РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

 

 Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1833

 

 

 

гр. Пловдив, 30.10.2017 г.

 

 

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

              АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, петнадесети състав в публично заседание на дванадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА

 

при секретаря Марияна Г. разгледа докладваното от  съдията Л. Несторова административно дело № 241 по описа за 2017 год., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл. 156 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК, обн. ДВ, бр.105 от 29.12.2005г. в сила от 1.01.2006 г./ във вр. с чл. 145, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК, Обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г./

           Образувано е по жалба предявена от “***” ЕООД,  с адрес по чл.8 от ДОПК: ***, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя С.Б.С., против Ревизионен акт № Р-16002116000515-091-001 от 29.08.2016г., издаден от И.К.К.– началник сектор, възложил ревизията и от Р.Б.М. на длъжност главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията, при ТД на НАП-Пловдив, в частта, с която не е признат данъчен кредит в размер на 24 864.00 лв. с прилежащи лихви в размер на 2 159.05 лв., потвърдена с Решение № 822 от 27.12.2016г. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” -Пловдив при ЦУ на НАП.

                С жалбата се навеждат доводи, обосноваващи материалноправна и процесуална незаконосъобразност на оспорения административния акт.  Излагат се подробни писмени съображения.

            Претендира се отмяната на РА № Р-16002116000515-091-001 от 29.08.2016г в оспорената част, потвърдена с Решение № 822 от 27.12.2016г. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” -Пловдив при ЦУ на НАП и разноските по делото. Излагат се подробни писмени съображения.

            Национална агенция за приходите – Дирекция „Обжалване и данъчноосигурителна практика”-Пловдив, чрез процесуалният си представител-юрисконсулт Д., е на становище, че жалбата е неоснователна и моли Съда да я остави без уважение. Представя подробни писмени съображения. Претендира юрисконсултско възнаграждение и прилагане разпоредбата на чл. 161, ал.3 от ДОПК.

                Ревизионният акт №Р-16002116000515-091-001 от 29.08.2016г., издаден от И.К.К.– началник сектор, възложил ревизията и от Р.Б.М. на длъжност главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията, при ТД на НАП-Пловдив,  обект на настоящото производство, е бил обжалван в предвидения за това процесуален срок пред горестоящия в йерархията на приходната администрация орган, който е счел същият за законосъобразен, потвърдил го е в частта относно непризнат данъчен кредит в размер на 24 864.00 лв. и прилежащи лихви в размер на 2 159.05 лв.

             Така постановеният от приходния орган резултат и подаването на жалбата, в рамките на установения в закона срок, по повод на която е образувано  настоящото производство, налагат извод за нейната ДОПУСТИМОСТ.       

             Със Заповед за възлагане на ревизия /ЗВР/ № Р-16002116000515 -020-001 от 27.01.2015г. /л.372/ е сложено начало на ревизията на жалбоподателя. Определено е ревизията да обхване следните видове задължения по периоди: данък върху добавена стойност от 25.05.2015г. до 30.11.2015г. ЗВР е издадена от К.А.Б.– началник сектор „Ревизии” при ТД на НАП Пловдив на основание чл. 112  и  чл. 113 от ДОПК и на основание Заповед № РД-09-517 от 30.04.2014г. на Директора на ТД на НАП –Пловдив и Приложение №2 към заповедта, с която на органите по  приходите е възложено да издават заповеди за възлагане на ревизии по реда на чл. 112 и чл. 113 ал.3 от ДОПК.

              Със ЗВР са определени: Р.Б.М. на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията и Д. Г.Ц. – на длъжност главен инспектор по приходите, да извършат ревизията.

              Определен е срок за завършване на ревизията - до три месеца от датата на връчване на заповедта. ЗВР е връчена  по ел. път на 08.02.2016г., видно от удостоверение за извършено връчване – л. 373 по делото.

             ЗВР от 27.01.2016г. е подписана с валиден електронен подпис към датата на издаването й, установено от разпечатки – л.445 по делото и писмо с № М-24-36-32 от 19.06.2017г. на Изпълнителния дирестор на НАП относно технологията на ел. подпис. ЗВР е изменена със ЗВР № Р-16002116000515-020-002/31.03.2016г. /л. 370 по делото/. Същата е издадена от И.К.К.на длъжност Началник сектор при ТД на НАП-Пловдив, съгласно Заповед № РД-09-517 от 30.04.2014г. на Директора на ТД на НАП –Пловдив и Приложение №2 към заповедта и с валиден ел. подпис , видно от Удостоверение за ел. подпис-л.52 по делото и разпечатка –л. 53 по делото и разпечатка л.по делото.

            ЗВР от 31.03.2016г е измена със ЗВР № Р-16002116000515 -020-003 от 04.05.2016г., с която е посочено, че ревизията следва да завърши до 08.06.2016г. ЗВР е издадена от И.К.К.на длъжност Началник сектор при ТД на НАП-Пловдив, съгласно Заповед № РД-09-517 от 30.04.2014г. на Директора на ТД на НАП –Пловдив и Приложение №2 към заповедта и с валиден ел. подпис. Връчена е по ел. път на 16.05.2016г., установено от Удостоверение за ел. връчване – л. 368 по делото.

               ЗВР от 04.05.2016г. е изменена със ЗВР № Р-16002116000515 -020-04/06.06.2016г. –л. 363 по делото, издадена от И.К.К.на длъжност Началник сектор при ТД на НАП-Пловдив, връчена по ел. път на 04.07.2016г , установено от Удостоверение за връчване –л.365 по делото. Определено е ревизията да завърши до 08.07.2016г.

               Съгласно чл. 114 ал.1 от ДОПК срокът за извършване на ревизията е до три месеца и започва да тече от датата на връчването на заповедта за възлагане. Разпоредбата на чл. 114 ал. 2 от ДОПК определя, че ако срокът по ал. 1 се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен до един месец със заповед за удължаване на срока от органа, възложил ревизията. Сроковете на ревизията са съобразени със законовите изисквания.  

               В срока по чл. 117 ал. 1 от ДОПК е изготвен Ревизионен доклад № Р-16002116000515-092-001/15.07.2016г. Същият е подписан от ревизиращите органи-главни инспектори: Д. Т. Ц.и Р.Б.М. с ел. подписи, валидни към датата на подписване, установено от Удостоверение за ел. подпис –л. 384 по делото и разпечатка –л. 452 по делото.

               РД е връчен редовно на 01.08.2016г., установено от разписка за връчване – л. 78 по делото, на упълномощеното лице К.Г.И. с приложено пълномощно –л. 79 по делото. 

               В хода на производството, в срока по чл. 119 ал.3 от ДОПК и на основание чл. 119 ал.2 от ДОПК, е издаден Ревизионен акт № Р-16002116000515-091-001 от 29.08.2016г. от И.К.К.– началник сектор, възложил ревизията и от Р.Б.М. на длъжност главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията. РА подписан от ревизиращите органи с ел. подпис, валиден към датата на издаване на РА, установено от коментираните по-горе разпечатки на ел. подписи.

               С Ревизионен акт № Р-16002116000515-091-001 от 29.08.2016г. не е признат данъчен кредит в размер на 24 864.00 лв. с прилежащи лихви в размер на 2 159.05 лв. РА е връчен по ел. път на 08.09.2016г., установено от Удостоверение за извършване на връчване –л. 59 по делото.

               Данъчната ревизия по ЗДДС, както се отбеляза по-горе, обхваща периодите относно данък върху добавената стойност от 25.05.2015г. до 30.11.2015г.

               Приходните органи са установили, че ревизираното лице е регистрирано по ЗДДС, считано от 25.05.2015г.

              “***” ЕООД не притежава недвижими имоти, МПС, както и каквито и да било дълготрайни материални и нематериални активи.  За ревизирания период  в дружеството са били назначени общо 36 лица.

              През процесния период ревизираното дружество извършва доставки на услуги: 1. услуги по металообработване, при които контрагента е германска фирма и мястото на изпълнение е на територията на Германия като съответно се прилага нулева ставка на основание чл. 21 ал.2 от ЗДДС и 2. извършват се доставки на посреднически услуги с място на изпълнение на територията на Република България, които се облагат с 20%.

              “***” ЕООД декларира  през процеснияпериод основна дейност-механично обработване на детайли с код 2562 по НКИД.

               В хода на ревизията е отказан данъчен кредит по фактура №665 от 24.06.2015г. с предмет на доставката-услуга по договор, издадена от доставчика „С.-2008” ЕООД.

               Ревизиращите са установили, че фактура №665 от 24.06.2015г. е за посредническа услуга по договор от 24.06.2015 г. между ,,С. - 2008" ЕООД - възложител и „***" ЕООД посредник.

      Договор за посредническа услуга от 24.06.2015г. между С.-2008” ЕООД (Възложител) и „***” ЕООД (Посредник)  е с предмет: „Възложителят възлага, а Посредникът приема да извършва посредничество при сключване на сделка за продажба на следните вещи собственост на Възложителя, а именно: дизелов генератор марка KIPOR KDE12EA с мощност 8,5 кVa/8,5 kW, трансформатор 125А, 2-броя кранове висящи едногредови с ел.телфери, 1-брой бормашина колонна с инв.№5499, 1-брой фреза универсална с инв.№ 1872 и 2-броя револверни стругове модел ДТК 32/40 с електрически табла. Възложителят заплаща на Посредника възнаграждение в размер на 840 лв. като продажната цена на описаните по този договар вещи да бъде 12 840 лв. Възнаграждението на Посредника се изплаща по следния начин: общата сума за покупната цена от страна на третото лице ще се заплати чрез Посредника, който също ще бъде страна по този договор, като Посредникът приспада възнаграждението си от 840 лв. (л. 195-197 по делото).

      Във връзка с договора от 24.06.2015 г. „С. - 2008" ЕООД издава фактура № 665 от 24.06.2015 г. с данъчна основа 10 700,00 лв. и ДДС 2 140,00лв., с получател „***" ЕООД. Впоследствие, съгласно договор от 30.06.2015 г., сключен между „С. - 2008" ЕООД - продавач, „***" ЕООД - посредник и „М.Е.П." ЕООД - купувач, изброените стоки /вещи/ са префактурирани от „***" ЕООД на „М.Е.П." ЕООД по фактура № 4 от 30.06.2015 г. с данъчна основа 11 400,00 лв. и ДДС 2 280,00 лв.

     Така съгласно Договор за покупко-продажба от 30.06.2015г. между С.-2008” ЕООД (Продавач) и „***” ЕООД (Посредник) и „М.Е.П.” ЕООД (Купувач) с предмет Продавачът прехвърля на Купувача правото си на собственост върху следните свои собствени вещи, а именно: дизелов генератор марка KIPOR KDE12EA с мощност 8,5 кVa/8,5 kW, трансформатор 125А, 2-броя кранове висящи едногредови с ел. телфери, 1-брой бормашина колонна с инв.№ 5499, 1-брой фреза универсална с инв.№ 1872 и 2-броя револверни стругове модел ДТК 32/40 с електрически табла. Договорът има силата на приемо-предавателен протокол. Купувачът следва да заплати обща цена за придобиване на вещите от 13 680 лв. Купувачът се задължава в срок до 60-дни от датата на договора да заплати изцяло определената цена (л. 198-199 по делото).

      Във връзка с процесната доставка от ревизираното дружество са представени документи - фактури, договор за посредничество, счетоводно отразяване на приходи от продажба на услуги, начислен ДДС, разплащане в брой. От представените документи не се изяснява дали стоките /вещите/, описани в договора и предмет на посреднически действия, са заприхождавани и изписвани като активи в счетоводството на „***" ЕООД. Не са представени транспортни, складови и други документи, удостоверяващи наличието и реалното съществуване на стоките /вещите/ и движението им от доставчика.

