РЕШЕНИЕ

№ 2278

гр. Пловдив, 29.11.2016 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд – Пловдив, V състав, в открито съдебно заседание на  седемнадесети октомври,  две хиляди и шестнадесета година, състав:

                                                           Председател: Стоил Ботев

при секретаря В.К., като разгледа административно дело № 365 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.121 ал.1 т.1 и чл.124 от Закон за държавния служител (ЗДСл) във връзка с чл. 145 и сл. от АПК.

Жалбоподателят - Я.Д.Ж., с ЕГН **********,*** , чрез адв.В. обжалва Заповед № 442/11.01.2016 г. на Директора на Агенция “Митници”, с която  е прекратено служебното  й правоотношение , на длъжност „митнически инспектор“, ранг „V- младши“, считано от 12,01,2016г., на основание чл. 106, ал. 1 , т. 2 от ЗДС, поради съкращаване на щата.

В жалбата , както и в представената писмена защита на адв. В. / л. 575/ се твърди, че заповедта е неправилна и незаконосъобразна постановена в противоречие с материалния закон  и при несъответствие с целта на закона.Твърди се , че длъжността, която заемал жалбоподателят, не била съкратена и функциите на тази длъжност били запазени. Налице били и двата белега на понятието "длъжност в администрацията": 1) нормативно определена позиция и 2) изразяваща се в система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностната характеристика. В новото щатно разписание длъжността "митнически инспектор" съществувала и като наименование, и като съвкупност от определени функции, задачи и задължения, т.е. нямало реално съкращение на тази длъжност. Претендират се и съдебни разноски.

Ответникът - Директор на Агенция „Митници“, чрез процесуалните си представител, юрисконсулт Г. П., оспорва жалбата като неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена. В писмена защита се излагат съображения за правилност и законосъобразност на оспорения административен акт. В подкрепа на твърденията си ангажира писмени  доказателствени средства и претендира разноски.

Жалбата е подадена от адресат на оспорения административен акт и в срока по чл.149,ал.1 от АПК. Заповедта е връчена лично на жалбоподателя на 11,01,2016г. в 10,30ч., а жалбата е постъпила в  АССГ на 20,01,2016г. С Определение № 829/11.02.2016 г. по адм.дело № 1134/2016 г. АССГ е прекратил съдебното  производство и е изпратил делото подсъдност на настоящия съд. Доколкото в първото с.з. пред настоящия съд не е повдигнат спор по подсъдността , следва да се приеме  че същата е стабилизирана и компетентен да разгледа настоящият правен спор е АС гр. Пловдив.

Предвид горното следва да се приеме,  че жалбата е процесуално допустима.

Съдът, като разгледа становищата и възраженията на двете страни и след преценка на събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

Със Заповед №7142/23.07.2012 г. на Директора на Агенция "Митници" / л. 362/ Я.Д.Ж.  е била назначена за държавен служител на длъжност инспектор в Агенция "Митници", в Митнически пункт "Капитан Андреево" -  Митница Свиленград.

Със Заповед /л.343/  за изменение на служебно правоотношение №1425/04.04.2014 г. на Директора на Агенция "Митници" / АМ/ , същата е преназначена на длъжност - митнически инспектор в Митница Свиленград, с ранг V младши.

Адв. В.  е представила/ л. 59/  копие от Заповед № 314-634/16.11.2011 г. на Директора на Агенция Митници, с която е наредил провеждане на професионално-психологически подбор, който да включва тест за компетентност /оценка на знанията и уменията, необходими за изпълнение на длъжността/  и психологическия тест за интегритет на служителите действащи към настоящия момент. Представила е и / л. 61/  Заповед № 2208/16.12.2015 г., с която се определят работните позиции на работещите в Митница Свиленград  към 16.12.2015 г.

Ответника , чрез юк. П. е   представил с  молба / л. 75/  под опис множество доказателства, а именно:  заповеди на Директор „АМ“,  длъжностни разписания ,  заповеди за определяне на работно място, съответно с длъжностно разписание и поименно разписание към 16.12.2015 г. за Митница Свиленград, както заповеди за обявяване на конкурси в ТМУ Бургас , Варна, Столична , Лом и Югозападна, както и поименно разписание на горните ТМУ.

По делото е представено утвърдено от Директора на Агенция "Митници" Длъжностно разписание на Митница Свиленград в сила от 16,12,2015г. В представеното Поименно разписание на длъжностите на Митница Свиленград към горната дата жалбоподателят  фигурира под № 50, на длъжност "митнически инспектор" към Отдел "Акцизи“ / л. 34/ .

Със Заповед №382/08.01.2016 г. на Директора на Агенция "Митници", / л-85/ на основание чл.6, т.7 и т.16 от Устройствения правилник на Агенция "Митници", считано от 08.01.2016 г. са определени работните места на служителите в Митница Свиленград, като Ж.  е посочена като митнически инспектор в отдел "Акцизи“.

Представена е Длъжностна характеристика за длъжността "митнически инспектор" в Администрация: Агенция "Митници", Митница Свиленград, Отдел в ТМУ "Митнически режими и процедури, тарифни и нетарифни мерки", утвърдена на 29.05.2014 г. от Главен секретар на Агенция "Митници".

На основание чл.11, ал.1 от Закона за митниците (ЗМ) и чл.11 от Закона за администрацията (ЗА) е приет Устройствен правилник (УП) на Агенция "Митници" (с ПМС №57 от 14.03.2014 г., обн.ДВ, бр.25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.), с който се уреждат организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на агенцията.Според чл.2 от УП, Агенцията е централизирана административна структура към министъра на финансите.

Съгласно чл.7, ал.1 (редакция ДВ бр.100 от 2014 г., в сила от 5.12.2014 г.) от УП, Агенцията е структурирана в Централно митническо управление и в митници: Аерогара София, Бургас, Варна, Лом, Пловдив, Свиленград, Свищов, Столична, Русе и Югозападна.

В чл.8, ал.1 (изм.ДВ бр.64 от 2015 г.) от УП е регламентирана общата численост на персонала на Агенцията - 3362 щатни бройки, а според чл.8, ал.2 (редакция ДВ бр.64 от 2015 г.) от УП, числеността на персонала в Централното митническо управление е 600 щатни бройки.

Със Заповед №ЗМФ-1257/14.12.2015 г. на Министъра на финансите,  / л. 14 на ад № 1134 на АССГ/  на основание чл.8 от Закона за митниците (ЗМ) са закрити считано от 00.00 часа на 11.01.2016 г. следните митнически учреждения: Териториално митническо управление (ТМУ) - Свиленград; Митнически пункт (МП) ЖП Гара Свиленград; МП Капитан Андреево; Митническо бюро (МБ) Кърджали; МБ Свободна зона Свиленград и МБ Хасково.

Със същата заповед, считано от 00.00 часа на 11.01.2016 г. се създават следните митнически учреждения: 1. В структурата на Митница Бургас - МП ЖП Гара Свиленград и МП Капитан Андреево; 2 В структурата на Митница Пловдив - МБ Свиленград, МБ Кърджали и МБ Хасково. В раздел V от заповедта е посочено към кои митнически учреждения преминават дейността, компетентността, правата и задълженията на закритите митнически учреждения.

С ПМС №393/30.12.2015 г., обн.ДВ бр.2/08.01.2016 г., в сила от 11.01.2016 г. са приети изменения и допълнения в Устройствения правилник на Агенция "Митници". Съгласно §1, т.1 от постановлението, в чл.7, ал.1 от УП думата "Свиленград" и запетаята след нея се заличават. При така приетата промяна, считано от 11.01.2016 г. Митница Свиленград вече не фигурира в структурата на Агенция "Митници".

Изменена е и разпоредбата на чл.8, ал.2 от УП, според редакцията на която, обн. ДВ бр.2 от 2016 г., в сила от 11.01.2016 г., числеността на персонала в Централното митническо управление е 640 щатни бройки. Общата численост на персонала на Агенцията от 3362 щатни бройки не е променена.

По делото са представени още като писмени доказателства: / л. 14-328 на ад № 1134 на АССГ/

 Заповед №ЗАМ-15/32-3912 от 06.01.2016 г. на Директора на Агенция "Митници",   с която, на основание чл.8, предл.второ от ЗМ и чл.6, т.10 и т.16 от УП са определени, считано от 07.01.2016 г., структурата и числения състав на Митница Бургас - 324 щатни бройки. Неразделна част от заповедта е утвърденото Длъжностно разписание на Митница Бургас, в сила от 07.01.2016 г., въз основа на което е изготвено и Поименно разписание на длъжностите на Митница Бургас към дата 07.01.2016 г.;

Заповед №ЗАМ-37/32-6643 от 08.01.2016 г. на Директора на Агенция "Митници", с която, на основание чл.8, предл.второ от ЗМ и чл.6, т.10 и т.16 от УП, във вр. с §1, т.1 от ПМС №393/30.12.2015 г., обн.ДВ бр.2/08.01.2016 г., в сила от 11.01.2016 г. за изменение и допълнение на УП и Заповед №ЗМФ-1257/14.12.2015 г. на министъра на финансите, са определени, считано от 11.01.2016 г., структурата и числения състав на Митница Бургас - 552 щатни бройки.  Неразделна част от същата е утвърденото Длъжностно разписание на Митница Бургас, в сила от 11.01.2016 г., въз основа на което е изготвено и Поименно разписание на длъжностите на Митница Бургас към дата 11.01.2016 г.;

Заповед №ЗАМ-12/32-3907 от 06.01.2016 г. на Директора на Агенция "Митници", с която, на основание чл.8, предл.второ от ЗМ и чл.6, т.10 и т.16 от УП са определени, считано от 07.01.2016 г. структурата и числения състав на Митница Пловдив - 199 щатни бройки. Неразделна част от заповедта е утвърденото Длъжностно разписание на Митница Пловдив, в сила от 07.01.2016 г., въз основа на което е изготвено и Поименно разписание на длъжностите на Митница Пловдив към дата 08.01.2016 г.;

Заповед №ЗАМ-38/32-6643 от 08.01.2016 г. на Директора на Агенция "Митници", с която, на основание чл.8, предл.второ от ЗМ и чл.6, т.10 и т.16 от УП, във вр. с §1, т.1 от ПМС №393/30.12.2015 г., обн.ДВ бр.2/08.01.2016 г., в сила от 11.01.2016 г. за изменение и допълнение на УП и Заповед №ЗМФ-1257/14.12.2015 г. на министъра на финансите, са определени, считано от 11.01.2016 г., структурата и числения състав на Митница Пловдив - 238 щатни бройки. Неразделна част от заповедта е утвърденото Длъжностно разписание на Митница Пловдив, в сила от 11.01.2016 г., въз основа на което е изготвено и Поименно разписание на длъжностите на Митница Пловдив към дата 11.01.2016 г.

Представени са и заповедите на Директора на Агенция "Митници", с които по същия начин са определени структурата и числеността на Митница Аерогара София - считано от 07.01.2016 г.; на Митница Варна - считано от 07.01.2016 г. и от 11.01.2016 г.; на Митница Лом - считано от 07.01.2016 г. и от 11.01.2016 г.; на Митница Русе - считано от 07.01.2016 г. и от 11.01.2016 г.; на Митница Свищов - считано от 07.01.2016 г.; на Митница Столична - считано от 07.01.2016 г.; на Митница Югозападна - считано от 07.01.2016 г. и от 11.01.2016 г. и на ЦМУ - считано от 05.01.2016 г. и от 11.01.2016 г. Приложени са и утвърдените с тези заповеди длъжностни разписания и др.документи.

По искане на жалбоподателя е изготвена и приета / л. 222-226/ съдебно-икономическа експертиза по подробно формулирани въпроси, като същата не е оспорена от страните.

Според заключението на вещото лице, към 11.01.2016 г. Митница Свиленград е закрита и цялата оперативна дейност на Митница Свиленград е поета от Митница Бургас и Митница Пловдив. По утвърденото длъжностно разписание от 08.01.2016 г. Митница Свиленград е разполагала с 330 щ.бр., които са разпределени, както следва: 228 щ.бр. в Митница Бургас (от тях 126 щ.бр. на длъжност "митнически инспектор"); 39 щ.бр. в Митница Пловдив (от тях 11 щ.бр. на длъжност "митнически инспектор"); 7 щ.бр. в Митница Югозападна; 6 щ.бр. в Митница Варна; 6 щ.бр. в Митница Лом, 4 щ.бр. в Митница Русе (общо 290 щ.бр. в митници) и 40 щ.бр. в ЦМУ. Вещото лице подробно е анализирало в кои структурни звена и позиции е налице увеличение в щ.бр.

