Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 658

 

гр. Пловдив,  22.03.2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, II отделение, Х състав, в публично съдебно заседание на тринадесети март две хиляди и осемнадесетата година в състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО АНГЕЛОВ

 

при секретаря ПОЛИНА ЦВЕТКОВА, с участието на прокурора ЙОРДАНКА ТИЛОВА, като разгледа докладваното от съдията Янко Ангелов административно дело № 427 по описа за 2018 година на Пловдивския административен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производство пред първа инстанция.

Делото е образувано по оспорване  обективирано в Заповед № АК-04-3 от 06.02.2018 г. на Областен управител на област с административен център Пловдив срещу  решение № 2, взето с протокол №2 от редовно заседание на Общински съвет С. проведено  на 08.01.2018 г..

 Поддържат се оплаквания за незаконосъобразност на решението поради липсата на компетентност на ответника  и несъответствие му с целта на закона. Иска се отмяна на оспореното решение, релевират се основания за незаконосъобразност на оспореният акт поради нарушение на материалния закон.

В съдебно заседание - Областен управител на област с административен център Пловдив, чрез юрк.К. поддържа оспорването, претендира разноски.

Ответникът -  Общински съвет С. в съдебно заседание чрез процесуален представител – юрк. В. оспорва заповедта като неоснователна. Моли да се отхвърли оспорването и да се присъдят направените по делото разноски.

Административен съд Пловдив, след като обсъди данните по делото и доводите на страните, след преценка на събраните по делото доказателства и направената проверка за законосъобразност, съгласно чл. 168, ал. 1 от АПК,  намира заповедта на Областен управител на област с административен център Пловдив за процесуално допустима.

В свое заключение прокурорът намира оспореното решение за незаконосъобразно.

Разгледано по същество, оспорването  е  основателно.

От фактическа страна съдът намира за установено следното:

С оспореното решение на основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет като е приел наличието на незаконен добив на инертни материали в местността „К.“, в землището на село Й.Г. и зачестили сигнали на граждани, е отказал изграждането на кариера и баластиера за добив на подземни богатства –строително материали на територията на Община С..

Посочвайки като правно основание в решението чл.21, ал.1 т.23  от ЗМСМА…решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи….., Общинският съвет е излязъл от своята компетентност, доколкото според чл.5, т.3  от Закона за подземните богатства /ЗПБ/, права за подземни богатства се предоставят чрез: …концесии за добив, предоставени от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката.

Това обстоятелство води до извод за нищожност на оспореното решение.

За пълнота на изложението следва да се посочат мотиви, обосноваващи извод и за незаконосъобразност на решението. Липсата на конкретизация и на  фактическите основания, които да очертават мотивите за постановяване на административния акт, сочи наличие допуснато нарушение на изискването за форма на акта, въведено с разпоредбата на чл.59, ал.2, т.4 АПК, ако и да е спазен материалния закон. Това сочи наличие на отменително основание по чл.146, т.2 АПК.

Липсата на мотиви за приетото решение препятства възможността да се извърши проверка за спазване изискването за законосъобразност.  

Очевидно за местната общност на територията на Община С. съществува проблем обсусловен от добива на подземни богатства – строително материали, който следва да бъде разрешен при съблюдаване разпоредбите на ЗСПЗЗ, ЗПБ, ЗОЗЗ.

От събраните по делото доказателства в това число административната преписка се констатират определени факти, за които при липсата на конкретно посочване от ответника в решението, може да се предположи, че са  обосноваващи неговото приемане.

На 18.06.2007 г. между Министерски съвет и „***“ООД е сключен договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – баластра, от находище „У.“ ,в землището на село Й.Г..

В сигнал до Областен управител Пловдив, Председателят на Общински съвет С., твърди, че по  отношение на имот №***, с НТП –пасище и мера, публична общинска собственост, по КВС на село Й.Г., попадащ в хипотезата на чл.19 от ЗСПЗЗ, „***“ООД противозаконно добива строителни материали – баластра, без надлежна документация даваща право на добив и владее имота без правно основание.

С оглед реализацията на сложния фактически състав при разрешаване на добивната дейност при концесия и контрола върху същата, Областен управител е препратил сигнала до Министъра на енергетиката  с предложение да действа по компетентност във връзка с разпоредбите на чл.74, чл.75, чл.93 и чл.95, ал.1-3 от ЗПБ, като последните са тези уреждащи административно-наказателната отговорност на субектите.

Предвид изложеното съдът намира, че оспореното в настоящото производство решение № 2, взето с протокол №2 от редовно заседание на Общински съвет С. проведено на 08.01.2018 г. е незаконосъобразно и следва да се прогласи неговата нищожност.

         По отношение на направеното искане за присъждане на разноски изразяващи се в юрисконсултско  възнаграждение за Областен управител на област с административен център Пловдив същото следва да се уважи, като се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 100лв., изчислено съгласно чл. 24 от Наредба за заплащането на правната помощ, във връзка с чл. 37, ал. 1 от ЗПП, във връзка с чл. 78, ал. 8 от ГПК, във връзка с чл. 144 АПК).      

Воден от горното, съдът

                                      Р Е Ш И: 

ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на решение № 2, взето с протокол №2 от редовно заседание на Общински съвет С. проведено  на 08.01.2018 г..

ОСЪЖДА  Общински съвет С.  да заплати на Областна администрация Пловдив, разноските по делото в размер на 100лв./сто  лева/ за юрисконсултско възнаграждение.

         Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: