РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

 

 


РЕШЕНИЕ

 

№ 2366

 

гр. Пловдив, 13.12.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІІ състав в открито заседание на тринадесети октомври през две хиляди и шестнадесетата година в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ГЕОРГИ ПАСКОВ

 

 при секретаря П.Ц.,  като разгледа докладваното от съдията ГЕОРГИ ПАСКОВ административно дело № 537 по описа за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

          Производство по реда на чл. 40, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация и чл. 145 и следващите от АПК.         

          Образувано е по повод жалба на Н.П.Д., ЕГН **********, чрез пълномощника му адв. В.С., против мълчалив отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по заявление вх. № 234200-1097 от 11.02.2016г. по описа на ОД на МВР, гр. Пловдив.

          Жалбоподателят заявява, че поддържа изцяло депозирана жалба и моли съда тя да бъде уважена.

          Ответникът оспорва жалбата.

          Пловдивският административен съд, в настоящия състав  след като обсъди оплакванията в жалбата, писмените доказателства по преписката, становищата на страните и при направената служебна проверка за законосъобразност на актовете съгласно чл. 168, ал. 1 АПК,  намира следното:

 Жалбата е предявена от надлежна страна и в срок, затова същата е процесуално допустима.

 Разгледана по същество е ОСНОВАТЕЛНА по съображенията посочени в нея.

От фактическа страна съдът намира за установено следното:

Със заявление вх. № 234200-1097 от 11.02.2016г. жалбоподателят е изискал във връзка с репатрирането на автомобила му да му бъде предоставено ксерокопие на официален документ от който да е видно нарушението, както и длъжностното лице, съставило този документ.

С Писмо рег. № 23700-1359/19.02.2016г.  Началник сектор “Общинска полиция” при ОД на МВР, гр. Пловдив е предоставил следната информация:

1. Приложената ПАД “принудително преместване” е на основание чл. 171, т.5, б.”б”, прил. 1-во от ЗДвП, а именно,  ППС паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с подвижен пътен знак предупреждаващ за принудително преместване на паркирано пътно превозно средство.

2. Лицето наложило ПАМ е полицай П. К., служител на сектор “Общинска полиция-Пловдив, към отдел “Охранителна полиция” при ОД на МВР.

По повод искането за предоставяне на ксерокопие на документите съставени по повод принудителното преместване органът е посочил, че  същите са вътрешноведомствени и единствено административният съд може да разпореди тяхното предоставяне.

От правна страна съдът намира за установено следното:

Жалбоподателят е подал заявление за достъп до обществена информация до сектор “Общинска полиция” при ОД на МВР, гр. Пловдив

Не е спорно по делото, че с писмо с Писмо рег. № 23700-1359/19.02.2016г. административният орган е предоставил информация за  лицето, което е наложило ПАМ.  С това писмо обаче е постановен и изричен отказ за  предоставяне на документите, съставени във връзка с наложената административна мярка по  Заявление вх. № 234200-1097 от 11.02.2016г. и след като искането на жалбоподателя е било уважено частично, за лицето възниква правен интерес да оспори постановения отказ.

В писмено си становище ответникът е посочил, че отказът за предоставяне на обществена информация е постановен от некомпетентен орган, тъй като съобразно Вътрешните правила за организацията на работа в Министерството на вътрешните работи по постъпилите заявления по ЗОДОИ е следвало да се произнесе съответния директор на ОД на МВР.

Съдът изцяло кредитира това твърдение поради следното:

Съгласно чл. 5, ал.2 от Вътрешните правила за организацията на работа в Министерството на вътрешните работи по заявления за достъп до обществена информация, която се създава и съхранява в ОДМВР, се произнася съответният директор.

В случая  отказът е постановен от Началник сектор “Общинска полиция” при ОД на МВР, гр. Пловдив, т.е. от лице което не разполага със съответните правомощия по степен.

Съобразно разпоредбата на чл. 31, ал.2 от АПК, когато органът, започнал производството, установи, че индивидуалният административен акт трябва да бъде издаден от друг административен орган, той му изпраща незабавно преписката, като уведомява този, по чиято инициатива е започнало производството, както и привлечените до момента заинтересовани граждани и организации. Ето защо искането е следвало незабавно да се изпрати на Директора на ОДМВР гр. Пловдив за произнасяне по компетентност и едновременно с това да се уведоми жалбоподателя за това обстоятелство, което обаче не е било сторено.

Обявяване на нищожност на индивидуален административен акт може да се поиска в случаите, когато е издаден от некомпетентен орган, било то по отношение на материалната, нормативно предоставена компетентност; било в случаите на неспазване на йерархическата зависимост между органите - компетентност по степен; при излизане на местните или регионалните административни органи извън рамките на териториалната си компетентност, както и при липса на компетентност по време.

Видно от горното е, че отказът за предоставяне на обществена информация е нищожен, тъй като е бил постановен от некомпетентен по степен орган.

След като компетентният административен орган не е бил сезиран надлежно, то административната преписка следва да му бъде изпратена за произнасяне по  заявлението на жалбоподателя.

С оглед изхода на правния спор, на жалбоподателя следва да му бъдат присъдени направените от него разноски по делото, в размер на 500 лв.
          Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

 

Р    Е    Ш    И    :

 

 

          ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН  отказът на Началник сектор “Общинска полиция” при ОД на МВР, гр. Пловдив, с Писмо рег. № 23700-1359/19.02.2016г.,  да предостави достъп до обществена информация по Заявление вх. № 234200-1097 от 11.02.2016г. по описа на ОД на МВР, гр. Пловдив.

          ОСЪЖДА ОД на МВР, гр. Пловдив да заплати на Н.П.Д., ЕГН **********, сумата в размер на 500/петстотин/ лева.

          ИЗПРАЩА административната преписка на Директора на ОДМВР, гр. Пловдив за произнасяне по Заявление на Н.П.Д., ЕГН **********, вх. № 234200-1097 от 11.02.2016г. по описа на ОД на МВР, гр. Пловдив.

          Решението  може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването му пред ВАС.

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ :