Р Е Ш Е Н И Е

 

   № 729

 

гр. Пловдив, 29,  март 2018г.

 

В       И М Е Т О     Н А      Н А Р О Д А

 

Пловдивският административен  съд,  ХХ състав, в публично съдебно заседание на четиринадесети март през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ :   ДИЧО ДИЧЕВ

                                                                                                    ЧЛЕНОВЕ : ТАНЯ   КОМСАЛОВА

                                                                                                                                                    ЙОРДАН    РУСЕВ

 

           при участието на секретаря СТЕФКА  КОСТАДИНОВА и прокурора СВЕТЛОЗАР  ЧЕРАДЖИЙСКИ, като разгледа докладваното от чл.съдия Й.Русев КАНД № 135 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:   

            Касационно производство по реда на чл.63, ал.1 пр.2 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба от началника на Областен отдел “Автомобилна администрация“-Пловдив, против Решение № 2256 от 07.12.2017г. на Пловдивски районен съд, постановено по АНД № 5863/2017 г., X-ти наказателен състав. С оспореното решение е отменено Наказателно постановление /НП/ № 36 - 0000455 от 25.08.2017 г. на Главен инспектор в Областен отдел  “Автомобилна администрация” - Пловдив към Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, с което на С.К.К. ЕГН ********** е наложено наказание глоба в размер на 1500 лева на основание чл.178а, ал.7, т.1, пр.1  от Закона за движение по пътищата/ЗДвП/ за нарушение на чл.43, ал.1 т.1, б.”б” от Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията /Наредбата/.       

Поддържаните доводи в жалбата се свеждат до това, че атакуваният съдебен акт е постановен в нарушение на материалния закон – касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН. Оспорват се изводите на районният съд за допуснати процесуални нарушения при съставяне на АУАН и НП. Поддържа се теза за неправилна правна квалификация на фактическите установявания. Претендира се отмяна на решението и потвърждаване на спорното наказателно постановление.   

Ответникът по касационната жалба – С.К.К., в отговор на касационната жалба я намира за неоснователна и моли да се остави  в сила решението на ПРС.      

Участвалият по делото прокурор - представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, дава заключение, с което намира обжалваното решение за правилно и като такова предлага да бъде оставено в сила. 

Административен съд-Пловдив, ХХ к. състав намира касационната жалба за подадена в предвидения за това преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес. При това положение същата се явява ДОПУСТИМА.

Съдът приема за установено по делото, въз основа на фактическите констатации на първоинстанционния съд и събраните по делото доказателства, че в рамките на извършена проверка от служители на ОО”АА”- Пловдив при ИА”АА” на 26.07.2017 г.  около 17,38 часа в гр. Пловдив, в ж.р.“**“, на ул.“**“, К. като председател на комисия за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства в контролно -технически пункт /КТП/ „**“ ООД, категория II с разрешително, валидно до 14.06.2022 г., допуска извършването на периодичен преглед за техническа изправност на лек автомобил „**“ с рег. № РВ**МР, с протокол № 13900962/26.07.2017 г. в нарушение на изискванията за измерване на димност, определени в Част II, Раздел I, т.III – вредно въздействие, буква „б“, т.2.4.8, пр.2 от Наредба № Н-32 на МТИТС от 16.12.2011г. Измерените стойности се смятат за стабилизирани, когато не образуват низходяща редица. Проверяващите приели, че в резултат от  теста за емисии дизел на 26.07.2017 г. - 17,38 часа било видно, че при четири последователни измервания 0,04 ; 0,02; 0,00; 0,00 м-1 е образувана низходяща редица и въпреки това е издал заключение: Допуска се пътното превозно средство да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване. Тестът е извършен с Димомер OPABOX AUTOPOWER Texa S.p.A, който притежава свидетелство за проверка от 31.03.2017 г.

За установеното в рамките на проверката е съставен акт за установяване на административно нарушение с № 238350 от  02.08.2017г., с който деянието на К., изразяващо се в това, че в качеството на председател на комисия, издава протокол за допускане до движение по пътищата на автомобил с дизелов двигател, чиито средни стойности от измерването за димност не образуват низходяща редица, квалифицирано като административно нарушение по смисъла на чл.43, ал.1, т.1, б.”б” от Наредба № Н-32 на МТИТС.

 Според разпоредбата на чл.178а, ал.7, т.1, пр.1 от ЗДвП, заради чието нарушаване е ангажирана отговорността на ответника по касация, с  глоба от 1 500 лева се наказва председател на комисия, извършваща прегледи, който допусне извършването на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство в нарушение на изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1, или със съоръжения или средства за измерване, които не отговарят на изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1 (каквато в случая се явява Наредба № Н-32).

На следващо място, според Свидетелство за проверка № ДГ/76 от 31.03.2017г., удостоверяваща валидността на средство за измерване, представляващо Димомер за измерване на оптическата плътност на отработените газове на дизелови двигатели, с идентификационен номер на средството за измерване G0BGT002050, относителните грешки на показанията на димомера при измерване са </= 0,15 m-1.

В този смисъл, следва да се има предвид, че при три редовни измервания, с диапазон от 0,25 m-1, технически невъзможно би било, при посочените стойности на точността на процесния димомер, да се отчете четвърто или следващо по ред измерване, при което средната "К" стойност да превиши граничната стойност. Според правилото на т.2.4.8 от Методиката, измерените стойности се считат за стабилизирани, когато резултатите от четири последователни измервания се намират в рамките на диапазон с широчина 0,25 m-1 и не образуват низходяща редица. Когато средноаритметичната от най-малко трите последно измерени стойности е по-малка от допустимата стойност на коефициента на поглъщане на светлината, се счита, че двигателят отговаря на изискванията и изпитването се прекратява. Тоест, в случая, дори да се приложи максимално допустимото отклонение от +0,15m-1 към третото измерване, то средноаритметичната стойност от най-малко трите последно измерени стойности не може да превиши "К" граничната стойност. Правилото на т.2.4.8 от Методиката цели да гарантира отчитане на редовна средна стойност.

Изводът, който се налага е, че съдебният акт е постановен от законен състав в обхвата на правораздавателната власт на съда, по допустима жалба, в съответствие със съдопроизводствените правила, не се констатира и противоречие с материалния закон.  

Изложеното дотук налага да се приеме, че касационната жалба е неоснователна на посочените в нея основания, а обжалваното пред касационната инстанция решение на районния съд е валидно, допустимо и правилно - при постановяването му не са допуснати нарушения нито на материалния, нито на процесуалния закон, поради което и като такова същото следва да бъде оставено в сила от настоящата инстанция.

                   Мотивиран от изложеното, Административен съд Пловдив, ХХ к.състав. 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 2256 от 07.12.2017г. на Пловдивски районен съд, постановено по АНД № 5863/2017 г., X-ти наказателен състав.   

Решението е окончателно. 

 

 

 

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

                                                                ЧЛЕНОВЕ: