РЕШЕНИЕ № 1670

гр. Пловдив, 13.10.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ІІ-ри състав, в открито заседание на деветнадесети септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЧО ДИЧЕВ

 

при секретар Стефка Костадинова като разгледа адм. дело № 407 по описа за 2017 година, и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.156 и сл. от ДОПК.

Първоначално е образувано по жалбата на К.Т.П., ЕГН **********,***, в качеството му на ЕТ “Р. – К.П.”, ЕИК по БУЛСТАТ ****, със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. „К.В.“ № 4,  против Ревизионен акт № 161305833 от 19.02.2014 г., поправен с РА за поправка № 1407179/ 28.02.2014 г., издадени от С.И.Ш., на длъжност началник сектор „Ревизии“ и К.Л.Л., на длъжност главен инспектор по приходите, потвърден с Решение № 471 от 16.05.2014 г. на и. д. директора на дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” - гр. П. при ЦУ на НАП, относно допълнително установени публични задължения, както следва: допълнително начислен ДДС в общ размер на 98 490.49 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 25 261.06 лв.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за: 2007 г. – 291.69 лв. и лихви – 191.17 лв., за 2008 г. в размер на 110.40 лв. и лихви – 55.70лв., за 2009 г. в размер на 3 638.52 лв., с прилежащи лихви – 1 424.44 лв., за 2010 г. в размер на 565.34 лв., с прилежащи лихви – 162.97 лв., за 2011 г. в размер на 1 672.78 лв., с прилежащи лихви – 308.89 лв. и за 2012 г. – в размер на 3 133.26 лв. и лихви – 257.29 лв.; задължения за:  - ДОО за периода 2007 – 2012 г. в общ размер на 7 248.72 лв., с прилежащи лихви – 2 647.92 лв.; - ДЗПО – УПФ за периода 2007 – 2012 г. – в размер на 2 930.71 лв. и лихви 1 093.00 лв. и за ЗО за същия период в общ размер на 4 662.33 лв., с прилежащи лихви – 1 115.04 лв.

С Решение № 1955/ 23.10.2015 г. по адм.д. № 1709/ 2014 г. по описа на Административен съд – П. е  отменен Ревизионен акт № 161305833 от 19.02.2014 г., издаден от С.И.Ш., на длъжност началник сектор „Ревизии“ и К.Л.Л., на длъжност главен инспектор по приходите, потвърден с Решение № 471 от 16.05.2014 г. на и. д. директора на дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” - гр. П. при ЦУ на НАП, в частта за допълнително установени задължения за ЗОВ за 2007, 2008, 2009 и 2010 г. общо в размер, както следва: - ДОО 3 057.24 лв. и лихви – 1 994.74 лв., ДЗПО – 1 332.54 лв. и лихви – 1 093.00 лв. и ЗО – 2 105.57 лв. и лихви – 785.50 лв., и е отхвърлена жалбата на К.Т.П., ЕГН **********,***, в качеството му на ЕТ “Р. – К.П.”, ЕИК по БУЛСТАТ ****, със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. „К.В.“ № 4,  против Ревизионен акт № 161305833 от 19.02.2014 г., издаден от С.И.Ш., на длъжност началник сектор „Ревизии“ и К.Л.Л., на длъжност главен инспектор по приходите, потвърден с Решение № 471 от 16.05.2014 г. на и. д. директора на дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” - гр. П. при ЦУ на НАП, в частта за установени публични задължения, както следва: допълнително начислен ДДС в общ размер на 98 490.49 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 25 261.06 лв.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за: 2007 г. – 291.69 лв. и лихви – 191.17 лв., за 2008 г. в размер на 110.40 лв. и лихви – 55.70 лв., за 2009 г. в размер на 3 638.52 лв., с прилежащи лихви – 1 424.44 лв., за 2010 г. в размер на 565.34 лв., с прилежащи лихви – 162.97 лв., за 2011 г. в размер на 1 672.78 лв., с прилежащи лихви – 308.89 лв. и за 2012 г. – в размер на 3 133.26 лв. и лихви – 257.29 лв.; задължения за:  - ДОО за периода 2011 – 2012 г. в общ размер на 4 091.30 лв., с прилежащи лихви – 653.18 лв.; - ДЗПО – УПФ за периода 2011 – 2012 г. – в размер на 1 598.17 лв. и лихви 255.15 лв. и за ЗО за същия период в общ размер на 2 557.06 лв., с прилежащи лихви – 329.54 лв.

С Решение № 201/ 09.01.2017 г. по адм.д. № 197/ 2016 г. по описа на ВАС е оставено в сила съдебно решение № 1955 от 23.10.2015 г. на Административен съд - П., постановено по адм. д. № 1709/2014 г., в частта, с която е отменен РА № 161305833 от 19.02.2014 г., издаден от органи по приходите при **** - П., относно установени задължения за ЗОВ за ДОО, ДЗПО и ЗО за 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г., в частта, с която е отхвърлено оспорването на жалбодателя относно установени задължения по ЗДДС и ЗДДФЛ за 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г., относно присъдените в полза на жалбодателя разноски в размер на 272.28 лв. и в частта на присъденото в полза на ДОДОП  - П.  юрисконсултско възнаграждение в размер на 1880 лв.
Със същото
Решение № 201/ 09.01.2017 г. по адм.д. № 197/ 2016 г. по описа на ВАС е отменено съдебно решение № 1955 от 23.10.2015 г. на Административен съд - П., постановено по адм. д. № 1709/2014 г. в частта, с която е отхвърлена жалбата на ЕТ “Р. – К.П.” срещу ревизионен акт № 161305833 от 19.02.2014 г., издаден от органи по приходите при **** - П., относно установени задължения по ЗДДС за данъчни периоди 01.07.2011 г. – 31.12.2012 г., по ЗДДФЛ за данъчни периоди 01.01.2011 г. – 31.12.2012 г. и за ЗОВ за 2011 г. и за 2012 г. и в посочената част е върнато делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

От посоченото по-горе става ясно, че предмет на настоящото производство са установените задължения по ЗДДС за данъчни периоди 01.07.2011 г. – 31.12.2012 г., по ЗДДФЛ за данъчни периоди 01.01.2011 г. – 31.12.2012 г. и за ЗОВ за 2011 г. и за 2012 г.

         В последното СЗ жалбоподателят не се представлява. В писмени бележки се поддържа жалбата, излагат се съображения в подкрепа на същата и се моли съда да отмени РА в неотменените му части.  Претендира се присъждане на направените по делото разноски.

          Ответникът по жалбата - Директор на Дирекция "ОДОП" - гр. П. чрез процесуален представител изразява становище, че подадената жалба е неоснователна в посочените части и следва да бъде отхвърлена. Претендира юрисконсултско възнаграждение. В писмени бележки се излагат съображения в подкрепа на РА в посочените части.

Ревизията е извършена по реда на чл.122 и сл. ДОПК поради наличие на обстоятелство по чл.122, ал.1, т.2 ДОПК – данни за укрити приходи. За част от ревизирания период – от 01.07.2011 г. до 31.12.2012 г., за отчитане на продажбите в стопанисвания стопански обект – магазин за хранителни стоки РЛ ползва програмен продукт „ОРАК ПОС“ – версия 4.2.7.3. При извършена проверка на 23.05.2013 г. в обекта е било извършено обезпечаване на доказателства по реда на чл.40, ал.1 ДОПК – копиране на информация от и на технически носители. Взети са технически мерки за запазване автентичността на информацията посредством генериране на контролни числа MD5 и SНА256. С протокол № 1315477/19.11.2013 г. е извършен анализ на копираната база данни относно реално извършени продажби и получени плащания в периода 13.06.2011 г. – 23.05.2013 г. Установено е, че при регистриране на продажбите системата генерира два взаимосвързани документа: производствен протокол – код 11 и стокова разписка – код 1. Информация за общата стойност на продадените артикули се намира в регистрираните документи тип „стокова разписка“ в поле TotalCena на таблица DocHead. Информация за количеството Kol, складовата цена Cena, продажната цена MenuCena, процента на отстъпка discount и кода на всяка продадена стока Stoka се съдържа в таблица DocData. Информация за видовете документи и техните кодове се съдържав таблица Dokuments. Информация за кодовете и потребителските имена на служителите се съдържа в таблица Users. Информация за начините на плащанията се съдържа в таблица PayType. В текущата база данни са регистрирани продажби, приключили с два типа плащане: в брой – код 0 и по сметка – код 8. След извършена релация по общи ключови полета с таблици D., PayType и Users е изведена информация за 304 683 броя записи на продажби на стойност 2 081 171.08 лв. от таблицата в приложен файл ExtrDocHead.pdf, записан на оптичен носител (Приложение № 2). След извършена релация по общи ключови полета с таблици DocHead, D., PayType, Users и Stoki е изведена информация за 1 151 303 броя записи за продадени артикули, съответстващи на 304 683 броя записи на продажби от таблица DocHead. Изчислена е общата сума на извършените продажби в поле Suma. Обобщената информация за извършените продажби по дни е приложена в справка – Приложение № 3.Установено е, че регистрираните в базата данни продажби от тип „По сметка“ – код 8 , не се отчитат във фискалните устройства на обекта DT339940 и DT353826. В таблицата DocHead се съхранява информация за извършените продажби (приключили сметки). От наличната информация в таблицата са установени данните за извършените продажби за периода 01.07.2011 г. – 31.12.2012 г. За посочения период са отчетени продажби с код 0 – намерили отражение във фискалната памет в размер на 1 189 549.52 лв. и с код 8 - ненамерили отражение във фискалната памет в размер на 458 255.27 лв. с ДДС.             Обобщените показатели за извършени продажби по данни на електронен носител са съпоставени с обема на отчетените такива в счетоводството и декларираните продажби в отчетните регистри по чл.124 ЗДДС. Установено е, че фактически реализираните приходи надхвърлят значително размера на декларираните приходи. За 2011 г. укритите приходи са изчислени в размер на 126 257.26 лв., а за 2012 г. – 307 301.58 лв. Обобщено е, че събраната информация позволява точно пресмятане на обема на отчетените и неотчетени търговски сделки и безспорно определяне на размера на укритите приходи по дни и отчетни периоди. За периода 01.12.2007 г. - 31.12.2012 г. при ревизията са установени неотчетени приходи общо в размер на 590 942.94 лв. с ДДС. Ревизиращите органи са приели, че всички установени недекларирани приходи от търговска дейност подлежат на облагане с ДДС и данък по чл.48 ЗДДФЛ.
За периода 01.07.2011 г. – 31.12.2012 г. са установени неотчетени от лицето приходи общо в размер на 433 558.84 лв. (данъчна основа от 361 299.03 лв. и ДДС от 72259.81 лв.). Органите по приходите са направили извод, че укритите приходи от продажби и съответстващите им разходи следва да намерят отражение в ОПР и да участват при формиране на основата за облагане с преки данъци по реда на чл.122 ДОПК.

Назначената при първоначалното разглеждане на делото съдебно-техническа експертиза от 18.06.2015 г. е потвърдила, че регистрираните в базата данни продажби тип „по сметка“ – код 8 не се отчитат във фискалните устройства (л.1169 от делото) чрез издаване на фискален бон, което безспорно е в нарушение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Потвърдена е автентичността на базата данни, които в табличен вид отразяват резултата от анализа на всеки отделен запис за всяка отчетена продажба с натрупване за процесните периоди. Обезпечаването на доказателствата по реда на чл.40 ДОПК е станало в присъствието на жалбодателя, който е подписал протокол № 0010217/23.05.2013 г. без възражения и забележки като е получил един брой от финализирани оптични носители с данни от копираните файлове. Касае се за иззета по законоустановения ред информация от технически носители, намиращи се на мястото, където ревизираното лице упражнява дейността си, която от своя страна е годно доказателствено средство по смисъла на чл. 54, ал. 1 и ал. 3 ДОПК. Експертизата е потвърдила, че типът продажба с наименование „по сметка“ код 8 представлява програмно заложена възможност за приключване на продажбата без издаване на фискален бон по избор на оператора. При тази операция фискалният апарат не издава фискален бон и във фискалната памет на апарата не се отразява стойността на продажбата, но същата се запаметява в базата данни като реализирана продажба и участва в общата сума (оборот) на продажбите в информационно поле MenuCena. Използваният от самото ревизирано лице програмен продукт „ОРАК ПОС“, чиято база данни е годно доказателствено средство съгласно чл. 54, ал. 1 и ал. 3 ДОПК, може да послужи като основание за извод за укрити доходи от продажби, които не са отчетени по установения ред по смисъла на чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК.  Следва да се отбележи, че задълженията на лицето за 2011 г. и 2012 г. не са определени на база на неотчетени фактури. Приходните органи са предприели различен подход за определяне на данъчната основа за периода от 2007 г. до 2010 г. (по неотчетени фактури от 7 доставчици) и за периода 2011 г. и 2012 г. – като разлика между фактически реализираните приходи по технически данни от програмния продукт  „ОРАК ПОС“ чрез отчитане на приключили продажби с код 0 и с код 8 и размера на декларираните от лицето приходи. Основание за този различен подход е именно въвеждането през 2011 г. в експлоатация при РЛ програмен продукт  „ОРАК ПОС“, за който приходните органи са приели, че позволява точно пресмятане на обема на отчетените и неотчетени търговски сделки и безспорно определяне на размера на укритите приходи, който извод обаче не е бил проверен при осъществения съдебен контрол за законосъобразност на РА във връзка със спорния въпрос – по какъв начин данните от програмния продукт  „ОРАК ПОС“ могат да се използват като база за установяване на укрити от лицето приходи.

      Доколкото според състава на ВАС делото в тази му част е останало неизяснено от фактическа страна, решението е частично отменено, съответно делото върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд, в посочените части. С касационното решение са дадени указания за назначаване на експертиза, с конкретно посочени задачи. 

          При повторното разглеждане на делото, в изпълнение на дадените задължителни указания, съдът е  назначил комплексна СЕ, със следните задачи: Позволява ли ПП „ОРАК ПОС“, да се установят точните причини за всяко едно от извършените плащания с код 8 и ако „да“ – какво е основанието за всяко едно от плащанията с код 8, налице ли е пълно съвпадение между отразяванията от продажби по фактури при търговеца и сумата, отразена  в базата данни с код 8, налице ли е кореспонденция между плащане с код 8 по ПП „ОРАК ПОС“ и начисляването на плащането по сметки от група 50, които отчитат банковите плащания, налице ли е равенство между плащанията с код 8 в програмния продукт и плащанията по разплащателната сметка на ЕТ, налице ли са данни при ревизираното лице за продажба на стоки „на вересия“ без реално заплащане на цената или последващото и заплащане от клиента, както и откриват ли се парични суми, които не са по банковата сметка на ЕТ и едновременно не излиза продажба с код 8 и код 0. Съобразно отговорите по-горе да се направят преизчисления на задълженията на лицето по ЗДДС за периода 01.07.2011- 31.12.2012 г., по ЗДДФЛ и за ЗОВ за 2011 г. и 2012 г. и при необходимост и в няколко варианта. Следва да се съобрази и отрицателната сума в размер на 18 623, 22 лв. за месец юни 2011 г. – какъв е произходът на тази отрицателна разлика, намира ли същата своето основание в първични счетоводни документи и налице ли е основание същата да се отрази на дължимия данък по чл. 48 от ЗДДФЛ, респ. на задълженията на ЗОВ, като при възможност се направят изчисления във варианти ако е необходимо – със съобразяване на и без на отрицателната сума в размер на 18623,22 лв.  В хода на изготвяне на заключението е изследван диск /оптичен носител марка „HP DVD+R16X, предоставен на 13.07.2017 г., в който се съдържа информацията от посочения по-горе програмен продукт. Намерени са файлове, като при направената проверка за чек сумата на файловете е установено пълно съвпадение, което означава, че файловете не са били манипулирани и променяни. Чрез използване на специализиран програмен език за достъп до бази данни SQL, изграден от заявки, са направени неколкократни заявки за извеждане на данните от базата данни и сумирането на полетата по месеци, като са изведени всички данни за процесния период. В счетоводната част от експертизата вещото лице посочва, че  облагането за 2011г и 2012 година на РЛ е извършено на база на извършения анализ, въз основа на обезпечена информация, копирана от използвания програмен продукт „ОРАК ПОС“ за периода 01.07.2011г-31.12.2012г, документирана с протокол сер. АА № 00110217/ 23.05.2013г. Неосчетоводените фактури, респективно незаприходените стоки по фактури от доставчици за периода 2011г – 2012г не са използвани установяване стойността на укритите приходи за периода. Експертизата е констатирала, че са обработени два файла с наименования ExtrDocData.pdf с начална дата 13.06.2011г и номер на първи документ 58042 и файл ExtrDocHead.pdf с начална дата 13.06.2011г и първи документ номер 30908 с час на извършена първа продажба – 13:50:53ч. Извършените продажби от програмния продукт са визуализирани по дата, час, номенклатура и вида на плащането във файл с наименование ExtrDocHead.pdf. Съгласно извършения анализ от извършената компютърна експертиза общо извършените продажби през програмен продукт „ОРАК ПОС“ за периода 13.06.2011г-30.06.2011г са в размер на 43302,76лв. Съгласно данните от ФУ, РЛ за периода 01.06.2011-30.06.2011г декларира общо приходи с ДДС в размер на 61367,95лв. Съгласно приетото заключение по АхД 1709/ 2014 г. /лист 1153, том 5/ в таблица 26 е извършена съпоставка на данните на извършените продажби съгласно програмен продукт „ОРАК ПОС“ и данните от ФУ и за месец юни, като е установена разлика в размер на  - 18 064,54 лв. посочена в колона 8. Вещото лице посочва, че подобно сравнение конкретно за месец юни 2011 г. не може да се извърши, тъй като отчета от ФУ е за целия месец юни 2011 г., докато информацията от база данни са част от месеца /13.06.2011г с начален час 13:50:53ч до 30.06.2011г/. Оттам и произтича разликата в размер на - 18064,54лв и същата не следва да се взема в предвид при извършване на облагането за 2011 г., което е и сторено от ревизиращия екип, тъй като двата периода не са еднакви и съответно не са съпоставими. Съгласно констатациите на ревизиращия екип, на база обстоятелствата по чл. 122 ал. 2 от ДОПК за 2011 г. /от месец 07.2011 г./ и за 2012 г. са установени неосчетоводени приходи, представляващи укрити продажби в брой. За неосчетоводените продажби на стоки е изчислена отчетна стойност на закупените стоки, като е приложен процент надценка в размер на 16% за 2011 г. и 11% за 2012 г. Дължимият данък по ЗДДФЛ е изчислен като към декларираните общи приходи от РЛ /декларирани по всички сметки от гр.70/ са добавени неотчените приходи съгласно извършения анализ на база данни от ПП „ОРАК ПОС“. Съгласно извършения анализ на компютърната експертиза са установени помесечни данни с код „0“ и код „8“, подробно посочени в табличен вид.  Във връзка с установените изчисления по РД и РА, вещото лице е установило разлики, подробно посочени в табличен вид.  Във връзка с конкретните указания на ВАС, експертите са извършили преглед на всички фактури, издадени по банков път за процесния период, извърши преглед и на платените суми по банковата сметка на ЕТ, като са констатирани за периода 01.01.2011г – 31.12.2012 г. фактури за продажба, заплатени по банков път, подробно описани в табличен вид. Посочени са  данни от аналитична оборотна ведомост на сметка 411 Клиенти, в табличен вид, както и движението по сметка 411 Клиенти през периода.  Във връзка с извършения анализ, експертизата не установи по банковата сметка на ЕТ, плащания във връзка със закупени, но платени стоки в последствие /на вересия/, предвид стойностите на тип плащане „по сметка – код 8“ за ревизирания период 01.07.2011г – 31.12.2012г в общ размер на 448 840,71лв и извършените постъпления по банков път за същия период в общ размер на 14 008,63лв, за които РЛ е издавало фактури с вид плащане по банков път. Експертите са извършили и допълнителен преглед на личните банкови сметки на РЛ, налични по преписката BG14UBBS80022000682430 в лева и  BG21UBBS80022010601330 в лева  /стр. 508, т.2/ с цел проверка относно постъпления на парични средства от трети лица във връзка с извършените продажби от ПП „ОРАК“ с код „8“. По двете банкови сметки са установени постъпления само от начислени лихви. Дължимото ДДС и данък ЗДДФЛ са изчислени в два варианта, поради отклонения между компютърната експертиза и данните от РД и РА.

         При така изложеното съдът направи следните изводи:                 още назначената при първоначалното разглеждане на делото съдебно-техническа експертиза от 18.06.2015 г. е потвърдила, че регистрираните в базата данни продажби тип „по сметка“ – код 8 не се отчитат във фискалните устройства (л.1169 от делото) чрез издаване на фискален бон, което безспорно е в нарушение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Потвърдена е автентичността на базата данни, които в табличен вид отразяват резултата от анализа на всеки отделен запис за всяка отчетена продажба с натрупване за процесните периоди. Обезпечаването на доказателствата по реда на чл.40 ДОПК е станало в присъствието на жалбодателя, който е подписал протокол № 0010217/23.05.2013 г. без възражения и забележки като е получил един брой от финализирани оптични носители с данни от копираните файлове. Касае се за иззета по законоустановения ред информация от технически носители, намиращи се на мястото, където ревизираното лице упражнява дейността си, която от своя страна е годно доказателствено средство по смисъла на чл. 54, ал. 1 и ал. 3 ДОПК. Експертизата е потвърдила, че типът продажба с наименование „по сметка“ код 8 представлява програмно заложена възможност за приключване на продажбата без издаване на фискален бон по избор на оператора. При тази операция фискалният апарат не издава фискален бон и във фискалната памет на апарата не се отразява стойността на продажбата, но същата се запаметява в базата данни като реализирана продажба и участва в общата сума (оборот) на продажбите в информационно поле MenuCena. Използваният от самото ревизирано лице програмен продукт „ОРАК ПОС“, чиято база данни е годно доказателствено средство съгласно чл. 54, ал. 1 и ал. 3 ДОПК, може да послужи като основание за извод за укрити доходи от продажби, които не са отчетени по установения ред по смисъла на чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК.  При извършената по настоящото дело експертиза отново е потвърдено, че  е налице пълно съвпадение, а файловете не са били манипулирани и променяни. Касае се за данни, въвеждани от жалбодателя или негов служител, т.е. изхождат от него  и които са неблагоприятни за жалбодателя. Изложеното безспорно потвърждава и основанието за извършване на ревизията по особения ред на чл.122 и сл. от ДОПК, тъй като безспорно са налице укрити приходи, което е установено чрез анализ на данните в използвания програмен продукт,  който дава възможност надеждно да се изчислят укритите продажби, а оттам да се изчислят и размерите на дължимите данъчни задължения. При извършените от вещото лице изчисления в неоспореното заключение по експертизата се установява, че дължимият ДДС по данни от компютърния анализ е дори в малко по-голям размер от установеното в хода на ревизията, поради което и съобразно забраната по чл.160, ал.5 от ДОПК, жалбата в тази й част  - по отношение дължим ДДС общо в размер на 72 259, 81 лв., за период 01.07.2011 г. - 31.12.2012 г., ведно със съответни лихви, следва да се отхвърли като неоснователна. 

         По отношение дължимия данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2011 г.  и 2012 г.:

         При анализа на събраните доказателства, органите по приходите са установили, че ЕТ „Р. – К.П.“ не е декларирал извършени продажби от търговски обект – магазин находящ се в гр. П., ул. „Л.“ №3, за периода 01.07.2011г. – 31.12.2012г. /С Протокол №1315477/19.11.2013г. е извършен анализ на копирана база данни от ПП „ОРАК ПОС“, използван за регистриране на продажбите в търговския обект на ревизираното лице от 25.03.2011г./. Същите представляват укрити реализирани облагаеми доставки и получени приходи подлежащи на облагане по реда на ЗДДС и материалния закон.  При ревизията са установени укрити приходи за дейността търговия на дребно в магазин за хранителни стоки съответно  в размер на: за 2011г. – 105 214,38 лв.; за 2012г. -  256 084,65 лв. Разходите, съответстващи на установените недекларирани приходи са в размер на: 90 702,05лв. – 2011 г. и 230 706,89лв. за 2012 г. (образувани от разликата между укрития приход и търговската надценка декларирана от ревизираното лице). Направен е извод, че са налице множество извършени продажби ЕТ „Р. - К.П.“, без това да е документирано по надлежния ред и съответно без да е начислен следващият се пряк данък по повод осъществените от ЕТ продажба на стоките - за тяхната продажба не е издаден документ, а получените приходи от същата не са отчетени като такива, а са укрити. Това по своето естество представлява обстоятелство по чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК, в резултат на което ревизията преминава в ревизия при особени случаи по реда на чл. 122, ал. 1 от ДОПК. На лицето е връчено уведомление по чл. 124, ал. 1 от ДОПК, с което е уведомено, че при извършването на ревизията са установени обстоятелства по чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК за ревизирания период, поради което основата за облагане с данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за периода 01.01.2007 г. – 31.12.2012 г. /вкл. Процесния период/ ще бъде определена по реда на чл. 122 от ДОПК. От страна на ревизирания субект са представени исканите документи, както и декларации по чл. 124, ал. 3 от ДОПК. Органът по приходите констатира, че укритите приходи от продажба  и съответстващите им разходи, следва да намерят отражение в ОПР и да участват при формиране на основата за облагане с преки данъци по реда на чл. 122 от ДОПК.  В резултат на това е определена при ревизията данъчна основа по чл. 122, ал. 2 от ДОПК от дейността на физическото лице в качеството му на едноличен търговец, като са установени допълнителни данъчни задължения по ЗДДФЛ, включително и за 2011 г. и 2012 г.

           В неоспореното заключение по назначената при повторното разглеждане на делото експертиза се сочи, че са налице известни разминавания /макар и на практика незначителни/ между установяванията на приходните органи  и установеното при извършената комплексна експертиза. Изчислени са размери на задълженията по ЗДДФЛ за 2011 г. и 2012 г., като според установяванията на експертизата, която следва да бъде кредитирана размерът на дължимия данък за довнасяне е съответно 1665, 86 лв. за 2011 г., ведно с лихви 307, 61 г., а за 2012 г. – 3100, 59 лв., ведно с лихви 254, 61 лв. Тези размери са по-благоприятни за жалбодателя, а заключението както се каза не е оспорено, поради което РА следва да бъде отменен частично за установените над посочените размери на задълженията по ЗДДФЛ за 2011 г. и 2012 г., ведно със съответните лихви. 

            По отношение допълнително установените задължения за ЗОВ:

            Безспорно е, че през процесния период са извършвани множество неотчетени продажби, а получените от тях доходи представляват доходи от трудова дейност. С влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на ДОПК, /обн. ДВ. бр. 14 от 15.02.2011 г., в сила от 15.02.2011 г./, разпоредбите на чл.122 – 124 от ДОПК се прилагат съответно и за установяване на задължителни осигурителни вноски, поради което ревизиращият орган правилно е приложил разпоредбата на чл.124а от ДОПК и е преминал към установяване на окончателния размер на осигурителния доход, в който са включени укрития доход, но за периода след 15.02.2011 г., доколкото до влизането в сила на ЗИДДОПК нормата е неприложима. Органът по приходите правилно е приел, че лицето е извършвало трудова дейност, за която са дължими ЗОВ за периода след 15.02.2011 г.  Налице е обоснован извод, че установеното несъответствие води до неплащане на задължение за осигурителни вноски, които следва да бъдат определени върху осигурителен доход, установен по реда на чл. 124а от ДОПК.

            В неоспореното заключение по назначената експертиза повторно са изчислени дължимите размери на ЗОВ за периода след 15.02.2011 г. Както се каза,  налице са известни разминавания /макар и на практика незначителни/ между установяванията на приходните органи  и установеното при извършената комплексна експертиза. Според установяванията на експертизата, която следва да бъде кредитирана, размерите на задълженията за 2011 г. ЗОВ са малко по-ниски, т.е. по-благоприятни за жалбодателя, поради което РА следва да бъде отменен частично, съобразно изчисленията по експертизата. За 2012 г. не е налице основание за изменение/отмяна на РА в частта за ЗОВ, поради което жалбата в тази част е неоснователна. 

         Предвид всичко изложено следва да бъде постановено решение, с което да бъде частично отменен РА в частта по ЗДДФЛ за 2011 г.  и 2012 г. - за разликите над установяванията на вещите лица по експертизата, както и в частта за ЗОВ за 2011 г. – също за разликите над установяванията на вещите лица по експертизата. В останалата част жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

         При този изход на делото и съобразно своевременно направените искания следва да бъдат присъдени разноски, вкл. и по чл.226, ал.3 от АПК, които изчислени по съразмерност и компенсация възлизат на 2096, 30 лв. в полза на  дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” - гр. П. при ЦУ на НАП.

           Мотивиран от горното, съдът

 

                                    Р   Е   Ш   И :                                                        

           ОТМЕНЯ РА № 161305833/ 19.02.2014 г., поправен с РА за поправка № 1407179/ 28.02.2014 г., в частта за установените задължения по чл.48 от ЗДДФЛ за 2011 г. – за разликата над 1665, 86 лв., ведно със съответните лихви;  в частта за установените задължения по чл.48 от ЗДДФЛ за 2012 г. – за разликата над 3100, 59 лв., ведно със съответните лихви; в частта за установените задължения за ЗОВ за 2011 г. – за разликата над 3 718, 30 лв., ведно със съответни лихви.

          ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.

          ОСЪЖДА К.Т.П., ЕГН **********,***, в качеството му на ЕТ “Р. – К.П.”, ЕИК по БУЛСТАТ ****, със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. „К.В.“ № 4,  да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” - гр. П. при ЦУ на НАП сумата в размер на 2 096, 30 лв., представляваща разноски изчислени по съразмерност и компенсация.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ: