РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

 Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1264

 

07.06.2018 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

           Пловдивският административен съд, петнадесети състав, в  публично съдебно заседание на десети май, две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА

 

При секретаря М.Г.

Като разгледа докладваното АД № 596 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

           Производството е по реда на чл. 197 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

           Образувано е по жалба на „Д.Д.А.“ ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя Г.Н.Д., чрез адв. Б., срещу Решение № 31 от 26.01.2018г. на И.Д. Директора на ТД на НАП –гр. Пловдив, с което на основание чл. 197 ал.1 от ДОПК са потвърдени Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № С170013-023-0004505/21.12.2017г., Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № С170013-023-0004545/28.12.2017г. и Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № С180013-023-0000137/17.01.2018г., издадени от Е.В.на длъжност старши публичен изпълнител в Дирекция „Събиране” при ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Пазарджик, на основание чл. 121, ал. 1 от ДОПК.

          Жалбоподателят намира, че оспореното Решение № 31 от 26.01.2018г. на Директора на ТД на НАП – гр. Пловдив, респективно  постановленията за налагане на предварителни обезпечителни мерки, са неправилни и незаконосъобразни като претендира тяхната отмяна. Твърди се, че от момента на регистрацията на дружеството до момента на подаване на жалбата няма издадени и влезли в сила наказателни постановления за неспазване разпоредбите на данъчното и осигурителното законодателство на РБ. Не е налице нужда от налагане на обезпечителни мерки за обезпечаване на вземанията за данъци, тъй като не е констатирано по несъмнен начин, че дружеството е извършил „фиктивен“ ВОП към румънско дружество, по отношение на което е установено да е „липсващ търговец“. Жалбоподателят притежава редица активи, съгласно данните в предоставена инвентарна книга, като при възникнала необходимост от обезпечаване на публични задължения публичният изпълнител е можел да наложи обезпечителни мерки именно върху тези активи, а не върху банковите сметки на дружеството, като по този начин се затруднява осъществяваната от него икономическа дейност. Не е налице риск от отклонение от данъчно облагане, тъй като съгласно данните в справките – декларации за данъчни периоди мм. 07 – 12.2017г. са декларирани резултати за периодите ДДС за внасяне, които са ефективно внесени.   

         Ответникът - Директор на ТД на НАП - гр. Пловдив, чрез пълномощника си юрисконсулт С., оспорва жалбата и моли Съда да я остави без уважение, претендира юрисконсултско възнаграждение. Подробни съображения са изложени в депозирани по делото становище (л. 47 – 48) и писмена защита.

          Жалбата е депозирана в срок и от лице, което има правен интерес от оспорването.

          Разгледана по същество е неоснователна.

          С постановленията за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл. 121, ал. 1 от ДОПК са наложени запори върху налични и постъпващи суми по банкови сметки в „Уникредит Булбанк“ АД в общ размер на 34 473,51лв. Изготвени са запорни съобщения изх. №№ С170013-003-0332190/21.12.2017г., С130013-003/0334429/28.12.2017г. и С180013-003-0003759/17.01.2018г., връчени на банката, като е постъпил отговор, че са наложени исканите запори върху банкови сметки на „Д.Д.А.“ ЕООД.

         Предварителните обезпечителни мерки са наложени въз основа на искания вх. №№ Р-16001317008360-039-001/20.12.2017г., Р-16001317008360-039-002/22.12.2017г. и Р-16001317008360-039-003/09.01.2018г. на ръководителя на ревизия, възложена със ЗВР № Р-16001317008360-020-002/19.12.2017г., със срок на извършване до 06.03.2018г., като е посочен очакван размер на публичните задължения, които ще бъдат установени – съответно 13 647,87лв., 17 274,87лв. и 34 473,51лв. В последното постановление е посочено, че се изисква увеличаване на сумата, която следва да бъде запорирана в банковата сметка на дружеството в „Уникредит Булбанк“ АД, тъй като е поискано възстановяване на обезпечения по протоколи, издадени от дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, които в последствие са отменени с влезли в сила съдебни актове.

        С жалбата, по повод на която е образувано настоящото съдебно производство, са представени допълнително следните писмени доказателства: удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения от 18.01.2018г., издадено от ТД на НАП – гр. Пловдив, офис Пазарджик; договор за наем на обект от 28.04.2017г., ведно с анекс № 4 към него; справка за актуално състояние на действащите трудови договори към 29.11.2017г.; справки – декларации по ЗДДС за данъчни периоди мм. 07 – 12.2017г. и вносни бележки за внесен ДДС; инвентарна книга, свидетелства за регистрация на МПС и фактури за покупката на активи;

          В хода на съдебното обжалване са представени и следните доказателства от страните по делото: протокол № П-16001318004475-073-001/12.02.2018г. за извършена проверка за установяване деклариране и осчетоводяване на ВОП на стоки в дневниците за покупки/продажби и осчетоводяването им по съответния ред (л. 166 – 173); ЗВР № Р-16001317008360-020-001/30.11.2017г., връчена по електронен път на 06.12.2017г. и ЗВР за изменение на ЗВР № Р-16001317008360-020-002/19.12.2017г., връчена по електронен път на 21.12.2017г.;  удостоверение № 2200017136/08.05.2018г. за застрахователна стойност на товарен автомобил марка „Ивеко“ (л. 183) и удостоверение № 2200017137/08.05.2018г. за застрахователна стойност на товарен автомобил марка „Ивеко“.              

   С оглед установеното от фактическа страна Съдът стига да следните изводи:

   Спорният предмет между страните по делото се изразява в това налице ли е необходимост от налагане на предварителни обезпечителни мерки по чл. 121, ал. 1 от ДОПК, и то във вида, посочен в постановленията – запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки на «Д.Д.А.» ЕООД в «Уникредит Булбанк» АД, доколкото не е установено по несъмнен начин обстоятелството на недеклариран ВОП от румънски дружества за данъчни периоди мм. 07 и 08.2017г. и възложеното ревизионно производство не е приключило с издаването на РА, с който са установени по основание и размер допълнителни данъчни задължения.

               В мотивите си контролният административен орган  е приел, че целта на предварителните обезпечителни мерки е да се съхрани имуществото на ревизираното лице и да му се попречи да се разпореди с активите си, преди да е започнала евентуална процедура по принудително събиране. При предприемането на действия по предварително обезпечение публичният изпълнител действа при условията на обвързана компетентност по отношение предполагаемия размер на бъдещите задължения, както и по отношение мотивите, обуславящи налагането на предварителните обезпечителни мерки, и се ползва от преценката на ревизиращия орган по приходите. Предварителните обезпечителни мерки се налагат в хода на ревизията или при издаване на ревизионен акт, за обезпечаване на бъдещи публични вземания, чиито размер ще бъде окончателно установен след приключването й.

   Единственото условие, за да бъде отменена наложената предварителна обезпечителна мярка съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 3 от ДОПК, е представянето от жалбоподателя на обезпечение в пари, безусловна и неотменяема банкова гаранция или държавни ценни книжа, ако не са спазени изискванията за налагане на предварителни обезпечителни мерки по чл. 121, ал. 1 от ДОПК. В случая, органът по приходите, ръководител на ревизията, е отправил мотивирано искане до публичния изпълнител за налагане на предварителни обезпечителни мерки, като видът на обезпечителната мярка е съобразен с обстоятелството, че се очакват постъпления на парични средства по банковите сметки на дружеството в „Уникредит Булбанк“ АД. Изборът на публичния изпълнител на вида на обезпечителната мярка, която да бъде наложена, е обусловен в най-голяма степен от гарантиране на събирането на държавни вземания, които ще бъдат установено по основание и размер в един по-късен момент с издаването на РА и които стават изискуеми след изтичане срока на доброволно изпълнение. На адресата на тези предварителни обезпечителни мерки са предоставени средства за защита чрез правата за предоставяне на обезпечение в пари, ценни книжа и безусловна и неотменяема банкова гаранция, подаване на искане за разрешаване на неотложни плащания по смисъла на чл. 229 от ДОПК, както и искането за замяна на наложена обезпечителна мярка от един вид с обезпечителна мярка от друг вид. Във всички случаи компетентен да се произнесе е публичният изпълнител, като преценката му зависи от защитата на държавния интерес за събиране на публичното вземане, съответно препятстване разпореждането с имущество от длъжника, което да препятства събирането на публичното вземане.

   В настоящия случай, не са представени доказателства за направено искане за разрешаване на неотложни плащания, като не е посочено в какъв размер са постъпленията по банковите сметки и доколко ограничението им до размера на запора ще затрудни търговската дейност на дружеството. Искането за замяна на обезпечителна мярка от един вид с обезпечителна мярка от друг вид е направено най-напред с жалбата пред горестоящия административен орган, който в решението си е изложил аргументи, че от една страна не е компетентен да се произнесе по това искане, а от друга страна – не са представени документи за собственост на активите и за тяхна балансова или застрахователна стойност. Такива доказателства се представят едва с жалбата, по повод на която е образувано настоящото съдебно производство. В случая, обаче, правомощието на съда за замяна на обезпечителна мярка от един вид с обезпечителна мярка от друг вид е обусловено от съгласието на взискателя и публичния изпълнител, за каквото съгласие не са представени доказателства от дружеството. Няма пречка „Д.Д.А.“ ЕООД да направи искането си за замяна на наложените предварителни обезпечителни мерки пред публичния изпълнител, като представи доказателства за собственост на активите и за балансовата, евентуално застрахователната им стойност. В случай на отказ на публичния изпълнител за замяна на наложеното обезпечение, то този отказ подлежи на административно и съдебно обжалване, при което директорът на ТД на НАП – гр. Пловдив, съответно съдът ще извършат преценка за законосъобразността му.

   На следващо място, настоящият съдебен състав констатира, че при издаването на процесните, потвърдени по административен ред постановления за налагане на предварителни обезпечителни мерки, публичният изпълнител е спазил предпоставките на чл. 121, ал. 1 и 195, ал. 1-3 от ДОПК за налагането им.

    Решението, с което са потвърдени ПНОМ е издадено от компетентен орган, съгласно приетата по делото упълномощителна Заповед № ЗЦУ-ОПР-10 от 15.01.2018г. на Изпълнителния директор на НАП и доказателства за отсъствие на директора на ТД на НАП – гр. Пловдив на датата на постановяването му.

     В заключение съдът намира, че решението на ответника и потвърденото с него постановление за налагане на обезпечителни мерки са законосъобразни, а подадената жалба е неоснователна.

   При този изход на спора следва да се удовлетвори претенцията на ответника за разноски, като за него те се установиха в размер от 500лв. /петстотин лева/- юрисконсултско възнаграждение, съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (в приложимата й редакция).

   Така мотивиран и на основание чл. 197, ал. 2 и ал. 4 от ДОПК във вр. с чл. 161, ал. 1 от ДОПК, Административният съд - Пловдив, петнадесети състав

Р Е Ш И:

           ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Д.Д.А.“ ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя Г.Н.Д., чрез адв. Б., срещу Решение № 31 от 26.01.2018г. на Директора на ТД на НАП –гр. Пловдив, с което на основание чл. 197 ал.1 от ДОПК са потвърдени Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № С170013-023-0004505/21.12.2017г., Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № С170013-023-0004545/28.12.2017г. и Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № С180013-023-0000137/17.01.2018г., издадени от Е.В.на длъжност старши публичен изпълнител в Дирекция „Събиране” при ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Пазарджик, на основание чл. 121, ал. 1 от ДОПК.

           ОСЪЖДА „Д.Д.А.“ ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя Г.Н.Д. да заплати на ТД на НАП – гр. Пловдив сумата в размер на 500лв. /петстотин лева/.

            Решението е окончателно.

 

                                             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: