РЕШЕНИЕ

  1921

гр. П., 10.11.2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - П., Второ отделение, ХХVІІІ състав в закрито заседание на десети ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

                                                                                                    

като разгледа докладваното от председателя Административно дело № 391 по описа на съда за 2017 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по реда на чл. 175, ал. 1 от АПК.

Образувано е по молба вх. № 14841 от 31.08.2017г. от юр. П., процесуален представител на ответника, в която се иска поправка на допусната очевидна фактическа грешка в диспозитивната част на решението. Грешката се състои в неправилно посочване размера на прилежащите лихви за дължимите авансови вноски за ДОО и ЗО за 2008г. и 2009г. (отхвърлителна част на диспозитива) и неправилно посочване размера на вноската за ЗО за годишно изравняване за 2009г. и лихвите за дължимите вноски за годишно изравняване за ДОО и ЗО за 2008г. и 2009г. (отменителна част на диспозитива). В молбата се посочват точния размер на сумите, за които се твърди да е допусната очевидната неточност.

Жалбоподателят Е.А., редовно уведомен чрез пълномощника си адв. Б., не изразява становище по молбата.

Молбата за поправка на очевидна фактическа грешка е частично основателна.

При разглеждане на молбата следва да бъде съобразено следното:

    Производството по делото е образувано по жалба на Е.Н.А., ЕГН: ********** ***, против Ревизионен акт № Р-09-1400985-091-01 от 24.10.2014 г., издаден от З.В., началник сектор „Ревизии“ в ТД на НАП – гр. П. – възложител на ревизията, и С. С., главен инспектор по приходите в ТД на НАП -  гр. П., офис С., ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 19 от 13.01.2015г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно -осигурителна практика“ – гр. П. при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА НА установените задължения по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 789,98лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 452,92лв. и за 2009г. в размер на 1 738,08лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 799,98лв., както и задължителни осигурителни вноски (авансови и за годишно изравняване): ДОО за 2008г. в общ размер на 1 989,84лв., ведно с прилежащите лихви в общ размер на 1 994,02лв. и за 2009г. в общ размер на 3 012,76лв., ведно с прилежащите лихви в общ размер на 2 305,79лв., ДЗПО - УПФ за 2008 г. в общ размер на 555,60лв., ведно с прилежащите лихви в общ размер на 552,78лв. и за 2009г. в общ размер на 1 103,75лв., ведно с прилежащите лихви в общ размер на 841,43лв., ЗО за 2008г. в общ размер на 666,72лв., ведно с прилежащите лихви в общ размер на 401,98лв. и за 2009г. в общ размер на 1 890,81лв., ведно с прилежащите лихви в общ размер на 791,83лв.

В мотивната част на решението (л. 20) е посочен размер на вноските за ЗО за 2009г. – 1 641,21лв., което представлява само размерът на вноските за ЗО за годишно изравняване. Следва да бъде посочено, че предмет на обжалване са и декларираните, но невнесени авансови вноски за ЗО за 2009г. в размер на 249,60лв., като сборът от двете суми възлиза на 1 890,81лв.

В мотивната част на решението (л. 36 гръб - 37) е посочено, че обжалваният ревизионен акт е незаконосъобразен и следва да бъде отменен, В ЧАСТТА НА допълнително установени задължения за осигурителни вноски за ДОО (за годишно изравняване) за периода 2008г. и 2009г. в общ размер на 4 066.44 лева /1 399.44 лева + 2 666.96 лева/ и дължими лихви за просрочие в размер на 3 272.00лева, допълнително установени вноски за фонд ДЗПО - УПФ за периода 2008г. и 2009 г. в общ размер на 1 437.35 лева /411.60 лева + 1025.75 лева/ и лихви в размер на 1 138.74 лева и по отношение на допълнително установени годишните изравнителни вноски за НЗОК за 2008г. и 2009г. в общ размер на 2 135.13 лева /493.92 лева + 1 641.21 лева/ и лихви за просрочието им в размер на 1 038.57 лева. В частта на дължимите авансови вноски за ДОО за 2008г. в размер на 590.04 лева, дължима лихва в размер на 665.39 лева и за 2009г. в авансови вноски в размер на 345.80 лева и лихви за забава в размер на 353.32 лева, авансови вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване и вноски за универсален пенсионен фонд за 2008г. в размер на 144.00 лева и лихва за забава в размер на 163.70 лева, за 2009г. в дължим размер на 78.00лева и лихва за забава в размер на 91.77лева и невнесени вноски за здравно осигуряване за 2008г. в размер на 172.80 лева и лихва за забава в размер на 118.80 лева, за 2009г. в размер на 172.80лева и дължима лихва в размер на 36.44 лева ревизионният акт е правилен и законосъобразен.

В мотивната част на обжалвания ревизионен акт (л. 41 – 41 гръб от адм. дело № 482 от 2015г.) са посочени отделните суми на авансовите вноски и вноските за годишно изравняване за ДОО и ЗО за 2008г. и 2009г. и е посочен сбор на дължимите авансови вноски за съответната година и прилежащите лихви и допълнително определените вноски за годишно изравняване и прилежащите лихви. В колона 11 от таблица 1 на ревизионния акт ( тт. 27 – 31, л. 43 от адм. дело № 482 от 2015г.) са посочени дължими суми на прилежащите лихви в общ размер, но на л. 46 гръб – 47 гръб и л. 49 гръб – л. 50 гръб се намират справки за дължими лихви за авансови вноски и вноски за годишно изравняване за ДОО и ЗО, в които се съдържа информация за дължимите главници и периода на изчисление на дължимите лихви. В мотивната и диспозитивната част на съдебното решение са посочени неточно размерите на следните задължения: главница на авансови вноски за ДОО за 2008г. – 590,04лв. вместо 590,40лв., прилежаща лихва на главницата на авансовите вноски за ДОО за 2008г. – 665,39лв. вместо 671,13лв., прилежаща лихва по главницата на авансовата вноска за ДОО за 2009г. – 353,32лв. вместо 356,68лв., прилежаща лихва по главницата на вноската за годишно изравняване за ДОО за 2008г. – 1 319,53лв. вместо 1 322,89лв., прилежащата лихва по главницата на вноската за годишно изравняване за ДОО за 2009г. – 1 952,47лв. вместо 1 949,11лв., главница на авансови вноски за ЗО за 2009г. – 172,80лв. вместо 249,60лв., прилежаща лихва на главницата на авансовите вноски за ЗО за 2008г. – 117,12лв. вместо 118,80лв., прилежащата лихва на авансовите вноски за ЗО за 2009г. – 117,12лв. вместо 36,44лв. Не е налице твърдяната в молбата грешка в главницата на вноската за годишно изравняване за ЗО за 2009г., която е посочена в правилния размер – 1 641,21лв.      

Предвид изложеното, са налице допуснати очевидни фактически грешки в мотивната и диспозитивната част на решението, които следва да бъдат коригирани.

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

        Р Е Ш И :

ДОПУСКА поправка на допуснатати очевидни фактически грешки в Решение № 1489 от 21.08.2017г., постановено по адм. дело № 391 от 2017г. по описа на Административен съд - П., ХХVІІІ състав, както следва:

-на стр. 3 (л. 29 по делото) вместо числото 1 641,21лв. да се чете числото 1 890,81лв.;

-на стр. 19 и стр. 20 (л. 37 и л. 37 гръб по делото) вместо числото 540,04лв. се чете числото 590,40лв.;

-на стр. 19 и стр. 20 (л. 37 и л. 37 гръб по делото) вместо числото 665,39лв. се чете числото 671,13лв.;

-на стр. 19 и стр. 20 (л. 37 и л. 37 гръб по делото) вместо числото 353,32лв. се чете числото 356,68лв.;

-на стр. 20 (л. 37 гръб по делото) вместо числото 117,12лв. се чете числото 118,80лв.;

-на стр. 20 (л. 37 гръб по делото) след изписания текст „за 2009г. в размер на“ вместо числото 172,80лв. се чете числото 249,60лв.;

-на стр. 20 (л. 37 гръб по делото) след изписания текст „ за 2009г. в размер на“ вместо числото 117,12лв. се чете числото 36,44лв.;

-на стр. 20 (л. 37 гръб по делото) вместо числото 1 319,53лв. се чете числото 1 322,89лв.;

-на стр. 21 (л. 38 по делото) вместо числото 1 952,47лв. се чете числото 1 949,11лв.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република Б. в 14-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

СЪДИЯ: