РЕШЕНИЕ

 

  .413

 

гр. Пловдив, 23.02.2018  год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, XXVII състав в публично заседание на двадесет и девети януари, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР КАСАБОВ

                                                                                             

при секретаря КОСТАДИНКА РАНГЕЛОВА, като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 776 по описа за 2017 год., за да се произнесе взе предвид следното:

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните:

1. Производството е по реда на Глава X от АПК във вр. чл. 215 от ЗУТ.

2. Образувано е жалба на Д.М.Т., ЕГН **********, с адрес: ***, срещу Заповед № А-1239 от 08.08.2012г. на Кмета на община Асеновград, с която е одобрено изменение на ПУП (ПРЗ с РУП) за УПИ I-1447 (ПИ с к.и. 00702.515.232 по КК) и УПИ III - 1449 (ПИ с к.и. 00702.515.233 по КК) в кв.120 по регулационния план на гр. Асеновград, при което се образува нов УПИ I -515.232.515.233, съгласно нанесените линии, зачертавания, надписи и щрихи със зелен цвят и застрояване по ограничителните и задължителните линии с червен и зелен цвят, зачертавания със зелен цвят и котировки с черен цвят, надписи с червен цвят и показатели на режима на застрояване със син цвят на приложения към заповедта проект.

В жалбата са изложени съображения за незаконосъобразност на оспорения акт и се иска отмяната му от съда. Чрез процесуалния си представител оспорващия поддържа, че без негово съгласие, при изменението на  ПУП (ПРЗ с РУП) за УПИ I-1447 и УПИ III – 1449, са предвидени намалени разстояния спрямо собствения му имот през улица - УПИ VIII-1344, кв. 104.  Твърди се също така, че между графичната и текстовата част на оспорената заповед е налице несъответствие, както и че не са отразени съществуващите и проектните коти на прилежащия терен. Сочи се, че липсва работен устройствен план за контактните имоти, а такъв е необходим в случая, защото е предвидено свързано застрояване в повече от два урегулирани имота. Твърди се, че процесните имоти попадат в охранителна зона на архитектурен паметник на културата от местно значение – „М. м.“,  поради което проектът е следвало да бъде съгласуван с Националния институт по паметниците на културата – гр. София.

3. Ответникът - Кмет на община Асеновград, чрез процесуалния си представител юрсконсулт К. е на становище, че жалбата е недопустима, а по същество неоснователна. Поддържа се, че с одобрения проект за изменение на ПУП не са допуснати намалени разстояния през улица и не са предвидени промени в границите на засегнатите поземлени имоти. Според административния орган, в случая не е необходимо съгласуване по реда на Закона за културното наследство, тъй като УПИ I – 515.232, 515.233, кв. 120 по плана на гр. Асеновград не попада в охранителна зона на групов паметник на културата.

4. Заинтересованите страни - М.В.М., с адрес: *** и В.А.Я., с адрес: ***, не вземат становище по допустимостта и основателността на жалбата.

5. Окръжна прокуратура гр. Пловдив, редовно уведомена за възможността за встъпване в настоящото производство, не дава становище и не изпраща представител.

ІІ. За допустимостта:

6. Имотът, собственост на жалбоподателят, се намира през улица спрямо имотите, предмет на оспорения административен акт. Следователно, за да се прецени дали жалбоподателят попада сред лицата по чл.131 от ЗУТ, имащи право да оспорват заповедта за изменение на ПУП, следва да е налице хипотезата на чл.131, ал.2, т.3 от ЗУТ. Съгласно тази норма сред непосредствено засегнати от предвижданията на плана са съседните имоти, включително имотите през улица, когато с плана се допускат намалени разстояния. Активната процесуална легитимация по смисъла на чл. 131,  ал.2,  т.3 от ЗУТ ще бъде налице винаги, когато в обжалвания административен акт за изменение на ПУП като правно основание се сочи и нормата на чл. 36 ЗУТ – в случая това не е сторено. Когато в административният акт това правно основание не е посочено, допустимостта на жалбата се преценява след проверка на одобрения проект за фактическо допуснато намалено разстояние, която съдът извършва по котировките за височини на срещуположните през улица сгради и котировките за разстоянията, нанесени върху графичната част от заповедта за одобряване или чрез заключение на съдебно-техническа експертиза.

По делото, без възражения от страните бе прието заключение на вещото лице арх. С.Т. В., според което по отношение на собствения на жалбоподателя  поземлен имот к.и. 00702.515.354 /нов к.и. 00702.515.362/ по КККР на град Асеновград, част от УПИ III – 354 „жилищно застрояване и общ. обслужване“, кв. 119, по регулационния план на гр. Асеновград, е налице действащ ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед № А-559/08.05.2006г. С посочената заповед за УПИ III – 354 е предвидено осъществяване на ново четириетажно застрояване с височина до 12м., сключено с осъщественото застрояване в УПИ II-1445 на западната имотна граница и на разстояние 4 м. спрямо южната имотна граница. На приложената към заключението комбинирана скица /л.251/, визуализираща предвижданията на Заповед № А-1239 от 08.08.2012г. и Заповед № А-559/08.05.2006г. на Кмета на община Асеновград, вещото лице е отразило предвидените за УПИ III – 354 линии на застрояване, които от изток са по уличната регулационна граница. Въз основа на тези обстоятелства вещото лице е дало заключение, че неправилно в процесния проект са показани отстоянията до съществуващата едноетажна масивна сграда в УПИ III – 354, а не както следва до предвидените линии на застрояване, съобразно действащия за този урегулиран имот ПУП – ПРЗ. От направените измервания на място, при съобразяване линиите на предвиденото в имота на оспорващия застрояване и тези на новопредвиденото застрояване с височина до 12м., по уличната регулационна линия на УПИ I – 1447, експертизата е установила, че са налице намалени разстояния, тъй като между регулационните линии на посочените имоти, през улица разстоянието е от 8 м. и 7,94 м.

Ответникът не оспори приетата по делото експертиза, нито представи доказателства Заповед № А-559/08.05.2006г. да е била отменена, в този смисъл се установява наличието на правен интерес за жалбоподателя, в качеството му на собственик на имот през улица, по отношение на който с плана са допуснати намалени разстояния.

На следващо място, доколкото процесната заповед не е съобщена на оспорващия, жалбата му срещу същата се явява подадена в предвидения за това преклузивен процесуален срок, поради което е ДОПУСТИМА.

ІІІ. За фактите:

7. Според договор за доброволна делба от 01.02.2006г., вписан с вх. рег. №  175, от 01.02.2006г., том I, № 75, Д.М.Т. и С. А. Т. са придобили изключителната собственост върху поземлен имот  к.и. 00702.515.354 /нов к.и. 00702.515.362/ по КККР на град Асеновград, с административен адрес: ул. „Г. Д.“ № 9, по скица, а в действителност ул. „Г. Д.“ № 11А, с площ по кадастрална карта 217 кв.м.

8. Съгласно нотариален № 174, том I, дело № 301/1995г., В.А.Я., чрез законния си представител А. В. Я., е придобил правото на собственост върху дворно място, представляващо парцел II – 1449, кв. 120 по плана на град Асеновград, състоящо се от 278 кв.м. поп план, а по документи 262 кв.м.

Видно от скица № 2054/30.05.2008г., издадена от СГКК – Пловдив, имот пл. номер II – 1449, кв. 120, парцел II - 1449 по плана на град Асеновград е идентичен на поземлен имот № 00702.515.233 по КККР на гр. Асеновград, одобрена със заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния Директор на АГКК – София, с административен адрес: ул. „Г. Д.“ № 7.

Според удостоверение № 37-0-15/05.11.2008г., издадено от Директора на дирекция „ИРДАПК“ в Националния институт за паметниците на културата, сградата на ул. „Г. Д.“ № 7, кв.120, пл. № 1449, разположената сграда в поземлен имот № 00702.515.233 по КККР на гр. Асеновград не притежава статут на недвижим паметник на културата, по смисъла на чл. 12, т. 2 от Закона за паметниците на културата и музеите /обн. ДВ бр. 29/69г./

9. По силата на Протокол от 12.10.1967г. за съдебна делба, по гр. дело № 300/1967г.,  В. В. М. е придобил 225/502 ид.ч. от дворно място, съставляващо парцел IV, им. пл. № 3555 и пл. № 3991, кв. 21 по плана на гр. Асеновград, при граници ул. „В. Л.“, ул. „Б.“ и имот на А. Я..

Видно от удостоверение за наследници №221/03.02.2012г. М.В.М. е законен наследник на  В. В. М.

10. Издадено е Предписание № А-395/30.03.2012г. от Кмета на община Асеновград, съгласувано с главния архитект на община Асеновград, с което, по молба вх. № 94-М-134/12.03.2012г. от М.В.М. и В.А.Я. и скица – предложение по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ, е допуснато да се изработи проект за изменение на ПУП – ПРЗ с РУП (План за регулация и застрояване с работен устройствен план) за УПИ I-1447 (ПИ с к.и. 00702.515.232 по КК) и УПИ III - 1449 (ПИ с к.и. 00702.515.233 по КК) с контактни УПИ III-1450 (ПИ с к.и. 00702.515.234 по КК) в кв.120 по регулационния план на гр. Асеновград.

В изпълнение на предписанието, между М.В.М. и В.А.Я. е сключен Предварителен договор с нотариална заверка на подписите от 08.05.2012г., с предмет премахване на границите между УПИ I – 1447 и УПИ III – 1449 по плана на гр. Асеновград  и обединяването им в нов самостоятелен УПИ I – 515.232, 515.233, кв. 120 по КККР на гр. Асеновград.

Приложени са декларации от собствениците на поземлен имоти № 00702.515.234 по КККР на гр. Асеновград, контактни УПИ III-1450, че са съгласни застрояването за имота им да се промени съгласно приложената скица – предложение.

По искане на възложителите М.В.М. и В.А.Я., от лице с необходимата проектантска правоспособност, е изработи проект за изменение на ПУП – ПРЗ с РУП в обхвата на процесните имоти. Извършено е и геодезическо заснемане на ПИ 00702.515.232 и ПИ.00702.515.233, кв. 120 по КККР на гр. Асеновград.

Проектът е съобщен на заинтересованите лица с известие изх.№ 94-М-173/11.04.2012г. и срещу него е подадено възражение от Х. Г. Г. с вх. № 94-X-72/04.05.2012г., което е разгледано на Експертен съвет по устройство на територията при община Асеновград. С протокол № 14/22.05.2012г. ЕСУТ е взел решение проектът да бъде върнат за преработка и корекция съобразно правилата на чл. 32, ал. 1 от ЗУТ, в частност относно височината на застрояване през улица „Б.“.

Преработеният проект е съобщен на заинтересованите лица с известие изх.№ 94-М-173/20.06.2012г. като срещу него не са постъпили възражения.

11. На основание чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и въз основа на решение, взето с Протокол № 18/03.08.2012г. на ЕСУТ, със Заповед №А-1239 от 08.08.2012г. на кмета на община Асеновград е одобрено изменение на ПУП (ПРЗ с РУП) за УПИ I-1447 (ПИ с к.и. 00702.515.232 по КК) и УПИ III - 1449 (ПИ с к.и. 00702.515.233 по КК) в кв.120 по регулационния план на гр.Асеновград, при което се образува нов УПИ I-515.232.515.233, съгласно нанесените линии, зачертавания, надписи и щрихи със зелен цвят и застрояване по ограничителните и задължителните линии с червен и зелен цвят, зачертавания със зелен цвят и котировки с черен цвят, надписи с червен цвят и показатели на режима на застрояване със син цвят на приложения към заповедта проект.

В периода на издаване на процесния административен акт функциите на кмет на община Асеновград са изпълнявани от М. Т. Г. – заместник - кмет, съгласно Заповеди за заместване № А-1177/30.07.2012г. и № А-1178/30.07.2012г. на кмета на община Асеновград.

Съгласно графичната част на Заповед №А-1239 от 08.08.2012г., в новообразувания ъглов УПИ I-515.232.515.233 е предвидено ново основно застрояване, свързано с основното застрояване в съседните (контактни) УПИ III-1450 (от изток) и УПИ X-1448 (от юг). Линиите на застрояване по западната и северната граница на новообразувания УПИ I-515.232.515.23 минават по уличните регулационни линии, без същите да се променят. В зоната на кръстовището линията на застрояване отстъпва от пресечната точка на уличните регулационни линии на урегулирания имот на 2 м. по ъглополовящата. Предвиденото в УПИ I-515.232.515.23 ново основно жилищно застрояване е със следните параметри: максимална височина 12м., максимална плътност на застрояване  70% , минимално озеленена площ 30 %, максимален кинт 3,5 - на основния чл. 27, ал. 3 от ЗУТ.

12. Според обяснителната записка към част „Архитектура“ на инвестиционния проект и Скица – виза за проектиране № 263/22.11.2016г., в новообразувания ъглов имот (от запад – ул. „Б.“ и от север – ул. „Г. Д.“) се предвижда изграждане на четириетажна многофамилна жилищна сграда с мансарден етаж. Сградата се ситуира на два калкана с бъдещото застрояване в съседните имоти от юг и от изток. От запад към улица „Б.“ височината на застрояване е както следва: първи три етажа достигащи височина 10 м., и четвърти етаж с отстъп навътре в имота при височина 12м. На партерния първи етаж – към ул. „Г. Д.“ е предвиден  магазин за промишлени стоки и два гаража. Останалите четири гаража са разположени от западната страна и едно общо помещение в ъгъла на сградата. Поради денивелацията на двете улици тази част от сградата е на кота + 0,00, а проходът, стълбището, магазинът и избените помещения са на кота -1,00. Покривът на сграда е обикновен трискатен с наклон 1:3. Предвидени са дъсчена обшивка и едноулучни керемиди. Предвидената плътност на застрояване е 68% при застроена площ от 333 кв.м. и разгъната застроена площ от 1734 кв.м.

13. Според съобщение изх. № 94-М-173/10.08.2012г. на община Асеновград, на 14.08.2012г.,  Заповед №А-1239 от 08.08.2012г. е сведена срещу подпис до знанието на собственика на УПИ X-1448, кв. 120, ПИ с к.и. 00702.515.241 по КККР на гр. Асеновград – Х. Г. Г.

След служебна справка се установява, че по жалба на Х. Г. Г. е образувано адм. дело № 521/2017г., по описа на Административен съд – Пловдив, с предмет оспорване законосъобразността на Заповед №А-1239 от 08.08.2012г. на Кмета на община Асеновград. Съдът с влязло в сила Определение № 849/02.05.2017г. е оставил жалбата без разглеждане поради просрочие и е прекратил производството по делото.

14. С Протокол № 16/24.07.2008г. от заседание на Експертния съвет при Националния институт за паметниците на културата е приет актуализиран списък на паметниците на културата в гр. Асеновград като кв. 120, в който попада новообразуваният УПИ I-515.232.515.23, е изключен от охранителната зона на паметник на културата от местно значение – „М. м.“. Същото обстоятелство е удостоверено и в писмо изх. № 94-00-235/09.08.2017г. на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ при Министерство на културата.

15. По делото бе допусната допълнителна съдебно-технически експертизи с вещо лице арх. С.Т. В., чието заключение бе прита без възражения от страните.

Според вещото лице, в графичната част на проектната разработка са налице достатъчно данни в съответствие с изискванията на ЗУТ за реализиране на предвиденото строителство. Въпреки това, каза се, експертизата е констатирала, че в графичната част не е отразено предвиденото застрояване за УПИ III – 354, кв. 119 по плана на гр. Асеновград, както и това в УПИ VIII-1344, кв. 104, находящ се през улица от север. Вещото лице сочи като пропуск и това, че в текстовата част на оспорената заповед не е отразено, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ X-1448 / ПИ с к.и. 00702.515.241/, поради което е налице разминаване между графичната и текстовата част на заповедта. Установено е също, че в графичната част на проектната разработка не са отразени съществуващите и проектните коти на прилежащия терен по ул. „Г. Д.“ и ул. „Б.“, което според вещото лице е абсолютно задължително, тъй като и двете улици са с естествен наколно.

IV. За правото:

16. Според чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ влезлите в сила ПУП могат да се изменят в случаите, когато има съгласие на всички собственици на имоти по чл. 131, ал. 2, т. 1, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях. Също така нормата на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ допуска границите на урегулирани поземлени имоти да се променят с план за регулация при наличие на съгласие на собствениците им, изразено със заявление и предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи.

По смисъла на чл. 135 от ЗУТ процедурата по изменение на ПУП се слага в ход по писмено заявление на собствениците и носителите на ограничени вещни права върху имотите, предмет на проектното предложение, към което се прилага и скица – проект. Компетентният орган в 14-дневен срок от постъпване на заявлението със заповед разрешава или отказва да се изработи проект за изменение на плана. Заповедта се издава въз основа на становище на главния архитект на общината, когато актът се издава от кмета на общината.

Предвид правилото на чл. 136 от ЗУТ, че проектите за изменения на устройствените планове на основанията по чл. 134, ал. 1 и 2 се изработват, съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и по реда на раздел III от глава седма на ЗУТ, в случая компетентният да издаден заповедта по чл. 135 от ЗУТ орган е този по чл. 129, ал.2 от същ. закон, тъй като процесният ПУП е с обхват до един квартал. Самият проект по правилата на цитираната норма се одобрява със заповед на кмета на общината в 14-дневен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от общинския експертен съвет. Заповедта се съобщава на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс

17. По правилото на чл. 32, ал. 1 от ЗУТ разстоянието между жилищните сгради на основното застрояване през улицата следва да е по-голямо или равно на височината на жилищните сгради. При определяне на разстоянието между сградите височината на сградата откъм по-благоприятната посока се намалява с височината на първия и следващите нежилищни етажи на засенчената сграда.

Според чл. 77, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони /обн., ДВ, бр. 3 от 13.01.2004 г./, при разполагане на сградите на основното застрояване и определяне на разстоянията между тях съгласно чл. 31 - 35 от ЗУТ за приемане на по-благоприятната ориентация се спазва следното степенувано подреждане на географските посоки:  1) юг; 2) югоизток и югозапад; 3) изток; 4) запад; 5) североизток и северозапад; 6) север.  Когато сградата се разполага в посока, междинна на указаните посоки, тя се приравнява към по-близката географска посока.

По изключение чл. 36, ал. 3 от ЗУТ допуска въз основа на работен устройствен план разстоянието между линиите на застрояване от двете страни на улицата да се намаляват най-много с една трета.

На следващо място в хипотезата на чл. 27, ал. 2 от ЗУТ плътността и интензивността на застрояване не се ограничават в ъгловите урегулирани поземлени имоти със свързано основно застрояване на двете странични регулационни линии.

По смисъл на § 1, т. 17 от ДР на ЗУТ "интензивност на застрояване" на урегулирания поземлен имот е отношението на разгънатата застроена площ към площта на урегулирания имот, изразено в абсолютно число, а според т. 16 от същия параграф "разгъната застроена площ" е сборът от застроените площи на всички надземни етажи на основното и допълващото застрояване; в разгънатата застроена площ се включват и застроените площи в подпокривното пространство на сградите.

18. При тази фактическа и правна обстановка, на първо място съдът намира, че несъобщаването на проекта за изменение на оспорващия не е съществено нарушение на процесуалните правила. То не е довело до нарушаване правото му на защита, тъй като с подаване на жалбата срещу заповедта до съда същият е направил всички свои възражения.

Оспореният акт относно изменението на ЗРП е издаден на основание чл.134, ал.2, т.6 ЗУТ - съгласие на заинтересованите собственици по чл. 131, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. Това са собствениците на имотите, за които се отнася одобреното изменение и са пряко засегнати от него, в случая - собствениците на УПИ I-1447 (ПИ с к.и. 00702.515.232 по КК) и УПИ III - 1449 (ПИ с к.и. 00702.515.233 по КК) в кв.120 по регулационния план на гр. Асеновград, в какъвто смисъл е и трайната съдебна практика. Именно тези лица са дали и съгласието си за изменение на ПУП и са подписали необходимия предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ. По отношение на контактния УПИ III-1450 (ПИ с к.и. 00702.515.234) заинтересованите по смисъла на чл. 131, ал. 1, т. 2 от ЗУТ лица също са предоставили съгласието си чрез нарочни писмени декларации.

