РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

РЕШЕНИЕ

 

№ 735

 

гр. Пловдив, 29.03.2018 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХХ състав, в открито заседание на четиринадесети март през две хиляди и седемнадесета година в състав:                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИЧО ДИЧЕВ  

ЧЛЕНОВЕ :           ТАНЯ КОМСАЛОВА  

                                ЙОРДАН РУСЕВ  

при секретар  Стефка Костадинова  и  прокурор Светлозар Чераджийски като разгледа докладваното от съдия Дичев  КНАД № 394  по описа за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на „Е.С.“ – П. срещу Решение № 2262/ 08.12.2017 г.  по АНД № 3061 по описа за 2017 г. на РС  - Пловдив, с което е потвърдено НП, и се моли съда да отмени решението, вместо което постанови друго, с което да отмени НП. В СЗ процесуален представител на жалбодателя поддържа жалбата, ответникът чрез процесуален представител я оспорва. Представителят на ОП изразява становище за основателност на жалбата. 

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.  От събраните в административнонаказателното производство и в съдебното производство доказателства безспорно се установява извършено нарушение на чл.142, ал.4 от КТ, изразяващо се в това, че е допуснато от страна на санкционираното дружество лицето Иван Ш. да полага труд непрекъснато за 24 ч. При безспорната установеност на нарушението неясно, но и неоснователно е направеното абстрактно оплакване, че съдът приел за безспорни доводите и гласните доказателства, дадени от актосъставителя, а не взел под внимание тези на жалбодателя. Що се отнася до искането за прилагане на чл.28 от ЗАНН правилен е изводът на първоинстанционния съд, че доколкото нарушените обществени отношения са с особена важност, а конкретното нарушение не разкрива по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обичайните случаи на нарушения от същия вид, то нормата не следва да бъде приложена.

При извършената служебна проверка на решението  съдът не констатира пороци, които да доведат до касиране, поради което следва да бъде постановено решение, с което атакуваното решение да бъде оставено в сила.

Воден от изложеното, настоящият касационен състав

 

РЕШИ :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2262/ 08.12.2017 г.  по АНД № 3061 по описа за 2017 г. на РС  - Пловдив.

Решението  е  окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

  

  ПРЕДСЕДАТЕЛ :                      

 

 

 

            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                 2.