Вещото лице е установило, че длъжността "митнически инспектор" съществува в новите длъжностни разписания на отделните структури на Агенция "Митници", утвърдени на 11.01.2016 г. и че една част от служителите на длъжност "митнически инспектор" от закритата Митница Свиленград са преназначени на същата длъжност в Митница Бургас и Митница Пловдив.

Експертизата е констатирала, че в Митница Бургас , към 11.01.2016 г. е налице увеличение на длъжността „ митн.  Инспектор“ с 126 бройки , както и на Митница Пловдив с 11 бройки. Експерта е заявил и че към 11,01,2016г. са налице 19 броя вакантни длъжности за митн.инспектор.

Вещото лице е извършило съпоставка на Длъжностните разписания, действащи към 11.01.2016 г. спрямо предходните действащи към 07.01.2016 г. в Агенция "Митници" за щ.бр. на длъжността "митнически инспектор" .

След приемането на основната експертиза ,  процес. представител на ответника- юрк.А. е представила множество писмени доказателства, под опис  / л. 226/  а именно:

 Поименно разписание на длъжностите на Митници :  Аерогара София, Варна , Лом, Свищов, Русе , Столична и Югозападна към  07.01.2016 г.; Длъжностна характеристика за длъжността “митнически инспектор” в сектор “Оперативен контрол”, отдел “Митническо разузнаване и разследване, Митница Аерогара София; Длъжностна характеристика за длъжността “митнически инспектор” в отдел “Последващ контрол”, Митница Аерогара София; Длъжностна характеристика за длъжността “митнически инспектор” в сектор “Оперативен контрол”, отдел “Митническо разузнаване и разследване”, Митница Столична; Длъжностна характеристика за длъжността “митнически инспектор” в отдел “Борба с наркотрафика”, Митница Столична; Длъжностна характеристика за длъжността “митнически инспектор” в сектор “Оперативен контрол и борба в наркотрафика”, отдел “Митническо разузнаване и разследване”, Митница Пловдив; Длъжностна характеристика за длъжността “митнически инспектор” в Митнически пункт Капитан Андреево, Митница Бургас; Заповеди на директора на Агенция “Митници” за преназначаване на служителите на длъжност “митнически инспектор” от Митница Свиленград в Митница Бургас - №№ от 489 – 596, 610-611, 628, 631, 635-638, 641-644, 651-656 от 11.01.2016 г. на директора на Агенция “Митници”; Заповеди на директора на Агенция “Митници” за преназначаване на служителите на длъжност “митнически инспектор” от Митница Свиленград в Митница Пловдив - №№ от 664, 665, 671, 673, 683, 689 – 694 от 11.01.2016 г. на директора на Агенция “Митници”.

Юк. А. с молба е поискала допускането на  допълнителни въпроси към вещото лице по приетата СИЕ, а именно:

1. Налице ли е намаляване на числеността на персонала на Агенция “Митници” и в частност на щатните бройки за длъжността “митнически инспектор” в Агенция “Митници”, като се съпоставят длъжностните разписания на Агенция “Митници”, действащи към датата на издаване на оспорената заповед спрямо предходните действащи такива ?

2.  След закриването на ТМУ Свиленград,  дейността на отдел “Акцизи” от кое административно звено/а  се изпълнява с оглед Заповед № ЗМФ-1257/ 14.12.2015 г. на министъра на финансите, считано от 11.01.2016 г., като за отговор на този въпрос следва да се съпоставят функционалните характеристики на отдел “Акцизи” в ТМУ Свиленград и тези на отдел “Акцизи” в ТМУ Бургас и на отдел “Акцизи” в ТМУ Пловдив, съответно длъжностните характеристики на отделните служители.

Вещото лице е  отговорило и на допълнителнителните задачи  / л.565/ , като е установило че е налице намаляване на числеността на щатните бройки за длъжността “митнически инспектор” в Агенция “Митници”, след 11,01,2016г. с 38 бройки. Отговорено е , че отдел „Акцизи в ТМУ Пловдив е увеличен с три бройки, като и тримата служители са бивши такива от Митница Свиленград. В заключение експерта П. е отговорил, че след запознаване с  функционалните характеристики в   отдели „Акцизи“ в  ТМУ Свиленград ,  Бургас и Пловдив, въпреки различния изказ не открива принципни различия във функционалните и длъжностни характеристики.

С процесната Заповед №442 от 11.01.2016 г., на основание чл.106, ал.1, т.2, във вр. с чл.108, ал.1 от ЗДСл, §1, т.1 от ПМС №393/30.12.2015 г., обн. в ДВ бр.2/08.01.2016 г., в сила от 11.01.2016 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция "Митници" и Заповед №ЗМФ-1257/14.12.2015 г. на министъра на финансите, Директорът на Агенция "Митници" прекратява, считано от 12.01.2016 г., служебното правоотношение с Я.Д.Ж., на длъжност "митнически инспектор" в Митница Свиленград, с ранг V- младши. Като причини за прекратяване на служебното правоотношение е посочено съкращаване на длъжността. Със заповедта е разпоредено на служителя да се изплатят обезщетения на основание чл.61 и на основание чл.106, ал.4 от ЗДСл.

Съдът, като прецени доказателствения материал по делото, както и валидността и законосъобразността на обжалвания административен акт с оглед основанията, визирани в разпоредбата на чл.146 от АПК, счита жалбата за основателна.

Оспорваната заповед е издадена от материално компетентен орган, в кръга на предоставените му правомощия. Съгласно чл.106, ал.1, т.2 от ЗДСл, в случаите при съкращаване на длъжността, служебното правоотношение се прекратява от органа по назначаването, какъвто за жалбоподателя, на основание чл.9 от ЗМ и чл.6, т.5 от Устройствения правилник на агенцията, се явява Директорът на Агенция "Митници".

Заповедта е издадена в изискуемата от чл.108, ал.1 от ЗДСл писмена форма и съдържа предписаните от същата норма реквизити, включително правно основание за прекратяване на правоотношението, което кореспондира на изложените в заповедта факти. В заповедта са посочени придобития от жалбоподателя ранг на държавна служба и дължимото обезщетение, което следва да му се изплати на основание чл.61 и чл.106, ал.4 от ЗДСл.

Конкретни твърдения за съществени нарушения на административно производствените правила при издаване на акта не са наведени от оспорващия и съдът не констатира допуснати такива.

За преценка материалната законосъобразност на оспорената заповед, издадена на основание чл.106, ал.1, т.2 от ЗДСл, следва да се даде отговор на въпроса съкратена ли е заеманата от жалбоподателя длъжност. За да е налице съкращаване на длъжността по смисъла на цитираната норма, е необходимо или пълно премахване на функциите, задачите и задълженията на тази длъжност, или тяхното изменение да бъде толкова съществено, че новата им съвкупност и изискванията за тяхното осъществяване да налагат извод за наличието на качествено нова длъжност.

Дефиницията на понятието "длъжност в администрацията" се съдържа в разпоредбата на чл.2, ал.1 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА) и според тази дефиниция "длъжност в администрацията" е нормативно определена позиция, която се заема по служебно или по трудово правоотношение, въз основа на определени изисквания и критерии, свързана е с конкретен вид дейност на лицето, което я заема, и се изразява в система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностна характеристика.

За да се приеме, че длъжността е съкратена по смисъла на чл.106, ал.1, т.2 от ЗДСл, трябва да бъде установено, че тя вече не съществува в длъжностното разписание на съответната администрация като нормативно определена позиция, както и като система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностната характеристика, или при запазването ѝ като такава - да се изпълнява от по-малък брой служители. Установяването на тези обстоятелства изисква да се направи съпоставка между длъжностното разписание, действащо към датата на прекратяване на служебното правоотношение и предходното действащо такова.

В случая съкращаването на длъжността, заемана от жалбоподателя, се обвързва с настъпилите, считано от 11.01.2016 г., структурни промени в Агенция "Митници", изразяващи се в отпадането на Митница Свиленград като структурно звено на агенцията. Поради липсата към 11.01.2016 г. на това структурно звено в системата на Агенция "Митници", липсва и длъжностно разписание, което да се съпостави с предходното действащо такова на Митница Свиленград. В тази връзка за преценката налице ли са материалноправните предпоставки по чл.106, ал.2, т.1 от ЗДСл е необходимо да се извърши съпоставка между длъжностните разписания на всички митнически учреждения в структурата на агенцията, действащи към 11.01.2016 г. и предходно действащите такива, включително това на Митница Свиленград.

Освен отпадането на Митница Свиленград от структурата на администрацията на Агенция "Митници", настоящият съдебен състав отчита и обстоятелството, че съгласно последната заповед за изменение на служебното му правоотношение, жалбоподателят е бил преназначен на длъжност "митнически инспектор" в Митница Свиленград. Тъй като в заповедта изрично не се указва друго административно звено (отдел, сектор) за изпълнение на длъжността, а е възприета практиката мястото на работа на служителите в Митница Свиленград (включително на длъжност "митнически инспектор") да се определя със заповед на Директора на Агенция "Митници" на основание чл.6, т.7 от Устройствения правилник, то в случая мястото на работа на жалбоподателя не се явява елемент от конкретното му служебно правоотношение.

Това се потвърждава и от обстоятелството, че след преназначаването му на длъжност "митнически инспектор" в Митница Свиленград със заповед № 1425 от 04.04.2014 г., на жалбоподателя първоначално е била връчена (л.306) длъжностна характеристика за "митнически инспектор", но с посочено различно структурно звено от Митница Свиленград, а именно Митнически пункт "Капитан Андреево", след което на 23.05.2014 г. му е връчена / л. 338/ длъжностната характеристика за "митнически инспектор" .

Настоящият съдебен състав застъпва становището, че системата от функции, задължения и изисквания за конкретна длъжност в администрацията следва да бъдат утвърдени преди нейното заемане, като релевантно в случая е назначаването на служителя на длъжност "митнически инспектор". Както последващото връчване на длъжностна характеристика, така и определянето на конкретно място на работа със заповед, представляват едностранни действия на органа по назначаването, които нямат характер на изменяне на служебното правоотношение между страните, респ. нямат силата да променят заеманата от служителя длъжност.

Заемана от Ж. длъжност е "митнически инспектор" и съдът приема, че съпоставката на длъжността на жалбоподателя следва да бъде извършена с всички длъжности "митнически инспектор" в агенцията, а не само с тези в Митница Пловдив и Митница Бургас (към които се разпределя дейността на закритите от 11.01.2016 г. митнически учреждения), или с тези в Отдел "Митнически режими и процедури, тарифни и нетарифни мерки" в Митница Пловдив, в МБ Свиленград, Митница Пловдив и в Отдел "Митнически режими и процедури" в Митница Бургас (звена със сходни функционални характеристики на отдела, в който жалбоподателя последно е бил разпределен да работи в ТМУ Свиленград).

В случая се установява от събраните по делото доказателства и не се оспорва от ответника, че заеманата от жалбоподателя до уволнението му длъжност "митнически инспектор" в Митница Свиленград продължава да съществува като позиция в действащите, считано от 11.01.2016 г., длъжностни разписания на отделните звена в структурата на Агенция "Митници". От заключението на приетата без оспорване от страните експертиза, което съдът възприема изцяло като компетентно и обективно, е видно, че преди датата на издаване на оспорената заповед общата численост за длъжността "митнически инспектор" във всички структури на агенцията е 796 бр. (към 08.01.2016 г.), а след 11.01.2016 г. тя е 758 бр. Установява се по несъмнен начин, че е налице общо намаление с 38 щ.бр. за тази длъжност, т.е. при запазването ѝ като нормативна позиция, вкл. като система от функции, задължения и изисквания, от 11.01.2016 г. е предвидено тя да се изпълнява от по-малък брой служители.

Намалената, считано от 11.01.2016 г., щатна численост за длъжността "митнически инспектор" с 38 щ.бр., спрямо тази по предходно действащите длъжностни разписания в отделните структурни звена на Агенция "Митници", формално обосновава извод за съкращаване на длъжността по смисъла на чл.106, ал.1, т.2 от ЗДСл.

Осъществяването на подобно изменение в щатните разписания е въпрос по целесъобразност, предоставен на преценката на органа по назначаването. Премахването на отделни длъжности, създаването на нови, или промените в числеността на щатните бройки за отделна длъжност, са част от правомощията на органа по ръководството на дейността на администрацията с цел да подобри изпълнението на отделни дейности и функции на ведомството. Преценката кои служители да освободи и кои да запази, също е в сферата на оперативната самостоятелност на административния орган.

Съгласно разпоредбата на чл.169 от АПК обаче не е изключено от съдебен контрол самото упражняване на оперативната самостоятелност на административния орган, като съдът проверява разполагал ли е същият с оперативна самостоятелност и спазил ли е изискването за законосъобразност на административните актове.

С цел законно упражняване на действията на администрацията при условията на оперативна самостоятелност, общият закон - АПК, установява като основен принцип този на съразмерността, визиран в чл.6, чието съблюдаване е задължително и за издателя на административен акт, действащ при условията на дискреция. Според съда този принцип в случая не е спазен.

Следва да се има предвид, че съкращението, извършено чрез намаляване на щатовете за определена длъжност, е насочено към оптимизиране на работата в съответната администрация и има за цел служебните дейности, функции и задължения да се изпълняват от по-малък брой служители. От събраните по делото писмени доказателства - поименни разписания на длъжностите, заповеди за обявяване на конкурси и от заключението на експертизата се установява, че към 11.01.2016 г. в структурата на Агенция "Митници" има свободни (незаети) щатни бройки за длъжността "митнически инспектор", както следва: 1 щ.бр. в Митница Бургас; 5 щ.бр. в Митница Пловдив; 8 щ.бр. в Митница Аерогара София и 6 щ.бр. в Митница Столична. При наличие на незаети общо 20 щатни бройки за тази длъжност, горепосочената цел е могла да бъде постигната чрез тяхното съкращаване, но това не е съобразено от административния орган.

В случая е без значение обстоятелството, че вакантните позиции не са в Отдел "Митнически режими и процедури, тарифни и нетарифни мерки" в Митница Пловдив или МБ Свиленград, Митница Пловдив , в Отдел "Акцизи" и не следва да се съобразяват функциите на вакантните длъжности, съгласно обявените конкурси за заемането им. Както вече се посочи, самият административен орган не разграничава отделни длъжности "митнически инспектор" съобразно функционалните характеристики на звеното, в което работят. Това е видно и от извършеното на 04.04.2014 г. преназначаване на жалбоподателя, и от обстоятелството, че мястото на работа на митническите инспектори се определя едностранно със заповед на органа по назначаването, респ. подлежи на промяна по негово усмотрение.

Макар да са намалели бройките за "митнически инспектор" в Агенция "Митници", в процесния случай административният орган е упражнил превратно оперативната си самостоятелност да избере да прекрати служебното правоотношение с жалбоподателя, при положение, че 20 щатни бройки за същата длъжност не са били заети към този момент. Съкращавайки заета щатна бройка, органът е упражнил оперативната си самостоятелност недобросъвестно и несправедливо, засягайки права и законни интереси на служителя в степен, несъответстваща на необходимото за постигане на целта, за която е издадена оспорената заповед и игнорирайки наличието на по-благоприятен вариант, с прилагането на който тази цел също би била постигната.

По аргумент от чл.169 от АПК, това превратно упражняване на оперативната самостоятелност на органа представлява неспазване изискването за законосъобразност на административния акт. Не са били налице фактическите условия на чл.106, ал.1, т.2 от ЗДСл за издаване на оспорената заповед, която се явява издадена при неправилно прилагане на материалния закон и следва да бъде отменена.

С оглед изхода на спора, на основание чл.143, ал.1 от АПК, в полза на жалбоподателя следва да бъдат дължимите съдебни разноски, направени за адвокатско възнаграждение в размер на 696 лева / л. 569/  и внесено възнаграждение за вещо лице в размер на 300 лева / л. 204/, или общо 996 / деветстотин деветдесет и шест / лева платими от ответника.

Водим от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ  по жалба на Я.Д.Ж. с ЕГН **********,***  Заповед № 442/11.01.2016 г. на Директора на Агенция “Митници”, с която  е прекратено служебното  й правоотношение , на длъжност „митнически инспектор“, ранг „V- младши“, считано от 12,01,2016г., на основание чл. 106, ал. 1 , т. 2 от ЗДС, поради съкращаване на щата.

 ОСЪЖДА Агенция "Митници" да заплати на Я.Д.Ж. с ЕГН **********,***  съдебни  разноски  в размер на 996 / деветстотин деветдесет и шест / лева .

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: