Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 949

 

гр. Пловдив, 06 юни 2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в открито заседание на девети май, две хиляди и седемнадесета година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

 при секретаря Д.К., като разгледа административно дело №424 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.43, ал.3, т.5 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).

“Б.” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, ЕИК ****, представлявано от И.Н.Б.- управител, обжалва Уведомително писмо с Изх.№01-2600/4779 от 10.11.2016г. на изпълнителния директор на Държавен фонд ”Земеделие” (ДФ”З”), в частите му, с които на жалбоподателя е отказано изплащането на сумата от общо 50 580,12 лв. по мярка 214 “Агроекологични плащания” (АЕП) от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013г. за кампания 2009г. по заявление за единно плащане на площ за 2009г. с уникален идентификационен номер (УИН) 16/080709/60182.

Претендира се отмяна на оспорените части от акта поради незаконосъобразност и изпращане преписката на ответника за постановяване на законосъобразен акт по заявлението на жалбоподателя.

Ответникът- изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие”, чрез юрисконсулт К. Н.-Г.- пълномощник, изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендира присъждане на направените по делото разноски и юрисконсултско възнаграждение.

Окръжна прокуратура- Пловдив, редовно уведомена за възможността да встъпи в производството, не се представлява и не взима становище по жалбата.   

По допустимостта на жалбата съдът констатира следното:

Оспореното уведомително писмо (листи 10-33, 75-98, дело №1161/2017г.) е връчено лично на Иван Б. на 18.11.2016г., според нарочно отбелязване върху същото (лист 10, 75, дело №1161/2017г.). От страна на “Б.” ООД е подадена жалба (листи 56-58, дело №1161/2017г.) против оспорения акт, адресирана до министъра на земеделието и храните, като същата е подадена чрез пощенски оператор на 02.12.2016г., според приетата по делото нарочна разписка (лист 59, дело №1161/2017г.), или в рамките на законоустановения срок. Жалбата постъпва в министерството на земеделието и храните на 27.12.2016г., според поставения върху същата входящ номер (листи 266-267, дело №1161/2017г.). Съответно, до 10.01.2017г. министърът на земеделието и храните е следвало да я разгледа и да се произнесе с мотивирано решение, в съответствие с разпоредбата на чл.97, ал.1 от АПК, което обаче не е сторено. На 16.01.2017г., респективно в срока по чл.149, ал.3 от АПК, “Б.“ ООД подава жалба (листи 6-8, дело №1161/2017г.), адресирана до Административен съд – София град (АССГ). По жалбата на “Б.” ООД е образувано административно дело №1161 по описа на АССГ за 2017г., ІІІ-то отделение, 63-ти състав. С Определение №877 от 09.02.2017г. (листи 270-271, дело №1161/2017г.) производството по дело №1163/2017г. е прекратено и делото е изпратено по подсъдност на Административен съд- Пловдив.

При това положение, жалбата се явява подадена в законоустановения срок. Освен това, жалбата се явява подадена и при наличието на правен интерес, поради което е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

Според разпоредбата на чл.11, ал.2, т.4 от ЗПЗП, ДФ”З” изпълнява функциите на Разплащателна агенция (РА) от датата на издаване на акта за акредитация. Според чл.20а, ал.1 от ЗПЗП, изпълнителният директор на ДФ ”З” е такъв (изпълнителен директор) и на РА. Според чл.43, ал.4 от ЗПЗП, РА намалява размера на плащането или отказва плащане по ал.3, съгласно критериите, установени в законодателството на Европейския съюз (ЕС). А според чл.43, ал.8, т.3 от ЗПЗП, РА намалява размера на плащането или отказва плащане по схемите за директни плащания, когато кандидатът за подпомагане не отговаря или не е спазил специалните изисквания, определени с наредбата по чл.38а, ал.4.

Предвид посоченото, оспореното в настоящото производство уведомително писмо, се явява издадено от компетентен орган, по отношение на което обстоятелство и между страните липсва формиран спор.

Жалбоподателят е регистриран под уникален регистрационен номер (УРН) 180104 в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). От “Б.“ ООД, чрез Албена Г. Иванова- пълномощник, е подадено Заявление за регистрация 2009 от 15.05.2009г. с УИН 16/080709/60182 (листи 99-105, дело №1161/2017г.) за кампания 2009, с което са заявени различни схеми и мерки за подпомагане. Предмет на разглеждане в настоящото производство е отказът да бъде изплатена калкулираната финансова помощ за декларираните в общото заявление за подпомагане за 2009г. площи по Мярка 214 “Агроекологични плащания“ (АЕП) по направления, както следва:

- “за биологично растениевъдство– за полски култури, включително фуражни“ с код АП 02 – 7,18 ха;

- “за биологично растениевъдство– ароматни и медицински растения“ с код АП 05 – 63,80 ха;

- “за биологично растениевъдство в преход– за полски култури, включително фуражни“ с код АП 07 – 40,22 ха;

- “за биологично растениевъдство в преход– трайни насаждения, лозя и маслодайна роза“ с код АП 08 – 16,57 ха.

На 02.06.2009г. е изготвено служебно Общо заявление за плащания на площ 2009 (листи 106-117, дело №1161/2017г.) Според приложените таблици на използваните парцели, заявените такива от жалбоподателя са 88 на брой, с обща площ от 385,53 ха, като от тях по АЕП са заявени общо 215,39 ха. Това е и общата площ, с която жалбоподателят кандидатства през 2009г. за АЕП. Видно от Приложение за кандидатстване за АЕП 2009 от 15.05.2009г. (листи 127-135, дело №1161/2017г.) тази площ е с 69,73 ха повече от общата одобрена площ за АЕП през първата година (2008г.) на поемане на агроекологично задължение, или разликата между общата одобрена за участие площ през първата година и площта, с която жалбоподателят е кандидатствал през 2009г. е 47,88 %.

Във връзка с така подаденото заявление при извършени административни проверки е установено наличие на площи, заявени от повече от един земеделски стопанин, за което жалбоподателят е уведомен с писмо с Изх.№01-162/014212 от 25.09.2009г. (листи 222-223, дело №1161/2017г.). С Декларация от 07.10.2009г. за изясняване принадлежността на площи, заявени от повече от един земеделски стопанин (лист 221, дело №1161/2017г.), в т.ч. таблица за установените застъпвания (листи 222-223, дело №1161/2017г.), жалбоподателят отказва установени застъпвания за част от БЗС-та и е потвърдил изцяло установеното застъпване за други БЗС-та, като представя договори за аренда на земеделска земя и нотариален акт за продажба на земеделска земя (листи 231-236, дело №1161/2017г.).

Площи, които жалбоподателят декларира по Мярка АЕП и за които е прието за установено, че са заявени от повече от един земеделски стопанин, не се констатират.

С писмо Вх.№02-0409/3846 от 20.11.2009г. (лист 24) на министъра на земеделието и храните представя на ДФ”З“ окончателен вариант на временния слой за ползване в ИСАК в изпълнение на Консолидирания план за действие за подобряване работата на ИСАК, в който са отразени всички специализирани теренни проверки, които са проведени в периода 13-19.11.2009г. Окончателният слой “Площи, подходящи за подпомагане по СЕПП за 2009г. е предаден на ДФ”З“ на 09.12.2010г. (листи 25-26).

Извършени са теренни проверки от МЗХ, съответно на 15.07.2009 г., 16.07.2009 г. и 19.08.2009 г. (л. 294-307).

С Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2009г. с Изх.№01-2600/4779 от 06.06.2013г. (неприложено по делото) на изпълнителния директор на ДФ”З“ е отказано финансово подпомагане по Общо заявление за подпомагане за 2009г. на жалбоподателя, поради констатирани несъответствия с изискванията за подпомагане в част от заявените БЗС-та за сума в размер от 62 570,17 лв. за СЕПП, за сумата в размер от 26 130,70 лв. за СНДП, за сума в размер от 6845,30 лв. по НР2, както е отказано и изплащане на годишна финансова помощ по АЕП и са наложени санкции за бъдещ период в общ размер от 56 354,50 лв.

По жалба на “Б.” ООД против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2009г. с Изх.№01-2600/4779 от 06.06.2013г е образувано административно дело №7110 по описа на АССГ за 2013г., ІІ-ро отделение, 24-ти състав. С Решение №3713 от 27.05.2015г. (листи 60-67, дело №1161/2017г.) посоченото уведомително писмо е отменено и преписката е върната на ответника за ново произнасяне, съобразно дадените от съда указания в мотивите на решението, в едномесечен срок от влизането в сила на решението. По касационна жалба на изпълнителния директор на ДФ”З” против Решение №3713 от 27.05.2015г. е образувано административно дело №8923 по описа на Върховния административен съд (ВАС) за 2015г., Четвърто отделение. С Решение №3633 от 30.03.2016г. (листи 68-70, дело №1161/2017г.) на ВАС е оставено в сила Решение №3713 от 27.05.2015г. на АССГ.  

Във връзка с влязлото в сила Решение №3713 от 27.05.2015г. и след преразглеждане на подаденото Заявление с УИН 16/080709/60182 за кампания 2009, ответникът издава оспореното в настоящето производство уведомително писмо.

За декларираните площи по направление “Биологично растениевъдство“ с код АП 02 е изчислена искана финансова помощ в размер от 2 176,61 лв.

За декларираните площи по направление “Биологично растениевъдство“ с код АП 05 е изчислена искана финансова помощ в размер от 32 454,64 лв., като е отказано финансово подпомагане, поради констатирани несъответствия с изискванията за подпомагане в 6 броя БЗС-та, общо за 2,2 ха в размер от 3 503,95 лв. След получаване на специализиран слой “Площи, подходящи за подпомагане по СЕПП“, предаден на ДФ”З”-РА с писмо Вх.№02-0409/3554 от 09.12.2010г., са извършени последващи административни проверки на заявените площи, съгласно чл.23 от Регламент (ЕО) №1782/2003 на Съвета от 29.09.2003г., чл.24, ал.1 от Регламент (ЕО) №796/2004 на Комисията от 21.04.2004г. и чл.37, ал.2 от ЗПЗП. В рамките на проверките е прието за установено, че парцели с №11658-163-1-1, в размер от 0,05 ха; с №11658-163-6-1, в размер на 0,03 ха; с №11658-306-2-1, в размер на 0,01 ха; с №11658-627-1-1, в размер на 0,01 ха; с №11658-630-1-1, в размер на 2,09 ха; както и парцел с №11658-629-1-1, в размер от 0,01 ха (общо 2,20 ха), попадат извън специализирания слой на площи, подходящи за подпомагане за 2009г. Посоченото обстоятелство се потвърждава и от заключението по назначената съдебно-техническа експертиза (СТЕ), с вещо лице С.К. (листи 34-55, дело №1161/2017г.), изготвена в рамките на производството по дело №7110/2013г. по описа на АССГ. Съответно, калкулираната сума за тази агроекологична дейност е в размер от 28 950,69 лв.

За декларираните площи по направление “Биологично растениевъдство“ с код АП 07 е изчислена искана финансова помощ в размер от 14 237,87 лв.

За декларираните площи по направление “Биологично растениевъдство“ с код АП 08 е изчислена искана финансова помощ в размер от 16 355,96 лв., като е отказано финансово подпомагане, поради констатирани несъответствия с изискванията за подпомагане в 2 броя БЗС-та общо за 2,81 ха в размер от 11 141,01 лв. След получаване на специализиран слой “Площи, подходящи за подпомагане по СЕПП“, предаден на ДФЗ-РА с писмо Вх.№02-0409/3554 от 09.12.2010г., са извършени последващи административни проверки на заявените площи, съгласно чл.23 от Регламент (ЕО) №1782/2003 на Съвета от 29.09.2003г., чл.24, ал.1 от Регламент (ЕО) №796/2004 на Комисията от 21.04.2004г. и чл.37, ал.2 от ЗПЗП, при които е установено, че парцели с №11658-290-19-1, в размер от 1,59 ха и парцел с №11658-290-20-1, в размер от 1,22 ха (общо 2,81 ха), попадат извън специализирания слой на площи, подходящи за подпомагане за 2009г. Посоченото обстоятелство се потвърждава и от заключението по назначената СТЕ, с вещо лице С.К., поради което и калкулираната сума за тази агроекологична дейност е в размер от 5 214,95 лв.

Прието е за установено, че през кампания 2010, която е втора от последно поетия от “Б.“ ООД петгодишен ангажимент по мярката, дружеството жалбоподател не е изпълнило изискванията на чл.24, ал.1 от Наредба №11 от 06.04.2009г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 “Агроекологични плащания“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (Наредба №11/06.04.2009г.). Във връзка с това е издаден и акт за прекратяване на агроекологичния ангажимент по направление “Биологично растениевъдство“ за кампания 2010 с Изх.№02-2600/9074 от 30.10.2012г. (листи 27-31, 257-262), който е влязъл в сила.

В тази връзка е счетено, че приложение следва да намери разпоредбата на чл.18, ал.4 от Наредба №11/06.04.2009г., съгласно която земеделските стопани възстановяват получената до момента финансова помощ, заедно със законните лихви в зависимост от годината на първоначално одобрение по мярката до годината, в която е прекратен ангажиментът, като съгласно буква “а“ до края на третата година възстановяването е 100 %. Това е и причината калкулираният размер на финансова помощ по направление “Биологично растениевъдство“ за кампания 2009г. ( в общ размер от 50 580,12 лв.) да е приет за неподлежащ на изплащане, тъй като прекратяването на агроекологичния ангажимент е в рамките на периода по чл.18, ал.3, т.3 от Наредба №11/06.04.2009г.

Именно с цел предотвратяване на неправомерно изразходване на финансови средства от бюджета на ЕС и националния бюджет, е отказано изплащането на калкулираната финансова помощ за декларираните в общото заявление за подпомагане за 2009г. площи по мярка 214 “АЕП“ по ПРСР за периода 2007-2013г. по направление “Биологично растениевъдство“.

При така установената фактическа обстановка е издадено оспореното в настоящето производство уведомително писмо.

В хода на съдебното производство по искане на страните в процеса бе назначена СТЕ с вещо лице Л.Г.М., приеха се писмени доказателства. Съдът кредитира заключението на вещото лице М. (листи 243-255), прието неоспорено от страните и съответстващо на останалите по делото доказателства.

На първо място, следва да бъде уточнено, че предмет на разглеждане в настоящото производство е Уведомително писмо с Изх.№01-2600/4779 от 10.11.2016г. на изпълнителния директор на ДФ ”З”, единствено и само в частта, с която на жалбоподателя е отказано изплащането на калкулираната сума в общ размер от 50 580,12 лв. (2 176,61 лв. по АП 02, 28 950,69 лв. по АП 05, 14 237,87 лв. по АП 07 и 5 214,95 лв. по АП 08) по Мярка 214 “АЕП” от ПРСР 2007 – 2013г. за кампания 2009г. по заявление за единно плащане на площ за 2009г., с УИН 16/080709/60182.

Горното е видно от жалбата (листи 6-8, дело №1161/2017г.), начинът по който същата е докладвана, съответно поддържана в първото по делото съдебно заседание по делото (листи 13-14), такова е становището на жалбоподателя, чрез неговия пълномощник, обективирано в писмена защита (листи 314-315), поради което и по всички останали наведени възражения и ангажирани доказателства, извън предмета на делото, съдът не дължи произнасяне.

Посочи се вече, че изплащането е отказано във връзка с влязъл в сила акт за прекратяване на агроекологичен ангажимент по направление “Биологично растениевъдство“ за кампания 2010 с Изх.№02-2600/9074 от 30.10.2012г., както и на основание чл.24, ал.1 и чл.18, ал.3, т.3 от Наредба №11/06.04.2009г. и “с цел предотвратяване на неправомерно изразходване на финансови средства от бюджета на ЕС и националния бюджет, които биха се явили недължимо платени …“.

Основните възражения на жалбоподателя, които съдът намира за неоснователни, са, че към 2009г. прекратяването на агроекологичния ангажимент не е бил факт, нито пък е бил предмет на административно дело №7111/2013г. на АССГ, чието решение е следвало да се изпълни чрез процесното уведомително писмо. Твърди се в тази връзка, че е незаконосъобразно произнасянето в уведомително писмо за кампания 2009г. по действия, станали през следващата стопанска година.

На първо място, следва да бъде съобразено, че от събраните по делото доказателства, в това число и от заключението на вещото лице по назначената СТЕ, се установява по безспорен начин, че процесното уведомително писмо е издадено съгласно СТЕ, приета по административно дело №7111/2013г. на АССГ и в съответствие с указанията, дадени в постановеното по това дело съдебно решение. В подкрепа на този извод е и становището на вещото лице М., заявено в съдебно заседание. Всички констатирани несъответствия и допуснати технически грешки касаят схеми и мерки, различни от процесните (АЕП).

На следващо място, както вече се посочи, формирането на общата калкулирана сума за компенсаторно плащане по Мярка 214 “АЕП”, в това число отказаното финансово подпомагане, поради констатирани несъответствия с изискванията за подпомагане в 6 броя БЗС-та, общо за 2,2 ха, в размер от 3 503,95 лв. за декларираните площи по направление “Биологично растениевъдство“ с код АП 05, съответно в 2 броя БЗС-та, общо за 2,81 ха в размер от 11 141,01 лв. по направление “Биологично растениевъдство“ с код АП 08, не е предмет на настоящия правен спор.

Във връзка с възраженията, че е незаконосъобразно произнасянето в уведомително писмо за кампания 2009г. по действия, станали през следващата стопанска година, съдът намира следното:

Процесното уведомително писмо е издадено след преразглеждане на подаденото заявление, във връзка с влязло в сила съдебно решение, при съобразяване с указанията и мотивите на съда и както е посочено в самото писмо „…и разпоредбите на Глава Пета, Раздел І от Административнопроцесуалния кодекс…“. Именно в съответствие с разпоредбата на чл.35 от АПК, намираща се в Глава Пета, Раздел І от АПК, административният орган е следвало да издаде индивидуален административен акт, след като се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за случая и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите граждани и организации, ако такива са дадени, съответно направени, т.е. след изясняване на всички факти и обстоятелства, в това число и новонастъпилите, каквото се явява прекратяването на агроекологичния ангажимент по Мярка 214 “АЕП“ от ПРСР 2007-2013г. за кампания 2010 г. Това именно е и сторено.

Върху уведомително писмо Изх.№02-2600/9074 от 30.10.2012г., с което е прекратен агроекологичният ангажимент, има отбелязване, че е получено от Иван Б. на 06.11.2012г. и няма данни по делото същото да е оспорено, поради което следва да се приеме за установено, че е влязло в сила. Доказателства, които да подложат на съмнение горния извод, не се ангажираха от страна на жалбоподателя.

Друг е въпросът законосъобразен ли е отказът да бъде изплатена въпросната сума в размер от 50 580,12 лв. Това именно е и спорният по делото въпрос, за разрешаването на който е необходимо да бъде съобразено следното:

Реалното ползване на заявените площи от земеделския стопанин и поддържането им в добро земеделско и екологично състояние, както и съответствието на размера на ползваната от земеделското стопанство площ и размера на земеделските парцели с определените по реда на ЗПЗП, са възприетите от националния законодател в чл.43, ал.1 от ЗПЗП материални предпоставки за извършване на директни плащания от Разплащателната агенция. Основанията за намаляване на плащанията или отказ за плащане са тези по чл.43, ал.3 от ЗПЗП по критериите на ПЕС.

В конкретния случай, финансовата помощ по мярка 214 “Агроекологични плащания“ от ПРСР за периода 2007-2013г. се предоставя за прилагане на земеделски дейности, насочени към опазване на околната среда. Съгласно чл.9 от Наредба №11/06.04.2009г., приложима редакция към датата на подаване на “Заявление за плащане“ 2009г., финансовата помощ за осъществяване на агроекологичните дейности, включени в подмерките и направленията по чл.2 ал.1, се предоставя под формата на ежегодни агроекологични плащания, като 82% от средствата се осигуряват от ЕС, а 18% - от бюджета на Република България. Тя се предоставя за извършване на определени агроекологични дейности, съгласно отбелязания в заявлението агроекологичен код, в течение на период от 5 последователни години по отношение на едни и същи парцели и площ, като при неспазване на нормативните изисквания ДФ”З“ може да прекрати агроекологичния ангажимент, като подпомаганите лица възстановяват получената до момента финансова помощ по съответното направление, заедно със законната лихва, в зависимост от годината на първоначално одобрение по мярката, до годината, в която е прекратен агроекологичният ангажимент, като до края на третата година това е 100 % от получената от земеделския производител сума.

В случая, задължението е поето през 2009г., като през следващите 5 години е следвало същото да се изпълнява върху същите блокове и масиви, които са били оторизирани за подпомагане през 2009г. С влезлия в сила акт за прекратяване на агроекологичния ангажимент по мярка 214 “АЕП“ от ПРСР за кампания 2010г. между страните е установено, че земеделският производител е допуснал припокриване на парцелите, които е заявил за текущата кампания спрямо парцелите, които са одобрени за участието му за АЕП по Мярка 214 като процентът на припокриване е 54.16 %, т.е. по-малко от 90 % от площта, за която е поет агроекологичният ангажимент.

При положение, че уведомителното писмо за прекратяване на агроекологичния ангажимент е влязъл в сила акт, е налице и основание за възстановяване на получената до момента финансова помощ по съответното направление, заедно със законната лихва, в зависимост от годината на първоначално одобрение по мярката, до годината, в която е прекратен агроекологичният ангажимент, като до края на третата година това е 100 % от получената от земеделския производител сума. Такава сума, обаче, до момента на издаване на акта за прекратяване на агроекологичния ангажимент, не е била изплащана на “Б.“ ООД, поради което и не е имало какво да бъде възстановено.

При положение, че към момента на постановяване на процесното уведомително писмо, вече е било налице прекратяване на агроекологичния ангажимент, то е отпаднало и правното основание, на което да бъде изплащане калкулираната сума в размер от 50 580,12 лв., поради което правилно и законосъобразно административният орган е постановил отказ тя да бъде изплатена.

Поради изложените съображения, настоящият състав на съда намира оспорения акт за издаден без противоречие с материалноправни разпоредби, а производството по издаването му за проведено при липсата на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Освен това, оспореният акт отговаря на изискванията за форма, предвид посочването в същия на фактическите и правните основания, послужили за издаването му, както и ред за неговото оспорване.

Следователно, оспореният административен акт е законосъобразен, а жалбата против него е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена.

Предвид очерталия се изход на делото, направеното искане за присъждане на разноски и юрисконсултско възнаграждение в полза на ответника се явява основателно, поради което на ответната администрация следва да се присъдят разноски до размера, в който са доказано направени, както и юрисконсултско възнаграждение в минимален размер, определен по реда на чл.78, ал.8 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), във връзка с чл.37 от Закона за правната помощ (ЗПП) и чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ (НЗПП).

Ето защо, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Б.” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, ЕИК ****, против Уведомително писмо с Изх.№01-2600/4779 от 10.11.2016г. на изпълнителния директор на Държавен фонд ”Земеделие”, в частите му, с които на жалбоподателя е отказано изплащането на сумата от общо 50 580,12 лв. по мярка 214 “Агроекологични плащания” от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г. за кампания 2009г. по заявление за единно плащане на площ за 2009г. с УИН 16/080709/60182.

ОСЪЖДА “Б.” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, ЕИК ****, да заплати на Държавен фонд “Земеделие” сумата от 450,00 лева, представляваща направените по делото разноски, както и сумата от 100,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Адм. съдия:./П/........................

/Н.Бекиров/