РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

РЕШЕНИЕ

 

№ 733

гр. Пловдив, 29.03.2018 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХХ състав, в открито заседание на четиринадесети март през две хиляди и седемнадесета година в състав:                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИЧО ДИЧЕВ  

ЧЛЕНОВЕ :           ТАНЯ КОМСАЛОВА  

                                ЙОРДАН РУСЕВ  

при секретар  Стефка Костадинова  и  прокурор Светлозар Чераджийски като разгледа докладваното от съдия Дичев  КНАД № 310  по описа за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на ДАМТН - С. срещу Решение № 2248/ 07.12.2017 г.  по АНД № 6148 по описа за 2017 г. на РС  - Пловдив, с което е отменено НП, и се моли съда да отмени решението, вместо което постанови друго, с което да потвърди НП. В СЗ страните не се представляват, ответникът в писмен отговор оспорва жалбата. Представителят на ОП изразява становище за неоснователност на жалбата. 

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.  Независимо от неправилната преценка на съда за маловажност на случая, както и направения неправилен извод, че дружеството в качеството му на „краен разпространител“ нямало как да извърши вмененото му нарушение, НП е било правилно отменено поради допуснато съществено нарушение в производството по установяване на нарушението и налагане на наказанието – АУАН е съставен в отсъствие  на свидетели, в нарушение на чл.40 от ЗАНН, тъй като нормата на чл.40, ал.4 от ЗАНН няма предвид документи, съставяни от самите проверяващи в хода на проверките. Приложените в случая Протоколи за вземане на проби, за изпитване и Експертни заключения за съответствие на течно гориво с изискванията за качество, съставени от експерти, които осъществяват дейност на материално изпълнение в ДАМТН, сами по себе си не установяват административно нарушение, а са част от доказателствения материал по преписката. По своята правна същност експертното заключение не може да има качеството на официален документ, защото съставлява само способ за доказване на факти с правно значение по аргумент от чл. 136, ал. 1 НПК, а издаденият въз основа на експертното заключение констативен протокол за съответствие на течно гориво с изискванията за качество, макар и официален документ, сам по себе си не установява несъответствието на изследваното течно гориво, а обобщава получените при експертното изследване резултати. След като наличието на несъответствие с изискванията за качество на течните горива на разпространяваното от страна на дружеството гориво е същността на административното нарушение и след като този обективен елемент от неговия състав не е установен от официален документ, то актът за установяване на административно нарушение не може да бъде съставен в отсъствието на свидетели.

При извършената служебна проверка на решението  съдът не констатира пороци, които да доведат до касиране, поради което следва да бъде постановено решение, с което атакуваното решение да бъде оставено в сила.

Воден от изложеното, настоящият касационен състав

 

РЕШИ :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2248/ 07.12.2017 г.  по АНД № 6148 по описа за 2017 г. на РС  - Пловдив.

Решението  е  окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

  

  ПРЕДСЕДАТЕЛ :                      

 

 

 

            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                 2.