РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД П.

 

 

      

РЕШЕНИЕ

 

№ 525

 

 

гр. П.,  03.04.2017 год.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

П.СКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, II отделение, XIIІ състав, в открито заседание на тридесет и първи януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ПАСКОВ

 

          при секретаря Т.К., като разгледа докладваното от Председателя административно дело № 71 по описа за 2016 год. и взе предвид следното :

          Производството по делото е образувано по жалба на Д.И.Х., ЕГН **********,***, срещу Решение № 2153-15-145 от 17.12.2015г., поправено с Решение № 1040-15-1 от 04.01.2016г. на Директора на ТП на НОИ гр. П. в ЧАСТТА му, с която е оставено без уважение искането на жалбоподателя за отмяна на Разпореждане № **********/Протокол       3045-15-26/26.10.2015г. на Ръководителя на "ПО" към ТП на НОИ гр. П..

          Недоволен от така издаденото решение на Директора на ТП на НОИ - П., жалбоподателят обосновава твърдения за неговата незаконо-съобразност в обжалваната част, поради което настоява за отмяната му, като заедно с това се отмени Разпореждане № **********/Протокол       3045-15-26/26.10.2015г. на Ръководителя на "ПО" към ТП на НОИ гр. П..

Ответникът по жалбата Директор ТП на НОИ - П. намира същата за неоснователна по изложени в представеното по делото писмено становище. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

П.ският Административен Съд - ХІІІ състав, след като прецени поотделно и в съвкупност събраните в настоящото производство доказателства, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в преклузивния 14-дневен срок, от лице с правен интерес от оспорването и срещу акт подлежащ на съдебен контрол, което налага извод за нейната процесуална ДОПУСТИМОСТ.

          С  Разпореждане № **********/Протокол       3045-15-26/26.10.2015г. Ръководителят на "ПО" към ТП на НОИ гр. П. е разпоредил жалбоподателят да възстанови неправилно изплатената сума за лична пенсия за осигурителен стаж и възраст в общ размер на 29201,87лв., от които главница за периода 01-01-2005г.-31.07.2015г. в размер на 16671,70лв. и лихва в размер на 12530,17лв.

          Жалбоподателят  едновременно е оспорил в жалбата си, както това разпореждане, така и Разпореждане № **********/Протокол № 01240/24.06.2015г., с което разпореждане е бил преизчислен размерът на пенсията му.

          Административният орган е приел, че жалбата в тази й част е просрочена, поради което с Акт за прекратяване  № 1040-15-63/17.12.2015г. е прекратил частично административното производство.

          Актът е бил обжалван пред Административен съд – П., като с влязло в сила протоколно определение № 1515 от 26.09.2016г., съдът е оставил  жалбата без разглеждане и е прекратил производството по делото, на основание чл. 159, т.5 от АПК.

          С Решение № 2153-15-145 от 17.12.2015г. Директорът на ТП на НОИ гр. П. е отхвърлил жалбата  за отмяна на Разпореждане № **********/Протокол       3045-15-26/26.10.2015г. на Ръководителя на "ПО" към ТП на НОИ гр. П. и е заличил погасеното по давност задължението по разпореждането за периода от 01.01.2005  г.  до г. в размер на 14289.02 лв., от конто главница в размер на 5881.35 лв. и лихва за минало време в размер на 8407.87 лв., като на основание чл. 114 , ал. 1 от КСО е задължил жалбоподателя  да възстанови неправилно изплатената сума за лична пенсия за осигурителен  стаж и възраст в размер на 14866.33 лв., от които главница 10744.03 лв. за времето от 01.01.2010г. до 26.10.2015 г. и лихва в размер на 4122,36 лв.  начислена към 04.12.2015 г.

Решението е било поправено с Решение № 1040/04.01.2016г. с което  датата 26.10.2015г е била поправена на 31.07.2015г., а датата 04.12.2015г. е била поправена на 26.10.2015г.

От правна страна съдът намира за установено следното:

Съгласно общата разпоредба на чл. 114, ал. 1 КСО недобросъвестно получените суми за осигурителни плащания се възстановяват от лицата, които са ги получили, заедно с лихвата по чл. 113, като съгласно ал. 3 за възстановяване на сумите по ал. 1 и ал. 2 длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по разходите на ДОО в съответното териториално поделение на НОИ, издава разпореждане, което подлежи на доброволно изпълнение в 14-дневен срок от връчването му.

В случаите на неправилно изплатени суми за пенсии (какъвто е и настоящия) е налице специалната разпоредба на чл. 98, ал. 2 КСО, според която длъжностното лице по ал. 1, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в съответното ТП на НОИ, издава разпореждане и за възстановяване на неправилно изплатените суми за пенсии, като в  дадения казус това е актът на ръководител на пенсионното осигуряване при ТП на НОИ П..

Що се отнася до Разпореждане № **********/Протокол № 01240/24.06.2015г., то същото не установява вземането за неправилно изплатени пенсии, тъй като само най-общо в него е посочено, че неправилно изплатените суми следва да бъдат възстановени от лицето, заедно с лихвата, но нито са посочени конкретни суми, нито през кой период са получени - т.е. вземането не е определено по размер.

Това разпореждане  /л. 121-124/ обаче има важно значение с оглед на самото "производство" по издаване на последвалото го Разпореждане № **********/Протокол       3045-15-26/26.10.2015г. тъй като то слага начало на формалната опростена процедура, в хода на която се констатира основанието за възникване на вземането на Държавата в лицето на осигурителните органи спрямо жалбоподателя.

Своеобразното производство, завършило с крайния си акт по чл. 98, ал. 2 КСО, всъщност има за цел да установи какъв е точният размер на това задължение на Георгиев, периода на формирането му, а също така и да изчисли закъснителната лихва.

Разпореждане № **********/Протокол № 01240/24.06.2015г., както се посочи по-горе, е било обжалвано и по административен,  и по съдебен ред, като с влязлото в сила протоколно определение на съда, жалбата е била оставена без разглеждане.

При влязло в сила разпореждане, с което се изменя и намалява първоначално определения размер на пенсията за ОСВ на жалбоподателя спорен по-делото остава въпроса, дали недължимо получените от него суми са добросъвестно получавани или не, респективно дали същите подлежат на връщане, тъй като самото наличие на такива неправомерно получени суми вече е  установено от влязлото в сила разпореждане.

За да бъде задължено лицето, получавало осигурителните плащания, да възстанови същите по реда на чл. 114, ал.1 от КСО, ведно с лихвата по чл. 113 от КСО, не е достатъчно установяването на неоснователното им получаване. Задължението за връщане възниква в случаите, когато получилият ги е действал недобросъвестно.

 В КСО не се съдържа легална дефиниция за понятието "добросъвестност" при получаване на осигурителни плащания. С оглед общите принципи на правото, за добросъвестно получени осигурителни плащания следва да се считат тези, за които осигуреното лице е имало съзнанието и субективното убеждение, че му се дължат. Недобросъвестно ще е лицето, което е знаело или предполагало, че няма право да получи съответното плащане.

Добросъвестността се предполага до доказване на противното. Няма данни за недобросъвестност от страна на лицето, претендирало и получило пенсия, когато същото не е укрило факти и е представило всички относими документи във връзка с придобитото право на лична пенсия. Проява на недобросъвестност би била налице, ако лицето е подало невярна информация относно релевантните за осигурителните плащания обстоятелства.

В  Разпореждане **********/Протокол       3045-15-26/26.10.2015г., /л.133/,  както и в решенията на решаващия орган /л. 142143 и л. 145/ не са изложени каквито и да е мотиви, поради какво се приема, че жалбоподателят е действал недобросъвестно.

Такива мотиви се съдържат в Разпореждане № **********/Протокол № 01240/24.06.2015г. /л.122/ а именно:

«Образец УП-2 за период 01.01.1991г.-31.12.1993г. и от 01.01.1997г. до 21.12.1999г. с доход съответно 207873 лв. и 9779,66лв. не е издаван от осигурителят ПГВАД «Христо Ботев»- П., въпреки, че стажът на лицето по това време е положен при този осигурител. Пенсията е отпусната въз основа на документ с невярно съдържание, издаден не от осигурителя».

«С искане за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст г-н Христов е представил документ за доход, който не е издаден от осигурителят, при когото е бил положен съответния стаж. По тази причина е бил недобросъвестнен при получаването на пенсия, отпусната въз основа на неистински документ, чието съдържание не се потвърждава при предприетата проверка…».

Предвид горното съдът намира за установено следното:

В хода на извършваната проверка административният орган е изискал информация от осигурителя ПГВАД «Христо Ботев» - П. относно издаденото удостоверение образец УП-2.

С писмо изх. № 414/13.05.2015г. /л.103/ представляващите учебното завадение са уведомили, че в архива на гимназията няма данни за издавано УП-2 в предходни години, като е издадено е само УП-2 изх. № 271/03.04.2014г.

По делото не е приложено удостоверение образец УП-2 за което се твърди, че е с невярно съдържание и не е издадено от осигурителя, поради което   съдът не е в състояние да извърши преценка както относно съдържанието така и относно авторството му.

Обстоятелството, че това удостоверение не е открито в архива на гимназията само по себе си не е основание да се приеме, че такова изобщо не е било издадено от осигурителя, тъй като е възможно същото след издаването му да не е било надлежно съхранено. Следва да се отбележи, че дори административният орган не е съхранил надлежно пенсионното досие на жалбоподателя /включително и процесното УП-2/, поради което същото е следвало да бъде възстановено/л.23/.

Не може да приеме и че жалбоподателят е изготвил и/или използвал умишлено документ с невярно съдържание, тъй като напрактика са чести случаите, когато в издадените удостоверения УП-2 неумишлено се допускат грешки и като пример следва се посочи, че осигурителят ПГВАД «Христо Ботев» - П., за нуждите на проверката, е издал удостоверение УП-2  изх. № 271/03.04.2014г., което е сам е анулирал  с  УП-2 № 660/02.07.2014г./л.76/.

Предвид горното съдът намира, че по делото не се доказва жалбоподателят при отпускането на пенсията да е действал недобросъвестно, поради което обжалваният административен акт следва да бъде отменен като  за незаконосъобразен.

За пълнота на изложеното следва да се отбележи, че в жалбата си жалбоподателят е изложил бланкетно твърдение, че Разпореждане № **********/Протокол       3045-15-26/26.10.2015г. е нищожно, което не се кредитира от съда, тъй като обжалваният акт е издаден от компетентен орган, в предвидената от закона форма и при спазване на процесуалните правила.

Така мотивиран, съдът

 

                                      Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 2153-15-145 от 17.12.2015г., поправено с Решение № 1040-15-1 от 04.01.2016г. на Директора на ТП на НОИ гр. П. в обжалваната част,  ведно с потвърденото Разпореждане № ********** / Протокол       3045-15-26/26.10.2015г. на Ръководителя на "ПО" към ТП на НОИ гр. П..

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:   /п/