Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1399

 

град Пловдив,18.06.2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХХІ касационен състав, в открито заседание на тридесети май през две хиляди и осемнадесета година,  в състав:                    

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЯВОР КОЛЕВ

          ЧЛЕНОВЕ:       ЯНКО АНГЕЛОВ

                                                                           ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

                   

при секретаря СЪБИНА СТОЙКОВА и участието на прокурора РОСЕН КАМЕНОВ, като разгледа докладваното от член-съдия Ангелов касационно АНД № 574 по описа за 2018 година  и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производство по чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 ЗАНН.

         Постъпила е касационна жалба от дружеството «***» ЕООД, чрез пълномощника му адв. Н., срещу Решение № 119 от 23.01.2018 година, постановено по АНД № 5837/2017 година по описа на Районен Съд – Пловдив, Х наказателен състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № 36-0000307 от 22.05.2017 г. издадено от Главен инспектор при РД „Автомобилна администрация” – Пловдив към ИА „Автомобилна администрация“, с което на дружеството жалбоподател е наложена имуществена санкция от 5000 лева на основание чл. 97, ал. 1, пр. последно от Закона за автомобилните превози за нарушение разпоредбата на чл. 91б, ал. 1, т. 1 от същия закон.

В съдебното заседание касаторът се представлява от пълномощника си адв. Н., който поддържа жалбата, иска отмяна на решението на първоинстанционния съд като незаконосъобразно поради нарушения на материалния и на процесуалния закон и иска отмяна на НП.

Ответникът по касационна жалба – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – Пловдив, не се представлява в съдебно заседание. Не взема  становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура - Пловдив в свое заключение намира жалбата за неоснователна и моли решението на първоинстанционния съд да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба се явява подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, следователно е допустима, а по същество е основателна, но по съображения различни от изложените.

За да потвърди наказателното постановление, районният съд е приел, че при издаването на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения и извършеното нарушение е безспорно доказано.

Постановеното решението е недопустимо.

Съгласно чл.61 ал.1 ЗАНН при разглеждане на делото пред районния съд се призовават нарушителят, поискалите обезщетение, включително и тези по чл. 55, ал. 2, и учреждението или организацията, чийто орган е издал наказателното постановление.

Касационната жалба е подадена от «***» ЕООД, чрез пълномощника му адв. Н., срещу Решение № 119 от 23.01.2018 година, постановено по АНД № 5837/2017 година по описа на Районен Съд – Пловдив, Х наказателен състав, като в производството пред ПРС е била конституирана и е участвала като страна - Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация".

В процесния случай Началникът на Областния отдел "Автомобилна администрация“ е орган на учреждението по см. на ЗАНН, издал обжалваното НП, въпреки че неправилно по делото като ответна страна е било конституирана Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация".

Съдът следва служебно да следи за правилното конституиране на страните в производството по ЗАНН, съобразно неговите разпоредби.

Участието в производството на процесуално неправоспособна страна е порок водещ до недопустимост на съдебното решение, което следва да се обезсили, а за разрешаване на спора по същество делото да се върне на друг състав на ПРС.

Поради изложените съображения ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХХІ състав :

 

                                   Р      Е      Ш      И

 

ОБЕЗСИЛВА Решение № 119 от 23.01.2018 година, постановено по АНД № 5837/2017 година по описа на Районен Съд – Пловдив, Х наказателен състав.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Пловдив.

 РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: