Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1400

 

град Пловдив, 18.06.2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХХІ касационен състав, в открито заседание на тридесети май през две хиляди и осемнадесета година,  в състав:                   

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЯВОР К.

          ЧЛЕНОВЕ:      ЯНКО АНГЕЛОВ

                                                                                              ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

                   

при секретаря СЪБИНА СТОЙКОВА и участието на прокурора РОСЕН КАМЕНОВ, като разгледа докладваното от член-съдия Ангелов касационно АНД № 682 по описа за 2018 година  и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

  Производство по чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 ЗАНН.

  Постъпила е касационна жалба от Областен отдел „***”, град Пловдив, срещу Решение № 5 от 23.01.2018 година, постановено по АНД № 442/2017 година по описа на Районен Съд – Карлово, ІІІ наказателен състав, с което е отменено Наказателно постановление № 36-0000406 от 07.07.2017 г. издадено от А.Г.– главен инспектор при ОО „***” – Пловдив, с което на К.А.К., за нарушения по чл. 6 ал. 1, изр. 1, пр. 3 от Закона за автомобилните превози /ЗАв.П/ е наложено административно наказание– глоба в размер на 2000 лв. на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАв.П.

В съдебното заседание касаторът не се представлява.

В жалбата се сочи, че постановеното решение от състав на Районния Съд е незаконосъобразно, като се излагат доводи за наличие на касационни основания – неправилно прилагане на материалния закон, иска се отмяна на решението, и постановяване на друго решение, с което да се потвърди НП.

Ответникът по касационна жалба – К.А.К., лично и чрез пълномощника си в писмено становище оспорва жалбата, излага съображения, че при постановяване на съдебния акт, КРС е приложил правилно материалния закон.

Касационната жалба се явява подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, следователно е допустима.

  Касационната жалба се явява подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, следователно е допустима, а по същество е основателна, но по съображения различни от изложените.

 Постановеното решението е недопустимо.

 Съгласно чл.61 ал.1 ЗАНН при разглеждане на делото пред районния съд се призовават нарушителят, поискалите обезщетение, включително и тези по чл. 55, ал. 2, и учреждението или организацията, чийто орган е издал наказателното постановление.

Касационната жалба е подадена от Областен отдел „***”, град Пловдив, срещу Решение № 5 от 23.01.2018 година, постановено по АНД № 442/2017 година по описа на Районен Съд – Карлово, ІІІ наказателен състав, с което е отменено Наказателно постановление № 36-0000406 от 07.07.2017 г. издадено от А.Г.– главен инспектор при ОО „***” – Пловдив

 В производството пред КРС е била конституирана и е участвала като страна - Изпълнителната агенция "***", Регионална дирекция Пловдив, като за пълнота следва да се отбележи, че съгласно действуващия Устройствен правилник на ИА“АА“ не съществува регионална дирекция Пловдив.  

 В процесния случай Началникът на Областния отдел "***“ е орган на учреждението по см. на ЗАНН, издал обжалваното НП, въпреки че неправилно по делото като ответна страна е било конституирана Изпълнителната агенция "***".

 С оглед задължението на Съда служебно да следи за правилното конституиране на страните в производството по ЗАНН, съобразно неговите разпоредби, не трябва да се игнорира обстоятелството, че именно Областен отдел „***” Пловдив, като част от специализираната администрация на Изпълнителната агенция „***“, в развилото се производство покрива характеристиките на учреждение, което е следвало да се конституира и участва в производството пред ПРС .

 Участието в производството на процесуално неправоспособна страна е порок водещ до недопустимост на съдебното решение, което следва да се обезсили, а за разрешаване на спора по същество делото да се върне на друг състав на КРС.

Воден от горното, на основание чл. 222, ал. 2, т.1 от АПК, във връзка с чл. 63, ал.1, изр. 2 от ЗАНН, съдът

 

                                                       Р Е Ш И:

 

ОБЕЗСИЛВА Решение № 5 от 23.01.2018 година, постановено по АНД № 442/2017 година по описа на Районен Съд – Карлово, ІІІ наказателен състав.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Карлово.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

             

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: