РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 2174

 

гр. Пловдив,  08 декември 2017 год.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. ПЛОВДИВ, І отд., Четиринадесети състав в закрито заседание на осми декември през двехиляди и седемнадесетата година  в състав:

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:   ВЕЛИЧКА Г.

                                                                       

разгледа докладваното от съдията административно дело302 по описа за 2017 год. и като обсъди:

Производство по чл.175 АПК и чл.248 от ГПК във връзка с § 2 от ДР на ДОПК.

Във ввръзка с молба от 01.11.2017 г. за поправка на очевидна фактическа глешка, съдът констатира, че в мотивите и в осъдителния диспозитив на решението погрешно е посочил като главници сумите на установени задължения за 2013 г. за ДОО от 698,81 лв. главница, за ЗОВ в размер от 414,66 лв. главница и за ДЗПО –УПФ в размер от 259,15 лв.Тези суми са посочени в решението на директора на Дирекция ОДОП- Пловдив като лихви по посочените задължения за 2013 г., които са били намалени  с него, след извършено изменение.

Следвало е да се посочат: ДОО за 2013 г. в размер на 1333,25 лв. главница, ЗО за 2013 г. в размер на 833,28 лв. главница и ДЗПО- УПФ  за 2013 г. на 520,80 лв. главница.

Поради това съдът намира, че е налице очевидна фактическа грешка при изписването на главниците за съответните задължения, които с това решение № 1672 от 13.10.2017 г. по адм.д.№ 302/ 2017 г. по описа на Адиминстративен съд - Пловдив от своя страна са били изменени.

Последното се явява допусната техническа грешка, която следва да бъде изправена по реда на чл.248 от ГПК.

Ето защо и поради мотивите, изложени по – горе Административен съд – гр. Пловдив,  І отд., ХІV състав:

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите и диспозитива на съдебно решение № № 1672 от 13.10.2017 г. по адм.д.№ 302/ 2017 г. по описа на Адиминстративен съд – Пловдив, като в мотивите се чете вместо:

„…против ревизионен акт № Р-16000915010082-091-001/26.09.2016 г., издаден от Н. Ж. К. на длъжност началник сектор, възложил ревизията и С. Д. Й. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив – ръководител на ревизията, частично потвърден с решение № 784/ 19.12.2016 г. на директора на Дирекция ОДОП – Пловдив при ЦУ на НАП – Пловдив, с което на лицето са установени задължения за ДОО за 2014 г. в размер на 3363,37 лв. и лихва от 537,14 лв., за ЗО за 2014 г. в размер на 1631,85 лв. и лихва от 414,66 лв., за ДЗПО –УПФ  за 2014 г.  размер на 1250,69 лв. и лихва от 196,29 лв., както и изменен в частта за данък върху доходите на физическите лица за 2013 г. на 911,22 лв. главница и 223,11 лв. лихва, за данък върху доходите на физическите лица за 2014 г. в размер на 6943,09 лв. главница и 994,47 лв. лихва; за ДОО за 2013 г. в размер на 698,81 лв. главница и 341,46 лв. лихва; за ЗО за 2013 г. в размер на 414,66 лв. главница и 211,74 лв. лихва; за ДЗПО- УПФ  за 2013 г. на 259,15 лв. главница и 132,33 лв. лихва.“,

се поправя на:

„…против ревизионен акт № Р-16000915010082-091-001/26.09.2016 г., издаден от Н. Ж. К. на длъжност началник сектор, възложил ревизията и С. Д. Й. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив – ръководител на ревизията, частично потвърден с решение № 784/ 19.12.2016 г. на директора на Дирекция ОДОП – Пловдив при ЦУ на НАП – Пловдив, с което на лицето са установени задължения за ДОО за 2014 г. в размер на 3363,37 лв. и лихва от 537,14 лв., за ЗО за 2014 г. в размер на 1631,85 лв. и лихва от 414,66 лв., за ДЗПО –УПФ  за 2014 г.  размер на 1250,69 лв. и лихва от 196,29 лв., както и изменен в частта за данък върху доходите на физическите лица за 2013 г. на 911,22 лв. главница и 223,11 лв. лихва, за данък върху доходите на физическите лица за 2014 г. в размер на 6943,09 лв. главница и 994,47 лв. лихва; за ДОО за 2013 г. в размер на 1333,25 лв. главница и 341,46 лв. лихва; за ЗО за 2013 г. в размер на 833,28 лв. главница и 211,74 лв. лихва; за ДЗПО- УПФ  за 2013 г. на 520,80 лв. главница и 132,33 лв. лихва.“

 

Диспозитивът да се чете вместо:

ИЗМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № Р-16000915010082-091-001/26.09.2016 г., издаден от Н. Ж. К. на длъжност началник сектор, възложил ревизията и С. Д. Й. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив – ръководител на ревизията, частично потвърден с решение № 784/ 19.12.2016 г. на директора на Дирекция ОДОП – Пловдив при ЦУ на НАП – Пловдив, В ЧАСТТА, в която на М. М.С., ЕГН ********** ***1 и адрес за призоваване: ***, са установени задължения за 2013 г. за ДОО от 698,81 лв. главница и 341,46 лв. лихва на  547,68 лв. и лихва от 167,74 лв., за ЗОВ в размер от 414,66 лв. главница и 211,74 лв. лихва, на 268,80 лв. и лихва от 82,36 лв., за ДЗПО –УПФ в размер от 259,15 лв. главница и 132,33 лв. лихва, на 168,00 лв. главница и 51,49 лв. лихва, както и за 2014 г. за данък по чл.48 от ЗДДФЛ в размер 6943,09 лв. главница на 6943 лв., както и ЗОВ от 414,66 лв. на 314,06лв. лихви.“,

се поправя на:

 ИЗМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № Р-16000915010082-091-001/26.09.2016 г., издаден от Н. Ж. К. на длъжност началник сектор, възложил ревизията и С. Д. Й. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив – ръководител на ревизията, частично потвърден с решение № 784/ 19.12.2016 г. на директора на Дирекция ОДОП – Пловдив при ЦУ на НАП – Пловдив, В ЧАСТТА, в която на М. М.С., ЕГН ********** ***1 и адрес за призоваване: ***, са установени задължения за 2013 г. за ДОО от 1333,25 лв. главница и 341,46 лв. лихва на 547,68 лв. и лихва от 167,74 лв., за ЗОВ в размер от 833,28 лв. главница и 211,74 лв. лихва, на 268,80 лв. и лихва от 82,36 лв., за ДЗПО –УПФ в размер от 520,80 лв. главница и 132,33 лв. лихва, на 168,00 лв. главница и 51,49 лв. лихва, както и за 2014 г. за данък по чл.48 от ЗДДФЛ в размер 6943,09 лв. главница на 6943 лв., както и ЗОВ от 414,66 лв. на 314,06лв. лихви.“,

НАСТОЯЩОТО съдебно решение да се счита неразделна част от съдебно решение № 1672 от 13.10.2017 г. по адм.д.№ 302/ 2017 г. по описа на Административен съд - Пловдив

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението с препис за страните.

 

 

 

                                  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :/п/