О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 310

 

Град Пловдив, 12 февруари 2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Административен съд – Пловдив, ХVІІІ състав, в закрито заседание на  дванадесети февруари през две хиляди и осемнадесета година, в състав      

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: ЙОРДАН РУСЕВ

 

като разгледа докладваното от съдия Й.Русев  ч. адм. дело № 517 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по реда на чл. чл. 60, ал. 5 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 188 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

         Образувано е по жалба, предявена от „Б.-П.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. ***, представлявано от управителя Б.Т.Б., против разпореждане, с което е допуснато предварително изпълнение на принудителна административна мярка (запечатване на обект и забрана за достъп до същия) на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ЗО-0298026/02.02.2018г. на Директора на Дирекция “Контрол” в ТД на НАП Пловдив. 

Изложени са доводи, че в обжалваната заповед не са посочени конкретни мотиви, доказващи необходимостта от защита на особено важни държавни интереси.

Ответният административен орган с писмено становище намира жалбата за неоснователна и моли да се остави без уважение. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Съдът като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

 Жалбата е подадена в предвидения за това преклузивен процесуален срок  и при наличието на правен интерес, поради което се явява ДОПУСТИМА.

Разгледана по същество същата се явява НЕОСНОВАТЕЛНА.

С посочената заповед е разпоредено запечатване на търговски обект –  хотелски комплекс „С.Р.“-рецепция, находящ се в к.к. „П.“, к-я „М.“, местност „Д.Л.“, стопанисван от „Б.-П.” ЕООД и забрана за достъп до него за срок от 1/един/ ден на основание чл. 186, ал. 1, т. 1 б.“А“ и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС и чл. 186, ал.3 ЗДДС. На основание чл. 188 от ЗДДС във връзка с чл. 60 от АПК е допуснато предварително изпълнение на административния акт. 

Указано е, че запечатването следва да се извърши на 11.02.2018г. /3-дневен срок от връчване на заповедта, което връчване е сторено на 08.02.2018 г./.

 За разрешаването на настоящия административноправен спор е необходимо да бъде съобразено, че според чл. 188 от ЗДДС, заповедта по чл. 186, ал. 1 от същия закон, с която се налага ПАМ, подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК, т.е. при наличие на предпоставките регламентирани в чл. 60 от АПК.

Следователно, за да пристъпи към допускане на предварително изпълнение на издадената заповед за налагане на ПАМ, административният орган следва да съобрази наличието на някои или на всички предпоставки, визирани в тази разпоредба и да мотивира разпореждането, с което допуска предварително изпълнение, като докаже, че то се налага, за да се осигурят животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес.

В настоящия случай, за да обоснове необходимостта от издаване на оспореното разпореждане, ответният административен орган е посочил в мотивите си три групи основания:

- защита на особено важни държавни интереси. В тази част са изложени мотиви, че се извършва продажба на стоки и услуги, които не се отчитат чрез издаване на фискална касова бележка, съдържаща всички реквизити, което от своя страна води до негативни последици за фиска, като с това свое поведение дружеството накърнява съществено обществения интерес и фискалната политика на държавата; 

- опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, което е мотивирано с доводи, че дружеството има съставен АУАН № F292169/23.02.2017г. и издадено НП въз основа на него за това, че не регистрира всяка промяна на касовата наличност , като е била констатирана положителна разлика на паричните средства в размер на 48,00лв., която е от неописано начално салдо от 50 лв. и това изпълнява състава на чл. 33, ал. 1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ; 

- В частта, че от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда за бюджета, са изложени доводи в посока, че това нарушение препятства  нормалната контролна дейност на приходната администрация и не позволява да се осъществи проследяване на търговския оборот в цялост.

Предварителното изпълнение в случая не произтича по силата на закона, а е следствие на волеизявление на административния орган, т.е. законът не презюмира наличието на предпоставките на чл. 60, ал. 1 от АПК, само защото е извършено административно нарушение, което се субсумира в някоя от хипотезите на чл. 186, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗДДС, така както впрочем приема административният орган.

В административния акт защитата на особено важен държавен интерес е мотивирана със спазването на фискалната дисциплина и реда за отчитане на фискалните устройства, в което се изразява в интересът на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от задълженото лице доходи и размера на неговите публични задължения.  

Съдът приема, че в акта са налице мотиви относно предпоставката: значителна или трудно поправима вреда, която е мотивирана от органа със съществено отклонение от данъчното облагане по отношение на конкретния субект. Мотивите, че това нарушение препятства нормалната контролна дейност на приходната администрация и не позволява да се осъществи проследяване на търговския оборот в цялост, както и че целта е да се промени установената организация в дейността на търговеца и причините, водещи до неблагоприятни последици за фиска, също се отнасят до вида на нарушението, но основанието за възможността да настъпи значителна вреда за фиска е мотивирана със съществено отклонение от данъчното облагане по отношение на конкретния субект и с обстоятелства в този смисъл, макар и изложени при мотивирането на особено значителен държавен интерес.

Видно е, че в акта са посочени като обстоятелства липсата на задължителни реквизити в издавените от регистрирано в обекта фискално устройство.Тези обстоятелства не са свързани директно с държавния интерес, но те обосновават възможността да настъпят значителни и труднопоправими вреди, които административният орган е мотивирал със съществено отклонение от данъчното облагане по отношение на конкретния субект. При определяне на мащаба на нарушението административният орган е взел предвид, че е установено и предходно нарушение на данъчното законодателство/ установена  касова разлика от 48 лв. между наличните парични средства в касата, установено с АУАН № F292169/23.02.2017г./.  

Предвид гореизложеното АС- Пловдив приема, че при издаване на разпореждането си за предварително изпълнение на заповедта за налагане на ПАМ, административният орган е изложил достатъчно конкретизирани мотиви по чл.60, ал.1 от АПК. 

Следователно жалбата срещу разпореждането за допускане на предварително изпълнение на акта следва да бъде отхвърлена като неоснователна.
         На административния орган следва да се присъдят претендираните разноски в размер на 500 лв. юрисконсултско възнаграждение.  

Мотивиран от горното, Пловдивският административен съд, ХVІІІ състав,            

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Б.-П.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. ***, представлявано от управителя Б.Т.Б., против разпореждане, с което е допуснато предварително изпълнение на принудителна административна мярка (запечатване на обект и забрана за достъп до същия) на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ЗО-0298026/02.02.2018г. на Директора на Дирекция “Контрол” в ТД на НАП Пловдив.

ОСЪЖДА „Б.-П.” ЕООД, ЕИК *** да заплати на ТД на НАП гр. Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер от 500/ петстотин/ лв.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

 

 

 

 

                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: