РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 686

25.04.2017 г.

 

гр. Пловдив

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд-Пловдив, ХVІ състав, в открито заседание на двадесет и първи април през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЗДРАВКА ДИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:              1. НЕДЯЛКО БЕКИРОВ

2. АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

 

при секретаря Д.К. и при участието на прокурора Пинчев, като разгледа АХД № 524 по описа на съда за 2017 г., докладвано от СЪДИЯТА МИТРЕВ, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

 

Образувано е по постъпила жалба от СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ******-Пловдив, чрез адв. Й. против чл. 31, т. 1 от Наредбата за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив, приета с Решение № 14, взето с Протокол № 1 от 19.01.2012 г. на ОбС-Пловдив, изменена с Решение № 157, взето с Протокол № 6 от 14.04.2016 г. на ОбС-Пловдив, с която се иска отмяната й като незаконосъобразна.

         В подадената жалба се излагат подробни оплаквания по смисъла на чл. 146, т. 4 от АПК, касаещи приемането на оспорения текст от Наредбата в нарушение на императивните разпоредби на ЗДвП. Моли се атакуваните норми да бъдат отменени като незаконосъобразни.

Ответникът по жалбата Общински съвет – Пловдив взема становище за нейната неоснователност.

Представителят на Окръжна прокуратура – Пловдив изразява становище за основателност на жалбата.

Административният съд, като взе предвид наведените доводи от страните и събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна, по смисъла на чл. 186, ал. 1 от АПК, поради което е допустима.

Разгледана по същество, тя е основателна.

Съдът констатира, че така обжалваният текст на чл. 31, т. 1 от Наредбата за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив, приета с Решение № 14, взето с Протокол № 1 от 19.01.2012 г. на ОбС-Пловдив, изменена с Решение № 157, взето с Протокол № 6 от 14.04.2016 г. на ОбС-Пловдив е приет в нарушение на материалния закон.

Горепосоченият извод е основан на следното.

Разпоредбата на чл. 31, т. 1 от Наредбата гласи:

„…….При престояване на задържаното със скоба ППС в „Синя зона” повече от 3 (три) часа или след изтичане на работното време на синята зона задържаните ППС задължително се преместват от мястото на паркирането…..“

Същата противоречи на чл.167, ал.2, т.2 от ЗДвП, доколкото посочената разпоредба на закона предвижда като единствена приложима принудителна административна мярка при неплащане на таксата за паркиране - използване на техническо средства за принудително задържане на пътно превозно средство, а не и предвиденото в наредбата задължително преместване. Приетата от общинския съвет разпоредба противоречи и на чл.171, т.5 от ЗДвП  която разрешава преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач само в предвидените в посочената точка хипотези: когато превозното средство е паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото преместване, паркирано е в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението. Законът не допуска възможността за принудително преместване на паркирано превозно средство при престояване на блокирано със скоба МПС повече от три часа, каквато принудителна административна мярка е създадена с оспорената разпоредба на наредбата. Случаите, когато се налагат принудителни административни мерки се уреждат със закон. Доколкото е предвидено прилагане на принудителна административна мярка от вида на чл.171, т. 5 от ЗДвП в противоречие със закона, разпоредбата на наредбата е незаконосъобразна.

Изложеното дотук води до извода за незаконосъобразност на оспорения чл. 31, т. 1 от Наредбата за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив, приета с Решение № 14, взето с Протокол № 1 от 19.01.2012 г. на ОбС-Пловдив, изменена с Решение № 157, взето с Протокол № 6 от 14.04.2016 г. на ОбС-Пловдив. Подзаконовият нормативен акт в тази му част ще следва да бъде отменен.

С оглед изхода на спора, на основание чл. 143, ал. 1от АПК, в полза на жалбоподателя се дължат сторените разноски по производството, които се констатираха в размер на 837, 50 лв. Възражението за прекомерност на адвокатското възнаграждение в размер на 800 лв., отправено от представителя на ответника е неоснователно, с оглед действителната фактическа и правна сложност на делото и тъй като същото незначително надвишава предвидения минимален размер от 500 лв. по чл. 8, ал. 3 от НАРЕДБА № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

Воден от горното, на основание чл. 193, ал. 1, предложение четвърто от АПК, съдът

 

Р  Е   Ш  И  :

 

 

ОТМЕНЯ чл. 31, т. 1 от Наредбата за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив, приета с Решение № 14, взето с Протокол № 1 от 19.01.2012 г. на ОбС-Пловдив, изменена с Решение № 157, взето с Протокол № 6 от 14.04.2016 г. на ОбС-Пловдив.

 

ОСЪЖДА Общински съвет - Пловдив да заплати на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ******-Пловдив сторените деловодни разноски в размер на 837, 50 лв.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.

 

Решениетода се разгласи по реда на чл. 194 от АПК след влизането му в законна сила.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /п/

 

 

ЧЛЕНОВЕ:              1. /п/

 

 

 

 

2. /п/