РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

               1111.jpg

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 1934

 

гр. Пловдив,  10.11. 2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІ отделение, ХІІ състав, в публично заседание на шести ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МИЛЕНА ДИЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ :          МАРИАНА МИХАЙЛОВА

                             ТАТЯНА ПЕТРОВА  

                              

при секретаря Д. Й. и участието на прокурора Т. П., като разгледа докладваното от чл. съдията  М. М. административно дело № 667 по описа за 2017 год. на Пловдивския административен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните:

1. Производството е по реда на Дял трети, Глава десета, Раздел трети от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

2. Образувано е по протест, предявен от А.Г.- прокурор при Окръжна прокуратура гр.Пловдив, с който е протестирана разпоредбата на чл. чл.75 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, собственост на Община Садово, област Пловдив, приета с решение № 382 на Общински съвет Садово, по протокол № 36/31.01.2014г., изменена и допълнена с решение № 411 на Общински съвет Садово, по протокол № 38/28.03.2014г.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на обжалваната разпоредба и се иска нейната отмяна от Съда. Претендират се сторените в производството разноски.

3. Ответникът по жалбата – Общински съвет Садово, не е изразил конкретно становище по подадения протест.

ІІ. За допустимостта:

4. Доколкото съобразно чл. 187, ал. 1 от АПК, подзаконовите нормативни актове могат да бъдат оспорени без ограничение във времето, жалбата се явява процесуално ДОПУСТИМА за разглеждане.

ІІІ. За фактите и за правото:

5. С решение № 382, взето с Протокол № 36 от 31.01.2014г., Общински съвет –Садово е приел Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, собственост на Община Садово, област Пловдив. Посоченото решение е прието на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА.

Приемането на процесната наредба е инициирано от Кмет на Община Садово, за което последният е изготвил предложение до Общински съвет  Садово с изх. №  18-00-19/20.01.2014г. (лист 6).

Съгласно решението на Общинския съвет посочената разпоредба предвижда следното : “В случаите, когато Общината е учредила право на строеж, пристрояване или надстрояване и преди заверка от специализираните органи на кота "било" на строежа, са одобрени изменения в работните проекти, които водят до промяна в разгъната застроена площ на обекта и промяна в обема на учреденото право на строеж, за разликата в площта, кметът на Общината издава заповед и сключва анекс към договора“.                                                             

6.С Решение № 411, взето с Протокол № 38 от 28.03.2014г., Общински съвет –Садово е приел Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, собственост на Община Садово, област Пловдив, приета с решение № 382, по протокол № 36/31.01.2014г. Посоченото решение е прието на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА.

Приемането на въпросната наредба за изменение и допълнение е инициирано от Кмет на Община Садово, за което последният е изготвил предложение до Общински съвет Садово с изх. №  17-00-24/10.03.2014г. (лист 42- лист 44).

Предмет на настоящото съдебно производство е разпоредбата на чл. 75 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, собственост на Община Садово, област Пловдив, която предвижда следното : „В случаите, когато Общината е учредила право на строеж, пристрояване или надстрояване и преди заверка от специализираните органи на кота "било" на строежа, са одобрени изменения в работните проекти, които водят до промяна в разгъната застроена площ на обекта и промяна в обема на учреденото право на строеж, за разликата в площта, кметът на Общината издава заповед и сключва анекс към договора“.

7. Оспорването е съобщено чрез публикуване на обявление в бр. 26/2017 г. на „Държавен вестник“ и в сайта на Върховен административен съд, както и чрез поставяне на обявление в сградата на Административен съд - гр. Пловдив. В хода на съдебното производство не са налице встъпили заедно с административния орган или присъединени към оспорването страни по реда  на чл. 189, ал. 2 и ал. 3 от АПК.

8. Правната същност и характеристиките на нормативните административни актове са уредени от разпоредбата на чл. 75, ал. 1 от АПК. Правилото обявява за такива всички подзаконови административни актове, които съдържат административноправни норми, отнасят се за неопределен и неограничен брой адресати и имат многократно правно действие. Няма съмнение и спор, че атакуваната наредба е нормативен административен акт, който се отнася за неопределен и неограничен брой адресати и има многократно правно действие.

9. Съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. В този смисъл, процесната наредба, чиято разпоредба се атакува в настоящото производство, е акт на компетентен орган.

10. При приемането на Наредбата е спазена и предвидената в закона специална форма. Спазени са изискванията на чл. 75, ал. 3 и ал. 4 от АПК - посочен е видът на акта (наредба), органът, който го е приел (ОС Садово) и е отразен главният му предмет (придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество). Посочено е и правното основание за приемане на Наредбата – чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА.

Като структура, форма и обозначение на съдържанието, коментираният нормативен административен акт отговаря на изискванията на ЗНА и Указа за неговото прилагане.

11. Наредбата, чиято разпоредба се атакува в настоящото производство, е издадена обаче в нарушение на регламентираните в ЗНА и АПК императивни процесуални разпоредби относно подготовката и приемането на нормативни административни актове. Съображенията за това са следните:

Във връзка с проверката, която е длъжен да направи административния съд за спазване процедурата, в която е бил приет акта, с оглед повелителните норми на чл.77 АПК и чл.26 ал.2 ЗНА(в съответната му приложима редакция към момента на приемане на Наредбата и нейното изменение), според които “Компетентният орган издава нормативния административен акт, след като обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения” и “Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приема­не от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта”, се констатира следното.

Видно е, че въпреки изричните указания на състава на Съда, дадени с разпореждането му от 09.03.2017г. по хода на делото не само, че не бяха предс­тавени, но и нямаше твърдения от страна на ответния ОбС – Садово за: проведено каквото и да е обсъждане на предложения от Кмета на Об­щи­ната проект на Наредба,респ.нейното изменение, нито той е бил публикуван с мотиви, като е бил наличен в този му вид и 14 дневен срок за предложения и становища по него.

Изложените констатации на Съда са напълно достатъчни за отмяна на атакуваната разпоредба от Наредбата само на това основание, тъй като неспазването на цитираните правила, които са от публичен ред, е абсолютно осно­вание за отмяна на всяка правна норма на вторичната правна уредба, предоставена за приемане от органите на местно самоуправление, съобразно конс­тантната практика на ВАС на РБ.

12. На следващо място, е необходимо да се посочи, че процесната разпоредба е незаконосъобразна и поради противоречието й с материалноправни норми от по-висок ранг. Съображенията за това са следните:

Както вече бе казано с разпоредбата на чл. 75 от оспорената наредба е предвидена възможност кметът на Община Садово, еднолично, без взето решение от Общинския съвет, да издаде заповед и да сключи анекс към договора в случаите, когато Общината е учредила право на строеж, пристрояване или надстрояване и е налице промяна в обема на учреденото право на строеж, при условията, посочени в нея.

Съобразно разпоредбата на чл. 37 Закон за общинската собственост /ЗОС/. учредяването на право на строеж върху имоти - частна общинска собственост, се осъществява след решение на общинския съвет чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. След провеждане на търга или конкурса в зависимост от резултатите в тях кметът на общината издава заповед и сключва договор. Редът за учредяване на право на надстрояване и/или при строяване на сграда - частна собственост или на сграда, построена върху имот - частна общинска собственост, е разписан в разпоредбата на чл. 38 от ЗОС, който препраща към нормата на чл.37. Посочено е и едно изключение, а именно, че правото на надстрояване и/или пристрояване на сграда, построена върху имот - частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата по ред, определен от общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС.

Правото на строеж върху имот общинска собственост е ограничено вещно право, чрез учредяването на което Общината отстъпва правото на едно лице да построи и да стане собственик на постройката върху земя - общинска собственост. Обемът, в който същото следва да се реализира бива определян във възможно най-ранния момент - на учредяването му, когато сградата все още не е построена. Касае се за извършване на бъдещи инвестиционни намерения, с параметри /включително продажна цена/, определени към момента на възникване на правоотношението.

С оглед защита на обществения интерес при учредяване на право на строеж, върху имоти - частна общинска собственост, същото се провежда по нормативно определен ред. Уредена е процедура, чрез която се цели да се постигне най-висока продажна цена на правото на строеж, като съотношението вещ-цена е нормативно определено в един начален момент, обвързващ и двете страни по сделката /чл. 41 от ЗОС/. Доколкото конкретния случай касае имоти-частна общинска собственост този момент съвпада с провеждането на търга или конкурса. Последните имат за цел постигане на публичност и широка достъпност, с оглед постигане на максимално висока цена за разпореждането с точно индивидуализирана като вид и параметри недвижима вещ.

Изложеното е напълно относимо и към правото на надстрояване и/или пристрояване върху имоти-частна общинска собственост, което  е право на едно лице да надстрои или пристрои заварена сграда и да стане изключителен собственик на надстроените или пристроените функционално обособени обекти и собственик на съответен дял в общите части на сградата и на съответната част от правото на строеж /аргумент от чл. 66, ал. 4 от Закона за собствеността/.

Казано с други думи, в материалноправните законови разпоредби, относими към конкретния спор, не е предвидена възможност за увеличаване на обема на вече учреденото и реализирано право на строеж, чието придобиване е постигнато при проведен търг или конкурс. Противното би обезсмислило конкурсното начало, регламентирано от законодателя като основен принцип за извършване на разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост. Следователно всяко изменение в параметрите на вече учреденото право на строеж чрез търг или конкурс е в противоречие с целта на закона - ЗОС.

Следователно разпоредбата на чл. 75 от оспорената Наредба е в пълно противоречие с нормите на чл. 37 и 38 от ЗОС, които императивно не допускат възможност, при вече учредено право на строеж и надстрояване и/или пристрояване, да бъде разширявано. С оспорената разпоредба от наредбата се предоставя такава възможност да се реализира чрез сключване на анекс към първоначално сключения договор от кмета на общината, което е в противоречие с реда, установен в чл. 37 и чл. 38 от ЗОС - с решение на общинския съвет след проведен търг или конкурс. По този начин се създава възможност за узаконяване на учредено вече право на строеж върху имот - частна общинска собственост, но реализирано в по-голям обем от посоченото в учредяването му. В този смисъл е и установената съдебна практика /Решение № 5839/27.04.2011 г. по адм. дело № 1241/2011г. на ВАС/.

Доколкото реда за учредяване на право на строеж върху имоти - частна общинска собственост, регламентиран в ЗОС, цели да постигне в максимална степен публичност, прозрачност и достъпност при разпореждането с имоти общинска собственост, разпоредбата на чл. 75 от оспорената Наредба е в противоречие с тази цел.

13.Изложените до тук съображения обосновават крайния извод за незаконосъобразност на оспорената подзаконова разпоредба на чл. чл.75 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, собственост на Община Садово,област Пловдив, приета с решение № 382 на Общински съвет Садово, по протокол № 36/31.01.2014г., изменена и допълнена с решение № 411 на Общински съвет Садово, по протокол № 38/28.03.2014г. Тя ще следва да бъде отменена.

14.Само за пълнота следва да се посочи, че съобразно разпоредбата на чл. 194 от АПК, съдебното решение, с което се обявява нищожност или се отменя подзаконовият нормативен акт и срещу което няма подадени в срок касационна жалба или протест или те са отхвърлени от второинстанционния съд, се обнародва по начина, по който е бил обнародван актът, и влиза в сила от деня на обнародването му.

IV. За разноските:

15. При посочения изход на спора, на основание чл. 143, ал. 1 от АПК, на протестиращия се дължат сторените разноски по производството, които се констатираха в размер на 20 лв. за обявление в ДВ.

Водим от горното и на основание чл. 193, ал. 1 от АПК, Пловдивският административен съд, ІІ отделение, ХІІ състав,

 

 

Р    Е    Ш    И  :

 

 

ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 75 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, собственост на Община Садово, област Пловдив, приета с решение № 382 на Общински съвет Садово, по протокол № 36/31.01.2014г., изменена и допълнена с решение № 411 на Общински съвет Садово, по протокол № 38/28.03.2014г.

ОСЪЖДА Общински съвет Садово да заплати на Окръжна прокуратура гр.Пловдив, сумата в размер на 20 лв., представляваща  сторените разноски по производството.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                          ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

 

                                                                                             2.