РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    Административен съд  Пловдив

 

 Р Е Ш Е Н И Е

№ 1344

гр. Пловдив,  30 юни  2016  година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, І отделение, ХІ с., в открито заседание на седми юни през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                           Председател:  Милена Несторова - Дичева                                                            

                  

 

при секретаря Д.Й., като разгледа докладваното от съдията  административно дело № 900 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.211 от Закона за министерството на вътрешните работи /ЗМВР/.

Образувано е по жалба на Г.Д.Б., ЕГН **********,***, против Заповед Рег. № 444з-40 от 02.03.2016г. на Началник Пето РУ при ОД на МВР Пловдив, с която на основание чл. 199, ал. 1, т. 3 и т. 6, във връзка с чл. 199, ал. 2 от ЗМВР е наложено дисциплинарно наказание – писмено предупреждение за срок от три месеца на младши инспектор Г.Д.Б., старши полицай в група “ООР” на сектор “ОП” към Пето РУ при ОД на МВР Пловдив, считано от датата на връчване на заповедта и е предупреден служителят, че при извършване на друго дисциплинарно нарушение в срока на наложеното наказание, ще му бъде наложено друго по-тежко такова, предвидено в чл. 198 – 202 от ЗМВР.

В жалбата се навеждат оплаквания относно нарушение на материалния закон, съществени нарушения на административнопроцесуалните правила, необоснованост и противоречие с целта на закона. В съдебно заседание жалбата се поддържа от адв. В. Д.. Претендира се отмяна на атакуваната заповед и присъждане на разноски.

Ответникът – Началник Пето РУ при ОД на МВР, чрез процесуалния си представител юриск. П., изразява становище за неоснователност на жалбата. Моли да се намали адвокатското възнаграждение до минималния размер, предвиден в Наредбата.

Окръжна прокуратура - Пловдив редовно уведомена, не встъпва в образуваното производство.

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и извършвайки служебна проверка на основание чл.168 от АПК за законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК, Съдът установи от фактическа страна следното:

С писмо рег. № 7855р - 8778/06.11.2015г. Директорът на ОД на МВР гр. Пловдив е бил уведомен от Директора на Дирекция “Вътрешна сигурност” към МВР, че при извършен преглед на видеофайлове, съдържащи информация от АИС „Видеозаснемане на пътен контрол” на посочен адрес, са установени нарушения на инструкцията за работа с АИС ВПК, както и на служебната дисциплина. В прегледани изрично посочени в писмото папки се е установило, че в част от изброените файлове назначените служители в наряд спят на предните седалки на служебните автомобили, а в друга част от изброените файлове липсват аудио записи от осъществения контрол по пътното движение от служителите.

При извършена справка на посочените в писмото регистрационни номера на служебните автомобили, е установено, че същите се ползват от РУ Асеновград, РУ Карлово и Сектори “Престъпления по пътищата” и “Пътна полиция”, поради което е предложено писмото на Дирекция “Вътрешна сигурност” – МВР да бъде изпратено на началниците на съответните РУ и сектори за извършване на проверки и вземане на отношение. Изискано е от Директора на Дирекция “Вътрешна сигурност” предоставянето на електронен носител на въпросните видеоклипове, което е сторено с писмо рег. № 7855р-9242/23.11.2015г.

За изясняване на постъпилите предварителни данни за извършени дисциплинарни нарушения и установяване на техните извършители, със Заповед № 239з-772/17.12.2015г. Началникът на РУ - Асеновград на основание чл.205, ал.2 от ЗМВР, е разпоредил извършването на проверка за установяване на извършителите и за изясняване на постъпилите данни за извършени дисциплинарни нарушения на дати 14.09.2015г., 15.09.2015г., 16.09.2015г., 17.09.2015г. и 19.09.2015г., цитирани в писмото на Дирекция “Вътрешна сигурност”, като проверката е възложена на конкретна комисия и е разпореден срок за извършването й до 15.01.2016 г.

С Предложение от 13.01.2016 г. от старши инспектор Х.П. – Началник група “ООР” на сектор “ОП” при РУ – Асеновград към ОДМВР – Пловдив, в качеството на извършващ проверката, е поискано удължаване срока на проверката, с оглед констатирана допусната техническа грешка в Заповед № 239з-772/17.12.2015г. на Директор на ОД на МВР град Пловдив и издадената в тази връзка заповед за поправка на очевидна фактическа грешка. Със Заповед № 239з-23/13.01.2016 г. на Началника на РУ – Асеновград срокът за разследване на дисциплинарното производство е удължен до 29.01.2016г., като тази заповед е била връчена на засегнатите служители от проверката, както и на служителите, извършващи проверката.

В приложения Протокол от 13.01.2016г. за извършен преглед на видеофайлове, съдържащи информация от АИС „ВПК”, е установено:

- на електронен адрес \\videokontrol.mvr.bg\vpk$\, папка \\videokontrol.mvr.bg\vpk$\ODMVR_PLOVDIV\AVTOMOBILI\W20150916_PB7519BK_19-07, че за времето от 04,30 часа двамата служители, назначени в наряд, стоят с притворени очи на предните седалки на служебния автомобил, като това продължава до 05,28 часа на 17.09.2015г.

Посочените данни са във файлове:

wch02_20150917041147_20150917050619 и

wch02_20150917050619_20150917052819. Членовете на комисията са разпознали, че лицата от записите са служителите младши инспектор Г.Д.Б. – младши автоконтрольор в група “ПК” на сектор “ОП” при РУ – Асеновград и младши инспектор Н.К.В. – полицай в група “ООР” на сектор “ОП” при РУ – Асеновград.

- на електронен адрес \\videokontrol.mvr.bg\vpk$\, папка \\videokontrol.mvr.bg\vpk$\ODMVR_PLOVDIV\AVTOMOBILI\W20150916_PB7519BK_19-07, че за времето от 20,30 часа до 23,39 часа на 16.09.2015г. двамата служители извършват проверка на лица, като на записите не се слуша говор. Посочените данни са във файлове:

wch01_20150916203131_20150916204554,  wch01_20150916230014_20150916233923,  wch02_20150916222523_20150916230652, wch03_20150916203131_20150916205404, wch01_20150916222523_20150916230014, wch02_20150916203131_20150916205404 и

wch02_20150916230652_20150916233923.

         Членовете на комисията са разпознали, че лицата от записите са служителите младши инспектор Г.Д.Б. – младши автоконтрольор в група “ПК” на сектор “ОП” при РУ – Асеновград и младши инспектор Н.К.В. – полицай в група “ООР” на сектор “ОП” при РУ – Асеновград.

- на електронен адрес \\videokontrol.mvr.bg\vpk$\, папка \\videokontrol.mvr.bg\vpk$\ODMVR_PLOVDIV\AVTOMOBILI\W20150918_PB7519BK_19-07, че за времето от 01,15 часа до 03,11 часа на 19.09.2015г. служителите извършват проверка на лица, като на записите не се слуша говор. Посочените данни са във файлове:

wch01_20150919011512_20150919014829, 

wch01_20150919021946_20150919024558,  wch02_20150919011512_20150919014829,  wch02_20150919021946_20150919030226, wch01_20150919014829_20150919020120, wch01_20150919024558_20150919031123, wch02_20150919014829_20150919021946 и

wch02_20150919030226_20150919031124.

         Членовете на комисията са разпознали, че лицата от записите са служителите младши инспектор Г.Д.Б. – младши автоконтрольор в група “ПК” на сектор “ОП” при РУ – Асеновград и младши инспектор Д.Г.Ф. – младши автоконтрольор в група “ПК” на сектор “ОП” при РУ – Асеновград.

         При прегледа на останалите видео файлове, членовете на комисията са разпознали други лица, различни от жалбоподателя, поради което не следва да бъдат обсъждани.

         На 06.01.2016г. жалбоподателят е депозирал писмени обяснения до Началник РУ – Асеновград, във връзка с отправена му покана за даване на такива, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗМВР, във връзка с постъпили данни за извършено дисциплинарно нарушение, а именно, че за времето от 04,30 часа на 17.09.2015г. служителят, назначен в наряд спи на предната седалка на служебен автомобил Опел Астра с рег. № РВ 7519 ВК, като това  продължава до 05,28 часа на 17.09.2015г., което е посочено, че е нарушение на служебната дисциплина по смисъла на чл. 194, ал. 2, т. 2 от ЗМВР, за което на основание чл. 200, ал. 1, т. 11 от ЗМВР се предвижда налагане на дисциплинарно наказание “порицание”, както и че за времето от 20,30 часа до 23,39 часа на 16.09.2015г. и от 01,15 часа до 03,11 часа на 19.09.2015г., служителят извършва проверка на лица като безжичният микрофон не е включен, за което на основание чл. 200, ал. 1, т. 11 от ЗМВР за неизпълнение на служебни задължения се предвижда налагане на дисциплинарно наказание “порицание”.

В обясненията си жалбоподателят е посочил, че по време на изпълнение на служебните си задължения и задачи на 17.09.2015г. за времето от 04.30 часа до 05,28 часа не е спал на предната седалка, здравословното му състояние не е било добро, тъй като е имал температура и повръщане и е бил отпаднал, но категорично заявява, че не е спал и също така на 16.09.2015г. за времето от 16,00 часа до 19,00 часа бил призован в РУ Асеновград за разпит от Главна дирекция “Вътрешна сигурност” преди да започне работната му смяна. Заявява, че е запознат със Заповед № 8121з-348/25.07.2014г. Етичен кодекс за поведение на държавните служители в МВР и със Заповед № 8121з-197/19.02.2015г. на Министъра на вътрешните работи, с която са утвърдени Указания за работа на полицейските служители със системата за видеонаблюдение, монтирана в автомобила, но не му е проведено обучение, както и на други инструкции, тъй като работел в смесен екип с колеги от група “ООР”. Посочва също така, че по време на извършване на проверка на МПС за времето от 20,30 часа до 23,39 часа на 16.09.2015г. и от 01,15 часа до 03.11 часа на 19.09.2015г. не е използвал безжичния микрофон, тъй като при изваждане от гнездото батерията му падала веднага и не можел да се използва. Твърди, че относно камерите и микрофоните и тяхното използване имало заповед или Окръжно писмо, но не може да посочи регистрационни номера, като служителите от група “Пътен контрол” били запознати, че можели да извършват проверка на МПС без видео и звуково записване. Описани са дейностите, които екипите са извършили на въпросните дати.

Във връзка с извършената дисциплинарна проверка е изготвена Справка рег. № 239р-2084/26.01.2016г., с която комисията предлага на младши инспектор Г.Д.Б. – полицай в група “ООР” на сектор “ОП” към 05 РУ – Пловдив /преназначен със Заповед № 317з-4721/17.12.2015г. – л. 52 по делото/ за неуплътняване на работното време за времето от 04,30 часа до 05,28 часа на 17.09.2015г., когато назначеният в наряд служител спи на предна дясна седалка на служебния автомобил Опел “Астра” с рег. № РВ 7519 ВК, с който е изпълнявал служебните си задължения на територията, обслужвана от РУ – Асеновград, като с тези си действия служителят не изпълнява служебните си задължения, съгласно утвърдената длъжностна характеристика със Заповед 3837/27.05.2013г., рег. № У-52915/17.05.2013г., точка ІІІ от Типова длъжностна характеристика на длъжността “Младши автоконтрольор” и неизпълнение на чл. 80, ал. 1 от Инструкция 8121з-749/20.10.2014г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение – основна задача на служителя, осъществяващ дейност по пътен контрол, е да следи за спазването на правилата за движението, сигурността и безопасността на движението по пътищата, предотвратяването на нарушенията и осигуряването на обществения ред и чл. 80, ал. 2, т. 4 от същата Инструкция – дейност на служителя по пътен контрол – наблюдава движението и взема мерки за недопускане нарушения на правилата за движение, а при създаване на пречки или препятствия по платното за движението да предприема мерки за тяхното отстраняване, да се наложи Дисциплинарно наказание “писмено предупреждение” за срок от три месеца на основание чл. 199, ал. 1, т. 6 от ЗМВР.

Жалбоподателят е запознат със справката и всички материали от преведеното дисциплинарно производство на 29.01.2016г., като му е дадена възможност да даде допълнителни обяснения или възражения, вкл. да представи доказателства за твърденията си.

 Дисциплинарното производство е финализирано с издаване на оспорената в настоящото производство Заповед рег. № 444з-40/02.03.2016 г. на Директор на Началник на Пето районно управление Пловдив при ОД на МВР Пловдив.

От така установеното фактическо положение, Съдът достигна до следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.149 ал.1 от АПК и от надлежна страна, имаща правото и интереса да оспори този административен акт. Разгледана по същество, същата е неоснователна, поради следните съображения:

На първо място, относно наведеното възражение от оспорващия за неспазен срок по чл.195, ал.1 от ЗМВР, Съдът намира, че съгласно посочената норма, дисциплинарното наказание се налага не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му. Съгласно чл.196 от ЗМВР дисциплинарното нарушение се смята за открито, когато органът, компетентен да наложи дисциплинарното наказание, е установил извършеното нарушение и самоличността на извършителя, а дисциплинарното нарушение е установено, когато материалите от дисциплинарното производство постъпят при компетентния дисциплинарнонаказващ орган. По делото не са представени доказателства кога точно справката е постъпила при дисциплинарнонаказващия орган, но е видно, че същата е изготвена на 26.01.2016 г., а заповедта за налагане на наказанието е издадена на 02.03.2016 г. Деянията, за които е вменено неизпълнение на служебната дисциплина са с дати 16.09.2015г., 17.09.2016г. и 19.09.2015 г., поради което, Съдът намира, че и при това положение са спазени сроковете, посочени в разпоредбата на чл.195, ал.1 от ЗМВР във вр. с чл. 196 от ЗМВР, съответно възражението в тази насока е неоснователно.

Съгласно разпоредбата на чл. 204 от ЗМВР дисциплинарните наказания се налагат със заповеди, издадени по т.3 от същата норма от „ръководителите на структурите по чл.37 - за всички наказания по чл.197 за служителите на младши изпълнителски длъжности”. В настоящия случай, предвид вида на наложеното дисциплинарно наказание и длъжността, която заема дисциплинарнонаказващият орган – Началник на Пето РУ на ОД на МВР Пловдив, както и длъжността, която заема наказаният служител - младши инспектор, Съдът приема, че заповедта е издадена от компетентен орган.

Според чл. 210, ал. 1 от ЗМВР дисциплинарното наказание се налага с писмена заповед, в която задължително се посочват: извършителят; мястото, времето и обстоятелствата, при които е извършено нарушението; разпоредбите, които са нарушени, доказателствата, въз основа на които то е установено; правното основание и наказанието, което се налага; срокът на наказанието; пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва заповедта. При издаване на процесната заповед, Съдът приема, че са спазени всички визирани изисквания за нейната форма - посочени са мястото, датата и часът на извършване на нарушенията, както и подробно са описани обстоятелствата, при които са извършени и доказателствата, въз основа на които това е установено.

Съдът приема, че при издаване на заповедта не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да водят до незаконосъобразност на оспорената заповед. Съгласно чл.206, ал.1 от ЗМВР дисциплинарнонаказващият орган е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша държавния служител или да приеме писмените му обяснения, освен когато по зависещи от държавния служител причини той не може да бъде изслушан или да даде писмени обяснения. Редът и начинът за извършване на сочените процесуални действия в хода на производството, са детайлно регламентирани в Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015 г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в МВР, издадена от министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 34 от 12.05.2015 г. /за краткост по-надолу само “Инструкцията”/.

От представената преписка се установява, че изслушване на наказания служител не е правено, а са представени и приети писмени обяснения. Съдът намира, че е изпълнена алтернативната законова хипотеза - приемане на писмени обяснения от служителя. Писмените обяснения са с дата 06.01.2016г., след датата, на която е разпоредено извършване на проверка по чл.205, ал.2 от ЗМВР и преди изготвяне на справката от извършената проверка. Отделно от това е изпълнено и изискването по чл.18 от Инструкцията, според който текст проверката по чл.205 ал.2 ЗМВР приключва с изготвяне на писмена справка, с която държавният служител, срещу когото се извършва проверката, се запознава, което обстоятелство се удостоверява с подпис и отбелязване на дата и час. В случая е налице такова удостоверяване върху писмената справка с положен подпис и дата. Смисълът на коментираното връчване е лицето да се запознае с документа, съдържащ и обобщаващ констатациите от извършеното дисциплинарно разследване, респ. да придобие представа за обективираните като установени факти и доказателствата за тях. Запознаването със справката не е формализъм, а възможност за лицето, срещу което е образувано дисциплинарното производство, да оспори констатациите по същата и евентуално да посочи други доказателства и сведения, които иска да бъдат събрани, респ. да бъдат проверени вече събраните доказателства, още повече, че в случая са приложени и магнитни носители /изрично посочени в справката/.

Съдът приема, че дисциплинарно наказващият орган е изпълнил и вмененото по чл.206, ал.4 от ЗМВР задължение да събере и оцени всички доказателства, включително посочени от държавния служител, преди издаване на заповедта за налагане на дисциплинарно наказание.

Гореизложеното обосновава извода, че производството по издаване на оспорвания индивидуален административен акт е проведено при спазване на административнопроизводствените правила, регламентирани в ЗМВР и в АПК.

Дисциплинарнонаказващият орган правилно е квалифицирал деянието на жалбоподателя като нарушение на служебната дисциплина по смисъла на чл. 194, ал. 1, вр. чл. 194, ал. 2, т. 1 от ЗМВР, за което съгласно чл. 199, ал. 1, т. 3 и т. 6, вр. чл. 199, ал. 2 от ЗМВР се налага дисциплинарно наказание “писмено предупреждение” за срок от три до шест месеца, поради което Съдът приема, че заповедта е издадена и в съответствие материалноправните разпоредби.

Съдът счита за безспорно установено извършването на процесното нарушение на служебната дисциплина.

По несъмнен начин в хода на дисциплинарното производство е установено, че служителите не са включили микрофоните преди и по време на извършваната проверка,  което представлява нарушение на чл.6, т.9 от указанията за работа на полицейските служители със система за видеонаблюдения, монтирана в автомобил.

В крайна сметка това не се и отрича от самия жалбоподател – същият сочи, че не е използвал безжичния микрофон, тъй като при започване на работа, при изваждане на микрофона от гнездото му веднага му падала батерията  и не работел. Въпросното обстоятелство не може да преодолее неизпълнението на вменените служебни задължения дори и да отговаря на действителното положение предвид факта, че в указанията за работа на полицейските служители със система за видеонаблюдения, монтирана в автомобил, е разписано в т.20 какво следва да бъде предприето при констатиране на неизправности в системата, в каквато посока не са налични нито твърдения от страна на жалбоподателя, нито данни по административната преписка или делото. Липсват данни по административната преписка и за предприети действия от жалбоподателя при повреда на системата по реда на т.3 от Заповед № 239з-152831.03.2015 г. на Началника на РУ на МВР Асеновград, с която Б. е запознат.

Наложеното с оспорената заповед дисциплинарно наказание е законосъобразно и по вид и размер, като дисциплинарнонаказващият орган е отчел тежестта на нарушението, настъпилите от него последици, обстоятелствата, при които е извършено, формата на вината и цялостното поведение на държавния служител, след оценка на дадените от него писмени обяснения.

Във връзка с наведените възражения в жалбата, че заповедта е издадена в противоречие с целта на закона, Съдът намира, че в случая по делото не са налице доказателства, от които да се направи извод, че с издаването на обжалваната заповед се преследва цел, несъвместима с целта, вложена от законодателя в регламентацията на производството по ангажиране дисциплинарната отговорност на държавния служител.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Пловдивският административен съд

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.Б., ЕГН **********,***, против Заповед Рег. № 444з-40 от 02.03.2016г. на Началник Пето РУ при ОД на МВР Пловдив.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

                                                 

 

                                                  Председател: