Р Е Ш Е Н И Е

 

      № 728

 

гр. Пловдив, 29, март 2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХ касационен състав, в публично съдебно заседание на четиринадесети март две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ДИЧО ДИЧЕВ

                                                              ЧЛЕНОВЕ:    ТАНЯ КОМСАЛОВА

                                                                                            ЙОРДАН РУСЕВ

 

при секретаря СТЕФКА КОСТАДИНОВА и участието на прокурора  СВЕТЛОЗАР  ЧЕРАДЖИЙСКИ, като разгледа КАНД № 128 по описа на съда за 2018г., докладвано от съдията Й. Русев, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на глава дванадесета от АПК.

Образувано е по касационната жалба на Р.И.К., ЕГН ********** против Решение № 2092 от 21.11.2017 година, постановено по АНД № 4619/2017 г. по описа на Районен съд – Пловдив, Х-ти н.състав, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система № К-1623973, издаден от ОДМВР - Пловдив. 

С посочения електронен фиш, на основание чл. 189, ал. 4 от ЗДвП във вр. с чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП и във вр. с чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на касатора е наложена глоба в размер на 400 лв. за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, извършено на 11.06.2017 г. в 19,42ч. в гр.Пловдив, бул. **до ГУСВ. 

В жалбата се навеждат касационни основания за постановяването на атакуваното решение при неправилно приложение на материалния закон. Иска се отмяна на решението и постановяването на друго, с което да се отмени обжалваният електронен фиш.

Ответникът по касация- ОД на МВР – Пловдив, редовно призован, не взема становище по депозираната жалба. 

Представителят на Окръжна прокуратура – Пловдив изразява становище за неоснователност на касационната жалба. Предлага решението на Районния съд да бъде оставено в сила.

Настоящият съдебен състав приема, че  разглежданата касационна жалба се явява подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, следователно е допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна. 

Пред районния съд се установило, че на 11.06.2017 г. в 19,42ч. в гр.Пловдив, бул. **до ГУСВ, при управление на лек автомобил „**“, рег. №РВ**СВ, собственост на касатора е установена скорост от 86 км/ч, при разрешена стой­ност на скоростта – 50 км/ч. Скоростта била установена  с автоматизирано техни­ческо средство № TFR 1-М № 648, представляващо мобилна система за видеокон­трол на нарушенията на правилата за движение по пътищата.

Съдът е приел, че безспорно е устано­вен фактът на соченото нарушение, доколкото процесното административно на­рушение, с дадена в електронния фиш правна квалификация чл.21 ал.1 от ЗДвП, е установено и заснето с техническо средство, което е мобилно – мобилна сис­тема на видеоконтрол на нарушение на правилата за движение тип “TFR1 – M” ра­дар № 648, което е прикрепено към служебен автомобил на контролен орган при осъществяване на техните функции по контрол за спазване правилата за движе­ние по пътищата, в случая електронният фиш е издаден при липса на допуснато същест­вено нарушение на административно производствените правила. 

Каза се доводите в касационната жалба могат да се приравнят на такива за незаконсъобразност, неправилно и необоснованост.

Тук е мястото да се посочи, че както касационните основания, така и пре­делите на проверката, осъществявана от касационната инстанция са точно и ясно очертани в чл.348 ал.1 т.1, 2 и 3 от НПК във вр. с чл.63 ал.1 от ЗАНН /измежду които не е “необосноваността” на съдебния акт/ и чл.218 ал.1 и ал.2 от АПК във вр. с чл.63 ал.1 от ЗАНН.

Така проверката на обжалвания съдебен акт се извършва само в обжалва­ната част и по посочените в жалбата основания, съответно в пределите на служебната проверка, очертана по-горе. Необосноваността не е касацион­но основание измежду тези по чл.348 от НПК, към които препраща нормата на чл.63 ал.1 от ЗАНН. Проверка за наличието на съществени нарушения на процесуалните правила тази инстанция върши само и единствено при наведено изрично касационно основание по чл.348 ал.1 т.2 от НПК, като от друга страна трайната съдебна практика приема и че служебно касационната инстанция проверява единствено и само по отношение на наличието на такива нарушения на процесуалните правила, от категорията на т. нар. абсолютни, които не биха могли да бъдат пренебрегнати, тъй като опорочават изцяло постановения съдебен акт и засягат основни, гарантирани права на страните в процеса.

При така очертаните предели на действията на касационната инстанция се налагат следните правни изводи по конкретния правен спор.

По твърдението за неправилно приложение на материалния закон – касационно основание по чл.348 ал.1 т.1 от НПК.

Настоящата инстанция счита, че изцяло неоснователни са възраженията на касатора в тази връзка.

Към датата на извършване на процесното нарушение е в сила разпоредбата на чл.189 ал.4 от ЗДвП, съгласно изменението й с ДВ бр.101 от 20.12.2016г., в сила от 22.01.2017г., съгласно която “При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката начините за доброволното є заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи”. Разпоредба на § 6, т.65 от ДР на ЗДвП (Нова - ДВ, бр. 19 от 2015 г.), с която се въведе легално определение на понятието и съобразно която "Автоматизирани технически средства и системи" са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат:

а) стационарни - прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган;

б) мобилни - прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес.”

Нормата на ал.3 на чл.165 от ЗДвП, в съответствие именно на мотивите на Тълкувателно решение №1 от 26.02.2014 г. на ОС на ВАС на Министъра на вътрешните работи е вменено задължение да приеме наредба за реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата.

В изпълнение на законовата разпоредба е издадена Наредба №8121з-532 от 12.05.2015 г. на Министъра на вътрешните работи (обн. ДВ, бр.36 от 19.05.2015 г.), с която са уредени условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи (АТСС) за контрол на правилата за движение по пътищата, като тези условия и ред обхващат както стационарните, така и мобилните АТСС.

Съгласно чл.2 от Наредбата стационарните и мобилните АТСС заснемат статични изображения във вид на снимков материал и/или динамични изображения - видеозаписи, с данни за установените нарушения на правилата за движение, а по силата на чл. 3 от същата, за установените от АТСС нарушения на правилата за движение по пътищата се издават електронни фишове чрез използване на автоматизирана информационна система.

Така с изменението на закона и приемането на Наредба №8121з-532 от 12.05.2015г. са приети ясни правила за използване на мобилни технически средства и за обстоятелствата, при които контролните органи имат право да ги използват, с което на практика е преодоляна констатираната в мотивите на Тълкувателно Решение № 1 от 26.02.2014 г. на ОС на ВАС празнота, което именно е в основата на даденото със същото тълкуване на материалния закон.

Или към датата на извършване на процесното нарушение на правилата за движение по пътищата е налице детайлна нормативна уредба на правилата  във връзка с използването на мобилни технически средства, които са достатъчно ясни и подробни, както и процедура, регулираща действията на контролните органи при използването на мобилни технически средства, поради което и следва да се приеме, че нарушенията от този вид могат да се установяват и санкционират с издаване на електронен фиш не само чрез използване на стационарни АТСС, обозначени със съответен пътен знак и оповестени по законово определения начин, а и чрез мобилни автоматизирани технически средства и системи за контрол, при спазване, разбиране са, на всички нормативни изискванията на посочената нормативна уредба. Налице е нормативна регламентация, съгласно която електронен фиш за санкциониране на допуснато нарушение на Закона за движението по пъ­тищата може да бъде издаден, когато нарушението е установено и заснето с мо­билно АТСС, при спазване изискванията на Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015г.

Приемайки горното районния съд не е допуснал релевираното касационно основание – неправилно приложение материалния закон, поради което и съдебният акт е правилен и законосъобразен на това основание. На следващо място и за пълнота на изложението следва да се отбележи, че с Тълкувателно Реше­ние № 1 от 26.02.2014г. Тълку­вателно дело № 1/2013г. на ВАС изрично е прието “че електронният фиш е сво­еобразен властнически акт с установителни и санкционни функции. Той се при­равнява едновременно към АУАН и НП, но само по отношение на правното му действие (съгласно чл.189 ал.11 от ЗДвП), не и по форма, съдържание, реквизити и процедура по издаване. От това следва, че изискванията за форма, съдър­жание, реквизити и ред за издаване на АУАН и НП, сравнително подробно регла­ментирани в ЗАНН, са неприложими по отношение на електронния фиш. Относно формата на електронния фиш следва да се приемат за задължителни само по­сочените в чл.189 ал.4 изр.2 от ЗДвП реквизити, поради което в електронния фиш не следва да се изписва името на издателя му и негов подпис, а само територи­алната структура на МВР, на чиято територия е извършено нарушението. Елект­ронният фиш се издава след протичане на съкратено производство, което с оглед ускорената процедура няма състезателен характер, като изразът „в отсъствие на контролен орган и на нарушител" по чл.189 ал.4 изр.2 от ЗДвП се отнася до издаването на електронния фиш.”. Относима в случая е и легалната дефиниция на това понятие, дадена с нормата на §6, т. 63 от ДР на ЗДвП, съобразно която Електронен фиш" е електронно изявление, записано вър­ху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-инфор­мационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи”.

В рамките на служебната проверка на касационната инстанция за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила – от категорията на абсолютните такива, при дейността на районния съд не се установяват такива.

При подадена жалба против електронния фиш по реда на чл.59 от ЗАНН районният съд следва да провери дали при установяване и заснемане на нару­шението са изпълнени изискванията на цитираната по-горе наредба, за което в случая са събрани доказателства. 

Районният съд е изискал от ОД на МВР - Пловдив да изпълни задължението си съгласно чл. 189, ал. 8 (нова - ДВ, бр. 10 от 2011 г., доп., бр. 19 от 2015г.) да изпрати в съда подадената жалба заедно с цялата преписка, като в съпроводителното писмо посочи и доказателствата в подкрепа на обжалвания електронен фиш, както и информация за участъка от пътя с описание на мястото и географските координати, действащото ограничение на скоростта по чл. 21, посоката на движение на автомобила, разположението на автоматизираното техническо средство, неговия вид и данни за извършена метрологична проверка.

По делото е представен и задължителния в случаите на ползване на мобилна АТСС, протокол по чл. 10, ал.1 от Наредба №8121з-532 от 12.05.2015г., съгласно одобреното с Наредбата приложение, който е доказателство относно мястото за контрол, посоката на движение на контролираните МПС, ограничението на скоростта, мястото на пътния знак за ограничение, автомобила на който е поставено мобилното АТСС, поставен ли е или не знак Е24 и др. обстоятелства, необходими да бъде извършена преценка за законосъобразността на издадения електронен фиш. Събрани са и доказателства, удостоверяващи изпълнение на изискването на чл.7 ал.2 и ал.3 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015г.

След като е събрал посочените доказателства и обсъдил възраженията на санкционираното лице, съдът е изложил мотиви, в които след като е описал възприетата в Електорния фиш фактическа обстановка е приел за доказано както спазване цитираните норми на Наредбата, така и фактът че МПС е собственост на оспорващия. 

Или в обобщение при извършената проверка относно процесуалните предписания, гарантиращи правилното формиране на вътрешното убеждение на състава на районния съд се констатира, че това е сторено в съответствие разпоредбата на чл.13, чл.14 и чл.107 от НПК.

Що се касае до възражения по повод липсата на установено виновно пове­дение конкретно от санкционираното лице то следва да се посочи следното.

Няма ангажирани доказателства в производството пред районния съд каса­торът да е упражнил правото си да декларира писмено, че установеното на 11.06.2017г. движение на автомобил **с рег. №РВ**СВ с превишена скорост в нару­шение на правилата по ЗДвП е направено при управление на автомобила от друго лице, съгласно разпоредбата на чл.189 ал.5 от ЗДвП.

Съответно, установената от закона презумпция, че при неподаването на писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, в 14-дневен срок от получаването на електронния фиш от собственика на МПС-во, то именно последният се смята за извършител на нарушението, санкционирано с електрон­ния фиш, се явява необорена.

Или именно касаторът Р.И.К., ЕГН **********, който е собственик на автомобил  **с рег. №РВ**СВ /който факт не е бил спорен между страните в процеса/ е наказателноотговорно лице по смисъла на чл.188 ал.1 от ЗДвП и след като не е оборена презумпцията на закона, че друго лице е управля­вало автомобила, то издаването на процесния ЕФ именно против жалбоподател­я се явява направено при правилно прилагане на закона.

Изложеното обосновава извод за постановяване на решението на районния съд при липса на нарушение на процесуалните правила, поради което решението следва да се остави в сила. 

Водим от горното съдът:

 

Р   Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2092 от 21.11.2017 година, постановено по АНД № 4619/2017 г. по описа на Районен съд – Пловдив, Х-ти н.състав. 

Решението е окончателно.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

 

 

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ: