РЕШЕНИЕ

 

  1168

 

гр. Пловдив,  21.05.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, XXVII състав в публично заседание на двадесет и четвърти април през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР КАСАБОВ

                                                                                                  

при секретаря ДИАНА КАРАИВАНОВА и участието на прокурора МИРОСЛАВ ХРИСТЕВ, като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 732 по описа за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните:

1. Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК, във връзка с  чл. 64 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража /ЗИНЗС/.

2. Образувано е по жалба на В.Ц.П., ЕГН **********, изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвор – Пловдив, чрез адвокат В. С. С., срещу отказ на Началника на Затвор – Пловдив за преместване в общежитие от открит тип и промяна на режима на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, обективиран в писмо изх. № 439/11/23.02.2018г.

В жалбата са изложени съображения за незаконосъобразност на оспорения отказ, неспазване на установената форма и липса на правни основания за издаването му. Иска се присъждане на сторените разноски по производството.

3. Ответникът - Началника на Затвор – Пловдив е на становище, че жалбата е неоснователна. Поддържа се, че оспорващият не е подавал молба за смяна на режима, а молбата за преместване не отговаря на изискванията на ЗИНЗС, в какъвто смисъл е издаденото писмо изх. № 439/11/23.02.2018г.

4. Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, дава заключение, че жалбата е неоснователна.

ІІ. За допустимостта:

5. Жалбата срещу оспорената заповед е подадена в предвидения за това, преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес, поради което се явява ДОПУСТИМА

 

ІІІ. За фактите:

6. Оспорващият, чрез адвокат В. С. С., е подал молба рег. № 1343 от 22.02.2018г. до Началника на Затвор – Пловдив за премесване в ТПО, тъй като е придобил това право на 15.12.2018г.

7. Във връзка с молбата, до Началника на Затвор – Пловдив е изготвено становище от 23.02.2018г. на Е.К. – ИСДВР на 2-ри пост, в което се сочи, че л.св. В.Ц.П. не отговаря на изискванията за преместване в ЗООТ, посочената дата 15.12.2018г. все още не е настъпила, а понятие като ТПО не съществува от 2002г. Също така е отбелязано, че в затворнически общежития от открит тип могат да бъдат премествани лишени от свобода, които са на общ или лек режим, а л.св. В.Ц.П. е на строг режим.

8. С оспореното в настоящото производство писмо изх. № 439/11/23.02.2018г., издадено от гл. инспектор З.И., действащ в качеството на заместващ  на Началника на Затвор – Пловдив по заповед № 75/02.02.2018г., до адвокат В. С. С. е изпратено за сведение становището на Е.К. – ИСДВР на 2-ри пост.

9. В изпълнение на съдебно разпореждане от 13.03.2018г. ответникът с писмо рег. № 6299/19.03.2018г. е заявил, че заповед относно режима на изтърпяване на наказанието на оспорващия по молбата от 22.02.2018г. не е издавана.

10. В открито съдебно заседание на 24.04.2018г. ответникът е заявил, че е издадена заповед за промяна на режима, но по друга молба на л.св. В.Ц.П.. В тази насока по делото са представени Заповед № 541/03.04.2018г. (издадена по молба вх. № 277/29.03.2018г.), с която режимът на изтърпяване на наказанието на оспорващият е заменен от „строг“ на „общ“.

IV. За правото:

11. Според чл. 64, ал. 1 – ал. 4 от ЗИНЗС, лишените от свобода с добро поведение, които са изтърпели най-малко една четвърт, но не по-малко от 6 месеца от наложеното наказание в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип, могат да бъдат премествани по инициатива на началника на затвора или по тяхна молба за доизтърпяване на наказанието в затворнически общежития от открит тип. Началникът на затвора се произнася с мотивирана заповед след вземане на становището на ръководителя на направлението за социална дейност и възпитателна работа, на заместник-началника по режимно-охранителната дейност и на началника на съответното затворническо общежитие относно поведението на осъдения по време на изтърпяване на наказанието и съобразно изискването на чл. 43, ал. 4. Екземпляр от заповедта се връчва на осъдения срещу подпис и се изпраща на прокурора, осъществяващ надзор върху изпълнението на наказанието. В заповедта за преместване началникът на затвора се произнася и за режима на изтърпяване на наказанието по реда на чл. 65 от ЗИНЗС.

12. При тази фактическа и правна обстановка съдът намира, че оспореният в настоящото производство отказ е издаден от материално и териториално компетентен орган, но в противоречие с процесуалните правила и  изискванията за форма на акта. Отказът не е мотивиран и не съдържа фактическите и правните основания, въз основа на които е издаден. Не са взети и необходимите становищата на посочените в закона служители на затвора.

По правилото на чл. 142, ал. 2 от АПК, установяването на нови факти от значение за делото след издаване на акта се преценява към момента на приключване на устните състезания. В този смисъл наличието на издадена към настоящия момент заповед за промяна на режима на изтърпяване на наказанието на оспорващия от „строг“ на „общ“ води до извод за противоречие на отказа обективиран в писмо изх. № 439/11/23.02.2018г. и с материалноправните разпоредби.

Произнасяне от страна на съда по същество на спора е невъзможно, предвид естеството на акта. На основание чл. 173, ал. 2 от АПК, преписката следва да бъде върната за ново произнасяне на административния орган. При новото произнасяне административният орган следва да има предвид даденото по-горе тълкуване на приложимите правни норми.

V. За разноските

13. Изходът на делото налага на жалбоподателя да бъдат присъдени строените съдебни разноски, които се доказват в размер на 10 лева държавна такса. Претенцията на оспорващия за присъждане на адвокатски хонорара е основана на представен договор за правна помощ, в който е посочено, че възнаграждението е по чл. 38 от Закона за адвокатурата за представителство на материално затруднено лице. Според посочената правна норма, адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може да оказва безплатно адвокатска помощ и съдействие на: 1. лица, които имат право на издръжка; 2. материално затруднени лица; 3. роднини, близки или на друг юрист. В тази хипотеза, ако в съответното производство насрещната страна е осъдена за разноски, адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право на адвокатско възнаграждение. Съдът определя възнаграждението в размер не по-нисък от предвидения в наредбата по чл. 36, ал. 2 и осъжда другата страна да го заплати. Според правилото на чл.8, ал. 3 от Наредба №1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (Наредба №1/09.07.2004г.), за процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес, извън случаите по ал. 2, възнаграждението е 500 лв. При това положение, по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за адвокатурата настоящият състав определя възнаграждение за осъществената адвокатска защита в размер на 500 лева.

Ето защо, Съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ отказ на Началника на Затвор – Пловдив за преместване в общежитие от открит тип и промяна на режима на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода на В.Ц.П., ЕГН **********, изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвор – Пловдив, обективиран в писмо изх. № 439/11/23.02.2018г.

ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне, при спазване дадените от съда указания по тълкуване и прилагане на закона.

ОСЪЖДА Затвор – Пловдив, да заплати на В.Ц.П., ЕГН **********, изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвор – Пловдив, сумата от 10 /десет/ лева, представляващи съдебни разноски по производството.

ОСЪЖДА Затвор – Пловдив, да заплати на адвокат В. С. С. с ЕГН **********,  личен номер 1000003044 от Адвокатска колегия – Пазарджик, с адрес: ******, разноски в размер на 500 /петстотин/ лева, представляващи възнаграждение за осъществена адвокатска защита.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /П/