РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

РЕШЕНИЕ

 

№ 736

 

гр. Пловдив, 29.03.2018 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХХ състав, в открито заседание на четиринадесети март през две хиляди и седемнадесета година в състав:                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИЧО ДИЧЕВ  

ЧЛЕНОВЕ :           ТАНЯ КОМСАЛОВА  

                                ЙОРДАН РУСЕВ  

при секретар  Стефка Костадинова  и  прокурор Светлозар Чераджийски като разгледа докладваното от съдия Дичев  КНАД № 307  по описа за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на „З 89“ ЕООД – П. срещу Решение № 10/ 02.01.2018 г.  по АНД № 5084 по описа за 2017 г. на РС  - Пловдив, с което е потвърдено НП, и се моли съда да отмени решението, вместо което постанови друго, с което да отмени НП. В СЗ управителят на дружеството се явява лично и поддържа жалбата, като представя доказателства, че нарушението е отстранено веднага след извършването му и моли за прилагането на чл.28 от ЗАНН. Ответникът не се представлява и не взема становище по жалбата. Представителят на ОП изразява становище за неоснователност на жалбата. 

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.  Неправилна е преценката на административнонаказващия орган и на първоинстанционният съд, че не са налице предпоставките по чл.28 от ЗАНН и извършеното нарушение не е маловажно. Видно от събраните по делото доказателства, нарушителят е издал фискална касова бележка. Не е спорно, че на същата бележка е  отразена цялата стойност на контролната покупка. Липсва само количеството и вида на закупените стоки, но са посочени по вид.  Обстоятелството, че към момента на закупуването на стоките е издаден касов бон, който макар и да не съдържа изискващата се подробна информация,  отразява реалната стойност на закупените артикули, води до извода за неощетяване на фиска. Освен това, видно от НП е, че  нарушението е за първи път. Следва да се вземе предвид и обстоятелството, че към момента на покупко-продажбата касовите бележки са отразявали действителната стойност на закупената стока, т.е. с издаването им не се е целяло да бъде прикрита друга сделка с по-висока стойност, което да уврежда фиска. Купувачът е получил желаната от него стока по вид, количество и стойност, както и документ, удостоверяващ стойността на покупката, с което са обезпечени неговите права като потребител. Не без значение е и обстоятелството, че издадената фискална касова бележка касае продажбата на количество зеленчуци на сравнително ниска стойност. Не на последно място от представените доказателства е видно, че нарушението е отстранено веднага след извършването му. Всичко дотук сочи, че случаят е маловажен.

Изложеното налага да се приеме, че обжалваното пред касационната инстанция решение на районния съд е валидно, допустимо, но неправилно и следва да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление.

Воден от изложеното, настоящият касационен състав,

 

РЕШИ :

 

ОТМЕНЯ Решение № 10/ 02.01.2018 г.  по АНД № 5084 по описа за 2017 г. на РС  - Пловдив, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ НП № 276826-F300275/ 17.07.2017 г. на Началник сектор „Оперативни дейности“ – Пловдив в ЦУ на НАП.

Решението  е  окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

  

  ПРЕДСЕДАТЕЛ :                      

 

 

 

            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                 2.