РЕПУБЛИКА ***

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ

 

 

  901

 

 

гр. Пловдив,  29.05.2017год.

 

 

 

В    И М Е Т О    Н А   Н А Р О Д А

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, І състав в публично заседание на пети декември през две хиляди и шестнадесетата  година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ПЕТРОВ

                                                                                                  

при секретаря К.Р., като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 435 по описа за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните:

1. Производството е по реда на Глава ХІХ от ДОПК.

2. Образувано е по жалба на “Е.П.06” ЕООД, ЕИК по Търговски регистър ***, със седалище и адрес на управление, гр.***, чрез пълномощника адв. А., против Ревизионен акт № Р-16001615000952-091-001 от 17.09.2015 г., издаден от В.И.И., на длъжност главен инспектор по приходите, в ТД на НАП, Пловдив, като орган по приходите, възложил ревизията и К.Л.Л., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП, Пловдив, като ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 46 от 02.02.2016 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив, при Централно управление на Национална агенция по приходите, съответно с който за “Е.П.06” ЕООД  са определени следните задължения към бюджета: допълнително начислен данък върху добавена стойност в общ размер на 134 742,34лв.  за отчетни периоди от 01.12.2009 г. до 31.12.2014г., като са начислени лихви за просрочие при разчитането с бюджета в общ размер на 40 966,72лв. ; корпоративен данък по ЗКПО за отчетен период от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. в размер на 60,92лв. и са начислени лихви за просрочие в размер на 34,12лв. ; корпоративен данък по ЗКПО за отчетен период от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. в размер на 1 065,61лв. и са начислени лихви за просрочие в размер на 486,78лв. ; корпоративен данък по ЗКПО за отчетен период от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. в размер на 2 823,32лв. и са начислени лихви за просрочие в размер на 997,07лв. ; корпоративен данък по ЗКПО за отчетен период от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. в размер на 1 080,46лв. и са начислени лихви за просрочие в размер на 270,67лв. ; корпоративен данък по ЗКПО за отчетен период от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. в размер на 1 188,13лв. и са начислени лихви за просрочие в размер на 176,92лв.

Установените с ревизионния акт лихви върху авансови вноски за корпоративен данък в размер на 1 965,56лв., не са предмет на производството.

3. Навеждат се доводи за необоснованост, материална и процесуална незаконосъобразност на административния акт и се иска неговата отмяна от Съда.

Възразява се, че по преписката не се съдържат документи относно правоспособността на лицето, което технически е извършило действията по обезпечаване на доказателствата в хода на административната процедура.

Поддържа се, също така, че анализът на установените при ревизията данни е извършен без да е назначена специализирана експертиза за това.

Сочи се, че обсъжданите от органа по приходите файлове от двата търговски обекта са с еднакви наименования ELTRADEBAOFFICE.GDB, което, според жалбоподателя, подлага на съмнение изводите на ревизиращите по отношение на единия или другия търговски обект.

Сочи се, също така, че в хода на ревизията е установено разминаване на дати на отделни записи, като в тази насока отново се възразява относно техническата компетентност на  лицата, извършили анализа на тези данни.

Оспорва се изцяло извода на органа по приходите, че в случая са налице предпоставките по чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК

Оспорва се констатацията, че за периода 01.05.2012 г. до 31.12.2014 г., дружеството не е отчело продажби в общ размер на 461 713,83лв., като според жалбоподателя тази сума се отнася за периода 24.02.2012 г. до 17.05.2015 г. спрямо единият от търговските обекти и за периода 20.06.2013 г. до 16.04.2015 г. за другия от обектите.

Според жалбоподателя, данните от предприетите при ревизията насрещни проверки на други данъчни субекти не обосноват извод, че процесните доставки са фактически осъществени.

Възразява се, че възприетият от ревизиращите коефициент за корекция на декларирания оборот неправилно е използван за целия период от 01.01.2009 г. до 01.03.2012 г.

Сочи се, също така, че при постановяване на процесния ревизионен акт не е обсъдено подаденото от дружеството възражение срещу ревизионния доклад.

4. Директорът на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, Пловдив, чрез процесуалния си представител юрк. Калдъшев, е на становище, че жалбата е неоснователна и моли Съда да я остави без уважение, като се присъди съответното юрисконсултско възнаграждение. Поддържат се изцяло фактическите констатации и правните изводи, съдържащи се в оспорения ревизионен акт и потвърждаващото го решение на Директора на Дирекция “ОДОП” гр. Пловдив.

 

ІІ. За допустимостта:

5. Според представената по делото Разписка /л. 10/,  Решение № 46 от 02.02.2016 год. на контролния административен орган е изпратено на неговия адресат на 09.02.2016 г.

Според положения датен печат върху пощенския плик, жалбата на дружеството, адресирана до Административен съд Пловдив,  е подадена на 17.02.2016г. и съответно е постъпила в администрацията на 18.02.2016 г. При това положение, ще следва да се приеме, че същата е заявена своевременно.

В случая, ревизионният акт е обжалван в предвидения за това срок, пред контролния административен орган, който с решението си го е потвърдил изцяло в прежде посочената негова част. Така постановеният от Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, Пловдив резултат и подаването на жалбата в рамките на предвидения за това процесуален срок, налагат извод за нейната ДОПУСТИМОСТ.

 

ІІІ. За хронологията на административно производствените действия и приетите за установени факти :

6. Със Заповед № Р-16001615000952-020-001 от 16.02.2015 г., издадена от В.И.И., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП, Пловдив, по отношение на “Е.П.06” ЕООД е сложено в ход ревизионно производството, в предметния обхват на което е включено установяване на задълженията на дружеството за данък върху добавената стойност за периода 01.12.2009  г. до 31.12.2014 г. и за корпоративен данък за периода 01.01.2009 г. до 31.12.2013 г. Срокът за осъществяване на ревизионното производство е съответно удължен със Заповеди № Р-16001615000952-020-002 от 20.05.2015 г. и № Р-16001615000952-020-003 от 23.06.2015 г.

Осъществяването на ревизията е възложено на К.Л.Л. и В.Й.Б., двамата на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП, Пловдив

7. С оглед предоставянето на правомощия по чл. 112, чл. 113 и чл. 119 от ДОПК по отношение на Васка Илиева, по делото са представени : Заповед № РД-09-518 от 30.04.2014 г. на Директора на ТД на НАП, Пловдив ; Заповед № РД-09-2 от 05.01.2015г. на Директора на ТД на НАП, Пловдив за изменение на прежде посочената негова заповед, като Илиева е изрично посочена като титуляр на предоставените правомощия по чл. 112, чл. 113 и чл. 119 от ДОПК, вместо Спас Шишков ; Заповеди № 2-402 от 12.06.2015 г. и № 2-1102 от 28.12.2015 г. на Изпълнителния директор на НАП, с която е разпоредено Илиева да изпълнява длъжността Началник Сектор „Ревизии“ в ТД на НАП, Пловдив ; Заповед № 2-1428 от 24.02.2016г. на Изпълнителния директор на НАП, с която е Илиева е преназначена на длъжността Началник Сектор „Ревизии“ в ТД на НАП, Пловдив.

8. Изготвено е Искане за представяне на документи и писмени обяснения /ИПДПО/ № Р-16001615000952-040-001 от 18.03.2015 г., адресирано до “Е.П.06” ЕООД, за връчването на което е предприета процедура по чл. 32 от ДОПК. Според приложен по преписката неподписан и без обозначена дата на съставяне документ, именуван като „Удостоверение за извършено връчване по електронен път“ /л.299/, въпросното ИПДПО е получено от адресата посредством електронна поща на 19.03.2015 г., като същото е било придружено от формуляри : справка за налични активи и справка за получени и предоставени заеми.

В отговор на искането, с писмо вх. № РД-20-212 от 25.03.2015 г. /284/, дружеството е представило :

– Справка за извършваната дейност, според която през ревизирания период е осъществявана търговия на дребно в неспециализирани магазини, предимно с хранителни стоки и тютюневи изделия ;

– Справка за обектите в които се осъществява стопанската дейност, според която те са : за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2014 г., в магазин за хранителни стоки, алкохол и тютюневи изделия, находящ се в гр. *** ; за периода от 01.03.2012 г. до 31.12.2014 г., в магазин за хранителни стоки, алкохол и тютюневи изделия, находящ се в гр. *** и за периода от 2010 г. до 2013 г., в магазин за хранителни стоки, алкохол и тютюневи изделия, находящ се в гр. ***. Приложени са, също така, договори за наем на въпросните недвижимости.

Изрично е посочено в писмото, че всички останали описани в искането документи се намират в счетоводството на дружеството и ще бъдат представени в процеса на извършване на ревизията.

Това, обаче, не е попречило в ревизионния доклад органите по приходите да направят категоричната констатация, че „........Поради непредставяне на изисканите документи не е възможно да се установи организацията на счетоводната отчетност на ревизираното лице....“.

9. На 16.04.2015 г., от К.Л.Л., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП, Пловдив, при участието на П.Ц.Ц., на длъжност инспектор по приходите в ТД на НАП, Пловдив и А.И.К., на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП, Пловдив е извършена проверка на обекта, намиращ се в гр. Пловдив, ул. „***“, № 86, в който “Е.П.06” ЕООД осъществява търговска дейност.

Съставен е Протокол № 0743281 от 16.04.2015 г., в който е посочено, че след легитимиране на органите по приходите е извършена контролна покупка на една бутилка минерална вода, заплатена в брой. Продавачката е регистрирала продажбата в компютърната система посредством баркод четец, след което от свързаното към компютърната система фискално устройство е издаден фискален бон на стойност 0,60лв. /л. 247/

Посочено е още, че във връзка с възложената на дружеството ревизия са предприети действия за обезпечаване на доказателства по реда на чл. 40, ал. 1 от ДОПК, чрез копиране на информация от и на технически носители.

Тези действия са подробно описани в Приложение № 1 към Протокол № 0743281 от 16.04.2015 г., в което е посочено следното : „...... За регистриране на продажбите в обекта се използва програмния продукт „Детелина Лайт“, версия 4.0.1.11(programa.JPG). Със съгласието и съдействието на Мая Вечеславова Иванова (продавач-консултант) се извърши обезпечаване на доказателствата, чрез копиране на информация от и на технически носител. Направи се снимка на времето на започване на обезпечаването на данни (nachalo.JPG). За регистриране на продажбите в обекта се използва един брой компютърна конфигурация, свързана с фискално устройство и баркод четец. Локализира се информацията за обезпечаване (lokacia.JPG). Спря се firebird сървъра. Файл „kraj. JPG“ – край на обезпечаването. За гарантиране автентичността на информацията, съгласно чл. 40, ал. 1 от ДОПК, на компютъра в обекта се формираха контролни суми MD5 и SHA256 (файл „md5sha256.txt) за файловете, подлежащи на копиране. Това се извърши посредством инсталирана програма за устройство с преносима (флаш) памет. Извърши се копиране на файловете с данни и файла с контролните суми на устройството с преносима памет, след което същите бяха записани на три броя финализирани оптични носители (CD-R). Върху оптичните носители с перманентен маркер е записан номера и датата на протокола, имената на присъствалите на проверката лица и подписите им. Едно от копията е за представителя на проверяваното лице и два за ОП на НАП (едно от копията се постави в плик и запечата с подписите на органите по приходите и присъствалото лице, представител на ДЗЛ – същото представлява доказателство при спор относно автентичността на данните и при необходимост ще се представи за нуждите на съответното производство, като веществено доказателство съгласно чл. 71 от ДОПК). След приключване на обезпечаването firebird сървъра беше стартиран отново. Присъствалото лице е запознато със същността на контролните суми MD5 и SHA256....“

В приложението се съдържа подробно описание на копираните тринадесет броя файлове /дванадест с данни и един с контролни числа/

Както протоколът, така и приложението към него са подписани от органите по приходите, извършили действията и от присъствалата при проверката Мая Вячеславова Иванова. 

Приложен е оптичен носител (CD-R) с данните по Протокол № 0743281 от 16.04.2015 г. и копираните при проверката данни.    

10. На 16.04.2015 г., от В.Й.Б. и С.Ж.Л., двамата на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП, Пловдив, в присъствието на Д.Д.П., на длъжност продавач - консултант и П.Б.Б., на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП, Пловдив е извършена проверка на обекта, намиращ се в гр. ***, в който “Е.П.06” ЕООД осъществява търговска дейност.

Съставен е Протокол № 0738743 от 16.04.2015 г., в който е посочено, че след легитимиране на органите по приходите е извършена контролна покупка на една бутилка минерална вода, заплатена в брой. Операторът Д.П. е регистрирала продажбата в компютърната система посредством баркод четец, след което от свързаното към компютърната система фискално устройство е издаден фискален бон на стойност 0,60лв. /л. 255/

Посочено е още, че във връзка с възложената на дружеството ревизия са предприети действия за обезпечаване на доказателства по реда на чл. 40, ал. 1 от ДОПК, чрез копиране на информация от и на технически носители.

Тези действия са подробно описани в Приложение № 1 към Протокол № 0738743 от 16.04.2015 г., в което е посочено следното : „...... За регистриране на продажбите в обекта се използва програмния продукт „Д.Л. 4“. Със съгласието и съдействието на Д.Д.П. (продавач) се извърши обезпечаване на доказателствата, чрез копиране на информация от и на технически носител. Направи се снимка на времето на започване на обезпечаването на данни (nachalo.bmp) и „kraj.bmp“ – край на обезпечаването. В обекта има един компютър. За гарантиране автентичността на информацията, съгласно чл. 40, ал. 1 от ДОПК, на компютъра в обекта се формираха контролни суми MD5 и SHA256 (файл „md5sha256.txt) за файловете, подлежащи на копиране. Това се извърши посредством инсталирана програма за устройство с преносима (флаш) памет. Извърши се копиране на файловете с данни и файла с контролните суми на устройството с преносима памет, след което същите бяха записани на три броя финализирани оптични носители (CD-R). Върху оптичните носители с перманентен маркер е записан номера и датата на протокола, имената на присъствалите на проверката лица и подписите им. Едно от копията е за представителя на проверяваното лице и два за ОП на НАП (едно от копията се постави в плик и запечата с подписите на органите по приходите и присъствалото лице, представител на ДЗЛ – същото представлява доказателство при спор относно автентичността на данните  и при необходимост ще се представи за нуждите на съответното производство, като веществено доказателство съгласно чл. 71 от ДОПК). Присъствалото лице е запознато със същността на контролните суми MD5 и SHA256....“

В приложението се съдържа подробно описание на копираните четири броя файлове.

Както протоколът, така и приложението към него са подписани от органите по приходите, извършили действията и от присъствалата при проверката Д.Д.П.. 

Приложен е оптичен носител (CD-R) с данните по Протокол № 0738743 от 16.04.2015 г. и копираните при проверката данни.   

11. Изготвено е ИПДПО № Р-16001615000952-040-002 от 20.04.2015 г., адресирано до “Е.П.06” ЕООД, с което дружеството е задължено да представи „... Хронологичен регистър на сметка 491/Разчети със собственици/ за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2014 г. и всички счетоводни документи въз основа на които са направени записванията по посочената сметка – Приходни касови ордери, Разходни касови ордери, договори за заеми и др..... Отразени ли са посочените в Приложение № 1 към настоящото искане фактури за покупки в счетоводните регистри  на “Е.П.06” ООД.

В отговор на искането е постъпило писмо № Д1/РД–20–212–1 от 12.05.2015 г. (л. 280), в което е заявено, че във връзка с получена информация по електронна поща за неосчетоводени фактури, към 30.04.2015 г., описаните в изпратения файл фактури на следните доставчици : „В.и Е.“ ООД ; „С.“ ЕООД ; „С.“ ЕООД ; „Т.“ ЕООД ; „Б. и Ко.“ ООД ; „И.“ ООД ; „К.К.Х.Б.“ АД ; „Б.А.Т.Т.“ ЕООД ; „Д.П.“ АД ; „Б.Е.“ ООД ; „М.К.Е.К.Б.“ ЕООД и „И.Б.“ ЕООД не са намерени в дневниците за продажби на “Е.П.06” ООД. Посочено е още, че по отношение на останалите контрагенти се извършена проверка.

Представени от дружеството са Оборотна ведомост и Главна книга за периода 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. ; Оборотна ведомост и Главна книга за периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. ; Оборотна ведомост и Главна книга за периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. ; Оборотна ведомост и Главна книга за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. ; Оборотна ведомост и Главна книга за периода 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.

В случая, посоченото Приложение № 1 към ИПДПО № Р-16001615000952-040-002 от 18.03.2015 г. не е представено по преписката. Освен Удостоверение за извършено връчване по електронен път /л.283/, от страна на администрацията не са заявени и удостоверени данни, каква точно информация е поискана по електронната поща да бъде предоставена от ревизираното лице.

Следва също така да се констатира, че посочената в Искането счетоводна сметка 491 е „Доверители“ и по нея се отчитат взаимоотношенията с доверители за извършени комисионни продажби и продажби на консигнация. Съответно, счетоводна сметка 493 е „Разчети със собственици“ и по нея се отчитат получени/предоставени парични средства от/на собствениците.

Изложеното до тук, отново не е попречило на органа по приходите да заяви в съставения ревизионен доклад, че „...посочените в искането счетоводни документи не са предоставени на ревизиращия екип......“.

12. Междувременно е предприето извършване на насрещна проверка на „Т.Л.Г.П.“ ООД, ЕИК по Търговски регистър ***, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 264, резултатите от която са обективирани в Протокол № Р-16001615100279-141-001

от 18.06.2015 г. на ТД на НАП, Пловдив.

Според писмените обяснения на управителя на дружеството П., представени в отговор на съответно направено искане, предмет на сделките предмет на запитването е търговия с тютюневи изделия, което е основна дейност на „Т.Л.Г.П.“ ООД за периода. Между двете дружества не са съставяни други документи, освен фактура, фискален бон и приемо предавателен протокол, като последния е неразделна частта от фактурата. За периода „Т.Л.Г.П.“ ООД разполага с необходимата техническа и кадрова обезпеченост за осъществяване на дейността. Разплащането по сделките е извършено в брой при предаване на стоката, фактурата и фискалния бон или в случаите на отложено плащане при следващата доставка. Транспортните разходи са за сметка на „Т.Л.Г.П.“ ООД, като дружеството разполага със собствени, респективно наети транспортни средства.

Посочено е че поради големият брой не представят заверени копия на приемо- предавателните протоколи, но същите са на разположение в офиса на дружеството.

Приложено е заверено копие от разпечатка на сметка 411 за проверявания период.

В същото са отразени номерата на издадените фактури, датата на издаване и получателя  “Е.П.06” ЕООД.

Отразени счетоводни операции са : кредит сметка 411“Клиенти“ / дебит сметка 501 „Каса в лева“ ; дебит сметка 411 „Клиенти“ / кредит сметка 702 „Приходи от продажба на стоки“ и дебит сметка 411 „Клиенти“ / кредит сметка 4532 „Начислен ДДС по продажбите“.

13. Насрещна проверка е осъществена и по отношение на „Т.“ ЕООД с ЕИК по търговски регистър ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, резултатите от която са обективирани в Протокол Протокол № Р-16001615100282-141-001 от 18.06.2015 г. на ТД на НАП, Пловдив.

В отговор на съответно направено искане, от управителя на дружеството са представени писмени обяснения, в които е заявено, че „... за издадените от нас фактури на “Е.П.06” ЕООД с ЕИК *** Ви декларираме че изброените фактури и стоката в тях са продадени на фирмата. Предмета на продадената стока са зах. изделия. Транспорта на стоките към обекта са извършвани от наш автомобил, с рег. № РВ 07-96 ПК и е управляван от Златин Георгиев. Предаването на стоката е придружено с фактура и плащането е извършено в брой. Тъй като  стоката с която се зареждат обектите, е на различни адреси, няма как да ви приложим пътни листове. Същите се съхраняват  в архив. Стоката се съхранява в нашата складова база, която се намира в гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 200...“.

Към обясненията не са представени никакви писмени документи.

По преписката липсват данни, колко и кои точно са били фактурите по отношение на които от „Т.“ ЕООД са поискани писмени обяснения и документи.

14. В тази хронологична последователност, на “Е.П.06” ЕООД е връчено  Уведомление № Р-16001615000952-113-001 от 11.06.2015 г. по чл. 124, ал. 1 от ДОПК, в което е посочено, че за периода 24.04.2012 г. до 31.12.2014 г. е установено, че сумата на действително реализираните приходи от продажби в обект „М.М.“, гр. ***, превишава отразените приходи от продажби чрез фискални устройства в обекта, т.е. налице е обстоятелство по чл. 122, ал.1, т. 2 от ДОПК – данни за укрити приходи или доходи. Посочено е също така, че дружеството не е представило документи и писмени обяснения по ИПДПО № Р-16001615000952-040-001 от 18.03.2015 г., което е заявено, като наличие на обстоятелства по чл. 122, ал. 1, т. 4 от ДОПК, т.е. липсва или не е представено счетоводство.

В този контекст, дружеството е уведомено, че данъчната основа за облагане с ДДС за периода 01.12.2009г.  до 31.12.2014 г. и с корпоративен данък за периода 01.12.2009г.  до 31.12.2013г., ще бъдат определени по реда на чл. 122 – чл. 124 от ДОПК.

Изготвено и връчено на дружеството е и Уведомление Р-16001615000952-1093-001 от 11.06.2015 г. относно  „.....нормите, които касаят наказателната отговорност за престъпленията, свързани с подправяне или използване на неистински или преправен документ или документ с невярно съдържание....“.

Съответно на “Е.П.06” ЕООД е връчено следващо, трето по ред ИПДПО  № 70-00-5762 от 11.06.2015 г., с което всъщност не е искано представяне на писмени документи, но е указано дружеството да представи декларации по чл. 124, ал. 3 от ДОПК и да посочи всичките трети лица, органи и учреждения у които се намират, данни, сведения, документи, книжа, носители на информация, отнасящи се до факти и обстоятелства от значение за ревизионното производство.  

В хода на ревизионното производство, задълженото лице не е представило исканите декларации.

15. При това положение в ревизионния доклад са описани данните, констатирани по счетоводните регистри и декларациите, подадени от дружеството и данните получени от проверките осъществени на 16.04.2015 г. в двата търговски обекта на дружеството.

Съобразена, в тази насока, е информацията, добита при проверките в двата търговски обекта, представляваща текуща база данни на програмен продукт „Д.Л. 4“, посредством който са регистрирани на продажбите в обектите. За текущата база данни от всеки един от двата обекта е съставен файл с наименование ELTRADEBAOFFICE.GDB (файловете с базите данни от двата обекта с идентично наименование, както се сочи от жалбоподателя).

Всъщност, органът по приходите е съобразил информацията от базата данни, съдържаща се в съответната за всеки обект таблица SALES_BON, в която се съхранява информация за извършените продажби (приключени сметки), като в съответната колонка е посочено, както следва  :

- SELL_ID                                           – пореден номер на записа ;

- SELL_OPERATOR                          – номер на оператора ;

- SELL_OPERNAME                         – име на оператора ;

- SELL_BONNUMB                          – номер на бон ;

- SELL_DATETIME                          – дата ;

- TIME                                                – час, минута, секунда ;

- SELL_SUM                                     – сума

- SELL_FISKAL                                – флаг за фискализация, който показва режима на приключване на продажбите, като обозначение „1“ означава със запис във фискалната памет, а обозначение „2“, означава без запис във фискалната памет.

16. Именно въз основа данните съдържащи се в таблица SALES_BON на информацията, извлечена от базата данни на програмен продукт „Д.Л. 4“, използван за регистриране на продажбите в търговски обект магазин с адрес гр. ***, е констатирано, че за периода 20.06.2013 г. до 16.04.2015 г. отчетените продажби с флаг за фискализация „1“ са в размер на 536 323,24лв. Съответно, продажбите с флаг за фискализация „0“ са в размер на 1 187,42лв.

Констатирано е, че за извършената контролна покупка на бутилка минерална вода на стойност 0,60лв. е издадена касова бележка, като при проверка в базата данни е установен запис № 91659, регистриран в деня и часа на продажбата. Посочено е, също така, че продажбата е регистрирана и в таблица SALES_PLUES, където се съхранява информация за продадените артикули с данни за количества и единични цени, като в случая е налице запис за продажба на артикул с код 655 и наименование  „Девин 0,5л“, количество 1бр. и стойност 0,60лв. с пореден номер на записа 186857.

17. Въз основа данните, съдържащи се в таблица SALES_BON на информацията, извлечена от базата данни на програмен продукт „Д.Л. 4“, използван за регистриране на продажбите в търговски обект магазин с адрес гр. *** е констатирано, че за периода 24.02.2012 г. до 16.04.2015 г. (по отношение на действителната крайна дата на записите, в ревизионния доклад са изложени детайлни съображения, които напълно се споделят от съда, а това прави излишно тяхното преповтаряне в настоящото решение), отчетените продажби с флаг за фискализация „1“ са в размер на 384 329,70лв., като са регистрирани 66960 броя записи. Съответно, продажбите с флаг за фискализация „0“ са в размер на 522 511,62лв., като са регистрирани 150 910 броя записи.

Констатирано е, че за извършената контролна покупка на бутилка минерална вода на стойност 0,60лв. е издадена касова бележка, като при проверка в базата данни е установено, че последният запис в таблица SALES_BON е на стойност 0,60лв. Посочено е, също така, че продажбата е регистрирана и в таблица SALES_PLUES, където се съхранява информация за продадените артикули с данни за количества и единични цени, като в случая е налице запис за продажба на артикул с код 656 и наименование „Девин розова 0,5“, количество 1бр. и стойност 0,60лв.

В рамките на ревизирания период, очертан със заповедта за възлагане, органа по приходите е приел за установено следното, по отношение на продажбите осъществени в търговския обект :

 

период

м./год.

Продажби отразени в дневници за продажби /с ДДС/

Продажби според записите в програмен продукт „Детелина лайт“ /с ДДС/

Разлика

05-2012

8223,82

19004,46

10780,64

06-2012

9501,16

22375,62

12874,46

07-2012

9433,75

21078,66

11644,91

08-2012

7742,17

21877,57

14135,40

09-2012

7948,20

22201,94

14253,74

10-2012

7185,05

23982,21

16797,16

11-2012

6513,96

22580,86

16066,90

12-2012

6918,89

23305,35

16386,46

01-2013

6015,41

24307,50

18292,09

02-2013

6308,28

22240,61

15932,33

03-2013

7759,05

25707,43

17948,38

04-2013

9362,08

24658,06

15295,98

05-2013

11204,07

26291,02

15086,95

06-2013

9790,42

24516,63

14726,21

07-2013

11669,87

25197,09

13527,22

08-2013

11397,74

24655,55

13257,81

09-2013

12668,89

27606,04

14937,15

10-2013

13073,41

26930,21

13856,80

11-2013

11818,03

24996,78

13178,75

12-2013

13664,81

26416,93

12752,12

01-2014

14852,80

27595,66

12742,86

02-2014

12372,65

25724,87

13352,22

03-2014

15194,82

29351,29

14156,47

04-2014

19603,02

27136,56

7533,54

05-2014

16368,19

30490,43

14122,24

06-2014

11721,38

28107,23

16385,85

07-2014

11424,46

27705,13

16280,67

08-2014

14101,43

27232,02

13130,59

09-2014

11065,06

27286,30

16221,24

10-2014

11927,22

27998,54

16071,32

11-2014

10327,13

26351,02

16023,89

12-2014

12798,48

26759,96

13961,48

ОБЩО

349955,70

811669,53

46171,83

 

Крайната констатация е, че за периода 01.05.2012 г. до 31.12.2014 г. “Е.П.06” ЕООД не е отчело продажби от обекта, намиращ се в гр. *** на обща сума от 461 713,83лв. с включен ДДС. Това е фактът, който е обосновал извод на органа по приходите, че в случая са налице обстоятелствата, предвидени в чл. 122, ал. 1, т. 2 и т.4 от ДОПК (л. 60 по делото).

18. При така приетите за установени данни, органът по приходите е предприел определяне на данъчната основа за установяване на размера на преките и косвени данъци, въз основа на обстоятелствата, посочени в чл. 122, ал. 2 от ДОПК, както следва :

– Относно хипотезата на чл. 122, ал.2, т. 1 от ДОПК е отбелязано, че основната дейност на дружеството е търговия на дребно в неспециализирани магазини, предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия ;

 Относно хипотезата на чл. 122, ал.2, т. 1 от ДОПК е отбелязано, че „....не може да се установи движението в посочените банкови сметки, тъй като дружеството не е представило счетоводни документи и счетоводни регистри.....“.

Това твърдение на органа по приходите е неверно. Както се посочи, жалбоподателят не е отказвал да представи искани от него документи, като изрично е заявено, че те се намират в счетоводството на дружеството и ще бъдат представени в процеса на извършване на ревизията.

Все в тази насока, трябва да се констатира, че в нито едно от отправените три ИПДПО не е посочено, че задълженото лице следва да представи подробна информация за движението на средства по банковите си сметки. Напротив, в ИПДПО № Р-16001615000952-040-002 от 18.03.2015г. /л.297/, изрично е посочено, че „... В справката не се посочват банковите заеми....“.

Казано с други думи, информацията за движение на средства по банковите сметки на дружеството нито е искана, нито е обсъждана от органа по приходите;

Относно хипотезата на чл. 122, ал.2, т. 5 от ДОПК са отбелязани представените от жалбоподателя договори за наем на търговски обекти /л.287/ ;

– Относно хипотезата на чл. 122, ал.2, т. 6 от ДОПК, са посочени трите търговски обекта, в които дружеството осъществява дейността си : за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2014 г., в магазин за хранителни стоки, алкохол и тютюневи изделия, находящ се в гр. *** ; за периода от 01.03.2012 г. до 31.12.2014 г., в магазин за хранителни стоки, алкохол и тютюневи изделия, находящ се в гр. *** и за периода от 2010 г. до 2013 г., в магазин за хранителни стоки, алкохол и тютюневи изделия, находящ се в гр. *** ;

Относно хипотезата на чл. 122, ал.2, т. 8 от ДОПК, брутни приходи /оборот/ е отбелязано следното :

Посочени са заявените от дружеството с годишните данъчни декларации приходи, за 2009г. в размер на 176 509,00лв. ; за 2010 г. в размер на 231 840,00лв. ; за 2011 г. в размер на 443 984,38лв. ; за 2012 г. в размер на 364 671,83лв. ; за 2013 г. в размер на 389 518,14лв.

Посочени са и декларираните данъчни основи по ЗДДС по периоди от 01.01.2009 г. до 31.12.2014 г.

Посочено е че при ревизията са установени неотчетени приходи за периода 01.05.2012 г. до 31.12.2014 г. в размер 461 713,83лв., като е възпроизведена таблицата за обекта в гр. ***, описана  в  предходната точка на настоящото решение.

Посочено е че при ревизията са установени „реалните“ продажби за периода 01.05.2012г. до 31.12.2014 г., като за целта, към общо декларираните от дружеството продажби без ДДС в съответната СД по ЗДДС /като тук явно са включени всички продажби извършени от дружеството, а не само тези от обекта на бул. ***/, са прибавени, приетите за установени, неотчетени продажби за периода, без ДДС /таблицата по т. 17 от настоящото решение/

Резултатът за периода 01.05.2012 г. до 31.12.2014 г. са декларирани продажби, съобразно СД по ЗДДС, в общ размер на 1 050 142,68лв. без ДДС ; установени при ревизията „неотчетени“ продажби в обект на бул. „***“ № 2 в общ размер на 384 761,53лв., без ДДС ; всички продажби в общ размер на 1 434 904,21лв., без ДДС.

Тази информация е послужила за следните констатации „...... Въз основа на така установените данни за продажбите за периода 01.05.2012 г. – 31.12.2014 г. при ревизията се установи и Коефициент за корекция на декларирания оборот, който се получава като общия установен оборот за посочения период се раздели на декларирания от дружеството оборот, т.е. коефициента за корекция е 1,366 (1 434 904,21лв./1 050 142,68лв.). Предвид наблюдаващата се тенденция на неотчитане на приходи за периода от 01.05.2012 г. до 31.12.2014 г. и впредвид установени при ревизията неотчетени фактури за покупки (констатирани в т. 15 от анализа), ревизиращият екип  счита, че декларираният оборот от ревизираното лице за останалите периоди на ревизията също следва да се коригира с установения коефициент за корекция – 1,366 …..“

В случая е сторено точно това /л. 64/. От отчетен период м. декември 2009 г. до отчетен период м. декември 2014 г. включително, декларираните от дружеството със СД по ЗДДС за всеки отделен месечен период продажби (без ДДС), са умножени с въпросния „коефициент за корекция“ и е установена нова сума на продажбите по периоди.

По отношение на съответните годишни отчетни периоди е прието за установено следното :

 

период

декларирани продажби по СД, без ДДС

установи при ревизията продажби/стойност от кол.2 умножена по 1,366/

разлика /неотчетени продажби, без ДДС/

2009

176509,40

241111,84

64602,44

2010

231839,75

316693,10

84853,35

2011

443984,38

606482,66

162498,28

2012

364671,83

496836,60

132164,77

2013

389518,14

538511,30

148993,16

2014

399910,03

541562,02

141651,99

 

Тези точно стойности по отделни месечни и годишни отчетни периоди са приети от органа по приходите за съответните данъчни основи, въз основа на които са определени конкретните размери на процесните задължения на дружеството за данък върху добавената стойност, корпоративен данък и задължителни осигурителни вноски ;

Относно хипотезата на чл. 122, ал.2, т. 9 от ДОПК са изброени наличните за съответния период трудови договори, страна по които е жалбоподателят и е прието, че той е разполагал с кадровия потенциал за осъществяване на търговската дейност ;

Относно хипотезата на чл. 122, ал. 2, т. 15 от ДОПК в ревизионния доклад е посочено, че от базата данни на НАП са установени декларирани фактури за продажби към “Е.П.06” ЕООД от контрагенти, регистрирани по ЗДДС. Посочено е, че данните са обобщени в таблица, която би следвало да има най-малко 10 колонки. Такава обаче, нито в ревизионния доклад, нито в някакво приложение към него не се съдържа. Следва, също така, да се констатира, че в случая не е посочено кое точно лице, в какво качество и въз основа на какви правомощия е извършило справката в информационния масив на администрацията. В тази насока, не се твърди да е съставян съответния протокол по чл. 50 от ДОПК, за извършени от органа по приходите действия.

Независимо от това, органът по приходите е обобщил /л.67/, че регистрираните по ЗДДС контрагенти са отразили в дневниците си за продажби 17 651бр.  данъчни документи на обща стойност 2 400 897,56лв. и ДДС в размер на 480 196,50лв., а за същия период “Е.П.06” ЕООД е отчело в дневниците си за покупки 11 398бр. данъчни документи на обща стойност 1 982 808,32лв. и ДДС в размер на 396 554,99лв. Така, според органа по приходите, “Е.П.06” ЕООД не е отчело 6 253бр. данъчни документа за покупка на обща стойност 418 086,24лв. и ДДС в размер на 83 641,51лв.

В този контекст, отново е посочено че ревизираното дружество не е представило исканите от него първични счетоводни документи, която констатация неясно как се съотнася с непосредствено посоченото след нея обстоятелство, че в отговор на  ИПДПО № Р-16001615000952-040-002 от 20.04.2015 г., представителят на “Е.П.06” ЕООД с писмо № Д1/РД–20–212–1 от 12.05.2015 г. (л.280), е заявил, че във връзка с получена информация по електронна поща за неосчетоводени фактури, към 30.04.2015 г., описаните в изпратения файл фактури на следните доставчици : „В.и Е.“ ООД ; „С.“ ЕООД ; „С.“ ЕООД ; „Т.“ ЕООД ; „Б. и Ко.“ ООД ; „И.“ ООД ; „К.К.Х.Б.“ АД ;  „Б.А.Т.Т.“ ЕООД ; „Д.П.“ АД ; „Б.Е.“ ООД ; „М.К.Е.К.Б.“ ЕООД и „И.Б.“ ЕООД, не са намерени в дневниците за продажби на “Е.П.06” ООД. Посочено е още, че по отношение на останалите контрагенти се извършва проверка.

Очевидно тази информация е била известна на органа по приходите. Независимо от това обаче, в хода на ревизионното производство насрещни проверки са предприети единствено по отношение на посоченото от жалбоподателя „Т.“ ЕООД /описана в т. 13 от решението/ и по отношение на „Т.Л.Г.П.“ ООД /описана в т. 13 от решението/, което дружество пък, не е посочено в писмения отговор на “Е.П.06” ООД. Както се посочи, при тези две проверки, освен писмените обяснения на представляващи двете дружества лица и представени от „Т.Л.Г.П.“ ООД разпечатки на хартиен носител, за които се твърди да са извлечения от сметка 411 , други документи и данни не са събрани. Това, разбира се, отново не е попречило на органа по приходите да направи радикалния извод, че “Е.П.06” ООД е получател на стоките при извършено разплащане в брой по 189бр. фактури, издадени от „Т.Л.Г.П.“ ООД /кои са тези фактури, на каква стойност и относно какви стоки не става ясно по никакъв начин/ и съответно получател на стоките при извършено разплащане в брой по 349бр. фактури, издадени от „Т.“ ЕООД /кои са тези фактури, на каква стойност и относно какви стоки, отново не става ясно по никакъв начин/

В този контекст, следва да се посочи, че с нарочно Определение № 502 от 24.03.2016 г. /л.326/, Съдът като е указал на органа по приходите, че с оглед предмета на процесния административно правен спор, а именно – твърдение от страна на административния орган, че всички процесни доставки са проявени юридически факти и съответно отричане на проявлението на тези същите факти от страна на жалбоподателя, в тежест на административния орган е да установи позитивното проявление на твърдените от него факти, като установи физическото съществуване на процесните стоки, като обекти носители на правото на разпореждане, тяхното фактическо предаване от съответния доставчик в разпореждане на жалбоподателя – къде, кога, как и между кои представители на търговците е сторено това.

В тази насока, администрацията изрично е задължена да представи всички фактури, за които се твърди да са издадени от съконтрагенти на жалбоподателя и съответно последният не е отразил в счетоводството си, като изрично е предупредена, че при неизпълнение на указанията на Съда, ще бъде приложено доказателственото правило на чл. 161 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК

До приключване на устните състезания, от страна на администрацията нито се посочиха конкретните фактури по отношение на които са налице формирани констатации и изводи в ревизионния доклад, нито пък тези първични счетоводни документи бяха представени по делото.

Това означава, че не могат да бъдат приети за истинни прежде описаните констатации и изводи на органа по приходите за това, че “Е.П.06” ЕООД е получател на стоки по 6 253бр. данъчни документа за покупка на обща стойност 418 086,24лв. и ДДС в размер на 83 641,51лв., които не е отчело в счетоводството си.

19. В хода на стоящото производство бе назначена и изслушана без заявени резерви от страните, съдебно техническа експертиза.

Според вещото лице Д., данните при извършените проверки в двата търговски обекта на  “Е.П.06” ЕООД са извлечени от контролните органи на НАП, като е използвана преносима флаш памет на която е съхранена базата данни, след което е прехвърлена и на оптичен носител. Проверката на базата данни е била извършена в НАП, като е ползван закупен преди години софтуер, който може да отваря различни видове база данни и да извършва сумиране на числови полета от определени таблици. Според вещото лице, не е направен анализ на всички таблици, изграждащи структурата на базата данни и запълнени с информация при ползването на програмния продукт. Анализирани са само таблиците SALES_BON и SALES_PLUS. Вещото лице е указало, че трябва да се съобрази, че базата данни ELTRADEBACKOFFICE.GDB се управлява от заложения алгоритъм в програмния продукт „Д.Л. 4“.

Според Д., не са извършвани корекции при проверката и прегледа на базата данни от страна на контролните органи на НАП

Вещото лице е констатирало, също така, че работещите с програмния продукт „Д.Л. 4“ не са били обучени за работа от дистрибутора на продукта. Показано е било как се работи с продукта на едно лице, а то след това е показвало на останалите. Не са налице протоколи за извършено обучение на лицата заети с тази дейност. Няма договор за поддръжка на продукта, който обезпечава сигурната работа с него. Няма предоставено ръководство за работа с продукта от страна на дистрибутора. Според експерта, при това положение е възможно да са допускани грешки при въвеждане на продажбите и след това да не са сторнирани, тъй като отчитащите продажбите лица не са знаели за тази опция на продукта, а също възможно е и да се е извършвало обучение с демонстративна обучителна функция, след което е трябвало също да се сторнират записите, които са въведени в базата данни вследствие на обучението.

Според Д., всичко това показва, че свалената база данни може да не отразява реално извършените продажби. Няма как да се установи кои записи за вследствие на демонстрационно обучителна функция. В анализираната таблица SALES_BON , в  която се съхранява информация за извършените продажби  (приключени сметки) полето SELL_ представлява флаг за фискализация и приема стойностите „1” при фискализирана продажба и „0” при нефискализирана продажба. Действително извършените продажби задължително минават през фиксализация и получават код „1”. Останалите са отчетени като продажба, но фискализация за тях не е осъществена. Тук например, според вещото лице, могат да влязат продажби с плащане по банков път.

20. В хода на съдебното производство бе разпитан и свидетелят И.Д.В., която твърди да е била едноличен собственик на капитала на дружеството жалбоподател от края на 2009 год. до 2015 год. Сочи, че  към 2009 год. е бил открит и заработил обект на бул. “*** и след две, три години е отворен и втория обект на бул. “Б.” № 2. Заявява, че и в двата обекта тя е продавала, зареждала и заприхождавала стоката. В магазина на бул. “Б.” № 2 е работила с още една колежка. Според В., около десетина човека са работили в магазина на бул. “Б.” № 2 и също около десетина в магазина на бул. “***. В магазина на бул. “Б.” № 2 с програмата е работила лично тя, както и всички останали работници. Свидетелката е заявила, че „…..Момчето, което инсталира програмата, ми показа как се работи с програмата и аз показах на другите момичета от персонала. Когато обучавах някой и се направи грешка, в смисъл да се маркира погрешка дадена стока, влизах в програмата и намалях единия продукт като наличност и увеличавах другият продукт. Освен да маркирам и да заприхождавам, нищо друго не зная. Момчето, което инсталира програмата в магазина на бул. “***”, инсталира и в магазина на бул. “***”. Същото това момче копира цялата програма от магазина на “***” и я преинсталира на компютъра в магазина на  бул. “Б.” № 2…“.

 

ІV. За правото:

21. С оглед описаните до тук данни, преди всичко трябва да се отбележи следното: Законът за счетоводството, ЗДДС, ЗКПО и останалите специални закони определят точно и конкретно счетоводните документи /в широк смисъл на понятието/, в които данъчно задължените субекти следва да обективират всеобхватно и достоверно /чл. 1, ал. 1 от ЗСч./ данните, които са от значение за определяне на задълженията им към бюджета така, както съответният материален закон е предвидил това.

В тази насока, очевидно е, че всички факти и обстоятелства, възведени в хипотезите на чл. 122, ал. 1 от ДОПК, се свеждат до несъставянето, липсата, повреждането, неосигуряването или отказът на достъп до документите, които според съответния материален закон следва да обемат данните и сведенията, необходими за установяване на основата за облагане с данъци.

Именно това е наложило необходимостта да се установи особения ред за извършване на данъчна ревизия, предвиден в чл. 122 и сл. от ДОПК, който е приложим във всеки случай, когато данъчната основа не може да бъде определена по реда на съответния материален данъчен закон. Казано с други думи, когато е налице едно противоправно развитие на данъчните правоотношения, което е последица от проявлението на някой от фактите, възведени в чл. 122, ал. 1 от ДОПК, се прилага особеният ред за извършване на ревизионно производство, същността на което е да се установят и анализират онези от изброените в закона обстоятелства /критерии/, които са относими към ревизирания данъчен субект, като целта на закона е да се установи възможната пълнота от данни, които се доближават максимално до тази данъчна основа, при която би се стигнало при нормално развитие на правоотношението, т.е. при надлежното съставяне и представяне на съответния счетоводен документ или декларация.

Това, разбира се, в никакъв случай не означава, че следва да бъдат напълно игнорирани основните принципи на облагане, възведени в съответния материален закон, нито пък, че облагането по аналог може да се извърши въз основа на факти, които не дават максимално обективни и точни данни за осъществяваната от ревизираното лице дейност и придобити доходи.

22. Все в тази насока ще следва да се констатира, че изводите на приходната администрация относно наличието на процесните доставки, приходите от които се твърди да не са декларирани от жалбоподателя, са напълно необосновани и формирани в противоречие с принципа на “Законност”, установен в чл. 2, ал. 1 от ДОПК, който изисква ревизиращите органи да прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица.

Знайна е практиката на органите на приходна администрация във връзка с изследване на въпроса, свързан с т.нар. от тях “реалност” на доставките за целите на облагане с ДДС, когато се отнася до признаване на правото на приспадане на данъчен кредит, че то никога не е бива зачитано от администрацията само и единствено въз основа на представени данъчни фактури или пък писмени обяснения от лицето. Във всички случаи на детайлно изследване се подлагат материалната, техническа и кадрова обезпеченост за фактическо осъществяване на престациите по доставката и то не само на страните по нея, но и на техните предходни доставчици. В този контекст, радикално противоположен в конкретния казус е лежерният и либерален подход на ревизиращите органи по приходите по отношение на изводите им, относно действителното осъществяване на процесните доставки, основани на твърде ограничените и откъслечни данни, събрани в хода на административното производство.

 

 

Тези изводи в случая, са формирани от органа по приходите по следния начин :

- Без да е извършена каквато и да е инвентаризация на осчетоводени и налични материали при жалбоподателя, с оглед установяване на принципната възможност за придобиване и последваща реализация на стоки, приходите от които се твърди да са укрити. При положение, че се приеме за установено, че в период от около седем години, дружеството без изключения, непрекъснато е придобивало и е продавало стоки в значително количество и асортимент, без да отчита тези стопански операции в счетоводството си, то повече от ясно е че една инвентаризация на стоките би показала съответния  излишък към момента в който са осъществени проверките в търговските обекти ;

-  Въз основа на данни извлечени от цифрови носители, без да е ясно с какви конкретни информационно/технологични познания са разполагали органите по приходите за да „анализират“ въпросните данни. В случая би трябвало да се констатира, че в хода на ревизията, органът по приходите е разполагал с процесуалната възможност да назначи експертиза, вещото лице по която да извърши необходимия анализ на извлечените данни и съответно да направи необходимите технически констатации по тях. Това, обаче, не е сторено. Органът по приходите очевидно е счел, че сам разполага с необходимите информационно технически познания и е извършил „анализ“ само на част от данните, които явно е приел, че са достатъчни за да обосноват формираните крайни изводи.

В случая, трябва да се констатира, че от всички служители на приходна администрация, квалификация „математик със специализация информатика“ бе удостоверена единствено по отношение на П.Ц.Ц., участвал при извършване на проверката в търговския обект, намиращ се на бул. „***“, № 86, Пловдив, данните от която обаче, са изцяло игнорирани и не са участвали по никакъв начин при формирането на констатациите и изводите от страна на приходна администрация.

Според Протокол № 0738749 от 10.06.2015 г. /л.178/ и приложението към него, „анализа“ на данните, събрани при извършените проверки в двата търговски обекта, е извършен единствено от ревизиращия екип Л.и Б..

Трябва да се констатира в тази насока, че използването на експертизата като процесуален способ за проверка на данните в хода на настоящото съдебно производство, имаше за резултат експертен извод, че извлечените при проверката данни, сами по себе си не са достатъчни за да се направи извод, че всички отразени в програмния продукт операции с флаг за фискализация „0“, са действително извършени от дружеството продажби.

Според вещото лице Д., от страна на органа по приходите са анализирани само таблиците SALES_BON и SALES_PLUS. Всъщност, трябва да се констатира, че информацията съдържаща се в таблица SALES_PLUS е „анализирана“  само доколкото е установен запис на извършените две контролни покупки на минерална вода от по 0,60лв. Цялата останала информация в таблица SALES_PLUES, където се съхраняват конкретни данни за продадените артикули с посочени количества и единични цени, нито е възпроизведена в ревизионния доклад, нито пък е „анализирана“ от органа по приходите, по какъвто и да е начин;

- Следва също така да се констатира, че неясно по какви съображения, данъчните основи в случая са определени само и единствено въз основа на данните събрани при проверката на един от търговските обекти на дружеството, а именно този, намиращ се в гр. ***.

Данните от търговския обект, намиращ се в гр. Пловдив, бул. „***“ №86, са изцяло игнорирани, а спрямо търговския обект, находящ се в гр. *** не е извършвана каквато и да е проверка на данни.

- Както се посочи нееднократно, данъчната основа за определяне на задълженията за данъци е определена само въз основа на данните, съдържащи се в таблиците SALES_BON на програмния продукт, използван в търговски обект в гр. *** и то само за периода 01.05.2012 г. до 31.12.2014 г. Независимо от това, обаче, процесните публични задължения за жалбоподателя са определени за отчетни периоди от м. януари 2009г. до отчетен период м. декември 2014 г., включително. В тази насока липсват каквито и да е твърдения или данни, къде, в какви търговски обекти и каква конкретно стопанска дейност, дружеството е осъществявало за периода 01.01.2009 г. до 01.05.2012 г. Все в тази насока, по никакъв начин не става ясно, дали евентуално извършваната от “Е.П.06” ЕООД през периода 01.01.2009 г. до 01.05.2012 г. дейност е идентична или има някаква релация с дейността, осъществявана от дружеството в периода 01.05.2012 г. до 31.12.2014 г.

23. Каза се, след като в случая ответникът твърди наличието на фактически осъществени доставки като основание за определяне на допълнителни задължения към бюджета, то в негова тежест е да ангажира доказателства, установяващи осъществяването на този положителен юридически факт. В тази насока, нему бяха дадени изрични указания.

Жалбоподателят твърди обратното - липсата на факт от обективната действителност. В тази насока, с оглед описаните в предходния раздел факти, ще следва да се приеме за истинно твърдението на жалбоподателя, че данните за процесните продажби, са генерирани в информационната база на използвания от него програмен продукт при използването му за обучение на служители на дружеството.

Напълно идентични и безпротиворечиви в тази насока са, както показанията на разпитания по делото свидетел, така и заключението на назначеното по делото вещо лице.

24. Крайният извод при това положение е че от данните по делото не е възможно да се направи еднозначен и безпротиворечив извод, за това че в периода 01.01.2009 г. до 01.05.2012 г. дружеството жалбоподател е извършило облагаеми доставки на обща стойност от 7 347 633,99лв., които не е надлежно осчетоводило, не е декларирало и съответно не разчело дължимите за тях косвени и преки данъци. Казано с други думи, оспорения ревизионен акт е постановен в противоречие с материалния закон е ще следва да бъде отменен.

 

VІ. За разноските

25. Констатираната незаконосъобразност на административния акт, налага на жалбоподателя да се присъдят сторените разноски по производството. Те се констатираха в размер общо на 3 408,00лв., представляващи заплатена държавна такса и възнаграждения за вещи лица и един адвокат.

Ето защо, Съдът

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

 

ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16001615000952-091-001 от 17.09.2015 г., издаден от В.И.И., на длъжност главен инспектор по приходите, в ТД на НАП, Пловдив, като орган възложил ревизията и К.Л.Л., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП, Пловдив, като ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 46 от 02.02.2016 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив, при Централно управление на Национална агенция по приходите, в частта с която за “Е.П.06” ЕООД, ЕИК по Търговски регистър ***, със седалище и адрес на управление, ***, са определени следните задължения към бюджета, както следва : допълнително начислен данък върху добавена стойност в общ размер на 134 742,34лв.  за отчетни периоди от 01.12.2009 г. до 31.12.2014 г., като са начислени лихви за просрочие при разчитането с бюджета в общ размер на 40 966,72лв. ; корпоративен данък по ЗКПО за отчетен период от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. в размер на 60,92лв. и са начислени лихви за просрочие в размер на 34,12лв. ; корпоративен данък по ЗКПО за отчетен период от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. в размер на 1 065,61лв. и са начислени лихви за просрочие в размер на 486,78лв. ; корпоративен данък по ЗКПО за отчетен период от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. в размер на 2 823,32лв. и са начислени лихви за просрочие в размер на 997,07лв. ; корпоративен данък по ЗКПО за отчетен период от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. в размер на 1080,46лв. и са начислени лихви за просрочие в размер на 270,67лв. ; корпоративен данък по ЗКПО за отчетен период от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. в размер на 1 188,13лв. и са начислени лихви за просрочие в размер на 176,92лв.

ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, да заплати на “Е.П.06” ЕООД, ЕИК по Търговски регистър ***, със седалище и адрес на управление, ***, представлявано от управителя Н.Г., сумата от 3 408,000лв. /три хиляди четиристотин и осем лв./, представляващи заплатена държавна такса и възнаграждения за вещи лица и един адвокат.

Решението подлежи на обжалване и/или протест пред Върховния административен съд на Република *** в четиринадесет дневен срок от получаване от страните на съобщението за изготвянето му.

 

 

                                              

Административен съдия :