Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 491

 

27.03.2017г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Пловдив, петнадесети състав, в публично заседание на девети март, две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                       Административен съдия: Любомира Несторова

 

При секретаря М.Г.

Като разгледа докладваното АД № 593 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145, ал. 2 т. 1 от Административнопроцесуалния кодекс  /Обн. ДВ, бр. 30 от 11.04.2006г./.

             Образувано е по жалба на „Х.” ООД, със седалище и адрес на управление: ***, ЕИК ***, представлявано от И.Ж.Т., против Решение № РР-2606 от 19.10.2015г. на Директора на на Басейнова дирекция  „Източнобеломорски район”, с което на основание чл. 78, ал.1 и ал.2 от Закона за водите /ЗВ/, вр. §146, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗВ, чл.118ж, ал.1, т.5 ЗВ, вр. чл. 41, ал.2, т.6 от Наредбата за ползване на повърхностните води /НППВ/, чл. 118ж, ал.1, т.4 ЗВ, чл. 41, ал.2, т.5 от НППВ, приложение №7-3 към раздел 7 от том I от ПУРБ-ИБР, приложение №3-1 към раздел 3, т. I на ПУРБ-ИБР е отказано продължаване срока на действие на разрешително № 300716/28.05.2005г., изменено на 28.05.2005г. за водовземане от повърхностен воден обект-р. Чепинска, с разрешена цел „производство на електроенергия посредством МВЕЦ „Варвара”, намираща се в землището на с. Ветрен дол, община Септември, обл. Пазарджик, с титуляр „Х.” ООД с ЕИК***.

               В жалбата се сочи, че незаконосъобразно административният орган е приел, че не е изпълнено изискването на чл. 78, ал.1 от ЗВ. Твърди се, че фактическата обстановка е обратна на тази възприета от административния орган. водоползването е за училищен басейн и общественият интерес върди се, че за защитена зона „Яденица” не съществуват издадена заповед по смисъла на чл. 12, ал.6 от ЗБР или заповед по чл. 19, ал.1 ат ЗБР, както и План за управление по смисъла на чл. 27-29 от ЗБР. Излагат се подробни съображения в тази посока.

               Претендира се отмяната на оспорения административен акт., излагат се подробни писмени съображения. Не се претендира адвокатско възнаграждение, а  разноски по делото в общ размер от 748лв., съгласно представен списък на разноските /л. 303 по делото/.

              Ответникът – Директорът на на Басейнова дирекция  „Източнобеломорски район”, чрез процесуалния си  представител, намира жалбата за неоснователна. Излага подробни писмени съображения. Претендира потвърждаването на административния акт и юрисконсултско възнаграждение.

              Пловдивският административен съд, в настоящия състав, намира, че жалбата е процесуално допустима, като подадена в срок, тъй като е оспорена пред по-горестоящия администртивен орган /жалбата е депозирана чрез административния орган на 26.02.2016г., но Министреството на околната среда и водите се е произнесло с Решение №63 от 09.03.2016г /л. 151 по делото/, в което е посочено, че Решение № РР-2606/19.10.2015г. на Директора на БДИБР подлежи на обжалване пред Административен съд Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването. При това административната преписка е входирана в ПАС на 16.03.2016г./ и от имаща право и интерес от оспорването страна.

              За да се произнесе по същество, Съдът прие за установено следното от фактическа страна:

              Административното производство е инициирано със заявление с вх. РЯ-01-62/31.10.2013г, в Басейнова дирекция  „Източнобеломорски район” /БДИБР/, подадено от И.Ж.Т., в качеството му на управител на „Х." ООД, за продължаване срока на действие на Разрешително № 300716/28.05.2005г., изменено с Решение № 464/11.11.2008г., за водовземане от повърхностен воден обект - р. Чепинска, с разрешена цел - производство на електроенергия посредством МВЕЦ  „Варвара", с разрешено водно количество до 4.5 м3/сек., намираща се в землището на с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик, издадено от Директора на БДИБР.

               Съдът установи, че с Разрешително № 300716/02.02.2005г., изменено в частта за титуляря с Решение № 38/27.05.2005г,. посредством изменение на Разрешително №300716/28.05.2005г., изменено с Решение № 464/11.11.2008г. на Директора на БДИБР, на „Х." ООД е предоставено правото на водовземане с цел производство на електроенергия, посредством МВЕЦ „Варвара" на р.Чепинска.

              В Разрешително №300716/28.05.2005г. са определени следните срокове: срок за завършване на строителството – 31.12.2010г., срокове на действие на разрешителното-краен срок – 02.02.2014г. при спазване на срока на завършване на строителството.

         С молба с вх. РЯ-01-56/23.06.2010 г., в БДИБР е постъпило искане, на основание чл.72 от 3В, за удължаване срока за завършване на строителството по посоченото пo-горе разрешително. С писмо с изх. № РЯ-01-56/09.07.2010г. на БДИБР, „Х." ООД е информирано за иеобходимостта от представяне на допълнителни документи:: географски координати на мястото на водовземане, мястото на МВЕЦ „Варвара", техническо решение за преминаване на рибите; копие от влязло в сила решение по оценка на въздеиствието върху околната среда (ОВОС) или решение да не се извършва ОВОС за новото техническо решение; оценка за съвместимост на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони (оценка за съвместимост); документ за доплатена такса за изменение на Разрешителното.

         С писмо с вх. РЯ-01-56/28.07.2010г. на БДИБР, дружеството представя изисканите от административния орган документи с изключение на оценка за съвместимост. С Решение РР-1142/08.03.2011 г. на Директора на БДИБР е постановен отказ за изменение на срока на завършване на строителството, поради липса на представена оценка за съвместимост.

            С жалба с вх. РЯ-01-56/11.04.2011 г. на БДИБР, „Х." ООД оспорва по административен ред Решение РР-1142/08.03.2011 г. на Директора на БДИБР. С писмо с изх. РЯ-01-56/19.04.2011г. на БДИБР, дружеството е уведомено, че на основание чл. 91, ал. 1 от АПК въпросът ще бъде преразгледан. С Решение РР-1237/28.05.2011 г., оспореният акт е оттеглен и производството е спряно до отпадане на основанията, предизвикали спирането (до завършване на висящо производство пред Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) - Пазарджик, образувано по уведомление за инвестиционно предложение с вх. КД-01-2688/27.07.2010 г. за издаване на оценка за съвместимост).

           Производството пред РИОСВ - Пазарджик е приключило с постановяване на Решение ПК-004/ОВОС/21.01.2016 г. от Директора на РИОСВ - Пазарджик, с което е прекратено административното производство поради недопустимост.

           От представените в съдебно заседание, проведено на 09.03.2017г. доказателства от жалбоподателя се установи, че е постановено по адм. дело №526/2016г. по описа на Административен съд Пазарджик Решение № 624 от 11.11.2016г., от което става ясно, че РИОСВ Пазарджик е оттеглил административен акт-Решение ПК-004/ОВОС/21.01.2016 г. от Директора на РИОСВ Пазарджик. Произнисъл се е с Решение № ПК-23-ОВОС/05.05.2016г, с което административното производство е прекратено. С Решение № 624 от 11.11.2016г на Адм. съд Пазарджик е обявено за нищожно Решение № ПК-23-ОВОС/05.05.2016г на Директора на РИОСВ Пазарджик и е върната административната преписка за ново произнасяне. Решението на Адм. Пазарджик е обжалвано пред ВАС, като към настоящия момент няма влязло в сила съдебно решение.

            Със заявление с вх. РЯ-01-62/31.10.2013г. на БДИБР, е обективирано искане от „Х." ООД за продължаване на срока на действие на Разрешителното.

         В хода на проведената процедура по чл. 78 от 3В вр. пар. 146, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на 3В (обн. ДВ, бр. 61/2010 г.) Директорът на БДИБР е установил, че искането на заявителя е в противоречие със забрани, разписани в Приложение № 7-3 към Раздел 7, том I от Плана за управление на речния басейн в Източнобеломорски район (ПУРБ в ИБР), а именно - по отношение на водно тяло с код № BG3MA900R185 - "р. Чепипска от кантон Долене до начало корекция" е определена мярка с код BG3NH12 „Забрана за изграждане и влизане в редовна експлоатация на ВЕЦ, които нямат издадено разрешително за строеж по ЗУТ към датата на утвърждаване на ПУРБ", която важи за частта от водното тяло, която попада в защитена зона с код BG0001386 - „Яденица". Инвестиционното намерение на заявителя попада именно в горепосоченото водно тяло в частта му, попадаща в защитена зона „Яденица".

       Установени са от административния орган противоречия с предвижданията на заявената дейност и 3В: съгласно чл. 118ж, ал. 1, г. 5 от 3В, не се разрешава водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия, когато са въведени ограничения и забрани в плана за управление на речните басейни, свързани с постигаие на целите по чл. 156а от 3В.

        Установено е също, че инвестиционното намерение за изграждане на МВЕЦ „Варвара" попада в защитена зона с код BG0001386-„Яденица”. Посочено е, че на основание чл. 118ж, ал. 1, г. 4 от 3В, не се разрешава водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия, когато тази част от реката попада в зони за защита по чл. 119а, ал.1, т.5 от ЗВ.

        Относно Плана за управление на речния басейн в Източнобеломорски район (ПУРБ в ИБР) Съдът установи следното: ПУРБ в ИБР е утвърден със Заповед РД-292/22.03.2010г. на Министъра на околната среда и водите. Заповедта е оспорена пред Върховен административен съд на Република България от дружества, легитимирани като заинтересовани страни. Образувано е адм. дело 5502/2010г. по описа на ВАС. С решение № 10922/01.08.2012г., тричленен състав на ВАС е отхвърлил жалбите на дружествата против Заповед РД-292/22.03.2010г. на Министъра на околната среда и водите. Съдебният акт на ВАС е обжалван. Образувано  е адм. дело 511/2013г. по описа на ВАС.

         С решение №11154/29.07.2013г. ВАС е отменил решение № 10922/01.08.2012г. на тричленния състав на ВАС по административно дело 5502/2010г. в частта, в която са отхвърлени жалбите на дружествата срещу Заповед РД-292/22.03.2010г. на Министъра на околната среда и водите, като вместо него е постановил отмяна на Заповед РД 292 от 22.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите, с която е утвърден ПУРБ ИБР, в частта, с която ПУРБ ИБР - въвежда забрана за изграждане на МВЕЦ във водните тела, в които попадат инвестиционните намерения на дружествата, а именно: забрана и ограничение за изграждане на МВЕЦ Приложение М 7-15 - Забрани и режими, свързани със зоните за защита на водите по чл. 119, а, ал. 1,т. 5. от ЗВ- от Приложения раздел 7 от ПУРБ ИБР. Водните тела в съдебното решение на ВАС са изрично посочени: BG3MA350R039 /р.Марица от р.Чепеларска до р.Сазлийска/ и BG3MA1000R001 /р.Марица от р.Сазлийска до границата/.

          С решение № 17388/20.12.2013г., постановено по адм. дело 51172013г. по описа на ВАС, по искане на касационните жалбоподатели е допълнено съдебното решение, при което съдът е постановил, че допълва решение № 11154/29.07.2013г., като в абзац втори от диспозитива, след думите "а именно" се запише "Забрани и ограничения за изграждане на МВЕЦ, съдържащи се в раздел 7 и Приложенията към него от ПУРБ ИБР- Програма от мерки. С трето съдебно решение по адм. дело51172013г. по описа на ВАС, а именно решение № 8250/06.07.2015г., ВАС отхвърля искането на Министъра на околната среда и водите за тълкуване на решения № № 11154/29.07.2013г. и 17388/20.12.2013г., постановени по адм. дело № 511/2013 по описа на ВАС, петчленен състав на Втора колегия.

           В хода на съдебното производство е приета и изслушана съдебно-техническа експертиза, изпълнена от вещото лице М.Б., неоспорена от страните, която Съдът кредитира, ведно с приложенията, като обективно и компетентно изготвена, с изключение на частите, в които са формирани правни изводи.

          Вещото лице посочва, че в приложение Приложение №3-1 към раздел 3 на ПУРБ-ИБР том 1 е даден Списък на зоните за защита на водите в ИБР, които са защитени зони по Директивата за хабитатите. Под № 42 с код на зоната BG0001386 е 33 (защитена зона) «Яденица». В раздел 5 - Приложение №5-8 - Цели за зоните по Натура 2000 по директивата за хабитатите под № 42 с код на зоната BG0001386 е 33 Яденица".

         В Приложение №7-3 -Програма от мерки за повърхностните води в басейна на р. Марица към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР са описани следните мерки:под № 20 (стр. 13) с код на ВТ (водно тяло)- BTBG3MA900R1 85   име на ВТ:   участъка на р. Чепинска от кантон Долене до начато корекция: Забрана за сечи на естествена дървесна растителност по бреговете и островите в реката За конкретното ИПИ има предвидени забрани: Забрана за сеч на естествена дървесна раститетелност по бреговете и островите на реката (Приложение 7-3 ЗЗ Яденица" с код  BG0001386.

          Под № 20 (стр. 13) с код на ВТ- BTBG3MA900R185 име на ВТ: учаетъка на р. Чепинска от кантон Долене до начало корекция: Забрана за изграждане и влизане в редовна експлоатация на ВЕЦ, които нямат издадено разрешително за строеж по ЗУТ към датата на утвърждаване на ПУРБ (2010-2015 г.)

          Вещото лице пояснява, че инвестиционното намерение на «Х.» ООД за изграждане на МВЕЦ «Варвара», като място на водовземане и място на водоползване попада в повърхностно водно тяло на река Чепинска от кантон Долене до началою на корекцията" с код BG3MA900R185. Към заключението е  е приложена карта /неизменна част от СТЕ/ с точните координати на мястото на водовземането и точка на МВЕЦ, като повърхностно водно тяло BG3MA900R185 е обозначено със зелен нвяч. Същото граничи с водно тяло с код MA900R184 и водно тяло с код MA79R157, видно от приложената карта. За водното тяло с код BG3MA900R185, в приложение № 7-3, раздел 7, том 1 от ПУРБ-ИБР Програма от мерки за повърхностните водни тела в басейна на р. Марица" е определена мярка с код BG3NH12 Забрана за изграждане и влизане в редовна експлоатация на ВЕЦ, които нямат издадено разрешително за строеж по ЗУТ към датата на утвърждаване на ПУРБ, която важи за частта от водното тяло, попадаща в защитена зона «Яденица».

         Съгласно  СТЕ инвестиционният проект на МВЕЦ "Варвара" попада в защитена зона «Яденица» BG0001386. Защитената зона е с обща площ 17016.21 ха и обхваща териториите между долините на реките Яденица и Чепинска,  като р. Яденица се явява северна граница на защитената зона. На запад достига курорта «Юндола» и « Света Петка». На юг достига землището на с. Драгиново, а на изток до селата Варвара и Ветрен дол. Зоните за защита на водите са изброени в приложения №3-1. 3-2 и 3-3 към раздел 3. том I на ПУРБ-ИБР, като инвестиционното намерение попада в защитена зона с индефикатор BG0001386 –«Яденица", фигурираща под № 42 в Приложение 3-1 и Приложение 5-8 от раздел 7, том I на ПУРБ ИБР « Списък на зоните за защита ни водите в ИБР, които си защитени зони по Директивата за хибититите". 50% от повърхностен воден обект река Чепинска попада в обхвата на защитена зона «Яденица».

              С оглед на установеното от фактическа страна Съдът стига до следните правни изводи:

             Според  чл. 2 от ЗВ цел на регулирането на обществените отношения с предмет - собствеността и управлението на водите на територията на Република България, като общонационален неделим природен ресурс и собствеността на водностопанските системи и съоръжения е да се осигури интегрирано управление на водите в интерес на обществото и за опазване на здравето на населението.

           В изпълнение на принципа, заложен в горепосочената норма, чл. 62 от ЗВ изисква при издаване на разрешение за ползване, компетентният административен орган да прецени искането в тази насока, като съобрази предвижданията на влезлите в сила планове за управление на речните басейни; съвместимостта с обществените интереси и придобити права, в това число нуждите на населението от района на водовземането; съответствието с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство; възможността за съвместно използване на съществуващите и предвижданите за изграждане съоръжения за исканото водовземане и/или ползване; наличните водни ресурси по количество и качество; съответствието на заявеното водно количество с целите на водовземането; наличието на други възможности за задоволяване на искането за водовземане и/или ползване; изпълнението на условията по чл. 156б - 156ж. Изричното изискване на закона е тази преценка да е писмена.

             В случая административният акт- Решение № РР-2606 от 19.10.2015г. на Директора на на Басейнова дирекция  „Източнобеломорски район е издаден от компетентен административен орган по смисъла на чл. 72 ал.1 и ал.2 във вр. с чл. 52, ал.1 т.4 от ЗВ и при спазване на административно-производствените правила, тъй като в съответствие с разпоредбата на чл.72, ал.1 т.2 от ЗВ производството е образувано по заявление на титуляра на разрешителното. Изяснени са всички необходими факти и обстоятелства преди издаване на решението, дадени са указания на заявителя за представяне на необходимите документи и е дадена възможност активно да участва в административното производство. Актът е постановен в писмена форма, като съдържа фактическите и правните основания, обосноваващи волеизявлението.               Следва да се посочи, че Разрешителното за водовземане от повърхностен воден обект представлява влязъл в сила административен акт, поради което същият може да бъде изменен само при наличие на определените в закона условия за това. Разпоредбата на чл. 78 от ЗВ предвижда възможност за продължаване срока на действие на разрешителното.

Съгласно чл.78, ал.1 от ЗВ молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, не по-късно от 3 месеца преди изтичането му. Този срок е спазен от жалбоподателя, тъй като със заявление с вх. РЯ-01-62/31.10.2013г. на БДИБР, е обективирано искане от „Х." ООД за продължаване на срока на действие на Разрешително№ 300716/02.02.2005г., изменено в частта за титуляря с Решение № 38/27.05.2005г, посредством изменение на Разрешително №300716 от 28.05.2005г., изменено с Решение № 464/11.11.2008г. на Директора на БДИБР.

             Съгласно чл. 78 ал.2 от ЗН органът по чл.52, ал.1 продължава срока на действие на разрешителното, когато:  1. молбата е подадена в срока поал.1; 2. не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси, и 3. са изпълнени условията на издаденото разрешително.

             Преценката за това дали да се продължи действието на разрешителното, като се удовлетвори искането на титуляра на разрешителното или да се постанови отказ, принадлежи на овластения за това орган, който преценя  в случая дали са изпълнени кумулативно определените изисквания на цитираната по-горе норма. Липсата на което и да е от тях води до отказ за продължаване на срока. Във всички случаи волеизявлението на органа следва да бъде мотивирано, за да може да се провери дали при постановяване на решението си административният орган е анализирал и преценил законовите изисквания.

              В случая отказът за продължаване срока на действие на Разрешително №300716/28.05.2005г, изменено на 28.05.2005г. е преценено с оглед съвместимостта му с ПУРБ-ИБР, утвърден със заповед РД-292/22.03.2010г. на Министъра на околната среда и водите, като е съобразена нормата на § 146, ал. 2 ПЗР на ЗИДЗВ (обн. ДВ, бр. 61/2010г.), според която всички издадени до влизането в сила на този закон разрешителни, освен посочените в ал. 1 от цитираната норма, се привеждат в съответствие с изискванията на закона при първото им изменение или продължаване.

             Установената от административния орган фактическа обстановка, че инвестиционното намерение на жалбоподателя попада в повърхностно водно тяло BG3MA900R185 –р. Чепинска от кантон Долене до начало корекция", като за водното тяло в Приложение № 7-3 към раздел 7 от том I от ПУРБ-ИБР -"Програма от мерки за повърхностните водни тела в басейна на р. Марица", е определена мярка с код BG3NH12 „Забрана за изграждане и влизане в редовна експлоатация на ВЕЦ, които нямат издадено разрешително за строеж по ЗУТ към датата на утвърждаване на ПУРБ", която важи за частта от водното тяло, която попада в защитена зона „Яденица", определена по реда на Директива на Съвета 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна от 21.05.1992г. (Директива за хабитатите), одобрена с решение № 661/16.10.2007г. на Министерския съвет на Република България и с решение на Европейската комисия от 12.12.2008г. МВЕЦ „Варвара" с определените в частта „Място на водоползването" в разрешително № 300716/28.05.2005г. за водовземане от повърхностен воден обект - р. Чепинска, кота МВЕЦ - 303м и кота дъно река - 343м, попада в обхвата на защитена зона „Яденица”, се потвърди и от приетата по делото съдебно-техническа експертиза.

            При това положение инвестиционното намерение по Разрешително №300716/28.05.2005г, изменено на 28.05.2005г. попада в обхвата на забраната по чл. 118ж, ал. 1, т. 4 3В, вр. чл. 41, ал. 2, т. 5 от Наредбата за ползване на повърхностните води, според който не се разрешава водовземане от повърхностни води, когато тази част от реката попада в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5 3В, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.

              Зоните за защита на водите по чл.119а, ал. 1, т. 5 3В са изброени в приложения №№ 3-1, 3-2 и 3-3 към раздел 3, том I на ПУРБ-ИБР, като инвестиционно намерение за изграждане на МВЕЦ „Варвара" попада в защитена зона с идентификатор BG0001386 - "Яденица", фигурираща под № 42 в Приложение № 3-1 от ПУРБ-ИБР - "Списък на зоните за защита на водите в ИБР, които са защитени зони по Директивата за хабитатите".

             Съгласно чл. 118ж, ал.1, т.5 от ЗВ не се разрешава водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия: когато са въведени ограничения и забрани в плана за управление на речните басейни, свързани с постигане на целите по чл. 156а.

             Установи се по делото, че Плана за управление на речния басейн в Източнобеломорски район (ПУРБ в ИБР) е утвърден със Заповед РД-292/22.03.2010г. на Министъра на околната среда и водите. Заповедта е оспорена пред Върховен административен съд на Република България. Съдебните актове в хронология са анализирани по-горе в настоящото изложение. От същите става ясно, че е отменена заповед РД-292/22.03.2010г. на Министьра на околната среда, с която е утвърден ПУРБ-ИБР в частта, въвеждаща забрана за изграждане на МВЕЦ единствено във водните тела, в които попадат инвестиционните намерения на дружествата -жалбоподатели, и то за забрани и ограничения за изграждане на МВЕЦ, съдържащи се в раздел 7 и приложенията към него от ПУРБ-ИБР.  

             От анализа на съдебните актове се стига до извода, че инвестиционното намерение за изграждане на МВЕЦ „Варвара" на „Х." ООД  не попада в обхвата на разглежданите от съдебните актове  на ВАС повърхностни водни тела по поречието на р. Марица: BG3MA350R039 - „р. Марица от р. Чепеларска до р. Сазлийка" и BG3MA1000R001 - „р. Марица от р. Сазлийка до граница".

             Следователно ПУРБ-ИБР налага ограничения за инвестиционното намерение за изграждане на МВЕЦ „Варвара" на „Х." ООД и намира приложение нормата на чл. 118ж, ал.1, т.5 от ЗВ, както законосъобразно е приел административният орган.

              Съгласно чл. 118ж, ал.1, т.4 от ЗВ във вр. чл.41, ал.2, т.5 от Наредбата за ползване на повърхностните води не се разрешава водовземане от повърхностни води, когато тази част от реката попада в зони за защита по чл.119а, ал.1, т.5 от 3В, определени или обявени за опазване на местообитания    и    биологични    видове,    в    които    поддържането   или
подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.

              Зоните за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ са изброени в приложения № №3-1, 3-2 и 3-3 към раздел 3, том I на ПУРБ ИБР. Съгласно приложение № 3-1 към раздел 3, том 1 на ПУРБ-ИБР - „Списък на зоните за защита на водите в ИБР, които са защитени зони по Директивата за хабитатите", инвестиционното намерение на жалбоподателя попада в зона за защита на водите „Яденица", с код BG0001386, фигурираща под № 42 в същото приложение, следователно законосъобразно административният орган е отказал продължаване срока на действие на разрешително № 300716/28.05.2005г.,изменено на 28.05.2005г.за водовземане от понърхностен воден обект-р. Чепинска, с разрешена цел производство на електроенергия посредством МВЕЦ «Варвара» и на основание чл. 118ж, ал.1, т.4 от ЗВ във вр. чл.41, ал.2, т.5 от Наредбата за ползване на повърхностните води.

              Налага се изводът, че не са изпълнени от жалбоподателя изискванията на чл. 78, ал.2 от ЗВ, а оспореният административен акт е правилен и законосъобразен.                

       Претендирани са своевременно разноски по делото от процесуалния представител на ответника, които се установиха в размер на 500лв. /петстотин лева/, съгласно чл. 8, ал.3 от Наредба №1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

       Воден от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Пловдивският административен съд, ХV състав

Р Е Ш И:

            ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Х.” ООД, със седалище и адрес на управление: ***, ЕИК ***, представлявано от И.Ж.Т., против Решение № РР-2606 от 19.10.2015г. на Директора на Басейнова дирекция  „Източнобеломорски район”.

             ОСЪЖДА „Х.” ООД, със седалище и адрес на управление: ***, ЕИК ***, представлявано от И.Ж.Т. да заплати в полза на Басейнова дирекция  „Източнобеломорски район” сумата в размер на 500лв. /петстотин лева/.

               Решението може да се обжалва, в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ : /п/