РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

770

10.04.2018 г.

 

гр. Пловдив

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд-Пловдив, ХVІ състав, в открито заседание на пети април през две хиляди и осемнадесета година, председателствано от

 

СЪДИЯ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

 

при секретаря Румяна Агаларева, като разгледа АХД № 181 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуален кодекс (АПК), във връзка с чл. 186, ал. 4 от Закона за данък добавена стойност (ЗДДС).

Образувано е по жалба на „***“ ЕООД с ЕИК ***, гр. Варна, с управител Х.И.К.срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка(ПАМ) №ЗО-0269939/11.01.2018 г., издадена от Директора на Дирекция „Контрол“ в Териториална дирекция на НАП-Пловдив.

В жалбата се развиват подробни съображения, касателно незаконосъобразността на административния акт и се иска неговата отмяна от съда.  Претендира се противоречието му с материалния закон, както и допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Претендира присъждане на разноски.

Ответникът по оспорването е на становище за неоснователност на жалбата. Моли съда да я остави без уважение, като претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

След като се запозна със становищата на страните и с приетите по делото доказателства, съдът намира от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

На 09.01.2018 г. е извършена оперативна проверка на търговски обект по смисъла на §1, т.41 от ДР на ЗДДС- дрогерия, находящ се в КК Пампорово-център, срещу хотел „Мургавец“, стопанисван от дружеството жалбоподател. В рамките на проверката е прието за установено, че „***“ ЕООД, в качеството си на лице по смисъла на чл.3 от Наредба №Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба №Н-18), не издава фискален бон от въведеното в експлоатация и работещо в обекта фискално устройство (ФУ) или от кочан с ръчни касови бележки, отговарящи на изискванията на Наредба №Н-18, за извършена контролна покупка на обща стойност от 5,30 лв., платени в брой от служител на НАП. Прието е за установено, че е нарушен редът за издаване на фискални касови бележки от ФУ. Констатацията за извършено нарушение се подкрепя и от констатирана положителна касова разлика в размер от 93,35 лв. между разчетена касова наличност към момента на проверката от ФУ (общ оборот от продажби) и фактическа наличност на паричните средства.

За установеното в рамките на проверката, на основание чл.110, ал.4, във връзка с чл.50, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), е съставен Протокол за извършена проверка (ПИП) с №0269939 от 09.01.2018 г. Прието е за установено, че е нарушен съставът на чл. 3, ал.1 от Наредба №Н-18, във връзка с чл.118, ал.1 от ЗДДС.

Предвид приетото за установено от фактическа страна и извършеното нарушение на чл. 3, ал.1от Наредба №Н-18, във връзка с чл.118, ал.1 от ЗДДС, което се явява основание по смисъла на чл.186, ал.1, т.1, б.”а” от ЗДДС за прилагане на ПАМ на основание чл.186, ал.3 от ЗДДС, последвало издаване на процесната заповед.

Атакуваната заповед за налагане на ПАМ е издадена от компетентен орган - Директорът на дирекция "Контрол" при ТД на НАП - Пловдив, съгласно заповед №ЗЦУ-1657/29.12.2016 г. на изпълнителния директор на НАП, в рамките на предоставените му правомощия в условията на обвързана компетентност.

Правното основание за налагане на принудителната административна мярка е чл. 186, ал. 1, т. 1, б. "а" от ЗДДС. Съгласно цитираната разпоредба, тя се налага независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, когато лице не спази реда или начина за издаване на съответен документ за продажба /фискален бон, касова бележка от кочан или удостоверителен знак за продажба/, отпечатан и издаден по установения ред за доставка/продажба. Това означава, че при констатиране изпълнението на фактическия състав на административното нарушение, съответният административен орган налага принудителната административна мярка, като действа при условията на обвързана компетентност и по никакъв начин не е обвързан от административно-наказателното производство по издаване на наказателно постановление и съответно по обжалването му. Съдът намира, че не е нарушена процедурата по налагане на принудителна административна мярка. Каза се по-горе в изложението, че административният орган действа в обвързана компетентност и е достатъчно да се установят по безспорен начин фактите и обстоятелствата, които законът е предвидил, за да бъде наложена обсъжданата административна принуда. Безспорно в случая от данните при проверката е установено, че не се издават фискални касови бележки от наличния в обекта фискален апарат, както и касови бележки от кочан, отговарящ на изискванията на Наредба Н-18/13.12.2006 г. на Министерство на финансите. Без всякакво значение е обстоятелството, дали в момента на проверката е бил налице проблем от техническо естество, доколкото разпоредбите на цитираната наредба визират подобни случаи и императивно уреждат, че при технически проблем с фискалното устройство следва да се издаде касов бон от заверен, прошнурован и прономерован кочан с касови бележки, което в случая не е сторено.

При така изложените мотиви, съдът счита, че обжалваният акт е законосъобразен, а подадената жалба, като неоснователна, следва да бъде отхвърлена.

При този изход на делото е основателно искането на ответника за присъждане на юрисконсултско възнаграждение което съдът определя на основание чл. 78, ал. 8 ГПК (в приложимата редакция след изменението обн. в ДВ, бр. 8 от 2017 г.), чл. 37, ал. 1 от Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредбата за заплащане на правната помощ в размер на 100 лева за настоящата инстанция.

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И    :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „***“ ЕООД с ЕИК ***, гр. Варна, с управител Х.И.К.срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка(ПАМ) №ЗО-0269939/11.01.2018 г., издадена от Директора на Дирекция „Контрол“ в Териториална дирекция на НАП-Пловдив.

 

ОСЪЖДА „***“ ЕООД с ЕИК ***, гр. Варна, с управител Х.И.К.да заплати на ТД на НАП-Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. /сто лева/.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.

 

 

 

СЪДИЯ: