РЕШЕНИЕ № 441

гр. Пловдив, 21.03.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Пловдив, ІІ-ри състав, в открито заседание на двадесет и първи февруари,  2017 г.  в състав:

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЧО ДИЧЕВ

 

при секретар П.К. като разгледа докладваното административно дело № 31 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е образувано по жалба на Е.Н.Ч. *** против Заповед № 2987 от 19.08.2015 г., на Директор ДСП – К.. В СЗ жалбодателката не се представлява.

         Ответникът чрез процесуален представител  оспорва жалбата.  

Жалбата е подадена в срок и от лице с правен интерес, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна. Към момента на подаване на молбата-декларация е в сила разпоредбата на чл.8в, ал.1 от ЗСПД, в редакцията й обн. в ДВ бр.23/2009 г., съгласно която „Майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, има право на еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година, независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца". Съобразно тази разпоредба жалбоподателката е представила към молбата - декларация документите, удостоверяващи правото й на подпомагане - удостоверение за раждане на детето си и уверение от НБУ, от което е видно, че същата е студентка, редовна форма на обучение. Междувременно след подаване на молбата-декларация е била извършена промяна в нормативната уредба, като в новата редакция на чл.8в от ЗСПД /в сила от 28.07.2015 г./. са въведени нови изисквания, като предпоставки за отпускане на помощта, изброени в чл.8в, ал.1, т.1-4 от ЗСПД. Именно на тази промяна са се позовали Директорът на ДСП, съответно РДСП в хода на проведеното обжалване по административен ред, за да откажат отпускането на помощта.

Спорът не е по фактите, а  за това коя редакция на приложимата правна норма следва да намери приложение в конкретния случай. Материалноправните норми принципно имат действие занапред, а обратна сила може да им се даде само по изключение, и то с изрична разпоредба - чл.14, ал.1 от Закона за нормативните актове. За да се прилага новата редакция на законовия текст към вече започнало административно производство, на разпоредбата на чл.8в от ЗСПД трябва изрично да е придадено обратно действие с друга законова разпоредба. Съгласно § 25 от ПЗР към ЗИДЗСПД, обн. ДВ бр. 57/2015г., законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник" с изключение на чл.2, ал.2, т.3, § 6, т.2 относно чл.6, ал.2, чл.6б и чл.7, ал.4, 5, 6, 8, 14 и 15, които влизат в сила от 1 януари 2016 г. В случая обратно действие на материално-правната норма на чл.8в от ЗСПД законодателят не е предвидил. Следователно и с оглед правилото на чл.14, ал.1 от ЗНА за молби-декларации, подадени преди 28.07.2015г. - датата на обнародване в ДВ на ЗИДЗСПД и съответно датата на влизането му в сила, следва да намери приложение разпоредбата на чл.8в, в предходната редакция /ДВ бр.23/2009 г./. Това се отнася и за подадената на 21.07.2015 г. молба-декларация от жалбоподателката. В случая няма никакъв спор, че жалбоподателката към датата на подаване на молбата-декларация е придобила право на еднократна помощ. Със заповедта по чл.10, ал.4 от ЗСПД Директорът на Дирекция „Социално подпомагане" или упълномощеното от него длъжностно лице признава или отрича твърдяното с молбата - декларация право на семейна помощ, възникнало по силата на закона, т.е. заповедта има установителен правен ефект, а не конститутивен. В случая конкретното право вече е било възникнало и органът е бил длъжен единствено да го установи чрез своя акт този смисъл Решение № 8726 от 17.06.2013 г. на ВАС по адм. дело №15292/2012 г.; Решение № 7182 от 25.05.2011 г. на ВАС по адм. дело №440/ 2011 г. и др./. След като заповедта по чл.10, ал.4 от ЗСПД не е правопораждащ административен акт, преценката на компетентния да разпореди помощта орган се дължи от гледна точка на материалния закон, действащ към момента на осъществяване на правопораждащите факти, а в случая това е станало при действието на редакцията на чл.8в от ЗСПД преди изменението от 2015 г. Следва да се посочи, че с подаването на молбата-декларация преди влизане в сила на законовите промени настоящата жалбоподателка е съобразила поведението си с действащата нормативна уредба и надлежно се е възползвала от правото си да получи еднократна помощ за раждане на дете. Такава е и декларираната от ЗСПД негова цел - да се подпомага отглеждането на деца от родителите им в семейна среда, съгласно чл.1, ал.2 от ЗСПД, като помощта по чл.8в следва да гарантира на майките възможност да получат или продължат образованието си в период, в който следва да полагат изключителни грижи за детето си.

Поради изложеното следва да бъде постановено решение, с което да бъде отменена Заповед № 2987 от 19.08.2015 г., на Директор ДСП – К., като преписката бъде изпратена за ново произнасяне по същество в съответствие с мотивите на настоящото решение. При този изход на делото и съобразно своевременно направеното искане следва да бъде осъдена ДСП – К. да заплати на жалбодателката разноски в размер на 10 лв.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ОТМЕНЯ Заповед № 2987 от 19.08.2015 г., на Директор ДСП – К..  

ИЗПРАЩА преписката за ново произнасяне по същество в съответствие с мотивите на настоящото решение.

ОСЪЖДА ДСП – К. да заплати на Е.Н.Ч. *** разноски в размер на 10 лв.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/П/