РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

РЕШЕНИЕ

 

№ 737

 

гр. Пловдив, 29.03.2018 г.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХХ състав, в открито заседание на четиринадесети март през две хиляди и седемнадесета година в състав:                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИЧО ДИЧЕВ  

ЧЛЕНОВЕ :           ТАНЯ КОМСАЛОВА  

                                ЙОРДАН РУСЕВ  

при секретар  Стефка Костадинова  и  прокурор Светлозар Чераджийски като разгледа докладваното от съдия Дичев  КНАД № 569  по описа за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на ****срещу Решение № 20/ 04.01.2018 г.  по АНД № 3140 по описа за 2017 г. на РС  - Пловдив, с което е отменено НП, и се моли съда да отмени решението, вместо което постанови друго, с което да потвърди НП. В СЗ процесуален представител на жалбодателя поддържа жалбата, ответникът не се представлява и не взема становище. Представителят на ОП изразява становище за неоснователност на жалбата. 

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.  Дружеството – ответник е било санкционирано, затова че 450 бр. патици мюлари били придвижени до проверения животновъден обект без необходимите ветеринарно-медицински документи,  в нарушение на забраната по чл.139, ал.1, т.3 от ЗВМД, квалифицирано като нарушение по чл.420а, ал.2 от ЗВМД. В случая не е било установено и доказано придвижване, нито транспортиране /законът придава различно съдържание на тези понятия/ в нарушение на цитираната забрана, а единствено е установено отглеждане на птици /неясно откога и с неустановен брой, единствено посочването на пазача на обекта е дало основание в АУАН и в НП да се впише 450 бр./, в обект за който има издадено удостоверение за регистрация, при което може и да е било допуснато някакво друго нарушение на ветеринарномедицинските изисквания, но такова нито се твърди, нито е доказано, нито пък лицето е санкционирано за това.  При липсата на  безспорни доказателства, които да обосноват налагането на административно наказание за твърдяното нарушение, НП правилно е било отменено от първоинстанционния съд.

При извършената служебна проверка на решението  съдът не констатира пороци, които да доведат до касиране, поради което следва да бъде постановено решение, с което атакуваното решение да бъде оставено в сила.

Воден от изложеното, настоящият касационен състав

 

РЕШИ :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 20/ 04.01.2018 г.  по АНД № 3140 по описа за 2017 г. на РС  - Пловдив.

Решението  е  окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

  

  ПРЕДСЕДАТЕЛ :                      

 

 

 

            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                 2.