РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

РЕШЕНИЕ

 

  1717

 

гр. Пловдив,  29.09.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, XXVII състав в публично заседание на дванадесети септември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР КАСАБОВ

                                                                                                  

при секретаря Благовеста Каракашева, като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 381 по описа за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните:

 

1. Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс АПК, във връзка с  във връзка с чл. 124, ал. 1 от Закона за държавния служител /ЗДСл/.

2. Образувано е по жалба на М.И.Ф., ЕГН **********, адрес: ***,  чрез адвокат Л. К., срещу Заповед № 03 от 05.02.2016г., издадена от кмета на община Асеновград, с която, на основание чл. 106, ал.1 от ЗДСл, е прекратено служебното правоотношение на оспорващата, заемала длъжността – „главен експерт“ в Дирекция „Финанси“, Отдел „Стопански дейности“ при общинска администрация на община Асеновград, считано от 08.02.2016г.

В жалбата са изложени съображения за незаконосъобразност на оспорената заповед и се иска нейната отмяна. Поддържа се, че незаконосъобразно е променена структурата и числеността на общинската администрация, както и че актът за тази промяна - решение № 158, взето с протокол № 8 от 27.01.2016г. на Общински съвет Асеновград не е бил в сила към момента на извършването й. Твърди се също така, че в новото щатно разписание, макар и с променено наименование, съществува бройка с длъжностна характеристика, идентични на длъжността, която е заемала жалбоподателката. В съдебно заседание на 13.07.2016г. се прави и възражение за незаконосъобразност и нищожност на Решение № 160, взето с протокол № 8 от 27.01.2016г. на Общински съвет Асеновград, като се иска по отношение на същото да бъде осъществен косвен съдебен контрол в хипотезата на чл. 17, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ вр. чл. 144 от АПК.

Иска се присъждане на сторените в съдебното производство разноски.

3. Ответникът – кмет на община Асеновград, чрез процесуалния си представител юрисконсулт К: е на становище, че жалбата е неоснователна. Поддържа се, че в случая е налице реално съкращаване в щата, въз основа на законосъобразна промяна в структурата и числеността на общинската администрация. Сочи се, че при реално съкращаване на числеността на администрацията, преценката на органа по назначаване е по целесъобразност, тъй като в ЗДСл не е поставено изискване за провеждане на подбор. Иска се присъждане на възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

4. Окръжна прокуратура гр. Пловдив, редовно уведомена за възможността за встъпване в настоящото производство, не взема участие.

 

ІІ. За допустимостта:

5. Оспорената заповед е обжалвана в предвидения за това, преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес, поради което се явява ДОПУСТИМА.

 

ІІІ. За фактите:

6. Със Заповед № 19/31.05.2010г. на кмета на община Асеновград, М.И.Ф. е назначена, по служебно правоотношение като държавен служител, на длъжност – главен експерт в отдел „Контрол, търговия и обществен ред“ в администрацията на община Асеновград, считано от 01.06.2010г. Посочената заповед е издадена след проведен конкурс за заемане на длъжността, резултатите от който са отразени в протокол от 26.05.2010г. /л.173/.

Със Заповед № 21/01.03.2012г. на кмета на община Асеновград, М.И.Ф. е преназначена, по служебно правоотношение като държавен служител, на длъжност – главен експерт в отдел дирекция „Финанси“, отдел „Стопански дейности“ в администрацията на община Асеновград, считано от 01.03.2012г. Според, последно утвърдената на 07.03.2014г. длъжностна характеристика /л.79/, преките задължения за длъжността са следните: 1) участие в разработването на наредби и правилници за извършване на търговска дейност на пазари и тържища, и на открито; 2) участие в законовата процедура за категоризация на туристическите обекти; 3) подготовка на необходимата документация и участие в комисията за удължено работно време на търговските обекти; 4) прилагане разпоредбите на наредбата за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Асеновград; 5) извършване на проверки по молби и сигнали на граждани; 6) подготовка и съставяне на актове и наказателни постановления при констатирани нарушения на нормативните изисквания; 7) сезиране на компетентните органи при необходимост; 8) участие в курсове, семинари, съвещания и конференции, организирани от общински и държавни органи на управление; 9) писмено докладване на прекия ръководител на при установени административни пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измама и нередности; 10) подаване на информация на отдел „Информационно, материално – техническо обслужване“ за настъпили промени в списъка и наименованието на унифицираните услуги, на промени от вътрешно – нормативен характер и нови услуги.

7.  Според утвърдено от кмета на община Асеновград длъжностно разписание на Общинска администрация Асеновград /л.220/, в сила от 01.01.2016г., числеността на общата администрация е 79 бр., а на специализираната 38 бр. (общо 117 бр.), при която численост 61 бр. са служителите заемащи експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции. В частност за обща администрация - отдел „Стопански дейности“, дирекция „Финанси“, числеността е 5 бр., от които 3 щатни бройки за длъжността – „главен експерт“, заемани по служебно правоотношение. Съгласно утвърденото поименно разписание /л.320/, в сила от 01.01.2016г. посочените 3 щатни бройки са заети от лицата А.С.Б., Д.В.З. и жалбоподателката - М.И.Ф.. Съгласно същото длъжностно разписание числеността в специализирана администрация - отдел „Управление на общинска собственост,  нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане“ е общо 7 щатни бройки, от които 4 бр. „главен експерт“, заемани по служебно правоотношение. Посочените бройки за „главен експерт“, според поименното разписание, в сила от 01.01.2016г., са заети.

8. Преките задължения на главените експерти А.С.Б. и Д.В.З., според длъжностните им характеристики към март 2014г., са идентични с тези на М.И.Ф..***, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, с докладна записка изх. № 070051/13.01.2016г., е сезирал Общински съвет Асеновград за вземане на решение за промени в числеността и структурата на общинската администрацията, считано от 01.02.2016г. Мотивите са подобряване на организацията и оптимизиране работата за качествено постигане на целите на общинската администрация.

Общински съвет Асеновград, с решение № 158, взето с протокол № 8 от 27.01.2016г., е одобрил общата численост и структурата на общинската администрация в община Асеновград. Решението е взето на основание чл. 21, ал.1, т.2 и ал. 2 от ЗМСМА, при общ брой на общинските съветници 33 бр., с кворум от 33 бр., от които 23 са гласували „за“, а 10 – „въздържали се“. По делото се представи писмо вх. № АК-01-14 от 29.01.2016г., с което посоченият акт на ОбС Асеновград е изпратен за контрол от областен управител на област Пловдив, по реда на чл. 45 от ЗМСМА. Не се представиха доказателства, в резултат на проведения контрол за законосъобразност, решение № 158 да е било връщано за повторно разглеждане или оспорвано по съдебен ред.

Според Приложение № 1 към решение № 158, в структурата на общата администрация се закрива Отдел „Стопански дейности“ при дирекция „Финанси“, а в структурата на специализираната администрация  се създава Отдел „Организация на движението, транспорт и контрол“ с обща численост 6 бр., от които 2 бр. по служебно правоотношение и 4 бр. по трудово правоотношение.

10. Кметът на община Асеновград, въз основа на решение № 158, взето с протокол № 8 от 27.01.2016г. на ОбС Асеновград, е утвърдил длъжностно разписание на Общинска администрация Асеновград /л.217/, в сила от 01.02.2016г., според което числеността на общата администрация е 71 бр., а на специализираната 46 бр. (общо 117 бр.), при която численост 61 бр. са служителите заемащи експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции. В открития нов отдел „Организация на движението, транспорт и контрол“, от  общо 6 щатни бройки, 1 бр. е определен за „главен експерт“, заемана по служебно правоотношение. Числеността за длъжността ‚главен експерт“ в отдел „Управление на общинска собственост, нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане“,  е увеличен от 4 бр. на 5 бр., също заемани по служебно правоотношение. Според утвърденото поименно разписание /л.324/, в сила от 01.02.2016г., А.С.Б. е преназначен на единствената щатна бройка за главен експерт в отдел „Организация на движението, транспорт и контрол“, а на новата щатна бройка за главен експерт в отдел „Управление на общинска собственост, нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане“, със Заповед № 223/05.02.2016г. на кмета на община Асеновград, е преназначена Д.В.З.. Също така според това поименно разписание в числеността на общата и специализираната администрация, по отношение на всички отдели, се установява, че няма незаети бройки за длъжносттите „главен експерт“, „старши експерт“ и „младши експерт“.

11. Със Заповед № 03 от 05.02.2016г., кметът на община Асеновград, на основание чл. 106, ал.1 от ЗДСл, е прекратено служебното правоотношение на оспорващата, заемала длъжността – „главен експерт“ в Дирекция „Финанси“, Отдел „Стопански дейности“ при общинска администрация на община Асеновград, считано от 08.02.2016г.

12. По делото бе изслушана и приета съдебна експертиза, без възражения от страните. В заключението си вещото лице С.Д.К. е посочило, че са налице едни и същи цели на длъжността и области на действие, както и идентичност на изпълняваните преки задължения по длъжностната характеристика на жалбоподателката – „главен експерт“ към отдел „Стопански дейности“ по щатното разписание, действало до 01.02.2016г. с тези на 1 бр. на длъжност „главен експерт“ към Дирекция „УОАТ“, отдел „Управление на общинска собственост,  нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане“ по щатното разписание от 01.02.2016г. /длъжността се заема от лицето Д.В.З./. От сравнение на длъжностната характеристика на жалбоподателя, с тази на длъжността „младши експерт“ към отдел „Управление на общинска собственост,  нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане“ – с дата 22.02.2016г., е установено, че и по двете длъжностни характеристики за цел на длъжността и области на дейност е вменено „подпомагане на търговската дейност и услуги на територията на община Асеновград“; по отношение на преките задължения, за една част от същите, за двете длъжности „младши експерт“ към отдел „Управление на общинска собственост,  нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане“ е налице съвпадение, с тези на жалбоподателката, като: „извършване проверки по сигнали на граждани, следят за наредбата за реда за извършване на търговската дейност на територията на общината, писмени доклади до прекия ръководител, относно нарушения, които създават предпоставки за измами и нередности. В съдебно заседание на 06.06.2016г. вещото лице уточни, че двете длъжности „младши експерт“ към отдел „Управление на общинска собственост, нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане“ са извън щатни, по Постановление № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации и всъщност наименованието им е „младши специалист“.

13. Със Заповед № А-2319/27.11.2012г. и Заповед № А-2190/18.10.2013г., кметът на община Асеновград е утвърдил и изменил Вътрешни правила за организация на управлението на човешките ресурси и организационното развитие в администрацията на община Асеновград /л.265/, от съдържанието на които се установява, че органът по назначаване не е предвидил процедура за вътрешен подбор при прекратяване на служебни правоотношения, в случаите на съкращения в администрацията. Такова правило не се съдържа и в Устройствения правилник на общинска администрация – Асеновград (утвърден със Заповед № А-142/08.12.2016г. на кмета на община Асеновград), не е поставено и като условие с решение № 158, взето с протокол № 8 от 27.01.2016г. на ОбС Асеновград.

14. С решение №739, взето с протокол №27 от 27.02.2013г. на ОбС Асеновград, е създадено Общинско предприятие „Туризъм“ град Асеновград и е приет Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Туризъм“ град Асеновград. Правилникът, численият състав и организационната структура на предприятието са изменени с решение № 160, взето с протокол № 8 от 27.01.2016г. на ОбС Асеновград, при което дейностите по категоризация на туристическите обекти /част от преките задължения на жалбоподателката/ се поемат от Общинско предприятие „Туризъм“ град Асеновград. Със същото решение численият състав на ОП „Туризъм“ град Асеновград е увеличен от 12 бр. на 14 бр., от които 2 бр. за експерт категоризация.

 

IV. За правото:

15. Според чл. 2 от ЗДСл държавен служител е лице, което по силата на административен акт за назначаване заема платена щатна длъжност в държавната администрация и подпомага орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия. Понятието "длъжност в администрацията" е дефинирано в разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за прилагане на Класификатор на длъжностите в администрацията /НПКДА/ и се характеризира като нормативно определена позиция, изразяваща се в система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностната характеристика.

16. В правомощията на общинският съвет е да одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината /чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА/. Решенията на общинския съвет по чл. 21, ал.1, т.2 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците /чл.27, ал. 4 от ЗМСМА/. Областният управител, на основание чл. 45, ал.4 от ЗМСМА упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред съответния административен съд. Оспорването спира изпълнението на индивидуалните и на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове, освен ако съдът постанови друго.

17. Според чл. 7, ал. 1 т. 2 от Закона за администрацията /ЗА/, общата администрация включва звено "Финансово-стопански дейности". Съгласно ал. 3 на същата правна норма, когато числеността на администрацията не е достатъчна за обособяване на самостоятелни звена по ал. 1 и 2, функциите им се изпълняват от друго звено в общата администрация.

18. Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 1 и т.3 от ЗМСМА кметът на общината ръководи цялата изпълнителна дейност на общината като има правомощието да назначава и освобождава служителите в общинската администрация. Според чл. 11, ал. 1 – ал. 3 от НПКДА ръководителят на администрацията утвърждава длъжностно разписание; в длъжностното разписание се определят конкретните длъжности, които ще се използват в администрацията, при спазване Класификатора на длъжностите в администрацията, разпоредбите на наредбата и специфичните изисквания, определени с нормативен акт; въз основа на утвърденото длъжностно разписание, актовете за назначаване на държавните служители, сключените трудови договори и допълнителните споразумения към тях се изготвя поименно разписание на длъжностите.

19. Нормата на чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл предвижда, че органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение с едномесечно предизвестие при съкращаване на длъжността. Служебното правоотношение се прекратява от органа по назначаването с административен акт, който се издава в писмена форма и трябва да съдържа правното основание за прекратяване, дължимите обезщетения и придобития ранг на държавна служба /чл.108, ал.1 от ЗДСл/. В посочената хипотеза, за органа по назначаването не съществува нормативно установено задължение да извърши подбор между служителите, заемащи една и съща длъжност или да предложи на служителя, чиято длъжност се съкращава, друга подходяща в рамките на административната структура.

20. Според чл. 52 от Закона за общинската собственост общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет. Общинското предприятия се създава, преобразува и закрива с решение на общинския съвет. Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на правилник, приет от общинския съвет. С правилника се определят предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество. В чл. 14, т.17 от Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Туризъм“ град Асеновград е предвидено, че директорът на Предприятието сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работниците в предприятието.

21. Според чл. 87а от ЗДСл при преобразуване на администрация, при преминаване на дейност от една администрация в друга, както и при преминаване на дейност от закрита администрация в друга, служебното правоотношение с държавния служител не се прекратява.

22. Каза се, оспорващата поддържа, че процесната заповед е незаконосъобразна, тъй като към момента на издаването й /05.02.2016г./,  решение № 158, взето с протокол № 8 от 27.01.2016г. на ОбС Асеновград, с което е приета нова структура на общинската администрация, не е било влязло в сила. По арг. на чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА обжалването от страна на областния управител спира действието на решението, но с представените по делото писмени доказателства се установи, че в законоустановения срок описаното решение на Общински съвет Асеновград е изпратено на контролния орган и липсват данни същото да е било върнато за ново обсъждане от общинския съвет или да е обжалвано по съдебен ред. От друга страна административният орган е допуснал предварително изпълнение, като е разпоредил, че промените се считат одобрени от 01.02.2016г. В тази насока отново не се представят доказателства за проведено оспорване по реда на чл. 60, ал.4 от АПК. При това положение следва да се приеме, че актът на общинския съвет е породил правното си действие към момента на утвърждаване на длъжностното разписание и издаване на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение на оспорващата, т.е възраженията в тази насока са неоснователни /така Решение № 8980 от 19.06.2013 г. по адм. д. № 12289/2012 на ВАС и  Решение № 14689 от 11.11.2011 г. по адм. д. № 1142/2011 на ВАС/.

23. По отношение на административнопроизводствените правила се установи, че е спазен редът за промяна на числеността и структурата на общинска администрация Асеновград, предвидени в ЗМСМА. Каза се, въз основа на акт от компетентния орган, кметът на община Асеновград е утвърдил длъжностно и поименно разписание от 01.02.2016г., от които е видно, че числеността на общата администрация е реално намалена от 79 бр. на 71 бр. Безспорно е, че в резултат на структурните промени отдел „Стопански дейности“ в Дирекция „Финанси“ при община Асеновград е закрит. Няма спор и по отношение на факта, че само две от трите бройки „главен експерт“ от закрития отдел са запазени като длъжност и са преминали в други отдели от специализираната администрация на общината. Тук следва да се отбележи, че настоящия състав не намира противоречие с разпоредбата на чл. 7, ал. 1, т. 2 вр. ал. 3 от ЗА, доколкото е налице друго звено в общата администрация - дирекция „Финанси“, което да изпълнява финансово - стопанските функции на закрития отдел.

Действително по отношение на бройката за главен експерт в отдел „Управление на общинска собственост, нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане“, се установи съвпадение на целите, областта на действие и преките задължения спрямо тези на заемана от оспорващата длъжност. Това обаче, в случая е ирелевантно, тъй като тази бройка е трансформирана от закритите в отдел „Стопански дейности“ и е заета въз основа на преназначаване от същия служител, който я е заемал преди това. В кръга на притежаваната компетентност на административния орган е правото му да извършва промени и реорганизации в управляваната от него администрация с оглед оптимизиране на дейността й, при съобразяване с приетата структура и нормативноопределената численост на служителите. Съобразно предоставените му правомощия с разпоредбата на чл. 2, ал. 3 от ЗДСл, органът по назначаването разполага с възможността да внесе промяна в структурата на отделните звена и съответно във вида и броя на длъжностите, заемани от държавни служители, при която да бъдат съкратени едни и открити други длъжности.

Каза се, по определение длъжността се свързва с изпълнение на конкретен вид дейност, която може да се извършва от едно или повече лица, в рамките на нормативно предвидената обща численост на служителите. По преценка на органа по назначаване може да се преустанови някоя от осъществяваните в администрацията видове дейност или да се намали обемът на дейността, което се изразява в премахване на предвидените в длъжностното разписание щатни бройки. И в двата случая е налице съкращаване на длъжността като основание за прекратяване на служебното правоотношение. В случая, обективирането на това волеизявление е изразено в утвърденото длъжностно разписание, в сила от 01.02.2016г., въз основа на което е прекратено служебното правоотношение на оспорващата.

По тази причина в случая не намира приложение и хипотезата на  чл. 87а от ЗДСл, тъй като не е налице преобразуване на администрация, преминаване на дейност от една администрация в друга или преминаване на дейност от закрита администрация в друга.

От друга страна, както бе вече посочено, в хипотезата на реално съкращаване в щата органът по назначаване не е длъжен да извършва подбор, нито да предлага на лицата, чиито длъжности са съкратени друга подходяща длъжност. Тоест при осъществяване на промени в структурата и в организацията на работа в администрацията, административният орган действа в условията на оперативна самостоятелност и доколкото в този случай става дума за преценка по целесъобразност, същата е извън предмета на съдебния контрол.

24. Във връзка с прехвърлянето на правомощия към Общинско предприятие „Туризъм“ град Асеновград, отново не се установява запазване на съкратената длъжност на оспорващата като система от функции, задължения и изисквания. Макар да е част от общинската администрация, общинското предприятие се подчинява на различен режим, при който правоотношенията с работещите в него лица са трудови и възникват въз основа на договор, сключен с директора на предприятието, а не с кмета на общината. Иначе казано, различни са както характерът на правоотношението, така и изискванията за неговото възникване.

Тук следва да се обсъди и искането на жалбоподателя, в настоящото съдебно производство, да се осъществи косвен съдебен контрол върху Решение № 160, взето с протокол № 8 от 27.01.2016г. на Общински съвет Асеновград.

Институтът на косвения съдебен контрол, въведен от съдебната практика, дефиниран в Решение № 78/12.07.1973 г. по гр.д. 58/73 г. на Общото събрание на гражданската колегия на Върховния съд като правомощия в рамките на задължението (на съда) за преценка на правопораждащите факти, съдът може да констатира нищожността на един административен акт и с оглед на това, без да го изменява или отменява, да приеме съществуването или не на определени правоотношения, намира приложение само в гражданския процес, в който има за предмет именно само граждански правоотношения, спрямо които един административен акт е възможно да представлява факт с правно значение (например правопораждащ факт). Аналогична разпоредба на чл.17 от ГПК в процесуалните закони в областта на административното право не е налице, защото възможността съдебен контрол за действителност на административните актове е предвидена изрично като безсрочна в чл. 149, ал. 5 от АПК. Въвеждането на хипотезата за право за оспорване на административните актове с искане за обявяване на тяхната нищожност е именно поради необходимостта да бъде осигурена законност на актовете на администрацията, но и правната стабилност чрез зачитането на тяхното действие до изричното им обявяване за нищожни. Оспорването с искане за обявяване на нищожност на административните актове се разглежда от административен съд, респективно Върховния административен съд, като се подчинява на всички правила на административния процес, включително относно родова и местна подсъдност, право на участие на страните в процеса, събиране на доказателства и др. Следователно допускането на косвен съдебен контрол в административния процес би довел до пряко нарушение на основни принципи на административното правосъдие и възможност за изземване на правомощия на един съд от друг.

Извън горното, в случая не се откриват и необходимите предпоставки за прилагане на чл.17, ал. 2 от ГПК вр.с чл.144 от АПК. В една такава хипотеза съдът се произнася инцидентно по законосъобразността на административен акт, само когато такъв акт се противопоставя на страна по делото, която не е участник в административното производство по издаването и обжалването му. Случаят не е такъв, защото Решение № 160, взето с протокол № 8 от 27.01.2016г. на Общински съвет Пловдив е могло да бъде оспорено от жалбоподателката, на самостоятелно основание по реда на чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република България вр. чл. 45, ал. 3 и ал. 12 от ЗМСМА. Дори и възможността за съдебно оспорване на посочения вид административния актове да бе изключена, това отново не би ограничило правото на всеки гражданин и юридическо лице, чиито права са засегнати да поиска прогласяване на нищожност по ред на чл. 149, ал. 5 от АПК /така Решение № 14 от 04.11.2014 г. на КС на РБ по к. д. № 12/2014 г./.

Още повече законосъобразността на оспорената в настоящото производство  Заповед № 03 от 05.02.2016г. на Кмета на община Асеновград не е обусловена от валидността на Решение № 160, взето с протокол № 8 от 27.01.2016г. на Общински съвет Асеновград, тъй като същата не е издадена въз основа на същото, нито в негово изпълнение.

25. От горното се установява, че оспореният в настоящето производство административен акт е постановен от компетентен орган, в предвидената от закона форма, при правилно приложение на материалния закон, в съответствие с целта на закона и без допуснати съществени процесуални нарушения. Това налага извода, че подадената срещу него жалба е неоснователна, поради което същата следва да бъде отхвърлена.

 

V. За разноските

26. При този изход на делото на ответника, на основание чл. 143, ал. 4 от АПК, следва да се присъдят разноски за осъществената юрисконсултска защита, в размер на 300 лева - чл. 8 във вр. с чл. 7, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

Ето защо, Съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.Ф., ЕГН **********, адрес: ***, срещу Заповед № 03 от 05.02.2016г. на кмета на община Асеновград.

 

ОСЪЖДА М.И.Ф., ЕГН **********, адрес: ***, да заплати на община Асеновград, сумата от 300 /триста/ лева, представляващи възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.

           

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: