257/2015, V .. :
.
19.4.2016.
36 No 1312/2015, XV - :
.
20.4.2016.
37 No 1353/2015, XVI ... - :
.
12.4.2016.
38 No 1380/2015, XVII - :
.
4.4.2016.
39 No 1384/2015, V -7 - :
.
12.4.2016.
40 No 1388/2015, XII ... - :
.
15.4.2016.
41 No 1413/2015, I - , , , , , . ... :
.
26.4.2016.
42 No 1438/2015, XIV - :
.
6.4.2016.
43 No 1452/2015, II ...,
...
,
:
.
5.4.2016.
44 No 1506/2015, III ... - :
.
27.4.2016.
45 No 1521/2015, I ... :
.
28.4.2016.
46 No 1574/2015, V ... - :
.
28.4.2016.
47 No 1637/2015, I ... - :
.
22.4.2016.
48 No 1742/2015, XVII ... - :
.
8.4.2016.
49 No 1800/2015, I .... - :
.
18.4.2016.
50 No 1813/2015, VII .. - :
.
11.4.2016.
51 No 1815/2015, IX ... - :
.
21.4.2016.
52 No 1878/2015, IV ... - :
.
14.4.2016.
53 No 1920/2015, XVII ... :
.
18.4.2016.
54 No 1974/2015, XIV - , , , , , . .... :
.
() 14.4.2016.
55 No 2050/2015, IV 2000 - :
.
7.4.2016.
56 No 2158/2015, V ... - :
.
27.4.2016.
57 No 2253/2015, I - , , , , , . ... :
.
28.4.2016.
58 No 2295/2015, XXV :
.
19.4.2016.
59 No 2296/2015, VI .-.. - :
.
28.4.2016.
60 No 2410/2015, I - :
.
25.4.2016.
61 No 2411/2015, XVIII - :
.
13.4.2016.
62 No 2412/2015, XII :
.
6.4.2016.
63 No 2426/2015, III - , , , , , . ,
...
:
.
8.4.2016.
64 No 2431/2015, IX - :
.
7.4.2016.
65 No 2432/2015, I ... - :
.
28.4.2016.
66 No 2478/2015, XI - , , , , , . ...,
...
:
.
18.4.2016.
67 No 2523/2015, XII - :
.
11.4.2016.
68 No 2525/2015, XIV ... :
.
25.4.2016.
69 No 2534/2015, XV ... :
.
18.4.2016.
70 No 2620/2015, IX ... - :
.
14.4.2016.
71 No 2643/2015, XVI ...-.. :
.
11.4.2016.
72 No 2661/2015, XVIII , - :
.
7.4.2016.
73 No 2689/2015, XXV ... - :
.
20.4.2016.
74 No 2707/2015, XVIII ... - :
.
15.4.2016.
75 No 2708/2015, XVII - :
.
14.4.2016.
76 No 2725/2015, XV ... - :
.
14.4.2016.
77 No 2730/2015, II - :
.
15.4.2016.
78 No 2764/2015, XV ... . :
.
18.4.2016.
79 No 2792/2015, XI :
.
18.4.2016.
80 No 2822/2015, V ... :
.
13.4.2016.
81 No 2823/2015, VI - , , , , , . ... - :
.
14.4.2016.
82 No 2830/2015, XII ..-.. - :
.
19.4.2016.
83 No 2838/2015, XVII ... :
.
5.4.2016.
84 No 2841/2015, V ... - :
.
18.4.2016.
85 No 2877/2015, XIII - :
.
20.4.2016.
86 No 2882/2015, III ... . "" :
.
14.4.2016.
87 No 2915/2015, I - , , , , , . ... - :
.
28.4.2016.
88 No 2922/2015, VIII 2012 - :
.
19.4.2016.
89 No 2930/2015, V - , , , , , . ... ,
:
.
19.4.2016.
90 No 2980/2015, IV - , , , , , . ...,
...
:
.
25.4.2016.
91 No 2992/2015, VII :
.
19.4.2016.
92 No 3001/2015, V ... , :
.
25.4.2016.
93 No 3004/2015, IV ... - :
.
26.4.2016.
94 No 3051/2015, II - :
.
28.4.2016.
95 No 3057/2015, IV - - :
.
11.4.2016.
96 No 3115/2015, XVIII - :
.
6.4.2016.
97 No 3129/2015, XII ... :
.
21.4.2016.
98 No 3161/2015, XV ... :
.
22.4.2016.
99 No 3174/2015, XV :
.
4.4.2016.
100 No 3179/2015, XII - ... :
.
27.4.2016.
101 () No 3186/2015, XXII , ... :
.
:
.
22.4.2016.
102 No 3190/2015, XVI (. ) :
.
20.4.2016.
103 No 3198/2015, XVI .256 , .128, .1, .7 , . 128, .2 , . 292 , ...,
...,
...,
...
:
.
11.4.2016.
104 () No 3223/2015, XIX - ...,
...
:
.
:
.
18.4.2016.
105 No 3227/2015, II - :
.
28.4.2016.
106 No 3236/2015, XVIII 1 - :
.
22.4.2016.
107 No 3246/2015, III :
.
26.4.2016.
108 No 3306/2015, VIII ... - :
.
12.4.2016.
109 () No 3317/2015, XXII , :
.
:
.
20.4.2016.
110 No 3324/2015, XVI :
.
26.4.2016.
111 No 3327/2015, XXVII ... - :
.
11.4.2016.
112 No 3336/2015, XXVII ... :
.
11.4.2016.
113 No 3338/2015, XVI - :
.
22.4.2016.
114 No 3345/2015, VI ... - - :
.
20.4.2016.
115 No 3350/2015, XV ... :
.
27.4.2016.
116 No 10/2016, IV - :
.
18.4.2016.
117 No 14/2016, VII ... :
.
21.4.2016.
118 No 23/2016, XI 2004 - :
.
25.4.2016.
119 No 28/2016, VI .. :
.
27.4.2016.
120 () No 44/2016, XXII , :
.
:
.
20.4.2016.
121 () No 47/2016, XXII , ... :
.
21.4.2016.
122 () No 54/2016, XXI , ... :
.
18.4.2016.
123 () No 57/2016, XXVI , -46 :
.
:
.
11.4.2016.
124 . () No 62/2016, XIX :
.
27.4.2016.
125 () No 66/2016, XXII , ... :
.
:
.
20.4.2016.
126 () No 91/2016, XXII , :
.
:
.
20.4.2016.
127 No 104/2016, XVI ... - :
.
12.4.2016.
128 () No 107/2016, XIX , :
.
:
.
13.4.2016.
129 () No 109/2016, XXVI , - ... :
.
11.4.2016.
130 () No 110/2016, XXII , 2004 :
.
:
.
20.4.2016.
131 () No 113/2016, XXII , :
.
21.4.2016.
132 () No 115/2016, XIX , :
.
:
.
13.4.2016.
133 () No 117/2016, XXI , ... :
.
18.4.2016.
134 () No 118/2016, XXI , - ... :
.
18.4.2016.
135 No 125/2016, VIII - - :
.
27.4.2016.
136 () No 131/2016, XXII , ... :
.
21.4.2016.
137 No 142/2016, XXV - , , , , , . ... :
.
27.4.2016.
138 No 148/2016, XVI - :
.
28.4.2016.
139 No 153/2016, XVI ... :
.
19.4.2016.
140 No 156/2016, III ... :
.
22.4.2016.
141 () No 167/2016, XXVI , ... :
.
:
.
11.4.2016.
142 () No 172/2016, XXII , ... :
.
:
.
20.4.2016.
143 () No 175/2016, XXI , ... :
.
:
.
18.4.2016.
144 . () No 177/2016, XXIV .. :
.
:
.
19.4.2016.
145 No 181/2016, X - :
.
22.4.2016.
146 No 187/2016, XVI ... :
.
20.4.2016.
147 () No 191/2016, XIX , ... :
.
:
.
15.4.2016.
148 No 202/2016, IX :
.
15.4.2016.
149 () No 205/2016, XXII , :
.
:
.
22.4.2016.
150 () No 209/2016, XX , - :
.
:
.
11.4.2016.
151 () No 210/2016, XX , ... :
.
:
.
20.4.2016.
152 () No 213/2016, XX , ... :
.
22.4.2016.
153 () No 217/2016, XIX , ... :
.
:
.
13.4.2016.
154 () No 218/2016, XIX , :
.
22.4.2016.
155 () No 220/2016, XXI , 3 :
.
:
.
14.4.2016.
156 () No 221/2016, XXI , ... :
.
:
.
18.4.2016.
157 () No 223/2016, XXI , :
.
18.4.2016.
158 () No 230/2016, XXI , ... :
.
:
.
14.4.2016.
159 No 237/2016, VIII - :
.
25.4.2016.
160 () No 241/2016, XX , ... :
.
22.4.2016.
161 () No 242/2016, XXI , :
.
18.4.2016.
162 No 253/2016, X ... :
.
22.4.2016.
163 No 257/2016, XXV ... :
.
15.4.2016.
164 No 260/2016, XV ... :
.
25.4.2016.
165 No 261/2016, XXV -2002 :
.
25.4.2016.
166 () No 272/2016, XXII , ... :
.
:
.
22.4.2016.
167 () No 273/2016, XXIV , ... :
.
21.4.2016.
168 () No 274/2016, XIX , - :
.
:
.
22.4.2016.
169 () No 275/2016, XXVI , :
.
6.4.2016.
170 () No 276/2016, XIX , ... - :
.
:
.
13.4.2016.
171 () No 278/2016, XIX , :
.
:
.
15.4.2016.
172 () No 279/2016, XXI , 62- :
.
:
.
14.4.2016.
173 () No 281/2016, XXII , - :
.
21.4.2016.
174 () No 282/2016, XIX , - ... :
.
22.4.2016.
175 () No 283/2016, XXI , - ... :
.
:
.
18.4.2016.
176 () No 284/2016, XXII , ... :
.
21.4.2016.
177 () No 285/2016, XXIV , :
.
:
.
19.4.2016.
178 () No 286/2016, XX , - :
.
:
.
11.4.2016.
179 () No 287/2016, XXI , ... :
.
:
.
20.4.2016.
180 () No 288/2016, XIX , :
.
:
.
6.4.2016.
181 No 293/2016, XXV ... :
.
21.4.2016.
182 () No 295/2016, XXIV , ... :
.
:
.
14.4.2016.
183 No 300/2016, II ... :
.
15.4.2016.
184 No 307/2016, XXVII ... . -. 01 - :
.
11.4.2016.
185 No 326/2016, XVIII - , , , , , . ... :
.
19.4.2016.
186 () No 330/2016, XXIV , :
.
22.4.2016.
187 () No 331/2016, XXII , ... :
.
:
.
22.4.2016.
188 () No 332/2016, XIX , ... :
.
22.4.2016.
189 () No 334/2016, XXIII , - :
.
4.4.2016.
190 () No 335/2016, XXI , ... :
.
:
.
18.4.2016.
191 () No 336/2016, XXVI , :
.
6.4.2016.
192 () No 337/2016, XXIV , ... :
.
:
.
14.4.2016.
193 () No 338/2016, XXII , ... :
.
:
.
20.4.2016.
194 () No 339/2016, XXII , ... :
.
:
.
20.4.2016.
195 () No 341/2016, XXIII , ... :
.
:
.
7.4.2016.
196 () No 344/2016, XXIII , 2000 :
.
:
.
6.4.2016.
197 () No 345/2016, XXII , :
.
:
.
22.4.2016.
198 () No 346/2016, XXIV , ... :
.
:
.
19.4.2016.
199 () No 347/2016, XXI , 2014 :
.
:
.
14.4.2016.
200 () No 348/2016, XXIV , :
.
21.4.2016.
201 () No 374/2016, XXIII , ... :
.
:
.
7.4.2016.
202 () No 375/2016, XIX , :
.
22.4.2016.
203 No 377/2016, XIV :
.
21.4.2016.
204 () No 383/2016, XXIV , ... :
.
:
.
14.4.2016.
205 () No 385/2016, XX , :
.
22.4.2016.
206 () No 386/2016, XXIII , ... :
.
4.4.2016.
207 () No 387/2016, XIX , -46 :
.
:
.
18.4.2016.
208 () No 388/2016, XXIV , ... :
.
21.4.2016.
209 () No 390/2016, XIX , ... :
.
22.4.2016.
210 () No 391/2016, XX , ... :
.
:
.
20.4.2016.
211 () No 394/2016, XX , :
.
:
.
11.4.2016.
212 () No 396/2016, XXII , - ... :
.
:
.
20.4.2016.
213 () No 397/2016, XIX , :
.
:
.
15.4.2016.
214 () No 398/2016, XXIII , - :
.
4.4.2016.
215 () No 400/2016, XX , ... :
.
:
.
20.4.2016.
216 () No 401/2016, XX , - ... :
.
22.4.2016.
217 () No 402/2016, XXIV , - :
.
:
.
19.4.2016.
218 () No 407/2016, XXVI , :
.
6.4.2016.
219 () No 408/2016, XXIII , :
.
4.4.2016.
220 () No 410/2016, XXIII , ... :
.
:
.
7.4.2016.
221 No 411/2016, XVIII - , , , , , . ...,
...,
...,
...
:
.
22.4.2016.
222 No 412/2016, VIII ... :
.
20.4.2016.
223 No 417/2016, XXVII :
.
25.4.2016.
25.4.2016.
224 No 423/2016, I - , , , , , . :
.
8.4.2016.
225 () No 428/2016, XXIV , 4 :
.
22.4.2016.
226 () No 432/2016, XXIV , -2002 :
.
:
.
19.4.2016.
227 No 443/2016, VIII ... ""- :
.
5.4.2016.
228 No 444/2016, XXV ... :
.
26.4.2016.
229 No 452/2016, II ... :
.
28.4.2016.
230 No 458/2016, IX - , , , , , . ... - :
.
8.4.2016.
231 () No 463/2016, XXIV , ... :
.
:
.
14.4.2016.
232 () No 464/2016, XX , :
.
22.4.2016.
233 () No 466/2016, XX , ... :
.
:
.
20.4.2016.
234 () No 469/2016, XIX , ... :
.
:
.
12.4.2016.
235 () No 473/2016, XXIV , :
.
:
.
14.4.2016.
236 () No 474/2016, XXIV , :
.
:
.
14.4.2016.
237 () No 476/2016, XXIV , - :
.
21.4.2016.
238 () No 477/2016, XX , ... :
.
22.4.2016.
239 No 496/2016, XXVII ... :
.
25.4.2016.
240 No 518/2016, XVII - :
.
12.4.2016.
241 No 525/2016, V - :
.
25.4.2016.
242 () No 560/2016, XXIII , ... :
.
:
.
27.4.2016.
243 No 567/2016, IX ... :
.
6.4.2016.
244 No 571/2016, VIII - , , , , , . ...   :
.
1.4.2016.
245 No 602/2016, III ... 44220 :
.
22.4.2016.
246 No 605/2016, XI ... :
.
18.4.2016.
247 () No 619/2016, XXIII , ... :
.
:
.
27.4.2016.
248 No 639/2016, II :
.
22.4.2016.
249 No 642/2016, IV .60, .4 , .166, .4 , .250 , . 297, .4 -- :
.
11.4.2016.
250 No 646/2016, I .60, .4 , .166, .4 , .250 , . 297, .4 :
.
7.4.2016.
251 No 655/2016, VIII :
.
18.4.2016.
252 No 656/2016, VII :
.
4.4.2016.
253 No 662/2016, VIII 8 . " " :
.
13.4.2016.
254 No 676/2016, XVI ... :
.
20.4.2016.
255 No 702/2016, IV ... :
.
27.4.2016.
256 No 705/2016, XVIII .60, .4 , .166, .4 , .250 , . 297, .4 - :
.
25.4.2016.
25.4.2016.
257 No 706/2016, VIII :
.
18.4.2016.
258 No 707/2016, VIII .60, .4 , .166, .4 , .250 , . 297, .4 - :
.
11.4.2016.
259 No 708/2016, III .60, .4 , .166, .4 , .250 , . 297, .4 -   :
.
11.4.2016.
260 No 709/2016, XXV .60, .4 , .166, .4 , .250 , . 297, .4 - - :
.
11.4.2016.
261 No 710/2016, I .60, .4 , .166, .4 , .250 , . 297, .4 - - :
.
12.4.2016.
262 No 711/2016, XI .60, .4 , .166, .4 , .250 , . 297, .4 - - :
.
11.4.2016.
263 No 717/2016, VIII - , , , , , . - :
.
18.4.2016.
264 No 721/2016, XVII .256 , .128, .1, .7 , . 128, .2 , . 292 , ... :
.
11.4.2016.
265 No 732/2016, XXVII   :
.
11.4.2016.
266 No 735/2016, I ... :
.
20.4.2016.
267 . () No 768/2016, XXI ..   :
.
:
.
14.4.2016.
268 No 769/2016, X :
.
19.4.2016.
269 No 776/2016, II ... :
.
15.4.2016.
270 No 780/2016, XXVII .60, .4 , .166, .4 , .250 , . 297, .4 -. :
.
25.4.2016.
271 No 788/2016, VII ... :
.
25.4.2016.
272 No 791/2016, XII ... :
.
21.4.2016.
273 No 792/2016, III .60, .4 , .166, .4 , .250 , . 297, .4 93   :
.
11.4.2016.
274 No 794/2016, VIII - , , , , , .   :
.
8.4.2016.
275 No 797/2016, XII ... :
.
25.4.2016.
276 No 800/2016, IV .60, .4 , .166, .4 , .250 , . 297, .4   :
.
11.4.2016.
277 () No 825/2016, XXII , :
.
:
.
21.4.2016.
278 () No 828/2016, XXVI , :
.
:
.
28.4.2016.
279 . () No 834/2016, XXIII ...   :
.
12.4.2016.
280 No 839/2016, VIII ...   :
.
11.4.2016.
281 No 861/2016, IV .60, .4 , .166, .4 , .250 , . 297, .4 ... - :
.
27.4.2016.
282 No 863/2016, XVIII :
.
14.4.2016.
283 No 864/2016, VII ...   :
.
26.4.2016.
284 No 866/2016, VIII ...   :
.
15.4.2016.
285 . () No 899/2016, XX :
.
:
.
20.4.2016.
286 No 913/2016, XVIII -69 :
.
22.4.2016.
22.4.2016.
287 () No 986/2016, XIX // - ,
:
.
:
.
27.4.2016.
288 No 1017/2016, IX   :
.
28.4.2016.
28.4.2016.