Що се отнася до УПИ X-1448 /ПИ с к.и. 00702.515.241/ следва да е се съобрази, че собственикът му е имал самостоятелно право да оспори заповедта и към настоящия момент същата по отношение на имота му е влязла в сила. Както бе посочено по-горе, настоящото производство е допустимо по отношение на поземления имот, за който жалбоподателят се легитимира като собственик. В останалата част за него не е налице правен интерес да обжалва одобреното изменение на ПУП – ПРЗ /така Определение № 1224/29.01.2018г. по адм. дело № 637/2018г. на ВАС/. Като собственик на съседен имот през улица, съгласието на опсорващия не е необходимо при изменение на плана на посоченото основание. Той има право на жалба само защото е предвидено намалено отстояние от линиите на предвиденото в собствения му имот застрояване  и тези на новопредвиденото строителство в процесния имот като в тази част се концентрира и проверката за спазване на материалноправните и процесуалноправни разпоредби.

Каза се, по правилото на чл. 36, ал. 3 от ЗУТ се допуска, въз основа на работен устройствен план разстоянието между линиите на застрояване от двете страни на улицата да се намаляват най-много с една трета. Правилото не изисква съгласие на заинтересованите лица, за да бъде приложено съответното редуциране. Видно от графичната и текстова част на заповедта, в случая работен план е изработен и одобрен. Предвиденото в имот на оспорващия основно застрояване е с височина до 12 м., такова е максималната височина на застрояването и в новообразувания ъглов УПИ I-515.232.515.233. Височината  на сградата в посоченото УПИ - до трети етаж, разположена по уличната регулационна линия, е 10 метра, а за отстъпилия навътре в имота четвърти етаж – 12 м. На място разстоянията между линиите на застрояване от двете страни на улицата са 8,00 м. и 7,94 м. При това положение съдът намира, че минимално изискуемото разстояние (от 6,66 м. при 10 м. височина, респ. от 8 м. при 12 м. височина) между линиите на застрояване е спазено.

Отделно следва да се съобрази и правилото, че в ъглов имот (какъвто е процесния) плътността и интензивността на застрояване не се ограничават, когато е предвидено свързано застрояване на двете странични регулационни линии. След като интензивността на застрояване е отношението на разгънатата застроена площ към площта на урегулирания имот, а в разгърнатата застроена площ се включва и височината на предвиденото застрояване, то предвиденият кинт 3,5 може да бъде превишен. Иначе казано за процесния УПИ е допустимо да се реализира средно жилищно застрояване до максимално допустимите параметри от 12 м. височина.

Не са основателни и възраженията на оспорващия за допуснати нарушения в процедурата по съгласуване на проекта за изменение на ПУП. От представените по делото доказателства е видно, че същият е съгласуван от главния архитект на община Асеновград и приет от общинския експертен съвет. В случая не необходимо съгласуване по реда на чл. 125, ал. 6 от ЗУТ и Закона за културното наследство, тъй като кв. 120 по плана на гр. Асеновград не попада в охранителната зона на ГПК „М. м.“.

Не е съществено нарушение и това, че в графичната част на проектната разработка не са отразени съществуващите и проектните коти на прилежащия терен по ул. „Г. Д.“ и ул. „Б.“. Този извод се подкрепя и от обстоятелството, че същите са били съобразени в обяснителната записка по част „Архитектура“ на инвестиционния проект за изграждане на предвиденото с процесния ПУП застрояване.

19. Мотивиран от горното, при проверката по чл. 168 от АПК, съдът намира, че оспореният административен акт е валиден, издаден в предписаната от закона форма при спазване на процесуалните правила, в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона, поради което подадената срещу него жалба се явява неоснователна

V. За разноските

20. Ответникът в настоящото производство не претендира присъждане на разноски, поради което произнасяне в тази насока не се дължи.

Ето защо, Съдът

 

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.М.Т., ЕГН **********, с адрес: ***, срещу Заповед № А-1239 от 08.08.2012г. на Кмета на община Асеновград.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: