Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                                                                                                                     № 173

Град Пловдив, 29, 01, 2018 година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, V състав, в публично съдебно заседание на шести декември,  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: СТОИЛ БОТЕВ

и секретаря В. К., като разгледа докладваното от съдията адм. дело № 200 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.156 и сл. от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Жалбоподателят -  Й.Н.Д., в качеството си на управител и представляващ “***” ООД, с ЕИК ***, със  седалище и адрес на управление в област Пазарджик, община Септември, гр.Септември обжалва РА № Р-16001316000462-091-001/02.09.2016 г. мълчаливо потвърден от Директора на Дирекция “ОДОП” гр.Пловдив. В жалбата, както и в приложената защита на адв. Х. / л. 1227/ се обсъждат и обжалват фактите по възлагане на ревизията, по спиране на ревизионното производство и по мълчаливото потвърждение на акта по реда на чл.156, ал.4 от ДОПК, поради което се твърди, че е налице правен интерес от обжалване на горния РА и се счита, че същия е неправилен, незаконосъобразен, необоснован и постановен  при неправилно тълкуване на материалния закон и в противоречие със събраните в хода на ревизията и приложени в административната преписка доказателства, както и се обсъжда реалността на доставките от отделните доставчици, а именно:  “***” ЕООД и “***” ЕООД. Претендират се и съдебни разноски.

Ответника - Директор на Дирекция “ОДОП” гр.Пловдив, чрез ю.к. К. в приложената защита / л. 1233/ , като цяло  иска отхвърляне на жалбата , по съображенията изложени в процесния РА, като претендира и присъждането на юк. Възнаграждение.

Административен съд – Пловдив, в настоящия си състав, след като прецени поотделно и в съвкупност събраните в настоящото производство доказателства, намира жалбата за допустима - ревизионният акт е обжалван / л.16/  в предвидения за това срок по чл. 156, ал. 5 от ДОПК, / срока на обжалване е бил до 22,01,2017г., а жалбата е подадена пред органа на 16,01,2017г. / , т.е. подаването на жалбата е в рамките на предвидения за това преклузивен процесуален срок.

 

От фактическа страна съдът намира за установено следното:

Началото на ревизията е сложено със заповед за възлагане на ревизия /ЗВР/ № Р-160001316000462-020-001/26,01,2016 г., издадена от Красимира Бибова - началник сектор при ТД на НАП - Пловдив, която обхваща установяване на задължения за данък върху добавената стойност за периода 01.10.2015 г. – 31.12.2015 г. като е определен срок за приключването й до 3 месеца, считано от датата на връчване на заповедта, което е сторено електронно на 27,01,2016г. Със ЗВР  от 26,04,2016г. /л.822/  и  от 25,05,2016г. / л. 819/ срокът на ревизията е продължен до 27,06,2016г., като заповедите са надлежно връчени по електронен път. 

В хода на производството, на основание чл.117 от ДОПК е издаден Ревизионен доклад /РД/ № Р-160001316000462-092-001/08,07,2016г. Срещу така изготвения РД в срока по чл.117 ал.5 от ДОПК е постъпило искане за продължаване срока за подаване на  възражение  / л. 218/ , като на 22,08,2016г.  е подадено е възражение с  вх. №8030 / л. 65/, като с него са  направени изводи по  съществото на спора и са представени под опис 24 писмени доказателства до л. 217 по делото .

Впоследствие, на основание чл.119 ал.3 т.1 от ДОПК е издаден / л.47/ и оспореният РА № Р-160001316000462-091-001/02,09,2016г. от Т.П.и от Д.И.– на длъжност главен инспектор по приходите, ръководител на ревизията. 

Резултатът е обжалван  / л. 22/ от дружеството, със заповед от 18,11,2016г. е спряно производството  по жалбата на основание  висящото производство  пред ВАС  по ТД № 10/2016г., заповедта не е обжалване пред ПАС и е влязла в сила.

Както по горе / по допустимостта/ се каза,  ревизионният акт е бил обжалван / л.22/  с жалба от 06,10,25016г. , но в предвидения за това срок Директор на Дирекция “ОДОП” гр.Пловдив не се е произнесъл  поради което в случая следва да се приеме, че е налице мълчаливо потвърждаване на РА в обжалваната му част.

Всички цитирани актове са издадени от надлежно упълномощени органи по приходите, видно от приложените  по делото Заповеди  / л.31-39, 890-893/  и  Приложение № 1 и Приложение № 2 към тях, както и от приложения по делото диск, съдържащ електронен вариант на РА, РД, ЗВР и сертификати за електронен подпис.

I. ПО ЗДДС.

За  периода 01.10.2015 г. – 31.12.2015 г. на основание чл.70 , ал. 5 от ЗДДС органите по приходите отказват данъчен кредит на „***" ООД в общ размер от 279 465.52 лв. като приемат, че от страна на доставчиците „***" ЕООД и „***" ЕООД не са били извършени реални облагаеми доставки.за корпоративно подоходно облагане.

Съставеният Ревизионен доклад № Р-16001316000462-092-001 / 08.07.2016г. е връчен на  дружеството , а впоследствие е подадено и възражение срещу него с което жалбоподателя оспорва констатациите в него по отношение на закупени водорасли *** от "***" ЕООД и по отношение на извършено строителство от „***“ ЕООД.

Към възражението са представени 24 броя писмени доказателства.

При преглед на представените документи в хода на възражението - договори и анекси към тях, приемо-предавателни протоколи, счетоводни статии, хронологични справки, заявления, счетоводен баланс, удостоверения и др. ревизиращия екип приема , че в по-голямата си част същите документи са представени в хода на ревизията и е взето отношение по тях при правилното определяне на данъчните задължения на лицето.

Новите документи, представени с възражението са :

1. Приемо-предавателен протокол /от дата 15.06.2015г./ към договор от 13.02.2013г., за предаването на щам *** от ИФРГ при БАН на "***" ЕООД за експериментално производство;

2. Трудов договор № 9 от 04.06.2015г. на И.Й.Х. за изпълнение на длъжността"шофьор товарен автомобил".

2. Свидетелство за управление на МПС на И.Й.Х.;

3. Свидетелство за регистрация на товарен автомобил Мерцедес 508 Д с рег.№ ***

3. Пътен лист № 714814;

4. Заявления от И.Й.Х.с ЕГН **********, С.Д.С.с ЕГН**********, С.К.С.с ЕГН **********; С.Н.Ф.с ЕГН**********;

5. Договор № 1039 от 18.06.2015г. между "*** ***" ЕООД - Възложител и "***" ООД -изпълнител, с Приложение №1, Приложение № 2 и Споразумение;

6. Извлечение от ТР относно "***" ООД.

1. Относно оспорените констатации в РД на отказано право на приспадане на данъчен кредит по издадени фактури за закупени водорасли *** от "***" ЕООД се приема за установено че :

От дружеството е представен Приемо-предавателен протокол /от дата 15.06.2015г./ към договор от 13.02.2013г., за предаването на щам *** от ИФРГ при БАН на "***" ЕООД за експериментално производство, който би следвало да удостовери предоставянето на водорасловия щам.

  На 27.05.2016г., с вх.№ 92-00-1637/17.05.2016г. е получен отговор от Института по физиология на растенията и генетика при БАН, в което са представени документи и дадени  обяснения по поставените въпроси. Представени са следните документи /копия/:

*Договор от 13.02.2013г. между *** ЕООД с ЕИК:***, в качеството на възложител и ИФРГ при БАН, в качеството на изпълнител;  *копия от горецитираните фактури; *Приемо-предавателен протокол от 25.02.2013г. към Договор от 13.02.2013г., съгласно койтоизпълнителят ИФРГ при БАН предава на възложителя *** ЕООД проектозадание за „Производство на биомаса от ***"; *Приемо-предавателен протокол от 13.08.2015г. към Договор от 13.02.2013г., съгласно койтоизпълнителят ИФРГ при БАН отчита към възложителя *** ЕООД „извършването наконсултантски услуги по производство на ***, които включват обучение на персонала аинтензивно лабораторно отглеждане на щама; помощ при организиране на лабораторната дейност;помощ при организиране на складовото стопанство и особености при снабдяването със суровини иматериали; консултации по предпускова подготовка на съораженията за отглеждане на ***"; *Приемо-предавателен протокол от 31.08.2015г. към Договор от 13.02.2013г., съгласно койтоизпълнителят ИФРГ при БАН предава на възложителя *** ЕООД производствен щам***. Със същия се отчитат извършени консултации по размножаване на посева в промишлениусловия;

*Анализно свидетелство за прахообразна хранителна добавка от зелени водорасли вид ***, издадено на *** ЕООД; Анализно свидетелство за прахообразна хранителна добавка от зелениводорасли вид Спирулина, издадено на *** ООД; От представените писмени обяснения евидно, че анализните свидетелства са за лабораторна проба, произведена от института ипредоставена на дружествата-възложители с партиден №1. Същите се издават еднократно. Пробитеса от щамове, предоставени на дружествата-възложители и се завеждат в регистър с номера и дати. Срокът на валидност на анализа е същият като срокът на трайност на продукта, получен по тази технология - в случая 18 месеца;

*Представени са писмени обяснения относно предмета на доставка по всяка фактура, издадена от ИФРГ.

*Писмени обяснения относно:

- Технологичен срок за получаване на готов продукт водорасли *** и Спирулина от момента на първоначално залагане на производствения щам до степента на технологична зрялост, в които е посочено, че от фазата на лабораторния посев, до напълване на цялото съоръжение и достигане на необходимата плътност в басейните са необходими около 1 /един/ месец за водорасли вид *** и около 2 /два/ месеца за водорасли вид Спирулина;

- Производствения цикъл на водораслите, от което експертно становище е видно, че тъй като във водораслите се изпълнява строга генетична програма, при производството е необходимо да се поддържат оптимални условия, отклоненията от които водят до понижаване на количеството и качеството на добива, което предопределя еднаквия състав на отделните партиди. Тази специфика налага ежедневно микроскопско наблюдение.

- Експертно мнение по технологични норми на съхранение на водорасли *** и на водорасли Спирулина; срокове на годност на готова продукция и за двата вида водорасли, от които е видно, че сухата биомаса от водорасли е устойчиво изделие и може да се съхранява 18 месеца, при стайна температура + 20°С в сухо проветриво помещение, без пряка слънчева светлина; /посочени са източниците на технологични норми/

Видно от представените от ИФР на БАН документи първоначално отчитане на дейност по възложения проект е извършена на 13.08.2015г., съгласно приемо-предавателен протокол, според който е проведена първоначална консултация и обучение по пред пускова подготовка на съоръженията и отглеждане на водорасли ***. Самото предаване на производствения щам от ИФР на БАН към *** е от 31.08.2015г.

В РА е посочено , че съгласно ревизионен доклад № Р-16001315009165-092-001/25.03.2016г. за извършена ревизия на *** ЕООД, присъединен към ревизионния акт с Протокол Кд № 73 № 1025391/01.09.2016г. са установени следните факти и обстоятелства, които са от значение за ревизионното производство:

От представените от *** ЕООД оборотни ведомости за м. 07.2015г и м. 08.2015г. е видно, че към 01.07.2015г. дебитните салда по сметки от гр. 20: сметка 202 „Сгради и конструкция" е в размер на3201,00лв., сметка 204 "Съоръжения" е в размер на 0,00лв., сметка 205 "Транспортни средства" е в размер на 0,00лв., сметка 206 "Компютърно оборудване" е в размер на 0,00лв.; сметка 207 "стопански инвентар" е в размер на 0,00лв., както и обстоятелствата, че ***  ЕООД към 31.08.2015г. няма заведени налични СМЗ. Това налага извода, че по счетоводни данни на *** ЕООД, същото неразполага с материално-техническо обезпеченост към 15.06.2015г., както и че няма отчетено налично производство в предприятието. В хода на горецитираното ревизионно производство на *** ЕООД са представени Удостоверение № 22/01.09.2015г. издадено от Община Септември за въвеждане в експлоатация на строеж "Фотобиореактор за производство на водораслова биомаса, котелно на газ скогенератор, остъклена сграда за предверие,площадка за въглероден двуокис и ***на инсталация"и Удостоверение № 23/01.09.2015г. издадено от Община Септември за въвеждане в експлоатация на строеж "Преустройство на съществуващи сгради и престройки към тях за преработка на водораслова биомаса и производство на хранителни добавки".. Същото следва да докаже, че най-ранния възможен момент от който *** ЕООД може да разполага с техническа и технологична ресурсна обезпеченост за производство на водорасли е дата 01.09.2015г.

Следва да се вземе предвид и факта, че *** ЕООД е в пълна липса на кадрова обезпеченост, т.е.няма наети лица по трудови и извънтрудови правоотношения през финансовата 2015г.

В хода на ревизионното производство е изпратено Искане за извършване на насрещна проверка № Р-16001316000462-141-003/ 29.03.2016г. до ТД на НАП – Пловдив, Офис Пазарджик за ***ЕООД с ЕИК:***. Получен е Протокол за извършена насрещна проверка №П-16001316056869-141-001/13.04.2016г. на *** ЕООД с ЕИК:***. При извършената насрещна проверка приемо-предавателния протокол от 15.06.2015г. не е бил представен. Ако документа е бил наличен,  то  "***" ЕООД е щял да го представи в хода на проверката.

Представеният в хода на Възражението Приемо-предавателен протокол /от дата 15.06.2015г./   към договор от 13.02.2013г., за предаването на щам *** от ИФРГ при БАН на "***" ЕООД за експериментално производство следва да се счита за антидатиран и изготвен с цел промяна на фискалния ефект от ревизионното производство, тъй като, ако същият е бил издаден на 15.06.2015г.,щеше да бъде представен от ИФРГ на БАН и от извършената насрещна проверка на *** ЕООД входа на ревизионното производство. Нито една от двете страни не е показала индикация за съществуването му.

Относно представените документи с възражението срещу РД е посочено че :

- Трудов договор № 9 от 04.06.2015г. на И.Й.Х. за изпълнение на длъжността"шофьор товарен автомобил"- Свидетелство за управление на МПС на И.Й.Х.;- Свидетелство за регистрация на товарен автомобил Мерцедес 508 Д с рег.№ ***- Пътен лист № 714814 и  Заявления от И.Й.Х.с ЕГН **********, С.Д.С.с ЕГН**********, С.К.С.с ЕГН **********; С.Н.Ф.с ЕГН**********.

Трудовите договори съгласно чл. 62, ал.5 от КТ са декларирани пред приходната администрация и са известни на органите по приходи в хода на ревизията, че горепосочените лица са на трудови правоотношения в дружеството „***" ООД.

Представените документи представляват вътрешно-разчетни за дружеството документи, които непроменят обстоятелството относно реалността на претендираната доставка от *** ЕООД, по която доставка производител и предходен доставкчик е *** ЕООД.

2. Относно оспорените констатации в РД по отношение на извършено строителство от *** ЕООД.

Новите документи, които са представени на ревизиращия екип в хода на Възражението са:  1. Договор № 1039 от 18.06.2015г. между "*** ***" ЕООД - Възложител и "***" ООД -изпълнител, с Приложение №1, Приложение № 2 и Споразумение;  2. Извлечение от ТР относно "***" ООД.

Посочено е че в хода на ревизията са изпратени насрещни проверки на *** ЕООД /Строител АД ЕООД с Булстат *** и „*** ***" ЕООД с Булстат ***. Издадени са протоколи за извършена насрещна проверка П-16001316036590-141-001/16.03.2016г. на *** ЕООД /"Строител АД" ЕООД№ П-16001316056867-141-001/27.04.2016г.

Представения Договор № 1039 от 18.06.2015г. между "*** ***" ЕООД - Възложител и "***" ООД - изпълнител, с предмет Отоплителна климатична вентилационна и ***ни инсталации на обекти: „фотобиореактор за производства на водораслова биомаса и преустройство на съществуваща сграда за преработка на водораслова биомаса и производство на хранителни добавки.

Представеното Приложение №1 представлява количествено–стойностната сметка с която е определена обща стойност за доставки и монтаж за фотобиореактора в размер на 685769,19 лв. без ДДС. Договорено е извършването на следните видове дейности от "***" ООД: Част: ОВК –отопление и вентилация оранжерия, Част: ОВК – отопление и охлаждане на биореактори, Част:ОВК инсталация за въглероден диоксид и част: ОВИ – котелна инсталация с когенератор,абсорбционен хладилен агрегат и ***на инсталация.

Приложение № 2 е за определяне на срока за изграждане на фотобиореактора е между 60 и 170 календарни дни.

Със Споразумението се определят условията по опазване на околната среда и безопасност на условията на труд при изпълнението на договора.

Всички приложения и споразумение са с датата на договора – 18.06.2015г.;

В хода на ревизията относно претендираният кредит по доставки свързани със СМР *** ЕООД /Строител АД ООД/ е установено, че прекият изпълнител *** превъзлага изцяло извършването на СМР по фотобиореактор на „*** ***" ЕООД. Видно от представения в хода на възражението договор от 18.06.2015г. с подизпълнитела *** ООД в размер на 685769,19 лв. представляващ стойностно 29% от общата стойност на извършените работи по изграждане на фотобиореактора и същите са само за частта ОВИ.

При първоначално сключеният договор на 29.04.2016г. между *** ЕООД и *** ЕООД, превъзложен изцяло на *** *** ЕООД за изграждане на фотобиореактора, освен час ОВИ са определени следните видови работи:

От представена количествено–стойностна сметка *** ЕООД е приел да извърши и следните видове работа: • Част: Конструктивни работи • Част: Архитектурно строителни работи • Част: Конструктивни работи: Оранжерия „VENLO" • Част: Архитектурно–строителни работи: Котелна с когенератор – преустройство на същ.помещение  • Част: Конструктивни работи - Нова площадка за въглероден двуокис с ажурна ограда  • Част: Архитектурно–строителни работи: Битово помещение за персонала на оранжерията – преустройство;  • Част: ВиК;  • Част: Ел. инсталации;  • Част: Машини и съоръжения, за които „*** ***" ЕООД няма договори с подизпълнители.  Следва да се вземе предвид, че от датата на възлагане между ***ЕООД и *** *** ЕООД  20.05.2015г. – до датата на акт Обр. 19 за приета извършени СМР – 20.-08.2015г. представлява срокът  на изграждане на съоръжението.

През този период *** *** ЕООД липсва ресурсна обезпеченост на дружеството с ДМА за   осъществяване на проекти с подобен мащаб. От представената аналитична ведомост на с/ка 205 Транспортни средства е видно, че за 2015г. *** ЕООД разполага със следните ДМА: два леки  автомобила, един товарен автомобил *** с рег.№*** и ремарке за лек автомобил.  Дружеството няма други дълготрайни активи.  Неясни са критериите по отношение на професионална дееспособност на дружеството - не е ясно  какви предходни проекти е изпълнило то, които да засвидетелстват професионалната подготовка за изграждане на подобен тип съоръжения.

По отношение на кадровата обезпеченост, дружеството не разполага с необходимия кадрови състав, поради което видно от представените документи, превъзлага изпълнението на подизпълнител – *** *** ЕООД, при запазване изцяло на първоначалното задание от възложителя с малка разлика в общата цена от 10%: при обща стойност по договора за строителство между първоначалния възложител *** ООД и *** ЕООД в размер на 3168023,21лв. с ДДС и обща стойност по  договора за строителство между превъзложителя *** ЕООД и крайния изпълнител в размер на 2843471,17лв.с ДДС, разликата между двата договора с един и същ предмет на заданието е в размер на 324552,04лв.с ДДС. Поради липсата на предоставена информация от страна както на превъзложителя *** ЕООД, така и от страна на крайния изпълнител *** *** ЕООД, изискана от ревизиращия екип с връчените на дружествата искания, за анализ на вложените материали и извършените услуги за всеки етап на изграждане на съоръжението, остава неизяснен въпросът на какво се дължи разликата в стойностите по двата договора.

Видно от представените от *** ЕООД аналитични ведомости на с/ка 302 Материали и с/ка 3021 Основни материали, за отчетния период 01.01.2015г. – 31.12.2015г. и по двете сметки са отчетени само дебитни обороти и не са отчетени кредитни обороти, т.е. въз основа на счетоводни данни, следва изводът, че за отчетната 2015г. дружеството няма влагани материали в извършените от него доставки.

В хода на ревизията, двустранно, както от страна на *** ООД, така и от страна на *** ЕООД, не са представени количествено-стойностни сметки, като неразделна част от сключения между тях договор, въз основа на които, както е записано в самия договор, би следвало да се определи предметът на заданието, което от своя страна би могло да бъде прието като признак на привидност на договора.

В РА е посочено ,  че към подобен извод водят още следните аргументи:

Липсва яснота за вложените материали и труд, както от крайния изпълнител *** *** ЕООД, така и от превъзложителя *** ЕООД.

При двете насрещни проверки са представени документи за кадрова обезпеченост за периода 01.10.2015г. – 31.12.2015г. /периода на издадените фактури и извършени плащания/, но във връчените искания е изискана информация за лицата, участвали в извършването на строително-монтажните работи.

Въз основа на приемо-предавателните протоколи /акт обр.19/, се налага изводът, че СМР са приключени на 20.08.2015г. От *** ЕООД не е представен приемо-предавателен протокол /акт обр.19/ за приемане на свършената работа от страна на крайния изпълнител *** *** ЕООД. Такъв е представен само от *** *** ЕООД с дата 20.08.2015г., идентична с датата на приемо-предавателния протокол /акт обр.19/ между *** ООД и *** ЕООД, т.е. двата протокола са с една и съща дата.

Направен е извод , че след като договорът между превъзложителя и крайния изпълнител е от 20.05.2015г., то следва, че реално извършените дейности са в периода 20.05.2015г. – 20.08.2015г. /3 месеца/ и през същия този период *** *** ЕООД разполага със следния кадрови състав: 1/П. Н.Д.– инженер строителство на сгради, назначен по ТД №1/16.03.2015г. ; 2/А.П.П.– помощен административен персонал – измерител горивни и строителни материали, назначен по ТД №2/21.03.2015г.;   3/Н.А.Т.– общ работник, назначена по ТД № 3/24.03.2015г.;   4/А.Й.Д.– шофьор товарен автомобил, назначен по ТД № 4/04.06.2015г. и 5/Й.В.Й.– зидаромазач, назначен по ТД №5/ 04.06.2015г.  Взето е предвид, че *** ЕООД /Строител АД ООД/ не участва в изпълнението на СМР и превъзлага изцяло изпълнението на *** *** ЕООД, както и че *** *** ЕООД не представя договори с подизпълнители за същия този период, дружеството няма наети лица по извънтрудови правоотношения, то представените документи налагат извода, че за период от 3 месеца от 20.05.2015г. до 20.08.2015г. 5 човека, 2 от които на административни длъжности - строителен инженер и измерител, един общ работник, един шофьор на тежкотоварен автомобил и един зидаромазач са извършили СМР на обект „Фотобиореактор за производство на водораслова биомаса" – строеж пета категория с обща застроена площ 1976,25кв.м. и РЗП – 2063,25кв.м. и са извършили строителни дейности, съдържащи се в акт обр.19: т.е. - монтаж на стоманени колони с общо тегло 2003,4кг., монтаж на стоманени ферми с общо тегло 2419,2кг., монтаж на олук с общо тегло 4651,2кг., монтаж на закалено стъкло с обща площ от 2006,4кв.м., изграждане на оранжерия с обща площ от 1945,6кв.м., монтаж на кабели с обща дължина 4613м., както и монтаж, грундиране и боядисване на 548м. стоманени тръби и още множество дейности, подробно описани в приемо-предавателния протокол.

Видно от присъединен Протокол № 1025391/01.09.2016г. за извършена ревизия на *** ЕООД с Булстат *** с ревизиран данъчен период 01.07.2015г. – 31.08.2015г. са представени от ЗЛ Удостоверение № 22/01.09.2015г. издадено от Община Септември за въвеждане в експлоатация на строеж "Фотобиореоктор за производство на водораслова биомаса, котелно на газ с когенератор, остъклена сграда за предверие, площадка за въглероден двуокис и ***на инсталация" и Удостоверение № 23/01.09.2015г. издадено от Община Септември за въвеждане в експлоатация на строеж "Преустройство на съществуващи сгради и преустройки  към тях за преработка на водораслова биомаса и производство на хранителни добавки".

От договор от 30.04.2013г. между *** ЕООД възложител и *** *** ЕООД- Изпълнител става ясно , че през периода от м.06.2015г. до м.08.20158г. включително *** *** ЕООД е бил изпълнител по СМР и на идентични обекти собственост на *** ЕООД. Практически *** „***“ ЕООД за този период е извършвал паралелно СМР на два обекта.

Поради това, че *** ЕООД и *** *** ЕООД не доказват извършването на СМР освен в частта на ОВК, ревизиращият екип приема, че не са налице доставки по СМР с доставчик *** ЕООД.

Приемаме изложените в Ревизионен доклад № Р-16001316000462-092-001 / 08.07.2016г. факти и обстоятелства, направените фактически и правни изводи.

Наложени са обезпечителни мерки с ИСКАНЕ за предварително обезпечаване на задължения и мотиви за налагане на ПОМ № Р-16001316000462-039-001/14.07.2016г.

С ревизионния доклад е установено задължение за внасяне - ДДС в размер на 28242.98 лв. и лихви в размер на 1382,30лв.

С РА са установени задължения за внасяне ДДС в размер на 28242,98 лв. и лихви в размер на 1821,67лв.,  относно извършеното строителство от „***“ ЕООД.

В РА са установени различия с декларираните от лицето данни по периоди, както следва:

• За данъчен период от 01.10.2015г. до 31.10.2015г. -  Деклариран е ДДС за възстановяване в размер на 121385,03лв., а при ревизията е установен ДДС за възстановяване в размер на 2768,35лв.

• За данъчен период от 01.11.2015г. до 30.11.2015г. Деклариран е ДДС за възстановяване в размер на 99152,09лв. , а при ревизията е установен ДДС за внасяне – 30,08лв.,  ведно с лихви в размер на 2,20 лв.

• За данъчен период от 01.12.2015г. до 31.12.2015г. Деклариран е ДДС за възстановяване в размер на 30685,42лв., а при ревизията е установен ДДС за внасяне в размер на 30981,25лв., ведно с лихви  в размер на 1979,21лв.

В съдебната фаза по искане на процес. представител на жалбоподателя адв. Х.  от страна на ответника се представи / л. 850-886/ РА № Р-16001316003289-091-001/16.01.2017 г. на „***” ЕООД, ведно с преписката към него,  и информация от сектор “Ревизии” на офис Пазарджик, че за данъчни периоди м.02.2013 г. до м.04.2015 г. няма издадени ревизионни актове, а  за периода от 01.05.2015 г. до 31.10.2015 г. има издаден РА № Р-16001316003289-091-001/16.01.2017 г. Освен горното бяха допуснати до разпит  и двама свидетели с показанията на които се целеше доказване реалността на оспорените доставки от двамата доставчици  “***” ЕООД и “***” ЕООД .

От показанията на свидетеля Ц.В.съдът установи , че тя не е работила  при жалбоподателя , а е управител на *** „***” ЕООД и е  изпълнител на техни обекти. С “***” ЕООД е  подписала договор като подизпълнител за обект на “***” ООД, като обекта е фотобиореактор за производство на водораслова биомаса, представляващ стоманено-стъклена оранжерия . Изпълнили са проекта в архитектурната част, конструктивната част, материали Ел и ВиК, като за свършената работа от тях , нейната фирма издавала фактури и са им превеждали пари по банков път от “***” ЕООД и с тези пари те  закупували материалите. Построили оранжерията, като в този проект имало и отоплително-вентилационни системи, които изпълнили, като тя, със своята фирма подписала договор с друга фирма като подизпълнител, а именно с „***” ЕООД. Обяснява , че по времето на строежа нейната фирма разполагала с шест човека персонал и всички работили на обекта. Тази оранжерия приблизително била с площ от  около декар и нещо, имали багер, товарен автомобил- марка „Шкода” и  бетонобъркачка. Пояснява, че тази ОВК част се извършвала изцяло с техен персонал и тяхна техника, а самото оборудване ОВК в тази част се закупувало от фирма „***” ЕООД. Пояснява ,че друг път не е изграждала такива съоръжения за фотобиомаса, а багерът се използвал за изкоп на изграждането на самата оранжерия, бетонобъркачката за наливане на този изкоп и след като се налял бетона се изградили фундаментите за оранжерията. Пояснява , че вложените профили в оранжерията ги поръчали от фирма, която  ги  доставила и те са сглобени на место, но не може да се сетя от кои фирми са поръчани,  но се сеща , че за  тази поръчка и доставка са налице съответните счетоводни документи. Заявява още , че стоманените профили на оранжерията са профили с определени размери, монтажа на оранжерията е извършен чрез сглобяване на профилите, които са със специални размери и на място се монтират с болтове и гайки , а  СМР са извършени през м.юни, м.август 2015 г.

От показанията на свидетеля И.Х.. съдът установи , че е работил към “***” като шофьор на товарен автомобил , марка “Мерцедес” от началото на м.юни до края на м.ноември 2016 г. , но не помни номера на автомобила. Спомням си, че от “***” прекарвал водорасли на прах за склада на “***” в  гр.Септември. Оранжерията на “***” ООД се строяла към м.септември 2015 г. и микроводораслите били  пакетирани и запечатани.  Спомня си, че е правил два курса общо с микроводорасли. Един път е карал водорасли от „***”ЕООД до „***”ООД в края на 2015 г., а втория път е карал микроводорасли от базата в гр.Септември до розовия масив на дружеството, в местността Белино в землището на с.Голямо Белово. Пояснява , че микроводораслите се използвали за торене и били разтоварени от работниците на неговия камион. Заявява, че количеството което докарал в базата в гр.Септември и това, което закарал в землището на с.Голямо Белово било едно и също. Спомня си, че  водораслите са били разтоварени в  края на 2015 г. в склада на гр.Септември да презимуват и впоследствие при по-добри метеорологични условия да се вложат за подхранване на розовите масиви, а чувалите тежали около 10-15 кг. единия. Заявява, че след като натоварили чувалите, същите не са ги теглили и че не е правил други курсове на микроводорасли.

Съдът е допуснал и  ССЕ, по молба / л. 893/  със задачи формулирани в 10 точки.

Представен / л. 894/  е и  нотариално заверен Договор за покупко-продажба на товарен автомобил „Шкода” с рег. № РВ 3547 КМ от 20.04.2015 г. във връзка с показанията на свидетеля Ц.Василева.

Съдът е приел по делото / л.917/  и  ССЕ на  вещо лице П.П., която като цяло е приета и е единствено оспорена от ответника в частта на отговор на въпрос № 4 / л. 921-горе/ , доколкото счита, че вещото лице е правило правни изводи по съществото на спора.

Адв. Х. е представила  молби по реда на чл.192 от ГПК да бъде задължена “***” ООД да представи в заверен препис документи, които са описани в молбата. Представена е и друга молба до ТД на НАП София и ТД на НАП офис Пазарджик.

С молба на л. 1183 от 10.10.2017 г. управителя на „***“ ООД ,  представя заверени копия на исканите от тях документи по опис.

С молба /на л. 1098-1126/  от 25,09, 2017 г. директор офис Пазарджик на НАП  представя заверени копия на  подадените от „***“ ООД, „******“ ООД   и от  „***“ ООД СД по ЗДДС , дневници за покупки продажби за различни данъчни преиоди.

С молба /на л. 1127-1182/  от 25,09, 2017 г. директор офис Младост-София на НАП  представя заверени копия на  подадените от „***“ ООД, дневници за покупки продажби за различни данъчни периоди, справки декларации по ЗДДС, ГДД за 2015г. , ОПР и баланс на дружеството.

Съдът  е приел и представените с  молба от адв.Х. писмени доказателства под опис в 57 точки / л.988-1097/, като при приемането им те са оспорени от ответника. Ю.к. Д. е оспорила достоверността на всички протоколи образец 19 след дата 20.08.2015 г., съставени между “*** ***” и “***” ЕООД,  както и тези, които са съставени между “***” и “***” ЕООД. Заявява , че всички протоколи обр.19 след тази дата не би следвало да бъдат приети, още повече, че в процесните фактури е записано аванс. Допълнителни съображения по оспорването е заявила , че ще изложи по същество.

По повод това оспорване  в оз.  процес. представител на жалбоподателя е заявил , че се касае за протоколи, които не са подписвани от жалбоподателя, а това са протоколи подписани между доставчика на жалбоподателя и предходни на тях доставчици, каквито не са представени в хода на ревизията. Във връзка с това оспорване заявява, че има висящо гр.дело пред Пазарджишки окръжен съд и оспорените днес доказателства са приложени към исковата молба по която е образувано това дело.

В тая връзка е представила / л. 1213/  искова молба пред Пазарджишки окръжен съд от която е видно, че към нея са приложени по-горе  цитираните доказателства, оспорени от юк. Д..

На 26.01.2018г. настоящият докладчик от проведен разговор със съдията – докладчик / л. 1219/  по т.д. №39/2017г. на Пазарджишки ОС установи че на 26,01,2018г. между страните по делото е сключена спогодба и делото не е гледано по същество.  В тая връзка и предвид становището на процес. представител на жалбоподателя в о.з. / л. 1208/, както и от  проведения разговор с докладчика по тд 39/2017г. на Пз. ОС  съда приема за установено , че действително между страните  - „***“ и „*** ***“са били сключени договори  №1030 и 1039 / ведно с приложения № 1 и 2 / за  изпълнение от  08 и 18,06,2015г. по  обекти на жалбоподателя. Обектите са били изпълнени, приети от жалбоподателя , но за изпълнението „***“  не си е получил договореното и неизплатено възнаграждение , отразено по фактури №№ 848, 872, 873, 885, 886 и 915 . Съдът счита , че до евентуалното касационно обжалване на настоящия съдебен акт , няма пречка да се представи  спогодбата по тд № 39/2017г. на Пз. ОС, която ще внесе категорична яснота относно  реалността на доставките , предмет на обсъждане в настоящото производство.

Предвид  анализа на събраните по делото доказателства, становищата на страните  и относимата съдебна практика съдът следва да изложи следното от правна страна:

Не се констатират съществени нарушения на процесуалните правила.

Съдът счита , че спорът по същество се формира , основно за установените на  основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС от  органите по приходите  данъчни задължения на „***" ООД в общ размер от 279 465.52 лв. като приемат, че от страна на доставчиците „***" ЕООД и „***" ЕООД не са били извършени реални облагаеми доставки.

1.                       Съдът ще обсъди най напред законосъобразността на отказа на право на приспадане на данъчен кредит на „***"ООД в размер на 92 515.50 по фактура № 102/30.11.2015г. издадена от доставчика „*** -09" ЕООД , с предмет на доставка 577,50 кг. водорасли „*** ".  Предаването на стоката по процесната фактура се доказва с  представения от жалбоподателя  в хода на ревизията приемо- предавателен протокол от 30.11.2015г., подписан от жалбоподателя и  от  „***" ЕООД.

Видно от приетото и неоспорено заключение по ССЕ  / л. 921-горе/  в заключителната му част точки 4, 5 и 6 се приема за установено *** -09" ЕООД е отразила по счетоводен път процесните плащания , закупила е от „***“ 1118кг. водорасли „***“  и от тях е продала на жалбоподателя 577,50кг.

Няма  спор, че данъчната основа и начисления ДДС по процесната фактура  № 102/30.11.2015г ДДС е заплатен изцяло по банков път, както и че сделката е надлежно отразена в счетоводните регистри на страните по нея.

Вещото лице е , констатирало че при извършена данъчна ревизия на доставчика „***" ЕООД е признато наличието на материална — техническа и кадрова обезпеченост на предходния му доставчик „***" ЕООД да произведе и достави спорното количество водорасли 1118кг. Вещото лице е цитирало че в РД №Р-16001316003289-092-001/14.11.2016г. /л.875/, издаден на „***" ЕООД е записано: „Получен е отговор с вх.№Рев.1779/30.08.2016г. с който Института по физиология на растенията и генетика ни уведомяват, че на фирми „***" ЕООД и „***" ООД са издадени анализни свидетелства за качества на водораслова биомаса от *** и от спирулина от проби взети на 16.06.2015г." Така посочената дата 16.06.2015г., противоречи със заключенията на органа по приходите в издадения на „***" ООД РА №Р-16001316000462-091-001/02.09.2016г., че най-ранния възможен момент в който „***" ЕООД може да разполага с техническа и технологична ресурсна обезпеченост за производство на водорасли е 01.09.2015г. Този отговор е даден и на органите по приходите извършили процесната ревизия /л.286/, но те не са го описали коректно.

Вещото лице е проследило счетоводното отразяване на водораслите при доставчика и при  жалбоподателя и е констатирало, че към датата на приемо- предаването им, водораслите ***, закупени от „***" ЕООД са изписани от счетоводството на доставчика и заприходени в счетоводството на „***" ООД като материали — 577. 50 кг по сметка 301 - Материали. Вещото лице е установило също, че закупените водорасли са вложени за подхранване на розови масиви като в счетоводство е извършено записване на 31.03. 2016г. както следва: Дт с/ ка 600 Разходи за материали и Кт с/ ка 301 Материали. Като основание за това записване е посочена  / л. 919/ заповед № 1 от 04.03. 2016г. „представена в хода на ревизията, с която е наредено подхранването на розовите масиви с водорасли ***. Обсъден е и  представеният на ревизията пътен лист 714814/04.03.2016г., удостоверяващ извършения транспорт до землището на село Голямо Белово. Вещото лице е установило, че отчетените разходи за материали са приключени с разходите за основно производство, като в този смисъл е налице използване на процесната доставка за извършване на последващи облагаеми доставки, свързани с основен предмет на дейност на жалбоподателя - „Подхранване на розовите масиви с водорасли „***“.

Транспортирането на водораслите  по процесната фактура и последващото й използване за наторяване се потвърждава и от показанията на разпитания в оз. свидетел И.Х.., която дава данни че е извършил транспорта  в края на 2015г. , като е превозвал водорасли от „***" ЕООД до базата на „***" ООД в гр. Септември, като впоследствие (след като презимували) е превозил същото количество водорасли до землището на с. Голямо Белово, област Белино, където се намирали розовите масиви, собственост на жалбоподателя.

 В отговора на задача № 6 , вещото лице е  установило материално-техническата и кадрова обезпеченост на доставчика , както и е установил че жалбоподателят е разполагал със складова база, находяща се в гр. ***и собствено транспортно средство "Мерцедес 508 , както и други превозни средства, но това е транспортното средство, с което транспортът е извършен. Обсъден е  трудов договор от 04.06.2015г., на  св., по който  И.Й.Х. е бил назначен на длъжност шофьор при жалбоподателя. Относно  доставчика „***" ЕООД , вещото лице е констатирало, че дружеството е разполагало с материални активи - складова база в село Варвара, местност Градините и транспортни средства автомобил „Опел Zаfiга" и ремарке "Zасе".

Съдът установи , че  реалността на доставката извършена от „***"ЕООД е оспорена от приходните органи единствено с мотив, че липсва техническа и кадрова обезпеченост на предходния доставчик „***" ЕООД. Следва да се има предвид, че във връзка с предходния доставчик „***" ЕООД, в хода на ревизията е представен не малък обем от документация, включително и такава, удостоверяваща че фирмата е регистрирана като земеделски производител, и има одобрени за изпълнение два проекта по „Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство и аквакултури" Мярка 2.1. Фотобиореактор за производство на водораслова биомаса и Мярка 2.6 Преустройство на съществуващи сгради и пристройки към тях, за преработка на водораслова биомаса и производство на хранителни добавки. Един от изложените мотиви на приходната администрация за нереалност на процесната доставка е твърдението, че предходният доставчик „***" ЕООД, който всъщност се явява и производител на стоката, „не е разполагал с материално — техническа обезпеченост". При извършената му насрещна проверка в хода на ревизията, търговецът е разяснил на органите по приходите, че разполага и със складова база в с. Варвара, местност „Градините" ПИ 000306, където всъщност е и произведена стоката, предмет на доставка. Същият обект е вписан в Регистъра на обектите за производство на храни и за търговия с храни и отговаря на изискванията на Областна Дирекция по безопасност на храните -гр. Пазарджик. Във връзка с кадровата обезпеченост за извършване на доставката, „***" ЕООД е представило договор от 13.02.201 Зг., сключен с Институт по физиология на растенията и генетиката при БАН с Булстат: *****, ведно с фактура № 2229/ 26.02.201З г, удостоверяваща заплатен аванс по този договор. В хода на ревизията е обяснено,  че продадените водорасли са били произведени от „***" ЕООД по иновативна технология, разработена за първи път в България под ръководството на ИФРГ при БАН и на практика са продукция от експериментално производство, чийто краен продукт не е бил сертифициран към момента на сделката и именно поради тази причина, водораслите са били използвани за наторяване на розовите масиви.

 От отразеното в РД и РА съдът установи, че органите по приходите са извършили насрещна проверка и на ИФРГ при БАН,  в хода на която са били представени и всички относими документи, касаещи доставката по фактурата, както и подробни писмени обяснения, относно водораслите и разработената от БАН технология за нуждите на производството на „***" ЕООД. Органите по приходите не са кредитирали събраните в хода на ревизията доказателства и не са изследвали обстойно всички факти и обстоятелства и по - конкретно съдържанието на сключения договор от 13. 02.2013 г. между „***" ЕООД и ИФРГ при БАН. Това обстоятелство се установява и от заключението на експерта П.. Вещото лице е  констатирало че при извършена данъчна ревизия на доставчика „***" ЕООД е признато наличието на материална — техническа и кадрова обезпеченост на предходния му доставчик „***" ЕООД да произведе и достави спорното количество водорасли.

Вещото лице е установило че на доставчика е извършена данъчна ревизия за периода 01.05.2015г.-31.03.2016г., документирана с РД №Р-16001316003289-092-001/14.11.2016г., в хода на която органите на НАП са установили, че „***" ЕООД е ползвало данъчен кредит по фактури издадени от „***" ЕООД за доставката на 1118кг. водорасли „***", както и че 577.50кг. от тях са продадени на „***" ООД.

2.                       Относно отказаното  право на приспадане на данъчен кредит на „***" ЕООД в размер на 186 950.02 лв. по фактури, издадени от доставчика „***" ЕООД .

В хода на ревизията са представени копия от процесиите фактури, ведно с банкови извлечения и платежни нареждания за извършени преводи по всяка от фактурите. Видно от съдържанието им същите те са с предмет на доставката „авансово плащане по Договор за строителство от 29.04.201Зг., който е представен по делото и е с предмет : „Доставка и монтаж, конструкции и компоненти за обект: „Фотобиореактор за производство на водораслова биомаса" в УПИ XXXI, кв.60/ Стопански двор/ в гр.Септември, собственост на жалбоподателя.

По делото е представен / и това не се спори /  Приемо-предавателен протокол / Акт обр.19 от 20.08.2015г., с който изпълнителят отчита на възложителя изпълнението на заданието за обект „Фотобиореактор за производство на водораслова биомаса" и Удостоверение №21 / 01.09.2015г. за въвеждане в експлоатация на строеж, издадено от Община Септември за обект фотобиоректор за производство на водораслова биомаса, котелно на газ с когенератор, битови помещение за персонала и площадка за въглероден двуокис. Дружеството е декларирало в писмени обяснения, дадени в хода на ревизията, че доставчикът „***" ЕООД е бил избран въз основа на най-добра цена на офертата по предварително зададен проект, като този подбор е проведен измежду две дружества. Представени в тази връзка са още копие за запитване на офертата за изграждане на фотобиореактор за производство на водораслова биомаса от „***" ЕООД и от „***" ЕООД.

Видно от  събраните в хода на ревизията писмени доказателства се установява  че между двете дружества , въз основа на  договор за строителство на 29.04.201Зг., съгласно който „***" ООД има качеството на възложител, а „***" ЕООД на изпълнител са възникнали облигационни отношения. Съдът счита, видно от съдържанието на конкретния договор, че липсва законово ограничение проекта да бъде възложен на подизпълнител, т.е. работата да бъде извършена от друго лице. От събраните по делото доказателства безспорно се установява именно този факт, че  изпълнението по сключения между „ ***" ООД и „***" ЕООД договор, е  изпълнено в крайна сметка от  „*** ***" ЕООД .

Съдът обсъди представените по делото писмени доказателства, т.е. всички договори, сключени между доставчика „***" ЕООД и предходните доставчици, „*** ***" ЕООД, „***" ООД, ведно с издадените в изпълнение на тези договори фактури, приемо-предавателни протоколи и актове обр. 19.

Съдът обсъди и установеното по допуснатата и приетата ССЕ, която е установила, че както процесиите фактури, издадени от доставчика „***" ЕООД, така и тези, издадени от предходния доставчик „*** ***" ЕООД са разплатени изцяло като данъчна основа и ДДС по банков път, като според представените счетоводни и банкови документи, има частично неразплатени задължения към „***" ЕООД, в размер на 438530,02лв. за събирането на които е налице висящо дело т.д. 39/2017г. пред Окръжен съд - гр. Пазарджик. Горното беше потвърдено и служебно от настоящия докладчик, като се установи че по тд № 39/2017г. на Пз.ОС  на 26,01,2018г. е сключена съдебна спогодба .

За да приеме, че липсва реалност на процесната доставка, ревизиращият екип излага мотиви, че дружеството изпълнител „***" ЕООД не разполага с ресурсна й кадрова обезпеченост. Самите органи по приходите са установили, че към периода на извършване на процесиите СМР, „***" ЕООД е имало назначени две лица по трудови правоотношения- един строителен техник и един водопроводчик. Към тази дата дружеството е разполагало с два леки автомобила и един товарен автомобил „***" с рег.№ ***и ремарке за лек автомобил.Тук е момента да се отбележи, че всички издадени фактури от доставчика „***" ЕООД са с предмет на доставка „авансово плащане по договор за строителство от 29.04.201Зг.", което изисква да бъде доказан единствено фактът на извършеното плащане по тази фактура, по който факт обаче не съществува спор между нас и органите по приходите. Още в хода на ревизията представляваното от мен дружество е представило всички писмени документи, удостоверяващи реалното плащане на цената по тези фактури — банкови извлечения, за периода от м.10.2015г. - м.12.2015г., което доказва напълно реалността на преведените аванси по фактурите.

В съдебната фаза  е разпитана  св. Цецка К. - управител на дружеството доставчик „*** ***" ЕООД, която  потвърждава облигационните отношения с „***" ЕООД. И заявява , че представляваното от нея дружество е работило като подизпълнител за „***" ООД във връзка с изграждане на фотобиореактор, представляващ стоманено — стъклена оранжерия за отглеждане на микроводорасли, през м.юни , август 2015г. Свидетелката заявява, че архитектурната и конструктивната част на проекта била извършена със собствен персонал и техника, а изграждането на отоплителните и вентилационните системи в проекта били възложени на „***" ЕООД- явяващ се подизпълнител на „*** ***" ЕООД по проекта. Свидетелката разясни, че към момента на изграждането на обекта „*** ***" ЕООД е разполагал с 6 лица, нает персонал, включително и тя, и всички са участвали в изграждането на обекта. Свидетелката разясни подробно механизмът на изграждане на фотобиореактора, като изкоп на самата оранжерия бил използван багерът, наливането на бетона станал посредством бетонобъркачката. В изграждането на оранжерията били вложени стоманени профили, които били сглобявани и монтирани на място. Свидетелката заяви, че отоплително-вентилационната част на конструкцията била изградена от персонала и посредством техниката на подизпълнителя им „***" ЕООД.

Съдът счита ,че няма пречка да се кредитират  показанията на свидетеля  К. като последователни, логични и непротиворечиви и кореспондиращи с останалите доказателства по делото, вкл. и със  заключението на ССЕ /л. 919, т.6 и т.7 /.

Реалността на доставките , съдът счита че се потвърждават и от изисканата от жалбоподателя в оз. и представена по реда на чл. 192 от ГПК документация, от „***"ООД, „*** ***” ЕООД  и ТД на НАП, приета и неоспорена от страните.

Относно оспорването от страна на ответника на приетите по делото / л.988-1097/ протоколи  съставени между “*** ***” и “***” ЕООД,  както и тези, които са съставени между “***” и “***” ЕООД. Съдът счита , че това са протоколи, които не са подписвани от жалбоподателя, а са съставени между доставчика на жалбоподателя и предходни на тях доставчици, и които  не са представени в хода на ревизията. Съдът установи , че при ревизията са представени единствено протоколи между жалбоподателя и неговия пряк доставчик, поради което следва да се приеме , че няма противоречие между датите на приетите нови протоколи-документи и по-рано приетите по делото доказателствата. Освен горното съдът установи , че част от протоколите са представени с исковата молба пред Пз.ОС по т.дело № 39/2017г. и отразяващи действията по протокол  обр. 19 между жалбоподателя и „***“ /л.1216/.

В заключение съдът съгласно  константната съдебна практика на ВАС счита , че  от страна на жалбоподателя не се изисква доказване на произхода на стоката, т.е. предходни доставчици на прекия доставчик, при условие, че реално е налице прехвърляне на стоката или построяване на договорените обекти. Съгласно нормите на  ЗДДС, на анализ подлежат преките, а не предходните доставки, при положение че в хода на ревизията, дружеството-жалбоподател  е представило доказателства относно произхода на стоката и относно реализиране на договореното строителство, като по този начин е оказало пълно съдействие на органите по приходите и в тази насока.

Съгласно разпоредбите на чл.2, чл. 3 и чл. 5 от ДОПК органите по приходите, съблюдавайки изискванията на принципите за „служебно начало”,  „обективност” и „законност” са длъжни да изясняват всички факти и обстоятелства, свързани със законосъобразното установяване на публичните задължения, включително и фактите, водещи до намаляването или отпадането на тези задължения. Друг е въпросът, че още с възражението по РД са представени около 24 писмени доказателства, които не са обсъдени задълбочено и кредитирани от ревизиращите , съобразно останалите събрани в преписката доказателства.

Установеното по-горе налага пълната отмяна на оспорения РА № Р-16001316000462-091-001/02.09.2016г.,  мълчаливо потвърден от Директора на Дирекция „ОДОП" - гр.Пловдив като на жалбоподателя се присъдят, на основание чл.8 ал.1 т.5 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, и съобразно представените доказателства / л. 837, 1220/  сторените съдебни  разноски в размер на  556 (петстотин петдесет и шест) лв.

Водим от горното и на основание чл.160 ал.1 от ДОПК, Административен съд – Пловдив, V състав,

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ по жалба на Й.Н.Д., в качеството си на управител и представляващ “***” ООД, с ЕИК ***, със  седалище и адрес на управление в гр.Септември , област Пазарджик Ревизионен акт № Р-16001316000462-091-001/02.09.2016 г.,  мълчаливо потвърден от Директора на Дирекция “ОДОП” гр.Пловдив.

ОСЪЖДА дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при ЦУ на НАП – Пловдив да заплати на “***” ООД, с ЕИК *** съдебни  разноски в размер на  556 (петстотин петдесет и шест) лв.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.                            

                                                                                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: