РЕШЕНИЕ

   673                                       гр. Пловдив,                     23.03.2018год.

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, XXV състав в публично заседание на двадесет и седми февруари през две хиляди и осемнадесета година в състав :  

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИЯ ЗЛАТАНОВА                                                                                                  

при секретаря Д.Т., като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 85 по описа за 2018год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Х от АПК във връзка с чл. 172, ал.5 от Закона за движението по пътищата.

Образувано е по жалба на А.И.П., ЕГН ********** ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1030-002527 от 10.12.2017г. издадена от *****- Началник на група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пловдив, с която е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 12 месеца.

Жалбоподателят възразява срещу продължителността на срока, за който му е наложена ПАМ. Твърди незаконосъобразност поради липсата на мотиви в тази част. Моли за отмяна на оспорвания акт.

Ответникът - Началник на група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пловдив, не се явява, не се представлява и не дава становище по жалбата.

Съдът, като разгледа направените възражения и приложената административна преписка, намери за установено следното от фактическа страна:

Жалбата е подадена в срок от адресат на оспорваната ПАМ, поради което е ДОПУСТИМА.

Разгледана по същество, жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Установените от административния орган факти не се оспорват, а именно, че на 10.12.2017г. жалбоподателят, като водач на лек автомобил Форд Фокус с рег. № *****е управлявал автомобила си под въздействие на алкохол, с концентрация в кръвта си над 1,2 на хиляда.

Спори се относно продължителността на срока от 12 месеца.

Действително, в оспорваната заповед не са изложени мотиви за това защо ПАМ е наложена за 12 месеца, което е максималния предвиден срок.

Определената законова рамка е от 6 месеца до една година, в рамките на която органът може да избере вариант, като изложи своите мотиви. Неизлагането на мотиви само по себе си е незаконосъобразност. Тази незаконосъобразност в случая обаче не е основание за отмяна на административния акт, защото е налице съответствие между наложената ПАМ и извършеното административно нарушение, установено с приложения по делото АУАН, което освен това представлява и престъпление по чл.343б,ал.1 от НК.

Принудителната административна мярка за всеки конкретен случай трябва да е определена в такъв вид и обем, че да не ограничава правата на субектите в степен, надхвърляща преследваната от закона цел. По смисъла на чл. 22 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ целта на принудителните административни мерки е да се постигне превантивен, преустановяващ и възстановяващ ефект спрямо административните нарушения. За конкретното административно нарушение предвиденото наказание е според концентрацията на алкохол в кръвта на водача. За установеното в случая количество 1.88 промила, законът е императивен – лишаването от право да управлява МПС е за срок от 12 месеца. Адекватно на това следва да е и прилаганата ПАМ, чийто правопораждащ фактически състав е идентичен с този, констатиран в АУАН. В случая констатираната концентрация на алкохол в кравта сама по себе си обосновава и продължителността на срока, за който е наложена мярката.

Ето защо съдът намира,че възражението на жалбоподателя е неоснователно.

Поради това и предвид представените доказателства за компетентност на органа, издал оспорваната заповед / Заповед № 317з-391/06.02.2017г. на Директора на ОД на МВР – Пловдив/, спазването на изискуемата от закона форма, наличието необходимите реквизити, визирани в разпоредбата на чл.171, т.2а от ЗДвП, във връзка с чл.59, ал. 2, т. 4 от АПК, налага извод за неоснователност на жалбата.

Видим от изложеното, Съдът

 

 

Р   Е  Ш  И  :

 

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на А.И.П., ЕГН ********** ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1030-002527 от 10.12.2017г. издадена от *****- Началник на група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Пловдив, с която е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 12 месеца.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му. 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

Вярно с оригинала!

Секретар: ДТ

 

МЗ