      Изготвено е ИПДПОЗЛ № П-222217160032887-040-001/17.02.2016г. до „С. - 2008" ЕООД. Получен е отговор на ИИНП Р-16002116000515-141-002/16.02.2016 г. и изх. РД-18-312/16.02.2016 г., документиран с Протокол за извършена насрещна проверка /ПИНП/ П-22221716032887-141-001/15.04.2016 г. Протоколът е получен в ТД на НАП Пловдив по пощата с придружително писмо и вх. РД-18-312/23.03.2016 г. В Протокола е отразено следното: Изготвено е ИПДПОЗЛ П-222217160032887-040-001/17.02.2016г. на „СИЕМОНИ-2008" ЕООД. Извършено е посещение на адреса за кореспонденция, което е документирано с Протокол № 161481/22.02.2016 г. На посочения адрес /не е открит управител или упълномощено лице за връчване на искането. Същият адрес е посетен повторно на 01.03.2016 г., като е съставен Протокол № 161486/01.03.2016 г. На адреса не е открито лице, на което да се връчи искането. Изгответно е Съобщение по чл.32 от ДОПК П-222217160032887-32-001/02.03.2016 г. Същото е поставено на определеното за целта място в офис „Витош» и е изпратено на електронния и пощенския адрес на дружеството. Изпратеното по пощата писмо е върнато с клеймо "Непознат на адреса". Съобщението е свалено на 08.03.2016г. До изтичането на седмичния срок не са предтавени документи. Приходните органи са установили, че дружеството е регистрирано по ЗДДС на 11.06.2014г и е дерегистрирано по ЗДДС на 24.07.2015г. При извършена служебна проверка е установено, че за периода, през който е издадена процесната фактура дружеството не е имало назначени лица по трудов договор. През 2015г ГДД по реда на чл. 92 от ЗКПО не е подавана.

       От ТД на НАП София са предоставени допълнително доказателства, входирани с № Д1/РД-18-312/22.03.2016г.

       След приключване на насрещната проверка „С. -2008" ЕООД е изпратило документи, включващи копие на издадената фактура с получател „***" ЕООД и хронология на счетоводни записвания по сметки 4532, 703, 411 и 501. Не са представени сключени договори, платежни документи, приемо-предавателни протоколи, транспортни документи, които да доказват прехвърлянето на собствеността на стоките /вещите/ от доставчика към клиента, начинът на транспортиране и за чия сметка е осъществен превозът. Не са представени пред ревизиращите хронологични и аналитични разпечатки на счетоводни сметки от гр.20 и гр.30 и оборотна ведомост за м.06.2015 г., поради което не е установено договорените стоки /вещи/ - дизелов генератор; трансформатор; 2 броя кранове висящи, едногредови, с ел. телфери; колонна бормашина; универсална фреза; револверни стругове с ел. табла, заведени ли са като активи в счетоводството на доставчика „С. - 2008" ЕООД.

    При проверка в информационната база данни на НАП е констатирано, че „С. - 2008" ЕООД е декларирало в дневника за продажби /ДП/ и в СД по ЗДДС за данъчен период м.06.2015 г. посочената фактура с получател „***" ЕООД. Поради установени обстоятелства по чл.176 от ЗДДС дружеството е дерегистрирано на 24.07.2015 г., по инициатива на данъчен орган. За периода 01.06.2015 г. - 30.06.2015 г. „С. - 2008" ЕООД не разполага с лица, назначени на трудов договор. За 2015 г. не е подало данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО, от което може да се направи извод, че дружеството не е извършвало стопанска дейност.

     В хода на ревизията приходните органи са изпратили ИПДПОТЛ до клиента „М.Е.П." ЕООД. Изискани са документи, данни и обяснения във връзка с договорените доставки, но до приключване на ревизията отговор не е получен.

    След анализ на събраните доказателства приходните органи  са приели, че представените в хода на ревизията документи не могат да докажат извършването на доставки на стоки и услуги по смисъла на ЗДДС, поради което на ревизираното дружество е отказан данъчен кредит в размер на 2 140,00 лв. по фактура 665 от 24.06.2015 г., издадена от „С. -2008" ЕООД.

Относно отказан данъчен кредит в размер на 11500лв. по фактури №16 от 15.09.2015г. и №20 от 23.09.2015г,. с предмет на доставката «по договор №7 от 10.09.2015г., издадени от доставчика «М.» ЕООД.

 В хода на ревизията е констатирано, че между издателя на фактурите -«М.» ЕООД и ревизираното дружество е сключен договор за посредничество от дата 12.05.2015 г. Договор за посредничество от 12.05.2015г. между М.” ЕООД (възложител) и „***” ЕООД (посредник) с предмет „Възложителят възлага, а Посредникът приема да извършва посредничество на сделка за финансиране на договор за съвместна дейност с цел покупка на недвижим имот и съвместно участие по европейска програма „Бизнес Инкубатор”. Посредникът следва да извърши посредничество между Възложителя и трети физически или юридически лица, за сключване помежду им на договор за съвместна дейност за покупка на недвижим имот и участие в европейска програма „Бизнес Инкубатор”. Възложителят заплаща на Посредника възнаграждение в размер на 2 400 лв. Възнаграждението на Посредника се формира и изплаща по следния начин: общата сума за финансиране от страна на третото лице ще заплати чрез банковата сметка на Посредника, който също ще бъде страна по този договор и след получаване на тази сума по банковата сметка на Посредника той незабавно по банков път плаща на Възложителя тази сума, като приспада възнаграждението си от 2 400 лв. (л. 186-188).

Приходните органи са извършили насрещнаа проверка на доставчика «М.» ЕООД, обективирана в протокол П-22221016032891-141-001/24.03.2016 г., при която изготвеното ИПДПОЗЛ е връчено по реда на чл.32 от ДОПК, тъй като при извършени посещения на адреса за кореспонденция, деклариран от дружеството, не е открит негов представител. Изисканите документа и обяснения не са представени.

При  извършена служебна проверка в информационната база данни на НАП е констатирано, че „М." ЕООД е декларирало в дневника за продажби изследваните фактури с получател „***" ЕООД. Поради установени обстоятелства по чл.176 от ЗДДС дружеството е дерегистрирано на 20.04.2016 г  по инициатива на данъчен орган. За периода 01.09.2015 г. -- 30.09.2015 г. „М." ЕООД не разполага с лица, назначени на трудов договор. За 2015 г. не е подало данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. Направен е извод, че дружеството не е извършвало стопанска дейност.

Пред ревизиращите „***" ЕООД  представя договор за посредничество от 12.05.2015 г., дневник за покупките и за продажбите за м.09.2015 г., хронология на счетоводните записвания във връзка с фактурираните доставки. Представена е фактура №8/25.09.2015г. с данъчна основа 59 500,00 лв. и ДДС 11 900.00 лв. съгласно която „***" ЕООД префактурира на „О.Е." ЕООД доставка, свързана с финансиране и посредничество за придобиване на недвижим имот.

Извършена е насрещна проверка на „О.Е." ЕООД. Изпратено е ИПДПОТЛ №Р-1600211600515-041-003/25.04.2016г. до клиента „О.Е." ЕООД, с което са изискани документи, данни и обяснения във връзка с фактурираните доставки от „***" ЕООД.

Получен е отговор от проверяваното лице. Представени са договор за съвместна дейност, хронология на счетоводни записвания, писмени обяснения, от които става ясно, че данъчната основа по фактурата в размер на 12 100,00 лв. е отразена по дебита на см.602, ползваният данъчен кредит /ДК/ - по дебита на см.4531, а общата стойност на фактурата е кредитен оборот на см.401; плащането е осчетоводено като такова в брой - 14 520,00 лв. като дебитен оборот на см. 401 и кредитен на см.501. Проверяваното лице потвърждава получаването на процесната фактура от ревизираното дружество. От представеното обяснение става ясно, че предмет на доставка по фактурата е посредническа услуга за закупуване на недвижим имот, но до завършване на сделката, респективно до реално извършване на доставката не се е стигнало; същата е отложена във времето.

Съгласно обяснението на управителя А.С., „***" ЕООД ги свързало с „М." ЕООД, което открило пловдивски имот, предлаган от агенция за недвижими имоти. Представител на дружеството е ходил на оглед на място и споделил, че имотът е с много добра локация, точно до бензиностанция „Петрол" на бул. „Източен". Съгласили се да финансират покупката на имот, с цел участие в европейската програма «Бизнес инкубатор», съвместно с „М." ЕООД. Подписали договора за съвместна дейност през м. септември 2015г., защото „М." ЕООД очаквало програмата да стартира през октомври, превели част от средствата за покупката на имота по сметка на посредника, за което им били издадени въпросните фактури от „***"ЕООД. След като станало ясно, че мярката няма да стартира, „О.Е." ЕООД пожелало да не се купува имот, тъй като нямало яснота дали ще се отвори проекта. Разбрали се с „М." ЕООД да изчакат до края на годината или началото на следващата и ако не се отвори мярката, предварително платените пари да им бъдат върнати. По тези причини „М." ЕООД все още изчаквало със закупуване на имот, както няма и изготвена документация за участие по европейската програма.

Ревизиращите органи са изпратили ИПДПОТЛ до А.П.Г.- собственик на имот, с което е изискано представянето на документи и информация за водени преговори за продажба на поземлен имот с идентификатор 56784.525.2130, площ по документи 756 кв.м., находящ се в гр. Пловдив, бул. „Източен", както и с кои физически или юридически лица са водени преговори за продажба на имота. В отговор А.П.Г.е представил информация, че няма обвързващи оферти по отношение продажбата на този имот. Правени са огледи и са провеждани разговори с много и различни хора, които Антон Генадиев не помни, но конкретни преговори с никой не е водил. Към днешна дата няма промяна в собствеността на недвижимия имот.

Органите по приходите са анализирали събраните в хода на ревизията документи и информация, в резултат на което са формирали извод, че в случая не се доказва извършване на посреднически услуги от страна на ревизираното лице, не е реализирана покупко - продажба на имот и участие в бизнес проект, поради което на „***" ЕООД е отказан данъчен кредит в размер на 11 500,00 лв. по двете фактури, издадени от „М." ЕООД.

Ревизиращият орган  е приел, че „***" ЕООД е начислило неправомерно данък, без да е извършило облагаеми доставки на услуги по фактура № 8/25.09.2015 г., издадена от него към „О.Е." ЕООД, но на основание чл. 85 от ЗДДС данъкът е дължим.

Относно отказан данъчен кредит в размер на 4 840 лв. за м.09.2015г. по фактура № 127 от 18.09.2015г., с предмет на доставката – по договор №12 от 07.09.2015г. с доставчик «Т.И.» ЕООД.

           Ревизиращият орган е установил, че между издателя на фактурата -«Т.И.» ЕООД и ревизираното дружество е сключен договор за посредническа услуга с дата 17.07.2015г., съгласно който посредникът „***" ЕООД приема да извършва посредничество при сключване на сделка за продажба на следните вещи, собственост на възложителя: с предмет „Възложителят възлага, а Посредникът приема да извършва действия по посредничество при сключване на сделка за продажба на следните вещи: 3-броя менгеме; 1-брой защитна маска; 2-комплекта гидория; трансформатор 125А; 1-брой бояджийски пистолет; 1-брой ъглошлайф GWS-6; 2-броя ъглошлайф GWS-7; 1-брой ъглошлайф GEХ-125; 1-брой пистолет за горещ въздух; 6-броя бормашини; мотокар „Sambron” модел 230М. Възложителят заплаща на Посредника възнаграждение в размер на 1 200 лв. като продажната цена на описаните по този договар вещи да бъде 30 240 лв. Възнаграждението на Посредника се формира и изплаща по следния начин: сумата определена като продажна цена на вещите следва да се заплати чрез банковата сметка на Посредника, който също ще бъде страна по този договора за покупко-продажба между Възложителя и бъдещия Купувач и след получаване на тази сума по банковата сметка на Посредника  той незабавно по банков път плаща на Възложителя тази сума, като приспада възнаграждението си от 1 200 лв. (л. 190-192 по делото).

В хода на ревизията е извършена насрещна проверка на „Т.И." ЕООД, обективирана в протокол П-222210160322298-141-001/29.03.2016 г., при която изготвеното ИПДПОЗЛ е връчено па електронен път, тъй като при извършени посещения на адреса за кореспонденция, деклариран от дружеството, не е открит негов представител.

Проверяваното дружество представя документи по опис с вх. № 10-53-03-792/15.03.2016г.: фактура № 127 от 18.09.2015 г. с получател „***" ЕООД; счетоводни справки хронологичен регистър на сметки 411, 702. 4532, от които е видно, че по кредита на сметка 702 са отразени приходи 24 200.00 лв.;по кредита на сметка 4532 - ДДС в размер на 4 840,00лв.; по дебита на сменка 411 -29 040,00 лв. Не е представена оборотна ведомост за м. 09.2015г., главна книга, хронологични и аналитични счетоводни регистри на сметки, от които да се установи заприхождаване и изписване на процесните вещи, договори, платежни документи, приемо-предавателни протоколи, транспортни документи, даказателства за разплащане по банков път.

Извършена е служебна проверка в информационната база данни на НАП  и е констатирано, че „Т.И." ЕООД е декларирало в дневника за продажби изследваната фактура с получател „***" ЕООД.

Дружеството е дерегистрирано на 30.06.2016 г., по инициатива на данъчен орган, поради установени обстоятелства по чл.176 от ЗДДС.

При проверка в ПП „Осигуряване по Булстат" е установено от ревизиращите, че за м.09.2015 г. в дружеството не е имало лица, назначени на трудови договори, не са подавани уведомления по чл. 62 от КТ, не са подавани декларации обр.1 и обр.6 и не са плащани здравноосигурителни вноски. Дружеството не е подавало справки за изплатени суми по чл.73 от ЗДДФЛ. За 2015 г. не е подадена данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО. Формиран е извод, че „Т.И." ЕООД не е извършвало стопанска дейност през този период.

Във връзка с процесните доставки от ревизираното дружество са представени фактури, договор за посредничество от 17.07.2015 г., дневник за покупките и за продажбите за м.09.2015 г., хронология на счетоводните записвания във връзка с фактурираните доставки.

Представена е фактура № 7 от 23.09.2015 г. с данъчна основа 25 200,00 лв. и ДДС 5 040,00 лв., с която „***" ЕООД префактурира на „О.Е." ЕООД по договор за покупко-продажба от 01.09.2015 г. следните стоки /родово определени вещи, изброени и описани в договора от 17.07.2015 г./: 3 броя менгеме; защитна маска; 2 комплекта гидория; трансформатор; бояджийски пистолет; 3 броя ъглошлайф и 1 брой виброшлайф; пистолет за горещ въздух; 6 броя бормашини и мотокар Sambron с подсилен двигател, ведно с принадлежности.

Според ревизиращите от представените документи не се изяснява дали стоките /вещите/, описани в договора и предмет на посреднически действия, са заприхождавани и изписвани като активи в счетоводството на „***" ЕООД. Не са представени транспортни, складови и други документи, удостоверяващи наличието и реалното съществуване на описаните вещи и движението им от продавача „Т.И." ЕООД към клиента „О.Е." ЕООД, чрез посредника „***" ЕООД.

В хода на ревизията приходните органи са изпратили ИПДПОТЛ до клиента „О.Е." ЕООД, с което са изискани документи, данни и обяснения във връзка с фактурираните доставки по ф. № 7 от 23.09.2015 г. от „***" ЕООД. В отговор дружеството представя счетоводни, търговски и платежни документи във връзка с фактура № 8/25.09.2015 г.,. издадена от ревизираното лице и свързана с финансиране и посредничество за придобиване на недвижим имот. Посредническа услуга във връзка с продажбата на родово определени вещи по фактура № 7 от 23.09.2015 г. не е коментирана в обяснението на клиента „О.Е." ЕООД.

След анализ на събраните документи приходните органи приемат, че представените в хода на ревизията документи не могат да докажат извършването на доставки на родово определени вещи /стоки и услуги по смисъла на ЗДДС/, поради което на ревизираното дружество е отказан данъчен кредит в размер на 4 840,00 лв. по фактура № 127 от 18.09.2015 г., издадена от „Т.И." ЕООД.

Според приходните органи „***" ЕООД е начислило неправомерно данък, без да е извършило облагаеми доставки на стоки/услуги по фактура № 7 от 23.09.2015 г., издадена от него към „О.Е." ЕООД, но на основание чл. 85 от ЗДДС данъкът е дължим.

Относно отказан данъчен кредит в размер на 6 384,00 лв. за м. 11.2015 г,. по 3 броя фактури, с предмет на доставките „по договор" и вписано плащане „в брой», издадени от доставчика  по „М.Ш." ЕООД.

Договорът е с предмет финансиране и посредничество за придобиване на недвижим имот и участие в бизнес проект.

         В хода на ревизията е установено, че между „М.Ш." ЕООД и ревизираното дружество от една страна и „М." ЕООД и „Б." ЕООД като втора страна, е сключен договор за съвместна дейност с дата 06.11.2015г., съгласно който страните изразяват желание да обединят усилията и възможностите си за сътрудничество и съвместна дейност в рамките на своята компетентност, технически потенциал и възможности. Договорът за съвместна дейност от 06.11.2015г. между М.Ш.” ЕООД (Първа страна) при посредничеството на „***” ЕООД и дружествата М.” ЕООД и „Б.” ЕООД (Втора страна) е със следния предмет: „Страните изявяват своето желание да обединят усилията и възможностите си за сътрудничество и съвместна дейност в рамките на своята компетентност, технически потенциал и възможности. Първата страна се задължава от свое име и със средства поделени с Втората страна да закупи недвижим имот с площ 506 кв.м. за изграждане на строителен обект „Жилищна сграда със смесенообслужване”. С цел закупуване на недвижимия имот Втората страна се задължава да плати сумата 80 000 лв. при следната схема на заплащане: - първа сума от 40 000 лв., платими в срок до 31.12.2015г. и втора сума от 40 000 лв., платима до 31.05.2016г. (л. 179-180-гръб по делото).

Приходните органи са извършили насрещна проверка на доставчика „М.Ш." ЕООД, обективирана в протокол П-222219116032500-141-001/25.03.2016 г., при която изготвеното ИПДПОЗЛ е връчено по електронен път, тъй като при извършени посещения на адреса за кореспонденция, деклариран от дружеството, не е открит негов представител. На 14.03.2016 г. са постъпили документи от дружеството. изпратени чрез Еконт. Представени са копия на трите фактури с получател „***" ЕООД, хронологичен регистър на сметки 411, 703 и 4532. От дружеството не са представени други документи.

Извършена е служебна проверка в информационната база данни на НАП и е констатирано, че „М.Ш." ЕООД е декларирало в дневника за продажби посочените фактури с получател „***" ЕООД. Поради установени обстоятелства по чл. 176 от ЗДДС дружеството е дерегистрирано на 03.02.2016г., по инициатива на данъчен орган. За периода 01.11.2015 г. - 30.11.2015 г. „М.Ш." ЕООД има три лица, назначени на трудов договор. За 2015 г. не е подало данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. Направен е извод, че дружеството не е извършвало стопанска дейност.

Във връзка с процесните доставки от ревизираното дружество са представени фактури, договор за посредничество от 12.05.2015 г., дневник за покупките и за продажбите за м.11.2015 г., хронология на счетоводните записвания във връзка с фактурираните доставки. Представени са фактури № 15 от 12.11.2015 г., № 16 от 13.11.2015 г. и № 17 от 22.11.2015 г., съгласно които „***" ЕООД префактурира на „М." ЕООД и „Б." ЕООД доставки, свързани с финансиране и посредничество за придобиване на недвижим имот и участие в бизнес проект.

В хода на ревизията приходните органи са изпратили ИПДПОТЛ до клиентите „М." ЕООД и „Б." ЕООД, с които са изискали документи, данни и обяснения във връзка с фактурираните доставки на услуги от „***" ЕООД.

В отговор само „М." ЕООД представя договор за съвместна дейност, хронология на счетоводни записвания, писмени обяснения във връзка с фактура № 16 от 13.11.2015г., свързана с финансиране и посредничество за придобиване на недвижим имот, която сделка не е завършена към датата на дадените обяснения, тъй като крайното изпълнение е отложено напред във времето.

От „Б." ЕООД не са представени документи и обяснения относно фактури № 15 от 12.11.2015 г. и № 17 от 22.11.2015 г., издадени  от „***" ЕООД.

В хода на ревизионното производство са изпратени искания до собствениците на недвижимия имот: ИПДПОТЛ Р-1600211600515-041-007/25.04,2016 г.,  с изх.№ 94-00-3366/25.04.2016 г. до В.Б.Г.; ИПДПОТЛ Р-1600211600515-041-006/25.04.2016 г., с изх.№ 94-00-3368/25.04.2016 г. до Д. Я.И..

                Изискани са документи и информация за водени преговори за продажба на поземлен имот с идентификатор 56784.520.262, площ по документи 506 кв.м., находящ се в ***, както и с кои физически или юридически лица са водени преговори за продажба на имота и др. До приключване на ревизията собствениците на имота не са представили документи, данни и обяснения.

                Според данните в Имотния регистър на Агенцията по вписванията няма промяна в собствеността на имота, което означава, че имотът не е продаден и продължава да е собственост на В.Б.Г.и Д. Я.И..

                Ревизиращият орган е анализирал събраните доказателства и е приел, че в случая не се доказва извършване на посреднически услуги от страна на ревизираното лице, също така не са реализирани покупко -продажба на имот и участие в бизнес проект, поради което на „***" ЕООД е отказан данъчен кредит в размер на 6 384,00 лв. по трите фактури, издадени от «М.» ЕООД.

               Според ревизиращите «***» ЕООД е начислило неправомерно данък без да е извършило облагаеми доставки на услуги по фактури № 15 от 12.11.2015 г., № 16 от 13.11.2015 г. и № 17 от 22.11.2015 г., издадени от него към клиентите «М.» ЕООД и «Б.» ЕООД, но на основание чл. 85 от ЗДДС данъкът е дължим.

      В хода на съдебното производство са приети писмени доказателсва, представени от жалбоподателя: справки-декларации, Уведомления по ЗДДС за процесния период м. 05.2015г.-м.11.2015г.; за „О.Е.” ООД са представени хронологичен опис-частичен на сметка 498 –„други дебитори-подсметка „***” ЕООД за периода 01.09.2015г.-31.01.2016г. /непроцесен период/; Счетоводен регистър на сметка 207 „Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи” към м. 04.2016г /непроцесен период/.

      В хода на съдебното производство е изслушана и приета ССчЕ, ведно с приложения към същата,изпълнена от вещото лице Н.Г., която Съдът кредитира като обективно и безпристрастно изготвена и в съответствие с доказателствата по делото.

      Вещото лице посочва, че не е извършило проверка на място на счетоводството на жалбоподателя и на доставчиците, поради ненамирането им на декларирания адрес, поради което не формира извод за редовност на счетоводните записи през процесния период, още повече, че в хода на ревизията не са представени СД и протоколи-уведомления по ЗДДС за процесния период, които са необходими при анализа за редовността на счетоводствата на доставчиците.

      Относно жалбоподателя вещото лице посочва, че по време на извършената проверка са представени 7-броя СД и 7-броя Уведомления по ЗДДС за процесния период м.05.2015г.-м.11.2015г., същите са анализирани като са сравнени с приходите по приложените по делото 7-броя Оборотна ведомост за м.05.2015г.-м.11.2015г. вкл.(л. 141-154). Установено е равенство между тях, което означава, че няма необложени приходи.

    При проверката експертът установява, че жалбоподателят е получавал стоки (материални активи) по процесните фактури, които е осчетоводявал като външни услуги. Следователно счетоводното третиране на стопанските операции не отразява вярно тяхната икономическа същност. Поради тези констатации експертът не потвърждава редовност на воденото счетоводство за конкретните процесни операции.

    При жалбоподателя по делото са приложени следните документи и счетоводни регистри за разплащанията по процесните 7-броя процесни фактури, а именно: Хронологичен опис-частичен на сметка 501 „Каса в лева” в кореспонденция със сметка 401 „Доставчици” за периода 01.05.2015г.-30.11.2015г., от където е видно разплащанията по ДФ № 665/24.06.2015г.; ДФ № 538/16.11.2015г.; ДФ № 542/18.11.2015г. и ДФ № 550/24.11.2015г. в деня на фактурите (л. 88-94); Хронологичен опис-частичен на сметка 401 „Доставчици” в кореспонденция със сметка 4531 „ДДС на покупките”, сметка 602 „Разходи за външни услуги” и сметка 503 „Разплащателва сметка” за периода 01.05.2015г.-30.11.2015г., от където е видно осчетоводяването им като разходите за външна услуга, начисляването на ДДС на покупките и разплащанията по банков път по ДФ № 16/15.09.2015г. и ДФ № 20/23.09.2015г. (лист 108; лист 109; лист 230-231); Хронологичен опис-частичен на сметка 401 „Доставчици-аналитична партидаТ.И.” ЕООД в кореспонденция със сметка 4531 „ДДС на покупките”, сметка 602 „Разходи за външни услуги” и сметка 503 „Разплащателна сметка” за периода 01.05.2015г.-30.11.2015г., от където е видно осчетоводяването им като разходите за външна услуга-но сделката е за стоки, ДДС на покупките и разплащането по банков път на по ДФ № 127/18.09.2015г.(л. 185).

      Относно въпроса дали стоките, описани в договора от 24.06.2015г. са заприхождавани и изписани като активи в счетоводството на жалбоподателя „***” ЕООД.

      Експертът посочва, че по делото е приложен Договор за посредническа услуга от 24.06.2015г. между С.-2008” ЕООД (Възложител) и „***” ЕООД (Посредник) с предмет „Възложителят възлага, а Посредникът приема да извършва посредничество при сключване на сделка за продажба на следните вещи собственост на Възложителя, а именно: дизелов генератор марка KIPOR KDE12EA с мощност 8,5 кVa/8,5 kW, трансформатор 125А, 2-броя кранове висящи едногредови с ел.телфери, 1-брой бормашина колонна с инв.№5499, 1-брой фреза универсална с инв.№ 1872 и 2-броя револверни стругове модел ДТК 32/40 с електрически табла. Възложителят заплаща на Посредника възнаграждение в размер на 840 лв. като продажната цена на описаните по този договар вещи да бъде 12 840 лв. Възнаграждението на Посредника се изплаща по следния начин: общата сума за покупната цена от страна на третото лице ще се заплати чрез Посредника, който също ще бъде страна по този договор, като Посредника приспада възнаграждението си от 840 лв. (лист 195-197).

        По делото е приложен Хронологичен опис-частичен на сметка 401 „Доставчици” в кореспонденция със сметка 4531 „ДДС на покупките”,  сметка 602 „Разходи за външни услуги” и сметка 501 „Каса в лева” за периода 01.05.2015г.-30.11.2015г., от където е видно, че процесните стоки в счетоводството на жалбоподателя „***” ЕООД са осчетоводени като разходи за външна услуга, начислен е ДДС на покупките по процесната ДФ № 665/24.06.2015г.; (л. 106; л. 113; л. 114). Това означава, че процесните стоки не са заприхождавани и изписани като активи в счетоводството на жалбоподателя „***” ЕООД.

      Вещото лице уточнява, че процесните стоки по процесната ДФ № 665/24.06.2015г., издадена от доставчика С.-2008” ЕООД, са префактурирани от жалбоподателя „***” ЕООД на клиент „М.Е.П.” ЕООД като е издадена ДФ № 4/30.06.2015г.(отразено в Приложение № 4, неизменна част от ССчЕ), съгласно Договор за покупко-продажба от 30.06.2015г. между С.-2008” ЕООД (Продавач) и „***” ЕООД (Посредник) и „М.Е.П.” ЕООД (Купувач) с предмет: Продавачът прехвърля на Купувача правото си на собственост върху следните свои собствени вещи, а именно: дизелов генератор марка KIPOR KDE12EA с мощност 8,5 кVa/8,5 kW, трансформатор 125А, 2-броя кранове висящи едногредови с ел.телфери, 1-брой бормашина колонна с инв.№ 5499, 1-брой фреза универсална с инв.№ 1872 и 2-броя револверни стругове модел ДТК 32/40 с електрически табла. Договорът има силата на Приемо-предавателен протокол. Купувачът следва да заплати обща цена за придобиване на вещите от 13 680 лв. Купувачът се задължава в срок до 60-дни от датата на договора да заплати изцяло определената цена (л. 198-199).

       Префактурирането на процесните стоки е осчетоводено при жалбоподателя „***” ЕООД, съгласно приложения по делото Хронологичен опис-частичен на сметка 703 „Приходи от продажба на услуги” за периода 01.05.2015г.-30.11.2015г., от където е видно, че те са осчетоводени като приходи от услуги, а не като приходи от стоки, а именно: от  процесна ДФ № 665/24.06.2015г. на ДФ № 4/30.06.2015г. с ДО 11 400 лв. на клиент „М.Е.П.” ЕООД (л. 115).

        Освен това в счетоводството на доставчика С.-2008” ЕООД продажбата на процесните стоки по процесна ДФ № 665/24.06.2015г. е осчетоводена, съгласно приложения по делото Хронологичен регистър на сметка 411 „Клиенти-аналитична партида „***” ЕООД в кореспонденция със сметка 703 „Приходи от продажба на услуги” и сметка 4532 „ДДС на продажбите” за 2015г., от където е видно осчетоводяването им като приходи от продажба на услуги, но става въпрос за стоки  и начисления ДДС на продажбите по Процесна ДФ № 665/24.06.2015г.  (л. 294).

         Относно счетоводните записвания при жалбоподателя за паричните потоци по процесните 2-броя ДФ № 16/15.09.2015г. и ДФ № 20/23.09.2015г., издадени от доставчика М.” ЕООД:

         Вещото лице посочва, че по делото е приложен Договор за посредничество от 12.05.2015г. между М.” ЕООД (възложител) и „***” ЕООД (посредник) с предмет „Възложителят възлага, а Посредникът приема да извършва посредничество на сделка за финансиране на договор за съвместна дейност с цел покупка на недвижим имот и съвместно участие по европейска програма „Бизнес Инкубатор”. Посредникът следва да извърши посредничество между Възложителя и трети физически или юридически лица, за сключване помежду им на договор за съвместна дейност за покупка на недвижим имот и участие в европейска програма „Бизнес Инкубатор”. Възложителят заплаща на Посредника възнаграждение в размер на 2 400 лв. Възнаграждението на Посредника се формира и изплаща по следния начин: общата сума за финансиране от страна на третото лице ще заплати чрез банковата сметка на Посредника, който също ще бъде страна по този договор и след получаване на тази сума по банковата сметка на Посредника  той незабавно по банков път плаща на Възложителя тази сума, като приспада възнаграждението си от 2 400 лв. (лист 186-188).

       По делото са приложени Хронологичен опис-частичен на сметка 401 „Доставчици” в кореспонденция със сметка 4531 „ДДС на покупките”,  сметка 602 „Разходи за външни услуги” и сметка 503 „Разплащателна сметка” за периода 01.05.2015г.-30.11.2015г., от където е видно осчетоводяването им като разходи за външна услуга, начисляването на ДДС на покупките и разплащанията по банков път по ДФ № 16/15.09.2015г. и ДФ № 20/23.09.2015г. (л. 108; л. 109) и 2-броя Хронологичен опис-частичен на сметка 401 „Доставчици-аналитична партидаМ.” ЕООД в кореспонденция със сметка 4531 „ДДС на покупките”, сметка 602 „Разходи за външни услуги” и сметка 503 „Разплащателна сметка” за периода 01.05.2015г.-30.11.2015г., от където е видно осчетоводяването им като разходи за външна услуга, ДДС на покупките и разплащането по банков път на по ДФ № 16/15.09.2015г. и ДФ № 20/23.09.2015г. (л. 230-231).

     Процесните услуги по 2-те процесни ДФ № 16/15.09.2015г. и ДФ № 20/23.09.2015г., издадена от доставчика М.” ЕООД, са префактурирани от жалбоподателя „***” ЕООД на клиент О.Е.” ЕООД като е издадена ДФ № 8/25.09.2015г.( отразено в Приложение № 4), съгласно Договор за съвместна дейност от 01.09.2015г. между М.” ЕООД („Първа страна) при посредничеството на „***” ЕООД и „О.Е.” ЕООД („Втора страна”) с предмет „Страните изявяват своето желание да обединят усилията и възможностите си за сътрудничество и съвместна дейност в рамките на своята компетентност, технически потенциал и възможности. Първата страна се задължава от свое име и със средства поделени с Втората страна да закупи недвижим имот с площ 756 кв.м. Първата страна да изработи професионално проект в съответствие с изискванията за участие в европейска програма „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” и да кандидатства от името на страните по този договор за одобряване и финансиране с предмет на участие „Бизнес сграда” в недвижимия имот.  С цел закупуване на недвижимия имот Втората страна се задължава да плати сумата 70 000 лв. както и сумата 1 400 лв. за разходи свързани с кандидатстване по програмата. Сумата от 71 400 лв. следва да бъде преведена по банковата сметка на „***” ЕООД (л. 183-184-гръб и л. 352-355), придружен с Анекс от 21.10.2015г.-Втората страна се задължава да внесе допълнителна сума от 36 400 лв., от които 35 000 лв. за покупка на имота и 1 400 лв. за наемане на консултант за изтотвяне на проектната документация за участие в европейска програма „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” (л. 356).

     Префактурирането на процесните услуги е осчетоводено при жалбоподателя „***” ЕООД, съгласно приложения по делото Хронологичен опис-частичен на сметка 703 „Приходи от продажба на услуги” за периода 01.05.2015г.-30.11.2015г., от където е видно префактурирането на услугите, а именно: -от  процесни ДФ № 16/15.09.2015г. с ДО 27 350 лв. и ДФ № 20/23.09.2015г. с ДО 30 150 лв. на ДФ № 8/25.09.2015г. с ДО 59 500 лв. на клиента „О.Е.” ЕООД (л. 116). Това се потвърждава и от приложения по делото Хронологичен опис-частичен на сметка 411 „Клиенти-аналитична партида „О.Е.” ООД в кореспонденция със сметка 703 „Приходи от продажба на услуги”, сметка 4532 „ДДС на продажбите” и сметка 503 „Разплащателна сметка” за периода 01.05.2015г.-30.11.2015г., от където е видно осчетоводяването на приходи от услугата за недвижимия имот (който не е закупен), начисления ДДС на продажбите и платената от клиента по банков път стойност на Данъчна фактура за продажба № 8/25.09.2015г. с ДО 59 500 лв. на клиента „О.Е.” ЕООД – Жалбоподателят префактурира от  процесни ДФ № 16/15.09.2015г. с ДО 27 350 лв. и ДФ № 20/23.09.2015г. с ДО 30 150 лв. на ДФ № 8/25.09.2015г. с ДО 59 500 лв. на клиента „О.Е.” ЕООД (л. 228-229).

     При доставчика „М.” ЕООД няма съпътстващи документи към процесните фактури. Няма счетоводни записвания във връзка с покупко-продажба на недвижим имот и за участие в бизнес проект-по делото няма счетоводни доказателства. Такива не са намерени и при проверката осъществена от експерта.

      Относно счетоводните записвания при жалбоподателя „***” ЕООД във връзка с доставчика „Т.И.” ЕООД:

      Вещото лице посочва, че по делото е приложен Договор за посредническа услуга от 17.07.2015г. между Т.И.” ЕООД (Възложител) и „***” ЕООД (Посредник) с предмет „Възложителят възлага, а Посредникът приема да извършва действия по посредничество при сключване на сделка за продажба на следните вещи: 3-броя менгеме; 1-брой защитна маска; 2-комплекта гидория; трансформатор 125А; 1-брой бояджийски пистолет; 1-брой ъглошлайф GWS-6; 2-броя ъглошлайф GWS-7; 1-брой ъглошлайф GEХ-125; 1-брой пистолет за горещ въздух; 6-броя бормашини; мотокар „Sambron” модел 230М. Възложителят заплаща на Посредника възнаграждение в размер на 1 200 лв. като продажната цена на описаните по този договар вещи да бъде 30 240 лв. Възнаграждението на Посредника се формира и изплаща по следния начин: сумата определена като продажна цена на вещите следва да се заплати чрез банковата сметка на Посредника, който също ще бъде страна по този договора за покупко-продажба между Възложителя и бъдещия Купувач и след получаване на тази сума по банковата сметка на Посредника  той незабавно по банков път плаща на Възложителя тази сума, като приспада възнаграждението си от 1 200 лв. (л. 190-192).

     В счетоводството на жалбоподателя „***” ЕООД процесните вещи са осчетоводени съгласно приложения по делото Хронологичен опис-частичен на сметка 401 „Доставчици-аналитична партида Т.И.” ЕООД в кореспонденция със сметка 4531 „ДДС на покупките”, сметка 602 „Разходи за външни услуги” и сметка 503 „Разплащателна сметка” за периода 01.05.2015г.-30.11.2015г., от където е видно осчетоводяването им като разходи за външна услуга-но сделката е за стоки, ДДС на покупките и разплащането по банков път на по ДФ № 127/18.09.2015г.(л. 185). Това означава, че процесните стоки, описани в договора за посредничество, не са заприхождавани и изписвани като активи в счетоводството на жалбоподателя.

      Експертът пояснява, че процесните стоки по процесната ДФ № 127/18.09.2015г., издадена от доставчика Т.И.” ЕООД” ЕООД, са префактурирани от жалбоподателя „***” ЕООД на клиент О.Е.” ЕООД като е издадена ДФ № 7/23.09.2015г. (отразено в Приложение № 4), съгласно Договор за покупко-продажба от 01.09.2015г. между Т.И.” ЕООД (Продавач) и „***” ЕООД (Посредник) и „О.Е.” ООД (Купувач) с предмет: Продавачите прехвърлят на Купувача правото си на собственост върху следните свои собствени вещи, а именно: 3-броя менгеме; 1-брой защитна маска; 2-комплекта гидория; трансформатор 125А; 1-брой бояджийски пистолет; 1-брой ъглошлайф GWS-6; 2-броя ъглошлайф GWS-7; 1-брой ъглошлайф GEХ-125; 1-брой пистолет за горещ въздух; 6-броя бормашини; мотокар „Sambron” модел 230М. Договорът има силата на Приемо-предавателен протокол. Купувачът следва да заплати обща цена на придобиване на вещите от 30 240 лв. Покупната цена следва да бъде преведена по банкова сметка ***-посредник „***” ЕООД в тримесечен срок от датата на този договор (лист 193-194).

    Префактурирането на процесните стоки е осчетоводено при жалбоподателя „***” ЕООД, съгласно приложения по делото Хронологичен опис-частичен на сметка 703 „Приходи от продажба на услуги” за периода 01.05.2015г.-30.11.2015г., от където е видно, че те са осчетоводени като приходи от услуги, а не като приходи от стоки, а именно: от  процесна ДФ № 127/18.09.2015г. на ДФ № 7/23.09.2015г. с ДО 25 200 лв. на клиента О.Е.” ЕООД (л. 116).

     Относно счетоводните записвания при жалбоподателя за паричните потоци по процесните 3-броя ДФ № 538/16.11.2015г.; ДФ № 542/18.11.2015г. и ДФ № 550/24.11.2015г., издадени от доставчика М.Ш.” ЕООД:

      Експертът посочва, че по делото е приложен Договор за посредничество от 23.10.2015г. между М.Ш.” ЕООД (възложител) и „***” ЕООД (посредник) с предмет „Възложителят възлага, а Посредникът приема да извършва действия по посредничество при сключване на сделка за финансиране на договор за съвместна дейност с цел покупка на недвижим имот при условията на съвместно участие с трето лице, с цел осъществяване на посредничество между Възложителя и трето физическо или юридическо лице или няколко лица, за сключване помежду им на договор за съвместна дейност за покупка на недвижим имот в строителните граници на град Пловдив. Възложителят заплаща на Посредника възнаграждение в размер на 1 700 лв., което се изплаща по следния начин: общата сума за финансиране от страна на третото лице при участието му в договора за съвместна дейност с Възложителя, ще се заплати чрез Посредника, който също ще бъде страна по договора, като Посредника приспада възнаграждението си в размер 1700 лв. (лист 181-182-гръб).

       В счетоводството на жалбоподателя „***” ЕООД процесните услуги са осчетоводени, съгласно Хронологичен опис-частичен на сметка 401 „Доставчици” в кореспонденция със сметка 4531 „ДДС на покупките”,  сметка 602 „Разходи за външни услуги” и сметка 501 „Каса в лева” за периода 01.05.2015г.-30.11.2015г., от където е видно осчетоводяването им като разходи за външна услуга, начисляването на ДДС на покупките и разплащанията по касов път по ДФ № 538/16.11.2015г.; ДФ № 542/18.11.2015г. и ДФ № 550/24.11.2015г.(л. 106; л. 113; л. 114). Процесните 3-броя данъчни фактури са приложени по делото, а именно: ДФ № 538/16.11.2015г. (л.256); ДФ № 542/18.11.2015г. (л.257); ДФ № 550/24.11.2015г. (л. 258).

        Вещото лице уточнява, че процесните услуги по процесните ДФ № 538/16.11.2015г.; ДФ № 542/18.11.2015г. и ДФ № 550/24.11.2015г., издадени от доставчика М.Ш.” ЕООД, са префактурирани от жалбоподателя „***” ЕООД на клиенти „М.” ЕООД (издадена е ДФ № 16/13.11.2015г.) и на клиента „Б.” ЕООД (издадени са ДФ № 15.12.11.2015г. и ДФ № 17/22.11.2015г.)- (Приложение № 4 към ССчЕ), съгласно  Договор за съвместна дейност от 06.11.2015г. между М.Ш.” ЕООД („Първа страна) при посредничеството на „***” ЕООД и дружествата М.” ЕООД и „Б.” ЕООД („Втора страна”) с предмет: „Страните изявяват своето желание да обединят усилията и възможностите си за сътрудничество и съвместна дейност в рамките на своята компетентност, технически потенциал и възможности. Първата страна се задължава от свое име и със средства поделени с Втората страна да закупи недвижим имот с площ 506 кв.м. за изграждане на строителен обект „Жилищна сграда със смесенообслужване”. С цел закупуване на недвижимия имот Втората страна се задължава да плати сумата 80 000 лв. при следната схема на заплащане: -първа сума от 40 000 лв. платими в срок до 31.12.2015г. и втора сума от 40 000 лв. платима до 31.05.2016г. (л. 179-180-гръб).

       Префактурирането на процесните услуги е осчетоводено при жалбоподателя „***” ЕООД, съгласно приложения по делото Хронологичен опис-частичен на сметка 703 „Приходи от продажба на услуги” за периода 01.05.2015г.-30.11.2015г., от където е видно префактурирането на услугите, а именно: от  процесна ДФ № 538/16.11.2015г. с ДО 11 000 лв. на ДФ № 15/12.11.2015г. с ДО 11 500 лв. на клиента Б.” ЕООД (л. 116); от  процесна ДФ № 542/18.11.2015г. с ДО 11 650 лв. на ДФ № 16/13.11.2015г. с ДО 12 100 лв. на клиента „М.” ЕООД (л. 116); от  процесна ДФ № 550/24.11.2015г. с ДО 9 270 лв. на ДФ № 17/22.11.2015г. с ДО 9 750 лв. на клиента Б.” ЕООД (л. 116).

        Относно доставчикаС.-2008” ЕООД е изготвено  Приложение № 2 към ССчЕ.

        Вещото лице посочва, че по делото е приложен Хронологичен регистър на сметка 411 „Клиенти-аналитична партида „***” ЕООД в кореспонденция със сметка 703 „Приходи от продажба на услуги” и сметка 4532 „ДДС на продажбите” за 2015г., от където е видно осчетоводяването на приходи от продажба на услуги, но всъщност /видно от фактурата/ става въпрос за стоки  и начисленият ДДС на продажбите по процесната ДФ № 665/24.06.2015г.  (л.294).

           Изрично се подчертава, че по делото няма документи, които да обяснят това противоречие, защо приходите от процесните стоки са осчетоводени при С.-2008” ЕООД като приходи от услуги. Няма документи по делото, от които да се направи извод дали процесните доставки са свързани с основния предмет на дейност на доставчика, дали доставчикът е включил размерът на ДДС при определяне на резултата за съответния данъчен периодв СД по чл. 125 от ЗДДС, включени ли са фактурите в ДП за съответния данъчен период.

         Към процесната фактура няма приложени съпътстващи документи.

        Относно доставчикаМ.” ЕООД:

        Процесните ДФ № 16/15.09.2015г. и ДФ № 20/23.09.2015г. са декларирани в Дневника за продажби (л. 264-266 и л. 73);

         Процесната ДФ № 16/15.09.2015г. с доставчик М.” ЕООД е с предмет „по Договор № 7/10.09.2015г. Фактура № 20/23.09.2015г. с доставчик М.” ЕООД, е с предмет „по Договор № 7/10.09.2015г

         Експертът изрично изяснява, че посоченият в двете процесни фактури Договор № 7/10.09.2015г. не е приложен по делото, като по делото има приложени множество договори, но ните един от тях не е посочен с  този номер.

         Няма документи по делото, от които да се направи извод дали процесните доставки са свързани с основния предмет на дейност на доставчика, дали доставчикът е включил размерът на ДДС при определяне на резултата за съответния данъчен период в СД по чл. 125 от ЗДДС.

        Към процесните фактури няма приложени съпътстващи документи. Експертът уточнява, че няма реализирана покупко-продажба на недвижим имот и за участие в бизнес проект.

        За счетоводните записвания при доставчика М.” ЕООД за процесните ДФ № 16/15.09.2015г. и ДФ № 20/23.09.2015г., издадени от доставчика М.” ЕООД, експертът посочва, че по делото няма приложени счетоводни регистри и документи, поради което не дава отговор на този въпрос.

         Относно доставчикаТ.И.” ЕООД:

         Процесната фактура № 127/18.09.2015г. е декларирана в Дневника за продажби за м.09.2015г. (л. 233-234 по делото);

         Процеснтаа фактура№ 127/18.09.2015г. с доставчик Т.И.” ЕООД е с предмет „По Договор № 12/07.09.2015г. е приложена на лист 175, лист 185 и лист 235-гръб). Вещото лице уточнява, че посоченият във фактурата Договор № 12/07.09.2015г. го няма приложен по делото. По делото има приложени множество договори, но нито един от тях не е с посочения номер.

          По делото е приложен Хронологичен регистър на сметка 411 „Клиенти-аналитична партида „***” ЕООД в кореспонденция със сметка 702 „Приходи от продажба на стоки” и сметка 4532 „ДДС на продажбите” за 2015г., от където е видно осчетоводяването на приходи от продажба на стоките  и начисления ДДС на продажбите по Процесна ДФ № 127/18.09.2015г. (л. 236). Други документи няма приложени по делото.

           Към процесната фактура няма приложени съпътстващи документи.

           За счетоводните записвания при доставчика „Т.И.” ЕООД вещото лице пояснява следното: По делото е приложен Хронологичен регистър на сметка 411 „Клиенти-аналитична партида „***” ЕООД в кореспонденция със сметка 702 „Приходи от продажба на стоки” и сметка 4532 „ДДС на продажбите” за 2015г., от където е видно осчетоводяването на приходи от продажбата на процесните стоки  и начисления ДДС на продажбите по Процесна ДФ № 127/18.09.2015г. (л. 236).

         Относно въпроса да се проследят счетоводните записи и счетоводни документи във връзка с движението на процесните стоки от продавача „Т.И.” ЕООД към клиента „О.Е.” ЕООД, чрез посредника „***” ЕООД.

         Експертът изясняв, че търговската верига от продавача „Т.И.” ЕООД към клиента „О.Е.” ЕООД, чрез посредника „***” ЕООД е следната:

         Процесната данъчна фактура № 127/18.09.2015г. (за вещите), приложена по делото (л. 175 и л. 235-гръб) е издадена от доставчика „Т.И.” ЕООД на жалбоподателя „***” ЕООД. От своя страна  жалбоподателят „***” ЕООД издава Данъчна фактура № 7/23.09.2015г. (за същите вещи-префактурира) на клиента „О.Е.” ООД.

         Осчетоводяването по търговската верига е следното:

         Доставчикът „Т.И.” ЕООД в своето счетоводство, осчетоводява процесната ДФ № 127/18.09.2015г. по сметка 702 „Приходи от продажба на стоки” и сметка 4532 „ДДС на продажбите”, съгласно приложения по делото Хронологичен регистър на сметка 411 „Клиенти-аналитична партида „***” ЕООД в кореспонденция със сметка 702 „Приходи от продажба на стоки” и сметка 4532 „ДДС на продажбите” за 2015г., от където е видно осчетоводяването на приходи от продажбата на процесните стоки и начисленит ДДС на продажбите по процесна ДФ № 127/18.09.2015г. (л. 236).

      Жалбоподателят „***” ЕООД в своето счетоводство, осчетоводява доставката на процесните вещи, съгласно Хронологичен опис-частичен на сметка 401 „Доставчици-аналитична партида Т.И.” ЕООД в кореспонденция със сметка 4531 „ДДС на покупките”, сметка 602 „Разходи за външни услуги” и сметка 503 „Разплащателна сметка” за периода 01.05.2015г.-30.11.2015г., от където е видно осчетоводяването им като разходи за външна услуга, но сделката е за стоки, ДДС на покупките и разплащането по банков път на по ДФ № 127/18.09.2015г.(л. 185). Това означава, че процесните стоки, описани в договора за посредничество, не са заприхождавани и изписвани като активи в счетоводството на жалбоподателя. От своя старана жалбоподателят „***” ЕООД ги префактурира на клиент О.Е.” ЕООД, като е издадена ДФ № 7/23.09.2015г. ( Приложение № 4), което е осчетоводено при жалбоподателя „***” ЕООД, съгласно приложения по делото Хронологичен опис-частичен на сметка 703 „Приходи от продажба на услуги” за периода 01.05.2015г.-30.11.2015г., от където е видно, че те са осчетоводени като приходи от услуги, а не като приходи от стоки, а именно: от  процесна ДФ № 127/18.09.2015г. на ДФ № 7/23.09.2015г. с ДО 25 200 лв. на клиента О.Е.” ЕООД (л.116).

      Клиентът „О.Е.” ООД е осчетоводил издадената (префактурирана) от жалбоподателя „***” ЕООД Данъчна фактура № 7/23.09.2015г. (за вещите), съгласно Счетоводен регистър „Хронологичен опис-частичен” за периода 01.09.2015г.-31.01.2016г. на сметка 401 „Доставчици-аналитична партида „***” ЕООД в кореспонденция със сметка 498 „Други дебитори”, сметка 4531 „ДДС на покупките” и сметка 503 „Разплащателна сметка, от където е видно осчетоводяването на вещите (3-броя менгеме; 1-брой защитна маска; 2-комплекта гидория; трансформатор 125А; 1-брой бояджийски пистолет; 1-брой ъглошлайф GWS-6; 2-броя ъглошлайф GWS-7; 1-брой ъглошлайф GEХ-125; 1-брой пистолет за горещ въздух; 6-броя бормашини; мотокар „Sambron” модел 230М) по сметката на други дебитори, начисляването на ДДС на покупките и плащането по банков път на ДФ № 7/23.09.2015г. (л. 343). В деня на придобиването вещите са били осчетоводени по сметка 498 „Други дебитори”, а не по материална сметка. Четири месеца по-късно, в следващата отчетна година на 31.01.2016г. (непроцесен период) трансформаторът 125А (за 2500 лв.) и мотокарът (за 20 365 лв.) са заприходени по сметка 207 „Разходи за придобиване на ДМА”, а останалите вещи са отнесени по сметка 601 „Разходи за материали”, съгласно неприложения по делото (проверен по време на проверката) Хронологичен опис-частичен на сметка 498 „Други дебитори-под сметка „***” ЕООД за периода 01.09.2015г.-31.01.2016г.(непроцесен месец). На още по-късен етап (още три месеца по-късно) към м.04.2016г.(непроцесен период) трансформаторът 125А (за 2500 лв.) е осчетоводен по сметка 204 „Машини” и мотокарът (за 20 365 лв.) е осчетоводен по сметка 205 „Транспортни средства”, съгласно неприложения по делото (проверен по време на проверката) Счетоводен регистър на сметка 207 „Разходи за придобиване на ДМА”  към м.04.2016г.(непроцесен период).

     Относно доставчикаМ.Ш.” ЕООД:

      Вещото лице посочва констатациите на приходните органи, а именно, че  при проверка в информационната база на НАП е констатирано, че М.Ш.” ЕООД е декларирало в Дневника за продажби процесните 3-броя данъчни фактури (лист 32-гръб): ДФ № 538/16.11.2015г. (л. 256); ДФ № 542/18.11.2015г. (л. 257); ДФ № 550/24.11.2015г. (л.258).

      По делото е приложен Хронологичен регистър на сметка 411 „Клиенти-аналитична партида „***” ЕООД в кореспонденция със сметка 703 „Приходи от продажба на услуги” и сметка 4532 „ДДС на продажбите” за 2015г., от където е видно осчетоводяването им като приходи от продажба на услуги и начисленият ДДС на продажбите по ДФ № 538/16.11.2015г.; ДФ № 542/18.11.2015г. и ДФ № 550/24.11.2015г. (л.255).

      Към процесните фактури няма приложени съпътстващи документи, освен договорите.

       За счетоводните записвания при доставчика М.Ш.” ЕООД за паричните потоци по процесните 3-броя ДФ № 538/16.11.2015г.; ДФ № 542/18.11.2015г. и ДФ № 550/24.11.2015г.:

       По делото е приложен Хронологичен регистър на сметка 411 „Клиенти-аналитична партида „***” ЕООД в кореспонденция със сметка 703 „Приходи от продажба на услуги” и сметка 4532 „ДДС на продажбите” за 2015г., от където е видно осчетоводяването им като приходи от продажба на услуги и начисления ДДС на продажбите по ДФ № 538/16.11.2015г.; ДФ № 542/18.11.2015г. и ДФ № 550/24.11.2015г. (л. 255) и Хронологичен регистър на сметка 411 „Клиенти-аналитична партида „***” ЕООД в кореспонденция със сметка 501 Каса”, от където е видно разплащането по касов път на посочените фактури. (л. 254).

                С оглед установеното от фактическа страна Съдът формира следните правни изводи:

                Съдът съобрази приложимите за случая правни норми. Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал.2 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем. Данъкът е изискуем, съгласно чл.25 от ЗДДС, към момента на възникване на данъчното събитие, и съответно като последица от изискуемостта, данъкът следва да се начисли. При доставка на стоки данъчното събитие настъпва към момента на прехвърляне  на правото собственост, респективно правото на разпореждане с вещта като собственик по дефиницията на чл.14, т.1 от Директива 2006/112/ЕО/ (фактическото предаване на стоката), а при доставката на услуги - към момента на извършването им (чл.25, ал.2 ЗДДС). Съгласно ЗДДС и константната практика на Съда на Европейския съюз (СЕС) по тълкуването на чл.167, чл.168 и чл.178 от Директива 2006/112/ЕО/, възникването и надлежното упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит изисква установяване преди всичко на наличието на действително осъществени облагаеми доставкина стоки и услуги. От приетото по т. 33 от Решение от 6 декември 2012 г. на СЕС по дело С-285/11, следва, че по принцип правото на приспадане не би могло да бъде отказано, но само, ако се установи, че доставките на стоки /извършването на услуги/ са реално осъществени и впоследствие тези стоки са били използвани от получателя за целите на неговите облагаеми сделки.

               Съобразно направеното тълкуване на нормите на Директива 2006/112/ЕО/ от СЕС, преценката за наличие на условията за признаване на правото на данъчен кредит (реално ли са осъществени доставките /извършени услугите/ и използван ли е техният предмет в извършваната от лицето дейност), се осъществява от националната юрисдикция съобразно правилата за доказване по националното право и въз основа на съвкупна преценка на всички елементи и фактически обстоятелства по делото (арг. от т. 31 и т. 32 от Решение на СЕС по дело 285/11). Т.е. данъчнозадълженото лице, което се позовава на правото на приспадане следва да установи реалното осъществяване на доставките /реално извършените услуги/ и използването на техния предмет за целите на облагаемата си дейност, съгласно правилата за доказване по чл.154 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/, във вр. с § 2 ДР ДОПК. Следователно, за преценката, дали е осъществена реална доставка по конкретна данъчна фактура, е необходимо да се изследва, дали е налице предвиденият в чл.6, ал.1 и чл.9, ал.1 от ЗДДС правопораждащ юридически факт, а именно, прехвърляне правото на собственост върху стоката, респ. правото на разпореждане със стоката или извършването на услугата, при чието проявление възникват и предвидените правни последици, свързани с правото на приспадане на данъчен кредит.

                 Съгласно чл.6, ал.1 ЗДДС, доставка на стока по смисъла на този закон е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стоката, а съгласно чл.9, ал.1 от ЗДДС, доставка на услуга е всяко извършване на услуга, като услуга по смисъла на чл. 8 от закона е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обращение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство. Според чл.12, ал.1 ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, а данъчно събитие по чл.25, ал.1 ЗДДС представлява доставката на стоки или услуги, което възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена (чл.25, ал.2 ЗДДС).

                   От така цитираните законови разпоредби следва извода, че наличието на действително осъществена доставка е предвидено като изискване за възникване правото на данъчен кредит в разпоредбата на чл.68, ал.1, т.1 ЗДДС и изпълнението й следва да бъде проверено, за да бъде направена преценка дали ревизираният субект има право да приспадане данъчния кредит, който е декларирал в подадената справка-декларация.

                   Относно доставчика „С.-2008” ЕООД:

                   Отказан е данъчен кредит в размер на 2015г., с предмет на доставката – услуга по договор.

                    Съдът намира, че констатациите на приходния орган не се обориха в хода на съдебното производство, тъй като от събраните писмени доказателства и от приетата по делото и неоспорена от страните ССчЕ се установи, че процесната фактура не се обвързва със съпътстващи документи като примо-предавателни протоколи, складови разписки, транспортни документи, документи за произход на мошините и др. Не се ангажираха доказателства от жалбоподателя кои лица са извършили транспортът на процесните машини и с какви МПС, от кой точно обект са тръгнали стоките и в кой точно обект са доставени. Няма конкретни данни кои лица са предали, респективно получили стоките, кои лица са товарили и разтоварвали, също и от кой точно обект са натоварени, къде точно са се намирали машините. Няма издадени командировъчни на лицата, извършили транспортът, няма издадени пътни листове, стокови и складови разписки.

          Освен това няма обяснения от жалбоподателя, защо процесните стоки са осчетоводени като разходи за външна услуга, което се установи от Хронологичен опис-частичен на сметка 401 „Доставчици” в кореспонденция със сметка 4531 „ДДС на покупките”,  сметка 602 „Разходи за външни услуги” и сметка 501 „Каса в лева” за периода 01.05.2015г.-30.11.2015г. и от приетата по делото ССчЕ, което означава, че процесните стоки не са заприхождавани и изписани като активи в счетоводството на жалбоподателя.

      Стоките по процесната фактура са префактурирани от жалбоподателя „***” ЕООД на клиент „М.Е.П.” ЕООД като е издадена фактура № 4/30.06.2015г., съгласно Договор за покупко-продажба от 30.06.2015г. между С.-2008” ЕООД (Продавач) и „***” ЕООД (Посредник) и „М.Е.П.” ЕООД (Купувач) с предмет: Продавачът прехвърля на Купувача правото си на собственост върху следните свои собствени вещи, а именно: дизелов генератор марка KIPOR KDE12EA с мощност 8,5 кVa/8,5 kW, трансформатор 125А, 2-броя кранове висящи едногредови с ел.телфери, 1-брой бормашина колонна с инв.№ 5499, 1-брой фреза универсална с инв.№ 1872 и 2-броя револверни стругове модел ДТК 32/40 с електрически табла. Договорът има силата на Приемо-предавателен протокол. Купувачът следва да заплати обща цена за придобиване на вещите от 13 680 лв. Купувачът се задължава в срок до 60-дни от датата на договора да заплати изцяло определената цена.

       Но от приетата ССчЕ и от Хронологичен опис-частичен на сметка 703 „Приходи от продажба на услуги” за периода 01.05.2015г.-30.11.2015г се установи, че префактурирането на процесните стоки е осчетоводено при жалбоподателя „***” ЕООД като приходи от услуги, а не като приходи от стоки.

        Нещо повече и при доставчика С.-2008” ЕООД продажбата на стоките по процесната фактура № 665/24.06.2015г. е осчетоводена, съгласно приложения по делото Хронологичен регистър на сметка 411 „Клиенти-аналитична партида „***” ЕООД в кореспонденция със сметка 703 „Приходи от продажба на услуги” и сметка 4532 „ДДС на продажбите” за 2015г., като приходи от продажба на услуги.

       Налага се изводът, че въобще стоки по процесната фактура не са отразени в счетоводството на жалбоподателя и на доставчика и при липсата на доказателства за транспортиране на стоките и приемане-предаване на същите, чрез посредничеството на жалбоподателя, се стига до извода, че всъщност не е извършено реално престиране на процесните стоки,  а само са издадени фактури и документално са оформени стопанските операции, т.е. липсва реална доставка. При условие, че счетоводството на жалбоподателя и на доставчика, през процесния период, не е водено редовно и че доставчикът за 2015г. не е подал данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, което означава, че същият не е извършвал стопанска дейност, се налага изводът, че законосъобразно приходният орган приема, че липсват доказателства за извършването на доставки на стоки и услуга по смисъла на ЗДДС, поради което е отказан данъчен кредит по процесната фактура № 665/24.06.2015г.

        Относно доставчика М.” ЕООД: не е признат данъчен кредит в размер на 11500лв. По фактури с №16/15.09.2015г. и №20/23.09.2015г. с предмет на доставките: „по договор №7/10.09.2015г.

       От приетите по делото доказателства се установи, че Договор №7/10.09.2015г., който е сочен като предмет на доставките, не е представен от жалбоподателя нито в хода на ревизията, нито в хода на съдебното производство, ето защо предметът по процесните фактури остава неизяснен.

     Префактурирането на процесните услуги е осчетоводено при жалбоподателя „***” ЕООД, съгласно приетия по делото Хронологичен опис-частичен на сметка 703 „Приходи от продажба на услуги” за периода 01.05.2015г.-30.11.2015г.: от  процесните фактура № 16/15.09.2015г. с ДО 27 350 лв. и фактура № 20/23.09.2015г. с ДО 30 150 лв. на фактура № 8/25.09.2015г. с ДО 59 500 лв. на клиента „О.Е.” ЕООД. Счетоводното отразяване на префактурирането се установи и от приетия по делото Хронологичен опис-частичен на сметка 411 „Клиенти-аналитична партида „О.Е.” ООД в кореспонденция със сметка 703 „Приходи от продажба на услуги”, сметка 4532 „ДДС на продажбите” и сметка 503 „Разплащателна сметка” за периода 01.05.2015г.-30.11.2015г., от където е видно осчетоводяването на приходи от услугата за недвижимия имот (който обаче не е закупен, няма реализирана сделка), начисленият ДДС на продажбите и платената от клиента по банков път стойност на  фактура за продажба № 8/25.09.2015г. с ДО 59 500 лв. на клиента „О.Е.” ЕООД – жалбоподателят префактурира.

      Счетоводните записи обаче не се подкрепят от доказателства, че действително жалбоподателят е извършил посредническа услуга, тъй като не се ангажираха доказателства от жалбоподателя, че действително същият е извършил  посредническите услуги по намирането на подходящ недвижим имот и за съвместно участие по еврорейска програма „Бизнес Инкубатор”. Няма доказателства за стадиите по изпълнение на договора, не се ангажираха документи, от които да става ясно кои лица, на кои дати са направили оглед на имотите, какви оферти са анализирани, кои лица са водили преговорите за продажбата на недвижимите имоти, кои лица и с каква квалификация са изготвили професионално проект в съответствие с изискванията за участие в европейска програма „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” .

      Освен това  не се ангажираха доказателства как доставчикът  М.” ЕООД счетоводно е отразил процесните фактури, тъй като нито в хода на ревизията, нито в хода на съдебното производство се предтавиха счетоводни регистри и документи, отразяващи счетоводни записи. Не се доказа, че процесните доставки са свързани с основния предмет на дейност на доставчика, още повече, че за 2015г. „М.” ЕООД не е подало данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, поради което се стига до обоснования извод, че дружеството въобще не е извършвало стопанска дейност през процесния период.

               Следва да се съобрази и обстоятелството, че счетоводството на жалбоподателя не е водено редовно за процесните периоди, също така не се установи редовност на воденото счетоводство от страна на доставчика, което не позволява да се извърши съпоставка между счетоводните записи на жалбоподателя с тези на доставчика.

            С оглед на гореизложените съображения Съдът намира, че в случая са налице само документално оформени сделки, като същите не се доказват за реализирани от сочения за доставчик -М.” ЕООД.

            Този извод на съда се подкрепя и от установените несъответствия и от липсата на документи, коментирани подробно по-горе.

            Налага се изводът, че процесните фактури, издадени от -М.” ЕООД не отразяват реални доставки и че жалбоподателят не е извършил посреднически услуги, тъй като не е реализирана покупко-продажба на имот и участие в бизнес проект, тъй като няма изготвени документи за участие в еврорейска програма „Бизнес Инкубатор”.

             Разпоредбата на чл.68, ал.2 от ЗДДС обуславя възникването на субективното публично право на приспадане на данъчен кредит на данъчно задълженото лице от кумулативното осъществяване на елементите от регламенирания в ЗДДС сложен фактически състав. Същият, наред с притежаването на данъчния документ по чл. 71, т. 1 от ЗДДС, включва и установяването на реалното получаване на стоките или извършването на услугите по облагаемата доставка – арг. от чл.6, ал.1 и чл.9, ал.1 от ЗДДС. При липсата на нормативна уредба, която да изисква наличието на конкретен вид документи за доказване на относимите в тази връзка факти и обстоятелства, определящ, за преценката дали една доставка е действително осъществена, е съвкупният анализ на всички събрани по делото доказателства. Същите, в преобладаващата си част и в унисон със спецификата на търговската дейност, са частни документи, тъй като за изключително малко факти и обстоятелства, относими към данъчното облагане, могат да бъдат съставени официални документи по чл. 179 от ГПК. Поради това съдът анализира събраните писмени доказателства в тяхната взаимовръзка и стигна до изводите, коментирани по-горе.

                Относно доставчика „Т.И.” ЕООД: Отказан е данъчен кредит в размер на 4840лв. по фактура №127/18.09.2015г. с предмет на доставката-„по договор №12 от 07.09.2015г.

                    Съдът намира, че констатациите на приходния орган не се обориха в хода на съдебното производство, тъй като от събраните писмени доказателства и от приетата по делото и неоспорена от страните ССчЕ се установи, че процесната фактура не се обвързва със съпътстващи документи като примо-предавателни протоколи, складови разписки, транспортни документи, документи за произход на мошините и др. Не се ангажираха доказателства от жалбоподателя кои лица са извършили транспортът на процесните стокии с какви МПС, от кой точно обект са тръгнали стоките и в кой точно обект са доставени. Няма конкретни данни кои лица са предали, респективно получили стоките, кои лица са товарили и разтоварвали, също и от кой точно обект са натоварени, къде точно са се намирали стоките. Няма издадени командировъчни на лицата, извършили транспортът, няма издадени пътни листове, стокови и складови разписки.

                Не се ангажираха доказателства за притежаването на стоките от доставчика, въобще за физическото им съществуване, няма доказателства, че въобще са били заведени като активи в счетоводството на доставчика или в счетоводството на жалбоподателя.

      Посоченият в процесната фактурата Договор № 12/07.09.2015г. не е представен нито в хода на ревизията, нито в хода на съдебното производство и не е ясно какво точно е договорено между страните, за да бъде проверено от съда.

       Освен това няма обяснения от жалбоподателя, защо процесните стоки са осчетоводени като разходи за външна услуга, което се установи от Хронологичен опис-частичен на сметка 401 „Доставчици-аналитична партида Т.И.” ЕООД в кореспонденция със сметка 4531 „ДДС на покупките”, сметка 602 „Разходи за външни услуги” и сметка 503 „Разплащателна сметка” за периода 01.05.2015г.-30.11.2015г., от където е видно осчетоводяването им като разходи за външна услуга, а сделката е за стоки.

      От приетата по делото ССчЕ се установи, че процесните стоки, описани в договора за посредничество, не са заприхождавани и изписвани като активи в счетоводството на жалбоподателя.

       От своя старана жалбоподателят ги префактурира на клиент О.Е.” ЕООД, като е издава фактура № 7/23.09.2015г., което е осчетоводено при жалбоподателя „***” ЕООД, съгласно приетия по делото Хронологичен опис-частичен на сметка 703 „Приходи от продажба на услуги” за периода 01.05.2015г.-30.11.2015г., от където е видно, че те са осчетоводени като приходи от услуги, а не като приходи от стоки, а именно: от  процесната фактура № 127/18.09.2015г. на фактура № 7/23.09.2015г. с ДО 25 200 лв. на клиента О.Е.” ЕООД (л.116 по делото).

       От приетата по делото ССчЕ се установи, че клиентът „О.Е.” ООД е осчетоводил издадената (префактурирана) от жалбоподателя  фактура № 7/23.09.2015г., съгласно Счетоводен регистър „Хронологичен опис-частичен” за периода 01.09.2015г.-31.01.2016г. на сметка 401 „Доставчици-аналитична партида „***” ЕООД в кореспонденция със сметка 498 „Други дебитори”, сметка 4531 „ДДС на покупките” и сметка 503 „Разплащателна сметка, от където е видно осчетоводяването на вещите (3-броя менгеме; 1-брой защитна маска; 2-комплекта гидория; трансформатор 125А; 1-брой бояджийски пистолет; 1-брой ъглошлайф GWS-6; 2-броя ъглошлайф GWS-7; 1-брой ъглошлайф GEХ-125; 1-брой пистолет за горещ въздух; 6-броя бормашини; мотокар „Sambron” модел 230М) по сметката на други дебитори, начисляването на ДДС на покупките и плащането по банков път на фактура № 7/23.09.2015г. (л. 343).

       Установи се, че на датата, отразена във фактурата, вещите са били осчетоводени по сметка 498 „Други дебитори”, а не по материална сметка. Четири месеца по-късно, в следващата отчетна година на 31.01.2016г. (непроцесен период) трансформаторът 125А (за 2500 лв.) и мотокарът (за 20 365 лв.) са заприходени по сметка 207 „Разходи за придобиване на ДМА”, а останалите вещи са отнесени по сметка 601 „Разходи за материали”, съгласно приетия в хода на съдебното производство Хронологичен опис-частичен на сметка 498 „Други дебитори-подсметка „***” ЕООД за периода 01.09.2015г.-31.01.2016г.(непроцесен месец). На още по-късен етап (още три месеца по-късно) към м.04.2016г.(непроцесен период) трансформаторът 125А (за 2500 лв.) е осчетоводен по сметка 204 „Машини” и мотокарът (за 20 365 лв.) е осчетоводен по сметка 205 „Транспортни средства”, съгласно приетия едва в хода на съдебното производство Счетоводен регистър на сметка 207 „Разходи за придобиване на ДМА”  към м.04.2016г.(непроцесен период).

        Формира се изводът, че клиентът „О.Е.” ООД през различни периоди от време документално е отразил получаването на стоки, но липсват съпътстващи документи, за да се приеме за установено, че същият реално е получил процесните стоки.

        Налага се изводът, че въобще стоки по процесната фактура не са отразени в счетоводството на жалбоподателя и при липсата на доказателства за транспортиране на стоките и приемане-предаване на същите, чрез посредничеството на жалбоподателя, се стига до извода, че всъщност не е извършено реално престиране на процесните стоки, а само са издадени фактури и документално са оформени стопанските операции, т.е. липсва реална доставка. При условие, че счетоводството на жалбоподателя и на доставчика, през процесния период, не е водено редовно и че доставчикът за 2015г. не е подал данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, което означава, че същият не е извършвал стопанска дейност, се налага изводът, че законосъобразно приходният орган приема, че липсват доказателства за извършването на доставки на стоки и услуга по смисъла на ЗДДС, поради което е отказан данъчен кредит по процесната фактура№127/18.09.2015г.

                  Според легалното определение на чл. 6, ал.1 от ЗДДС, доставка по сми­съла на този закон е прехвърлянето на собственост върху стока или друго вещно право върху стока, респективно по смисъла на чл. 9 от ЗДДС. Доставка на услуга е всяко извършване на услуга, а според чл. 25 ал.1 от закона, данъчно съ­битие е доставката на стоки или услуги, извършена от данъчнозадължени по този закон ли­ца, вътреобщностното придобиване, както и вносът на стоки по чл.16. Разпоредбата на чл.25, ал.2 от ЗДДС установява, че данъчното събитие в общия слу­чай, възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прех­върлена или услугата е извършена. В случая липсват първични документи за движението на процесните стоки и за тяхното транспортиране, предаване, а законът изисква доказателства за реалност на доставката.  Действително жалбоподателят е начислил неправомелно данък без да е извършил облагаеми доставки по фактура №7/23.09.2015г, издадена от него към „О.Е.” ЕООД, но е изискуем по силата на чл.85 от ЗДДС. Съгласно тази разпоредба, данъкът е изискуем и от всяко лице, което посочи данъка във фактура и/или известие по чл. 112. В този смисъл, след като е издало фактура и е начислило ДДС, този данък е изискуем от «***» ЕООД и дружеството го дължи към бюджета, независимо от обстоятелството, че начисляването е необосновано.

            Относно доставчика „М.Ш.” ЕООД-непризнат данъчен кредит в размер на 6 384лв. по фактури с №№ 538/16.11.2015г., 542/18.11.2015г.,№ 550/24.11.2015г.  с предмет на доставката-„по договор”:

             Съдът намира, че съображенията на приходния орган са правилни и законосъобразни, тъй като отново има само счетоводни записи при жалбоподателя, при доставчика и при клиента „М.” ЕООД, но поради липсата на изводи в ССчЕ за редовност на воденото счетоводство на доставчика и на клиента „М.” ЕООД, същите не могат да се сравнят със счетоводните записи при жалбоподателя, освен това липсват отново съпътстващи  фактурите документи. Клиентът „Б.” ЕООД, при извършената насрещна проверка в хода на ревизионното производство, не е представил изисканите документи и писмени обяснения, такива не се ангажираха и в хода на съдебното производство.

             Тези изводи на съда се подкрепят от следните факти и обстоятелства:

             От приетата по делото ССчЕ се установи, че услугите по процесните фактури с №№ 538/16.11.2015г.; 542/18.11.2015г., 550/24.11.2015г., издадени от доставчика М.Ш.” ЕООД, са префактурирани от жалбоподателя „***” ЕООД на клиенти „М.” ЕООД (издадена е фактура № 16/13.11.2015г.) и на клиента „Б.” ЕООД (издадени са фактура № 15.12.11.2015г. и фактура № 17/22.11.2015г.), съгласно  Договор за съвместна дейност от 06.11.2015г. между М.Ш.” ЕООД („Първа страна) при посредничеството на „***” ЕООД и дружествата М.” ЕООД и „Б.” ЕООД („Втора страна”) с предмет: „Страните изявяват своето желание да обединят усилията и възможностите си за сътрудничество и съвместна дейност в рамките на своята компетентност, технически потенциал и възможности. Първата страна се задължава от свое име и със средства поделени с Втората страна да закупи недвижим имот с площ 506 кв.м. за изграждане на строителен обект „Жилищна сграда със смесено обслужване”. С цел закупуване на недвижимия имот Втората страна се задължава да плати сумата 80 000 лв. при следната схема на заплащане: първа сума от 40 000 лв. платими в срок до 31.12.2015г. и втора сума от 40 000 лв. платима до 31.05.2016г.

         Префактурирането на процесните услуги е осчетоводено при жалбоподателя „***” ЕООД, съгласно приложения по делото Хронологичен опис-частичен на сметка 703 „Приходи от продажба на услуги” за периода 01.05.2015г.-30.11.2015г., от където е видно префактурирането на услугите.

         При доставчика, от приетия по делото Хронологичен регистър на сметка 411 „Клиенти-аналитична партида „***” ЕООД в кореспонденция със сметка 703 „Приходи от продажба на услуги” и сметка 4532 „ДДС на продажбите” за 2015г. и от ССчЕ, се установи, че е извършено осчетоводяването им като приходи от продажба на услуги и е начислен ДДС на продажбите по фактури с №№538/16.11.2015г.; 542/18.11.2015г. и 550/24.11.2015г., а от Хронологичен регистър на сметка 411 „Клиенти-аналитична партида „***” ЕООД в кореспонденция със сметка 501 Каса” се установява разплащането по касов път на посочените фактури.

       Установи се обаче, че към процесните фактури не са представени съпътстващи документи, от които да се изясни кои лица са правили оглед на имота и кога, кои лица са водили преговорите за продажба на недвижими имот, находящ се в ***. Няма представени предварителни договори, протоколи за извършени посещения или други документи, от които да се заключи, че действително са водени преговори за закупуване на недвижим имот. Няма ангажирани доказателства какви действия конкретно са извършвани и от кои лица във връзка с участието в бизнес-проекта, какви материали са осигурени, с кого са извършени консултации /с какви специалисти/ във връзка с естеството на бизнес-проекта.

        В хода на ревизията „М." ЕООД представя договор за съвместна дейност, хронология на счетоводни записвания, писмени обяснения във връзка с фактура № 16 от 13.11.2015г., свързана с финансиране и посредничество за придобиване на недвижим имот, но  от събраните в хода на ревизионното производсво доказателства се установи, че няма промяна на собствеността на поземлен имот с идентификатор 56784.520.262, площ по документи 506 кв.м., находящ се в ***. Имотът продължава да е собственост на В.Б.Г.и Д. Я.И.. Няма доказателства с кои физически или юридически лица са водени преговори за продажба на имота. От Б." ЕООД не са представени документи и обяснения относно фактури № 15 от 12.11.2015 г. и № 17 от 22.11.2015 г., издадени  от „***" ЕООД.

               Налага се изводът, че в случая не се доказва извършване на посреднически услуги от страна на жалбоподателя, също така не са реализирани покупко - продажба на имот и участие в бизнес проект, поради което на „***" ЕООД  законосъобразно е отказан данъчен кредит в размер на 6 384,00 лв. по трите  процесни фактури, издадени от «М.» ЕООД.

                След като не е доказано реалното извършване на доставки по смисъла на чл.9, ал.1 от ЗДДС по издадените от М.Ш.” ЕООД фактури, то е логичен и изводът, че не би могло от страна на ревизираното лице да се прехвърли резултатът от тези доставки на друго лице, в случая - «М.» ЕООД и «Б.» ЕООД . Поради което от ревизионните органи правилно е прието, че «***» ЕООД е начислило неправомерно данък без да е извършило облагаеми доставки на услуги по фактури № 15 от 12.11.2015 г., № 16 от 13.11.2015 г. и № 17 от 22.11.2015 г., издадени от него към клиентите «М.» ЕООД и «Б.» ЕООД, но изискуем от  ревизираното лице по силата на чл.85 от ЗДДС. Съгласно тази разпоредба, данъкът е изискуем и от всяко лице, което посочи данъка във фактура и/или известие по чл. 112. В този смисъл, след като е издало фактури и е начислило ДДС, този данък е изискуем от «***» ЕООД и дружеството го дължи към бюджета, независимо от обстоятелството, че начисляването е необосновано.

                 Може да се обобщи, че оспореният Ревизионен акт е издаден от компетентен приходин орган, в необходимата форма, същият е мотивиран и законосъобразно не е признат данъчен кредит в общ размер от 24 864лв. и са определени прилежащи лихви в размер на 2 159.05лв.

                 На основание чл. 161 ал.1 от ДОПК, на Дирекция "ОДОП- гр. Пловдив при ЦУ на НАП, се дължат извършените разноски по осъществената юрисконсултска защита, които се установиха в размер на 1340.69лв. /хиляда триста и четиридесет лева. 69 стотинки/, на основание чл.8 ал.1, т.4 от Наредба № 1 от 9.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения /изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г./

                 Мотивиран от гореизложеното и на осн. чл.160, ал.1 от ДОПК, Съдът, ХV   състав

 

Р    Е    Ш    И    :

 

          ОТХВЪРЛЯ жалбата на “***” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя С.Б.С., против Ревизионен акт № Р-16002116000515-091-001 от 29.08.2016г., издаден от И.К.К.– началник сектор, възложил ревизията и от Р.Б.М. на длъжност главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията, при ТД на НАП-Пловдив, в частта, с която не е признат данъчен кредит в размер на 24 864.00 лв. с прилежащи лихви в размер на 2 159.05 лв.

         ОСЪЖДА “***” ЕООД,  с адрес по чл.8 от ДОПК: ***, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя С.Б.С. да заплати в полза на Дирекция “Обжалване и данъчноосигурителна практика” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 1340.69лв. /хиляда триста и четиридесет лева. 69 стотинки/.

                 Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

 

 

                               

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/