РЕШЕНИЕ

№ 1998

гр. Пловдив, 20.11.2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХXVІІІ състав в открито заседание на двадесет и пети септември през две хиляди и седемнадесета  година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ 

 при секретаря Стефка Костадинова като разгледа докладваното от съдия Вълчев административно дело № 515 по описа за 2017 г. на Административен съд-П., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 – 178 от АПК във връзка с чл. 32, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България /ЗРАСРБ/.

Образувано е по жалба на И.А.З., ЕГН **********,***, чрез процесуалния представител адв. Е.Н., против решение за недопускането на И.А. З. до участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по специалност „Материалознание и технология на машиностроителните материали“, професионално направление 5.1 „Машинно инженерство“, обявен в ДВ бр. 97/06.12.2016 г., обективирано в писмо, изх. № 71/07.02.2017 г., връчено на 14.02.2017 г..

В жалбата са развити доводи за нищожност на решението на комисията поради липса на компетентност. Твърди се, че комисията няма компетентност за вземане на решения относно допускане, респ. недопускане на кандидатите, тъй като това е в правомощията на научно жури. На следващо място се сочи, че изискванията към кандидатите за заемане на длъжността „доцент“ са дискриминационни, тъй като въвеждат допълнителни изисквания към кандидатите. Излагат се доводи, че изискването за задължителна преподавателска дейност в ТУ-С* в последните три години противоречи на основните принципи, залегнали в чл. 1 от ЗРАСРБ, а именно свободен избор на научно развитие и обективност при неговото оценяване, както и че това изискване „представлява пряка дискриминация спрямо всички „външни“ за ТУ кандидати“. Възразява се също така, че мотивите, фигуриращи  под № 2 и № 3 в писмо с изх. № 71 от 07.02.2017 г. „…не принадлежат към критериите за допускане до конкурс, които комисията, назначена със заповед на ректора, може да преценява..“. В съдебно заседание чрез процесуалния си представител адвокат Н. жалбоподателят излага доводи, че изпълнението на условията по чл. 24, ал.1 от ЗРАСРБ е от изключителната компетентност на научно жури, според чл. 26, ал. 3 от ЗРАСРБ, с оглед на което счита, че комисията е взела решение извън кръга на своята компетентност. Претендира се от съда да постанови решение, с което да отмени оспореното решение и да върне преписката на комисията за ново произнасяне, алтернативно прогласи неговата нищожност.

Ответникът по жалбата – ****№ОЖ-56/26.01.2017година на Ректора на ТУ-С* за провеждане на конкурс за „доцент“ в Катедра „Машиностроителна техника и технология“ на ТУ-С*- Филиал П., чрез своя председател и процесуалния представител адв. М.Т., оспорва жалбата и счита същата за неоснователна. Излага подробни съображения за законосъобразност на проведената конкурсна процедура по допустимост на кандидатите. Претендира присъждане и на разноски по делото.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени събраните и приети по делото писмени доказателства, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е процесуално допустима - насочена е срещу индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК, с който пряко и непосредствено се засяга законен интерес на жалбоподателя и който подлежи на съдебен контрол за законосъобразност, съгласно изричната разпоредба на чл. 32, ал. 1 от ЗРАСРБ. Жалбата е подадена в преклузивния срок за оспорване, установен в чл. 149, ал. 1 от АПК. Видно от приложената по делото административна преписка жалбоподателят е уведомен за оспореното решение на 14.02.2017 г., като жалбата срещу него е подадена до съда в законоустановения 14-дневен срок.

Разгледана по същество жалбата е основателна:

От фактическа страна се установи следното:

Редът и условията за заемане на академична длъжност "доцент" са регламентирани изчерпателно в ЗРАСРБ – Глава трета, Раздел ІІІ, чл. 19 – чл. 33 в Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности в ****– С* /ПУРЗАДТУ/. В съответствие с изискването на чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ процесният конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по специалност „Материалознание и технология на машиностроителните материали“ е открит с Решение на Катедрения съвет на Катедра „Машиностроителна техника и технологии“  по Протокол №1 от 27.09.2016 г.. В посочения протокол е описано, че доц. Л. е запознал съвета с постъпилите материали от гл. ас. Д-р инж. Г.М.Л., като евентуален кандидат за конкурса. Решението е прието с пълно мнозинство на присъстващите. В приложената „обосновка за необходимостта от обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „ доцент“ за нуждите на факултет „ФМУ“, катедра „МТТ“ е записано, че гл. ас. д-р Г.М.Л. е потенциален кандидат, като са описани биографичните данни на потенциалния кандидат, както и предоставените от него материали и съответствието им с минималните изисквания по конкурса. Описани са също и основните приноси на кандидата, както и оценка на педагогическата подготовка дейност на Г.Л., като потенциален кандидат. Като приложения към обосновката за необходимостта за обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в научно направление 5.1. „Машинно инженерство“, научна специалност „Материалознание и технология на машиностроителните материали“ за нуждите на катедра : Машиностроителна техника и технологии“, са описани: Творческа автобиография на потенциалния кандидат и списък на научните трудове на потенциалния кандидат.

Конкурсът е обявен в Държавен вестник, бр. 97 от 06.12.2016 г., от която дата е започнал да тече двумесечният срок за подаване на документи за участие. На 29.09.2017 г. е проведен факултативен съвет на Факултета по машиностроене и уредостроене, резултатите от който са обективирани в Протокол № 1 от 29.09.2017 г.. По т.2.4 относно  обявяване на конкурс за заемане на АД „доцент“ е разгледан доклад на инж. А. Л.-В.И.Д. Ръководител на катедра „Машиностроителна техника и технологии“ за обявяване на конкурс за доцент, като е посочено, че потенциален кандидат от катедра „МТТ“ е гл. ас. д-р инж. Г.Л.. След проведено тайно гласуване е прието решение с пълно мнозинство ФС на ФМУ да предложи на Академичния съвет на ТУ-С* да обяви конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.1 Машинно инженерство, специалност „Материалознание и технология на машиностроителните материали“ със срок 2 месеца от публикуването му в ДВ за нуждите на катедра „Машиностроителна техника и технологии“. Изготвен е доклад от проф. д-р инж. В.Н.-Д на ТУ-С* до Ректора на ТУ С* за внасяне на предложение за обявяване на конкурс за „доцент“ в научно направление 5.1. „Машинно инженерство“, научна специалност „Материалознание и технология на машиностроителните материали“. Посочено е, че потенциален кандидат в конкурса е гл. ас. д-р инж. Г.Л. от катедра „МТТ“.

С Решение по Протокол № 10 от 26.10.2016 г.  на Академични съвет е обявен конкурс за АД „доцент“ и „професор“. Документи за участие в него са подали жалбоподателят и Г.М.Л.. На 07.02.2017 г. е проведено заседание на ****на ТУ-С* № ОЖ-56 от 26.01.2017 г. на Ректора на ТУ – С*, която комисия в срок до 13.02.2017 г. да разгледа документите и състави мотивиран протокол за допускане или недопускане на всеки кандидат в конкурса, като го уведоми писмено в 14 дневен срок от датата на подаване на документите в конкурса. Назначената комисия в състав доц. д-р П.Й.-Декан ФМУ, доц. Д-р инж. А.Л. - Ръководител катедра „Машиностроителна техника и технологии“ и доц. Д-р инж. И. П. - преподавател в катедра „Машиностроителна техника и технологии“ е разгледала документите на гл. ас. д-р инж. Г.М.Л. и д-р инж. И.А.З.. При тази процедура тя е обективирала констатацията, че относно гл. ас. д-р инж. Г.М.Л. са изпълнени всички минимални изисквания по процедурата за АД „доцент“, в резултат на което е взето решение кандидата да бъде допуснат в конкурса. Относно И.А.З. е отразена следната констатация: първо -не е представена справка за хорариума за водени в ТУ-С* лекции за последните три години-задължителен документ съгласно Раздел III, т.2а от Процедури за заемане на академични длъжности“, в сила от 08.06.2011 г., въз основа на което се приема, че не са представени всички задължителни документи съгласно Раздел III, т.2а от Процедури за заемане на академични длъжности; второ- не е изпълнено задължителното минимално изискване към кандидатите за заемане на академична длъжност „доцент“ относно хорариума за водени в ТУ-С* лекции за последните три години-30 часа, съгласно чл. 20, ал.3 от ПУРЗАД на ТУ-С*; трето- не е изпълнено задължителното изискване към кандидатите за заемане на академична длъжност „доцент“ за брой цитирания-3 бр., съгласно чл. 20, ал.3 от ПУРЗАД на ТУ-С*. На основания така констатираните обстоятелства комисията взела решение, съгласно което не е допуснала до участие в конкурс за академична длъжност „доцент“ в научна област „5. Технически науки, професионално направление 5.1 Машинно инженерство, специалност „Материалознание и технология на машиностроителните материали“ със срок 2 месеца от публикуването му в ДВ за нуждите на катедра „Машиностроителна техника и технологии“, кандидата д-р инж. И.А.З.. Уведомяването на жалбоподателя за решението на комисията е станало с писмо с изх. № 71/07.02.2017 г., като същият е депозирал молба с вх. № 82/15.02.2017 г. за препис от протокола на комисията. На направеното от него искане е изпратено писмо с изх. № 79 от 16.02.2017 г. с издател декана на ФМУ и председател на комисията, в което е посочено, че изискванията и сроковете по чл. 48, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на закона за развитие на академичния състав на РБ са спазени и всички документи могат да бъдат предоставени на органите по контрол на процедурите за заемане на АД. Последвало е възражение от И.З. с вх. № 91 от 20.02.2017 г. до ФС на Факултет на „Машиностроене и уредостроене“, в което са изложени доводи, че „..комисията  е излязла извън кръга на своята компетентност..“ и е поискана отмяна на решението. На 23.02.2017 г. е проведен ФС на ФМУ, за което е съставен протокол № 6/23.02.2017 г.. В дневния ред – т.2.4 е включено обсъждане по възражение № 91/20.02.2017 г. от И.З.. Видно от протокола на комисията след тайно гласуване на факултетния научен състав (хабилитиран състав) е взето решение за неоснователност на възражението от д-р инж. И.З. срещу Решение, прието с Протокол № 1/07.02.2017 г.. С писмо с изх. № 86 от 28.02.2017 г. до И.З. е изпратен препис-извлечение  от Протокол № 6/23.02.2017г.. В отговор на писмо с изх. № 0413-23 от 21.02.2013 г. на зам.-министъра на образованието и науката, е изпратено писмо № 04-12-64 /01.03.2017 г. на Ректора на ТУ –С*, в което е изразено становище, че процедурата е проведена съгласно ЗРАСРБ, Правилника за неговото прилагане и Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности в ТУ-С*.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото писмени доказателства, касаещи и приобщените Правилник за условията за заемане на академични длъжности в ТУ-С*; Процедури за заемане на академични длъжности; доклад от Председателя на ОС на ТУ-С* вх. №196 от 28.11.2016 г..

При така изяснената фактическа обстановка и на база писмените доказателства по делото, приобщени по реда на съдебното следствие,   след като изслуша и становищата на страните, съдът прие следното от правна страна:

Процесното Решение (без номер) е постановено от компетентен орган, в рамките на предоставените му правомощия, съгласно чл. 27а, ал. 2 от ЗРАСРБ. Решението на комисията по допускане на участниците е първия акт с правно значение за участниците в конкурса за заемане на академична длъжност „доцент“. Комисията по допускането е орган, който има своите правомощия по силата на чл. 56 във вр. с чл. 48, ал. 1 ППЗРАСРБ. Нейният персонален състав е назначен от ректора на университета. Законодателят, макар и в правилника, изрично е определил комисията по допускането като орган в процедурата по конкурс, комуто е предоставил точно определено, самостоятелно правомощие – да реши въпроса за допускането на кандидатите до конкурса. Решението на комисията, обективирано в нарочен протокол, се съобщава на кандидатите. По силата на изрична правна норма комисията има компетентност да взема самостоятелно решения, с които да разреши по задължителен за адресатите начин материалноправния въпрос - отговаря ли съответния кандидат на законовите изисквания за допускане до конкурса. Следователно решенията на комисията по допускане за участие в конкурсното производство по своята същност са индивидуални административни актове по смисъла на чл. 21, ал. 1 АПК. 

Разпоредбата на чл. 32, ал. 1 ЗРАСРБ предвижда, че всички актове на органите на висшето училище във връзка със заемането на академичните длъжности могат да се обжалват пред съда. С оглед на това само ако изрично законодателят бе предвидил необжалваемост на акта на комисията, както е в цитираните по-горе закони, защита на засегнатите от недопускане до участие в конкурса права следва да бъдат защитени чрез обжалване на акта, с който е осъществен избора. Поради изложеното и доколкото законът не съдържа изрична забрана за обжалване на решенията на комисията за допускане до конкурс и с оглед на конституционната норма на чл. 120, ал. 2 оспорването им по съдебен ред е допустимо. Именно в производството по проверка законосъобразността на решението на конкурсната комисия за недопускането на жалбоподателя, органът (комисията), с оглед на разпоредбата на чл. 170, ал. 1 АПК, ще трябва да установи съществуването на фактическите основания, които са го мотивирали да постанови своя акт, а съдът да прецени законосъобразността на тези фактически и правни основания.

Обжалваният акт е съставен в предписаната от закона форма и при издаването му не са допуснати нарушения на административно-производствените правила, които да бъдат определени като съществени и водещи до неговата отмяна.

Настоящият съдебен състав намира обаче, че оспореното решение е постановено в противоречие с приложимите материално-правни норми на чл. 24, ал. 3 от ЗРАСРБ и чл. 2 от ПУРЗАДТУ. С разпоредбата на чл. 24, ал. 3 от ЗРАСРБ законодателят е предвидил като задължително условие за откриването на конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" осигуряването на съответната преподавателска или изследователска натовареност съгласно съответния правилник на висшето училище или научната организация. В съответствие с цитираната разпоредба в процесния случай, за да бъде открит конкурса за заемане на академичната длъжност "доцент" в научна област 5. Технически науки, е следвало да се осигури съответната преподавателска натовареност по професионално направление 5.1 Машинно инженерство, специалност „Материалознание и технология на машиностроителните материали“ за нуждите на катедра „Машиностроителна техника и технологии“. Тази преподавателска или изследователска натовареност трябва да е подробно обоснована във връзка с професионалното направление и научната специалност, за която е обявен конкурсът.

В конкретния случай органът е обосновал необходимостта от заемане на академичната длъжност за 5.1 Машинно инженерство, специалност „Материалознание и технология на машиностроителните материали“, като е анонсирал качества на конкретен кандидат - гл. ас. д-р инж. Г.М.Л., наречен потенциален, още преди обявяване на конкурса в ДВ. В обосновката са разглеждани представени материали на "потенциалния кандидат", обсъждан е неговият научен принос и педагогическа подготовка. Това обстоятелство при провеждането на конкурса и класирането на кандидатите по категоричен начин нарушава принципа на равенство, последователност и предвидимост, заложени в разпоредбите на чл. 8 от АПК и чл.13 от АПК. С неговото нарушаване се е стигнало до незаконосъобразност на атакувания административен акт поради несъответствие с целта на закона, което е основание по смисъла на чл.146 т.5 от АПК.

На следващо място съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 - 3 от ЗРАСРБ кандидатите за заемане на академична длъжност „доцент“ трябва да отговарят на конкретно изброени условия, включително да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и за придобиването на научната степен "доктор на науките". Същото изискване е дословно възпроизведено и в разпоредбата на чл. 53, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Според чл. 53, ал. 2 от ППЗРАСРБ в правилника на съответното висше училище или научна организация може да се определят и допълнителни изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“, отразяващи спецификата на отделните професионални направления. В конкретният случай Академичният съвет на ТУ  е приел Правилник за условията и реда за заемане на академични длъжности в ****- С* /Правилник на ТУ /, който съдържа Раздел III "Условия и ред за заемане на академична длъжност „доцент“. Съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 3 от Правилника на ТУ минималните изисквания към кандидатите за броя на научните трудове, учебна ангажираност и др. при откриване на процедура за заемане на посочената длъжност са дадени в Приложение 1. В приложението са предвидени шест минимални изисквания, като първото от тях е кандидатът да има един монографичен труд или 10 /десет/ равностойни публикации в специализирани научни издания, от които 2 самостоятелни и най-малко 1 в издание от клас А. Като минимално изискване към кандидатите е предвидено също – 30 часа проведени в ТУ-С* лекции за последните три години.

Съгласно нормите на чл. 21, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11 и чл. 12 от Правилника на ТУ, кандидатите се допускат до участие в конкурса от комисия, в която се включват деканът и ръководителят на катедра, която е направила предложението за конкурса. За допускане на кандидатите до участие в конкурса комисията съставя протокол, който се подписва от всички членове. В срок от 14 дни след изтичане на срока за подаване на документите по чл. 11, ал.4 председателят на комисията писмено уведомява всички кандидати за допускането им до участие в конкурса, като за недопуснатите се посочват мотиви за недопускането им. Съгласно ал. 4 на чл.21 от Правилника, в седемдневен срок от датата на уведомлението по ал. 2, всеки кандидат, който не е допуснат до участие в конкурса, може да възрази пред ФС срещу решението на комисията по ал. 2. В хода на настоящата обжалвана конкурсна процедура, жалбоподателят е подал възражение срещу решението на комисията, което не го допуска до участие в конкурса,  което е прието за неоснователно. Това отхвърляне на възражението също е било незаконосъобразно и е с противоречие с установеният в чл.8 ал.1 от АПК принцип за равенство на страните в административното производство. Противоречието с този принцип е пряка последица от въведеното изискване за хорариума за водени в ТУ-С* лекции за последните три години, което по своя смисъл представлява пряка дискриминация спрямо всички “външни” кандидати, което представлява самостоятелно основание за отмяна на решението на комисията, като материално незаконосъобразно.  

В предвид на всичко изложено настоящият съдебен състав приема, че релевираните в така подадената жалба доводи за незаконосъобразност на обжалвания административен акт е основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен, а оспореният административен акт, като незаконосъобразен следва да бъде отменен и преписката да бъде върната на органа за ново произнасяне съобразно мотивите на настоящето решение.

При този изход на спора на жалбоподателят се дължат разноски, които се установиха в размер на 1510 лв., от които 1500 лв.- заплатено адвокатско възнаграждение и 10 лв.-ДТ.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК П.ски административен съд, ХХVIII състав,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ по жалба на И.А.З., ЕГН **********,***, решение за недопускане на И.А. З. до участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по специалност „Материалознание и технология на машиностроителните материали“, професионално направление 5.1 „Машинно инженерство“, обявен в ДВ бр. 97/06.12.2016 г., обективирано в писмо, изх. № 71/07.02.2017 г.

ИЗПРАЩА  преписката за произнасяне в тази част в съответствие с мотивите на настоящото решение.

ОСЪЖДА ТУ – С*, филиал П. да заплати на И.А.З., ЕГН **********,*** сумата в размер на 1510 (хиляда петстотин и десет) лв., представляваща разноски по делото.

Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

СЪДИЯ: