Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 610

 

гр. Пловдив, 15 март 2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в открито заседание на седми март, две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

при секретаря Диана Караиванова, като разгледа административно дело №544 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.197, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).  

            К.Й.А., със съдебен адрес:***, представляван от адвокат Е.А.- пълномощник, обжалва Решение №507 от 11.12.2017г. на директора на Териториална дирекция (ТД), гр. Пловдив, на Националната агенция за приходите (НАП), с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки (ПНОМ) с Изх.№С170013-022-0067214 от 08.11.2017г., издадено от К.Т.- публичен изпълнител при ТД- Пловдив, офис Пазарджик, на НАП, с което са наложени обезпечителни мерки, представляващи: запор върху вземане от трето лице- “Териториална дирекция на Националната агенция за приходите- Пловдив”, ЕИК ******, относно предявен изпълнителен лист по административно дело №2990 по описа на Административен съд- Пловдив за 2016г., ХVІІ-ти състав, за сумата от 310,00 лева, в рамките производството по изпълнително дело №13140001441 по описа на ТД- Пловдив на НАП за 2014г.  

Претендира се отмяна на оспореното решение поради незаконосъобразност и присъждане на направените по делото разноски.  

Ответникът- директор на ТД- Пловдив на НАП, представляван от юрисконсулт Б.К.- пълномощник, изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Освен това, по делото е прието становище за неоснователност на жалбата (листи 25-26, 34-35) от юрисконсулт Т.С.- пълномощник (лист 27, 36). Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер от 500,00 лева, определен по реда на чл.8, ал.3 от Наредба №1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (Наредба №1/09.07.2004г.), за което е представен списък на разноските (лист 28, 37).  

Окръжна прокуратура- Пловдив, редовно уведомена за възможността да встъпи в производството, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

Оспореното решение (листи 49-50, 64-65, 67-68) е изпратено до жалбоподателя по пощата като приложение към писмо с Изх.№94-00-10864#2 от 13.12.2017г. (лист 46, 48) и повторно изпратено до жалбоподателя като приложение към писмо с Изх.№94-00-10864#3 от 22.01.2018г. (лист 44, 45), като по делото не са ангажирани доказателства за получаването му от жалбоподателя. При това положение, следва да се приеме за установено, че подаването на жалбата (листи 4-7) по пощата на 05.02.2018г. (лист 24) е направено в съответствие с изискването за срочност на заявеното оспорване. Също така, жалбата е подадена и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

На първо място, съдът намира оспореното решение за издадено от компетентен орган, по отношение на което обстоятелство и между страните липсва формиран спор.

На второ място, спрямо жалбоподателя е образувано изпълнително дело №1441 по описа на ТД- Пловдив, офис Пазарджик, на НАП за 2014г.

До жалбоподателя А. е изпратена покана за доброволно изпълнение (ПДИ) с Изх.№13/РД-27-1121-1 от 21.05.2014г. от С.К.- публичен изпълнител при ТД- Пловдив, офис Пазарджик, на НАП (неприложена по делото), с която, на основание чл.182, ал.1 от ДОПК, е поканена в 7-дневен срок от получаването на поканата да заплати по сметки на НАП сумата от общо 7 878,39 лв., от които общо 5 675,21 лв. главници и общо 2 203,18 лв. лихви към 21.05.2014г. Според оспореното решение, посочената ПДИ е получена на 26.05.2014г., за което е налична обратна разписка (неприложена по делото).

По делото не са ангажирани доказателства за направено заплащане на посочената сума.

До жалбоподателя е изпратено Съобщение за доброволно изпълнение (СДИ) с Изх.№1441-000001 от 10.12.2014г. (листи 127-129), издадено от Б.Г.- публичен изпълнител, с което, на основание чл.221 от ДОПК, А. се уведомява, че е образувано изпълнително дело №1441/2014г. и е поканен да заплати в 7-дневен срок от получаване на съобщението публични задължения в общ размер от 8 195,41 лв., от които общо 5 671,21 лв. главници и общо 2 524,20 лв. лихви към 10.12.2014г. Задълженията са формирани по подадени от жалбоподателя Декларация образец №6, представляваща Приложение №4 към чл.2, ал.2 от Наредба №Н-8 от 29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8), за универсален пенсионен фонд (УПФ), за държавно обществено осигуряване (ДОО), за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (ГВРС), за здравно осигуряване (ЗО), за данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), както и по подадени справки-декларации по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Публичните задължения са формирани през периода 22.12.2009г. – 30.04.2012г.

По делото не са ангажирани доказателства за датата на получаване на посоченото СДИ от страна на жалбоподателя.

            С Решение №51 от 12.05.2014г. (листи 99-103, 117-119) по търговско дело №40 по описа на Окръжен съд- Пазарджик за 2014г., ІІ-ри търговски състав, се обявява неплатежоспособността на ЕТ *****ЕИК ******, чийто собственик е жалбоподателят А., с начална дата от 06.04.2012г.; открива се производство по несъстоятелност; назначава се за временен синдик- С.М.Ж., като се определя възнаграждение на синдика в размер от 1 000,00 лв. Решението е обявено по партидата на търговеца в Търговския регистър (ТР) на 13.05.2014г.

            На 30.06.2014г. в ТР под №20140630164149 е обявен списъкът с предявени вземания на кредиторите, между които фигурират и вземания, предявени от НАП, с молба Вх.№4432 от 16.06.2014г. (лист 105, 120) по Декларация образец №6- общо 42 броя и 10 броя справки-декларации, с общ размер от 7 908,86 лв., от които главници в размер от 5 675,21 лв. и лихви, изчислени към 10.06.2014г., в общ размер от 2 233,65 лв.

С Определение №480 от 08.08.2014г. (листи 111-112, 124а-125) по търговско дело №40 по описа на Окръжен съд- Пазарджик за 2014г., е одобрен списъкът на приетите, предявени вземания, изготвен по реда на чл.686 от Търговския закон (ТЗ) с направената, по възражение на Венцислава Петкова -директор на Дирекция “Държавни вземания” при Централно управление (ЦУ) на НАП, промяна: вземането на “Уникредит Булбанк” АД, произтичащо от договор за банков кредит-овърдрафт, в общ размер от 28 200,00 лв. е обявено за необезпечено такова.

С Решение №109 от 09.10.2014г. (лист 113, 125а), по търговско дело №40 по описа на Окръжен съд- Пазарджик за 2014г., ІІ-ри търговски състав, е обявена несъстоятелността на ЕТ *****; прекратена е дейността на едноличния търговец; прекратени са правомощията на едноличния търговец; лишава едноличния търговец, представляван от жалбоподателя А., от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, което е включено в масата на несъстоятелността, и предоставя това право на синдика С.М.Ж.; извършена е промяна в наименованието на длъжника, като към него се добавя “в несъстоятелност".

На 12.01.2015г. по изпълнителното дело постъпва молба с Вх.№783 (лист 116) от адвокат Е.А.- пълномощник на А., с която заявява искане за прекратяване на изпълнително дело №1441/2014г., в подкрепа на което представя множество доказателства (листи 117-125).

На 08.09.2015г. постъпва заявление с Вх.№13/РД-16-2316 (лист 126) от А., с което заявява, че е получил ПДИ с Изх.№13/РД-246-7 от 29.06.2015г. (неприложена по делото), че поканата касае осигурителни задължения на синдика и че ЕТ *****е обявен в несъстоятелност на 09.10.2014г. по търговско дело №40/2014г. по описа на Окръжен съд- Пазарджик.

С Разпореждане за присъединяване с Изх.№С160013-105-0040108 от 04.08.2016г. (листи 96-98) на Б.Г.- публичен изпълнител при ТД- Пловдив, офис Пазарджик, на НАП, е допуснато присъединяване в изпълнителното производство на множество публични вземания, в общ размер от 4 427,36 лв., от които общо 3 873,00 лв. главници и общо 554,36 лв. лихви; с което общият размер на задълженията по изпълнителното дело става 13 578,61 лв., от които общо 9 548,21 лв. главници и общо 4 030,40 лв. лихви. Присъединените вземания са формирани от задължения по Декларация образец №6 за периодите 09.2014г. -11.2014г.; 01.2015г.- 12.2015г. и 01.2016г. – 06.2016г.

По жалба на А. против Разпореждане за присъединяване с Изх.№С160013-105-0040108 от 04.08.2016г. е постановено Решение №223 от 12.09.2016г. на директора на ТД- Пловдив на НАП (неприложено по делото), с което жалбата е оставена без разглеждане, предвид нейната недопустимост, и производството по жалбата е прекратено.

По жалба на А. против Решение №223 от 12.09.2016г. на директора на ТД- Пловдив на НАП е образувано административно дело №2990 по описа на Административен съд- Пловдив за 2016г., ХVІІ-ти състав.

С Решение №934 от 05.06.2017г. (листи 8-9, 88-89) по дело №2990/2016г. е отменено Решение №223 от 12.09.2016г. на ответника; преписката е върната на директора на ТД- Пловдив на НАП за ново произнасяне по жалбата на А. против Разпореждане за присъединяване с Изх.№С160013-105-0040108 от 04.08.2016г.; на А. са присъдени разноски в общ размер от 310,00 лв.

С Решение №281 от 21.06.2017г. (листи 85-86) на директора на ТД- Пловдив на НАП е оставена без уважение жалбата на А. против Разпореждане за присъединяване с Изх.№С160013-105-0040108 от 04.08.2016г.

По жалба на А. против Решение №281 от 21.06.2017г. на директора на ТД- Пловдив на НАП е образувано административно дело №2316 по описа на Административен съд- Пловдив за 2017г., V-ти състав.

С Решение №1783 от 24.10.2017г. (листи 10-12, 81-83) по дело №2316/2017г. е отменено Решение №281 от 21.06.2017г. на директора на ТД- Пловдив на НАП, в частта му, с която е потвърдено Разпореждане за присъединяване с Изх.№С160013-105-0040108 от 04.08.2016г.; преписката е върната на директора на ТД- Пловдив на НАП за ново произнасяне по жалбата на А. против Разпореждане за присъединяване с Изх.№С160013-105-0040108 от 04.08.2016г., при съблюдаване на дадените с решението указания по тълкуването и прилагането на закона; на А. са присъдени направените по делото разноски в общ размер от 310,00 лв.

С Решение №475 от 15.11.2017г. (листи 78-79) на директора на ТД- Пловдив на НАП е отменено Разпореждане за присъединяване с Изх.№С160013-105-0040108 от 04.08.2016г. и преписката е върната на публичния изпълнител за предприемане на последващи действия, съгласно чл.173, ал.1 от ДОПК, във връзка с чл.739, ал.1 от ТЗ.

Освен това, на 04.05.2017г. в ТД- Пловдив, офис Пазарджик, на НАП, постъпва заявление с Вх.№С170013-000-315234 (лист 92) от жалбоподателя А., с което заявява искане за отписване на задълженията, предмет на изпълнителното производство, на основание чл.739, ал.ал.1 и 2 от ТЗ, тъй като част от тях не са предявени в производството по несъстоятелността, а друга част не са удовлетворени в производството по несъстоятелност.

Като приложение към заявлението е представено Решение №8 от 25.01.2017г. (лист 21, 93, 95) по търговско дело №40 по описа на Окръжен съд- Пазарджик за 2014г., с което е прекратено производството по несъстоятелност на основание чл.735, ал.1 т.2 от ТЗ (изчерпване на масата на несъстоятелността); постановено е заличаване на ЕТ *****ЕИК ******, представляван от К.Й.А., ЕГН **********, в ТР. Според нарочно отбелязване върху Решение №8 от 25.01.2017г., същото е влязло в сила на 03.02.2017г.

Вероятно пред ТД- Пловдив на НАП е предявен изпълнителен лист, издаден по дело №2990/2016г. за сумата от общо 310,00 лв. (заверено копие на който изпълнителен лист не е представено по делото), след което от К.Т.- старши публичен изпълнител при ТД- Пловдив, офис Пазарджик, на НАП, е издадено процесното ПНОМ с Изх.№С170013-022-0067214 (лист 58) за обезпечаване на публични задължения в общ размер от 16 835,77 лв., от които общо 11 396,21 лв. главници и общо 5 439,56 лв. лихви.

Изготвени са Запорно съобщение с Изх.№С170013-119-0015466 от 08.11.2017г. (лист 60), както и Разпореждане за изпълнение на основание чл.230, ал.4 от ДОПК с Изх.№С170013-009-0013039 от 08.11.2017г.

Според приетото по делото заверено копие на известие за доставяне (лист 59), на 20.11.2017г. К.А. е получил пощенска пратка, съдържаща “С170013-119-0015466, С170013-022-0067214 и С170013-ОБР-0770903 от 08.11.2017г.”.

На 27.11.2017г. постъпва жалба с №С170013-000-718688 (листи 53-54, 55-57) или с Вх.№94-00-10864 от 28.11.2017г. против ПНОМ с Изх.№С170013-022-0067214 от 08.11.2017г.

С Разпореждане за частично прекратяване на производство по принудително изпълнение (РЧПППИ) с Изх.№С170013-035-0335605 от 27.11.2017г. (листи 29-30, 38-39) на К.Т.- публичен изпълнител при ТД- Пловдив, офис Пазарджик, на НАП, прекратено производството по изпълнително дело №1441/2014г. по отношение на публични задължения в общ размер от 1 217,25 лв., от които общо 1 102,00 лв. главници и общо 115,25 лв. лихви. Според посоченото разпореждане, същото се издава в изпълнение на Решение №1783 от 24.10.2017г. по дело №2316/2017г. и на Решение №475 от 15.11.2017г. на директора на ТД- Пловдив на НАП. Отписаните задължения са формирани от подадени общо 4 броя Декларация образец №6 за периода 01.08.2016г. – 30.11.2016г.

Също така, с РЧПППИ с Изх.№С170013-035-0335444 от 27.11.2017г. (листи 31-33, 40-42) на К.Т.- публичен изпълнител при ТД- Пловдив, офис Пазарджик, на НАП, прекратено производството по изпълнително дело №1441/2014г. по отношение на публични задължения в общ размер от 5 770,66 лв., от които общо 4 619,00 лв. главници и общо 1 151,66 лв. лихви. Според посоченото разпореждане, същото се издава в изпълнение на Решение №1783 от 24.10.2017г. по дело №2316/2017г. и на Решение №475 от 15.11.2017г. на директора на ТД- Пловдив на НАП. Отписаните задължения са формирани от подадени Декларация образец №6 за периодите 09.2014г. – 11.2014г., 01.2015г. – 12.2015г. и 01.2016г. – 06.2016г.

Изготвена е справка за общите задължения на К.А. към 27.11.2017г. (листи 69-77), според която справка към 27.11.2017г. са отписани публични задължения в общ размер от 6 987,91 лв., от които общо 5 721,00 лв. главници и общо 1 266,91 лв. лихви; непогасените публични задължения на А. са в общ размер от 9 908,07 лв., от които общо 5 675,21 лв. главници и общо 4 232,86 лв. лихви; след което е издадено оспореното по делото решение.

При така описаната фактическа обстановка съдът намира производството за проведено при липсата на съществени нарушения на процесуалните правила.

Според разпоредбата на чл.195, ал.1 от ДОПК, подлежат на обезпечение установените и изискуеми публични вземания, а съгласно чл.195, ал.2 от ДОПК, обезпечението се извършва, когато без него ще бъде невъзможно или ще се затрудни събирането на публичното задължение, включително когато е разсрочено или отсрочено. Обезпечението се налага с постановление на публичния изпълнител (чл.195, ал.3 от ДОПК) и трябва да съответства на вземането на държавата или общината (чл.195, ал.7 от ДОПК). Задължителните реквизити на ПНОМ са изчерпателно изброени в нормата на чл.196, ал.1 от ДОПК.

А съгласно чл.197, ал.3 от ДОПК, съдът отменя обезпечителната мярка, ако длъжникът представи обезпечение в пари, безусловна и неотменяема банкова гаранция или държавни ценни книжа, ако не съществува изпълнително основание или ако не са спазени изискванията за налагане на предварителни обезпечителни мерки по чл.121, ал.1 и чл.195, ал.5 от кодекса.

В случая, процесното ПНОМ с Изх.№С170013-022-0067214 от 08.11.29017г. е издадено от К.Т., за която е посочено, че е публичен изпълнител и по отношение на което обстоятелство между страните липсва формиран спор.

Предвид посоченото, следва да се приеме за установено, че процесното ПНОМ е издадено от компетентен орган.

На следващо място, с посочените по-горе РЧПППИ с Изх.№С170013-035-0335605 и РЧПППИ с Изх.№С170013-035-0335444 и двете от 27.11.2017г., на основание чл.739, ал.1 от ТЗ, според която норма, непредявените в производството по несъстоятелност вземания и неупражнените права се погасяват, публичният изпълнител прекратява изпълнителното производство по дело №1441/2014г. и отписва публични задължения в общ размер от 6 987,91 лв., от които общо 5 721,00 лв. главници и общо 1 266,91 лв. лихви, като приема за установено, че посочените публични задължения не са предявени в производството по несъстоятелност, приключило с Решение №8 от 25.01.2017г. (в сила от 03.02.2017г.) по търговско дело №40 по описа на Окръжен съд- Пазарджик за 2014г.

Съответно, публичните задължения на жалбоподателя в общ размер от 5 675,21 лв. главници, по повод на чието принудително събиране е образувано изпълнителното производство, които са предявени в производството по несъстоятелност и не са удовлетворени в рамките на производството по несъстоятелност пред Окръжен съд- Пазарджик, не са погасени, съгласно разпоредбите на чл.168 от ДОПК, в които норми няма уредена хипотеза за погасяване на публични задължения на физическо лице (включително на едноличен търговец) след приключване на производство по несъстоятелност.

Следователно, налице е изпълнително основание.

Вярно е, че размерът на публичното задължение и лихвите, посочени в процесното ПНОМ, съответно- 11 396,21 лв. главници и 5 439,56 лв. лихви, не отговаря на действителния размер на публичното задължение към 08.11.2017г. (главници в общ размер от 5 675,21 лв.) и е налице нарушение на изискването за съдържание (форма) на ПНОМ по смисъла на чл.196, ал.1, т.5 от ДОПК. Посоченото нарушение обаче не е от категорията на съществените нарушения и не предпоставя извод за незаконосъобразността на процесното ПНОМ.

Също така, настоящият състав на съда намира, че наложеното обезпечение е съразмерно на обезпечаваните публични задължения.

Предвид гореизложеното, настоящият състав на съда намира, че оспореното пред ответника в настоящето производство ПНОМ е законосъобразен акт и като потвърждава същото, директорът на ТД- Пловдив на НАП постановява акта си при правилно прилагане на закона. Респективно, жалбата се явява неоснователна и като такава не следва да бъде уважена.

Най-сетне, за пълнота на изложението трябва да се напише, че върху посоченото по-горе заявление с Вх.№С170013-000-315234 от 04.05.2017г. (лист 92) на жалбоподателя А., с което е заявено искане за отписване на задълженията, предмет на изпълнителното производство, има поставена резолюция “Кр. Т.За произнасяне по искането в срок до 18.05.2017г.”, но по делото не са ангажирани доказателства това да е направено. Дори хипопетично да се приеме, че от страна на публичния изпълнител е постановен отказ по посоченото заявление, то същият подлежи на оспорване в рамките на производството, регламентирано от нормите на Глава двадесет и седма “Защита срещу принудително изпълнение” (чл.чл.266- 269) на ДОПК, което производство е различно от настоящето.

С оглед очерталия се изход на делото, искането за присъждане на разноски в полза на жалбоподателя е неоснователно и не следва да бъде уважено.

В полза на ответната администрация следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение в минимален размер, определен по реда на чл.78, ал.8 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), във връзка с §2 от ДР на ДОПК, чл.37 от Закона за правната помощ (ЗПП) и чл.27 от Наредбата за заплащането на правната помощ (НЗПП).

Така мотивиран, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Й.А., със съдебен адрес:***, против Решение №507 от 11.12.2017г. на директора на ТД- Пловдив на НАП, с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки с Изх.№С170013-022-0067214 от 08.11.2017г., издадено от К.Т.- публичен изпълнител при ТД- Пловдив, офис Пазарджик, на НАП, с което са наложени обезпечителни мерки, представляващи: запор върху вземане от трето лице- “Териториална дирекция на Националната агенция за приходите- Пловдив”, ЕИК ******, относно предявен изпълнителен лист по административно дело №2990 по описа на Административен съд- Пловдив за 2016г., ХVІІ-ти състав, за сумата от 310,00 лева, в рамките производството по изпълнително дело №13140001441 по описа на ТД- Пловдив на НАП за 2014г.

ОСЪЖДА К.Й.А., ЕГН **********, да заплати в полза на ТД- Пловдив на НАП сумата от 50,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.

Решението е окончателно.

Адм. съдия:../П/.......................

/Н.Бекиров/