Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1182

 

гр. Пловдив,  22 май 2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Пловдив; IX състав в публично заседание на  двадесет и четвърти април две хиляди и осемнадесета година, в следния състав:

 

                                                                         Председател: Велизар Русинов

       при секретар Марияна Георгиева , като разгледа докладваното от Председателя адм. дело №768 по описа за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по реда на чл. 145 и сл. от АПК.                                    

Образувано е по жалба от Н.С.Г., с постоянен адрес:***6, чрез адв. Й.Д. ***, с адрес на кантората: ***, с представено в съдебно заседание пълномощно, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № 18-0329-000029 от 26.01.2018 г. на Началника РУ Раковски при ОД на МВР – Пловдив, с която на основание чл. 171, т.2А, б.А, е прекратена регистрацията на ППС, а именно: “Мерцедес 914”, с рег. № ***, собственост на “А.-НГ” ЕООД, на което е управител Н.С.Г., за нарушения, описани в ПАМ, а именно: не носи  свидетелство за регистрация на МПС, което управлява, с което е нарушил чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП; не носи контролния талон от свидетелството за управление, с което е нарушил чл. 100, ал. 1, т. 1от ЗДвП, и трето нарушение - управлява МПС без да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него превозно средство, с което е нарушил чл. 150А, ал. 1 от ЗДвП, за което е наложена въпросната ПАМ.С процесната Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0329-000029 от 26.01.2018 г. година, издадена от Началник РУП към ОД МВР Пловдив, РУ Раковски –  е прекратена  на регистрацията на ППС за срок от една година както и изземване на два броя табели с регистрационен номер РВ1412АК. По доводи в жалбата се твърди незаконосъобразност на процесната заповед, иска се нейната отмяна. По доводи в о.с.з.  и пис. защита оспорващият поддържа изцяло жалбата като твърди незаконосъобразност на процесната заповед  и иска да бъде отменена . Моли да бъдат приети приложените с нея доказателства, както и приложената преписка.Оспорващият претендира разноски по  представен  и приет списък на разноски.                   Ответникът Началник  РУП към ОД МВР-Пловдив,РУ Раковски редовно призован, не изпраща представител.По делото е  приета административна преписка, като в съпроводителното писмо, с която е изпратена по делото са изложени и доводи по съществото на спора от ответника.                                               Окръжна прокуратура - Пловдив, редовно уведомена за възможността да встъпи в производството, не изпраща представител.      Жалбата е допустима ,по същество е основателна.Предмет на производството е издадената против оспорващия Заповед за прилагане на принудителна административна мярка/ЗППАМ/ №18-0329-000029 от 26.01.2018 г. на Началника РУ Раковски при ОД на МВР – Пловдив, с която му е наложена санкция по чл.171, т.2А - прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 1 година, както и изземване на 2/два/ броя табели с регистрационен номер РВ1412АК.Обжалваната заповед е незаконосъобразна, необоснована и постановена при съществени нарушения на процесуалните правила.В производството по издаването на /ЗППАМ/  са допуснати  съществени нарушения на административно производствените правила, довели до ограничаване правото  на защита на оспорващия.Не е спазена установената от закона форма - чл.172, ал.1 от ЗДвП и чл.59, ал. 2 от АПК. Липсват фактическите основания за издаване на заповед, както същите  не са посочени изрично и в  посочения в заповедта акт за установяване на административното нарушение/АУАН/, послужил като основание за издаване на оспорения административен акт ,а именно ответникът никъде не е посочил каква категория следва да се притежава в СУМПСот водач на процесното ППС,посочено в АУАН и процесната заповед ,както и липсват доказателства ,жалбоподателят /оспорващият /каква категория  притежава в СУМПС . Предпоставка за издаването на заповед с правно основание по различните състави на чл.171 ЗДвП е извършено от водача на МПС административно нарушение, предвидено в хипотезата на същата, което се установява с АУАН, съставен от компетентните длъжностни лица по реда на ЗАНН.Наред с горното в процесната ЗППАМ не е посочено, от кой закон е произтичащата разпоредба на чл.171 т.2А за прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 1 година, както и изземване на 2/два/ броя табели с регистрационен номер РВ1412АК.В ЗППАМ  се сочи, коя е нарушената законова разпоредба, но липсва фактическо основание/причината за налагане на мярката/. Допуснатите нарушения в производството по издаването на заповедта са  съществени, като ограничават правото на защита на оспорващия, са самостоятелно, основание за отмяна на процесната ЗППАМ на формално основание.Съгласно чл.59, ал.2, т.4 АПК в административния акт следва да се посочат фактическите и правните основания за издаването му. Последните представляват мотивите за издаване на административния акт и са предпоставка за законосъобразността му. Трайната съдебна практика допуска мотивите да бъдат изложени и в отделен документ, стига по несъмнен начин да се докажат основанията за издаване на акта. На следващо място основание за законосъобразността на акта е при издаването му да е спазен законоустановеният процесуален ред. Изискването за посочване на мотиви и спазване на процесуалните правила е свързано с гарантиране правата на адресатите на акта, с осигуряване възможността на Съда да проведе ефективен контрол върху неговата законосъобразност и правилно приложение на материалния закон.В процесния административен акт липсват изложени мотиви защо Началник  РУП към ОД МВР-Пловдив,РУ Раковски е наложил на оспорващия санкция по чл.171 т.2А/без посочване на нормативния акт ,от който е посочената разпоредба/  за прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 1 година, както и изземване на 2/два/ броя табели с регистрационен номер РВ1412АК .С оглед на изложеното Съдът намира, че по делото не са представени доказателства, въз основа на които да се установи по защо ответникът в производството е наложил на оспорващия санкция по чл.171 т.2А/без посочване на нормативния акт от който е въпросната разпоредба/  за прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 1 година, както и изземване на 2/два/ броя табели с регистрационен номер РВ1412АК, както е прието в обжалвания административен акт. В него не са изложени мотиви защо се прилага посочената в процесната ЗППАМ санкция по чл.171 т.2А/без посочване на нормативния акт от който е същата / за прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 1 година, както и изземване на 2/два/ броя табели с регистрационен номер РВ1412АК,не са представвени никакви доказателства от ответника ,относно обстоятелството,като не е представено по делото нито справка нито ,СУМПС на оспорващия ,от което да се направи категоричен извод,разполагал ли е оспорващия в процесния случай с необходимата категория за управление на процесното МПС,за което се твърди от ответника ,че било управлявано от оспорващия без валидна категория към която спадало управляваното в случая МПС от оспорващия. При това положение и с оглед задължението на административния орган да докаже всички предпоставки за законосъобразността на административния акт (чл.170 АПК), Съдът намира, че наложената  със  Заповед за прилагане на принудителна административна мярка/ЗППАМ/№ 18-0329-000029 от 26.01.2018 г .изд. от Началник РУП към ОДМВР-Пловдив, РУ Раковски, санкция по чл.171, т.2А - прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 1 година, както и изземване на 2/два/ броя табели с регистрационен номер РВ1412АК е необоснована и немотивирана, което като резултат има за последица нарушение на материалния закон и следва Заповед за прилагане на принудителна административна мярка/ЗППАМ/ /№ 18-0329-000029 от 26.01.2018 г. изд. от Началник РУП към ОДМВР-Пловдив, РУ Раковски да бъде отменена.Предвид изхода на спора на оспорващия следва да бъдат присъдени сторените по делото разноски в общ размер 510/петстотин и десет/ лева по представен по делото и приет без възражения списък на разноските на оспорващия.

Мотивиран от горното Съдът ,

Р        Е        Ш         И:

Отменя Заповед за прилагане на принудителна административна мярка/ЗППАМ/№ 18-0329-000029 от 26.01.2018 година, издадена от Началник РУП към ОД МВР Пловдив, РУ Раковски.                                        Осъжда ОДМВР-Пловдив да заплати на Н.С.Г.  ЕГН********** разноски в размер на 510/петстотин и десет/лева.Препис от акта да бъде изпратен на страните.                                       

Решението може да бъде оспорено с касационна жалба в 14 дневен срок от датата на съобщаването му на страните пред ВАС на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ .

                                                                                                    Съдия : /п/