РЕШЕНИЕ

 

  1293

 

гр. Пловдив,  11.06.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, XXVII състав в публично заседание на двадесет и втори май през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР КАСАБОВ

                                                                                                  

при секретаря В.К., като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 792 по описа за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните:

1. Производството е по реда на по реда на чл.268 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

2. Образувано е по жалба и уточняваща молба /л.88/ на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи /ОДМВР/ – Пловдив, представлявана от директора А.Т.И., чрез главен юрисконсулт И.И.П., срещу  Решение № 68 от 21.02.2018г. на и.д. директор на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите /ТД на НАП/ - Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на оспорващия против отказа изх. № РД-13-4#3/30.01.2018г. на директора на дирекция „Събиране” при ТД на НАП – Пловдив, за образуване на изпълнителни производства по 74 броя изпълнителни листа по искане изх. № 317000-13484/19.12.2017г.

В жалбата са изложени съображения за нищожност и незаконосъобразност на оспорения административен акт и се иска неговата отмяна. Поддържа се, че директорът на дирекция „Събиране“ при ТД на НАП – Пловдив не е компетентен орган по въпросите за образуване на изпълнителни производства. Твърди се, че заявените за събиране държавни вземания са публични, поради което отказът е формиран и в противоречие с материалноправните норми. Иска се присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

3. Ответникът – директор на ТД на НАП – Пловдив, в писмен отговор на жалбата  поддържа становище за нейната неоснователност и моли същата да бъде оставена без уважение. Претендира са присъждане на юрисконсултско възнаграждение

4. Окръжна прокуратура - гр. Пловдив, редовно уведомена за възможността за встъпване в настоящото производство, не взема участие.

ІІ. За допустимостта:

5. Жалбата е подадена в предвидения за това, преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес, поради което се явява ДОПУСТИМА.

ІІІ. За фактите:

6.  Директорът на ОДМВР – Пловдив е сезирал директорът на ТД – НАП – Пловдив с искане изх. № 317000-13484/19.12.2017г. за образуване на изпълнителни производства по реда на ДОПК, по 232 бр. изпълнителни листа за присъдени публични държавни вземания по влезли в сила съдебни решения.

7. Директорът на дирекция „Събиране” при ТД на НАП – Пловдив с писмо изх. № РД-13-4#3/30.01.2018г. по искане изх. № 317000-13484/19.12.2017г. е обективирал отказа за образуване на изпълнителни производства по 74 бр. изпълнителни листове за разноски, извършени в досъдебни производства по реда на Наказателно процесуалния кодекс и съответни държавни такси. В мотивите си органът по приходите е посочил, че в разпоредбата на чл. 162, ал. 2 от ДОПК изчерпателно са изброени публичните държавни и общински вземания и тъй като вземанията за разноски не са сред тях, последните имат характер на частни вземания по смисъла на ал. 4 от посочената правна норма. Това е наложило извод за приходната администрация, че в обхвата на чл. 162, ал. 2 от ДОПК попадат единствено таксите за издаване на процесните изпълнителни листове.

8. Отказът е оспорен по административен ред пред директора на ТД на НАП – Пловдив, който с Решение № 68 от 21.02.2018г. е отхвърлил жалбата като изцяло е споделил мотивите на директора на дирекция „Събиране”. Контролният административен орган е възприел, че оспореното писмо има характер на индивидуален административен акт, поради което оспорването е допустимо, но неоснователно, тъй като сочените за събиране вземания не произтичат от финансово правна норма или санкционна норма. В този смисъл е прието, че изпълнителните листове правилно са върнати от директора на дирекция „Събиране”, тъй като третират частни държавни вземания.

IV. За правото:

9. Според чл. 163, ал. 1 вр. ал. 2 от ДОПК, публичните вземания се събират по реда на кодекса от публичните изпълнители при Националната агенция за приходите, освен ако в закон е предвидено друго. Нормата на чл. 167 вр. чл. 210, ал. 2 от ДОПК регламентира публичният изпълнител като орган на принудителното изпълнение, който осъществява действията по обезпечаване и принудително изпълнение на публичните вземания по реда на кодекса. По аргумент от чл. 220, ал. 1 от ДОПК, компетентността по образуване на изпълнително производство по реда на кодекса е предоставена на  публичния изпълнител. Респективно, по правилото на чл. 225, ал. 1 от ДОПК този административен орган притежава и правомощието с разпореждане да прекратява  производството по принудително изпълнение на публичните вземания.

10. Според чл. 266, ал. 1 от ДОПК, действията на публичния изпълнител могат да се обжалват от длъжника или от третото задължено лице пред директора на компетентната териториална дирекция чрез публичния изпълнител, който ги е извършил. В хипотезата на чл. 267, ал. 2, т.3 вр. ал. 3 от ДОПК решаващият орган разглежда жалбата въз основа на данните по преписката и представените от страните доказателства и в случай, че е основателна отмени обжалваното действие и връща изпълнителното дело на органа, извършил обжалваното действие, и изпълнителното производство започва от отмененото действие.

По силата на §2 от ДР на ДОПК за неуредените с този кодекс случаи се прилагат разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс и Гражданския процесуален кодекс. В хипотезата на административен контрол от по-горестоящия административен орган, правилото на  чл. 97, ал. 1 вр. ал. 2 от АПК предвижда, че компетентният да разгледа жалбата или протеста орган се произнася с мотивирано решение, с което може да обяви оспорения акт за нищожен, без да решава въпроса по същество, когато исканият акт е от изричната компетентност на по-долустоящия орган.

11. При тази фактическа и правна обстановка съдът намира, че оспореният съдебен акт е издаден от компетентен орган, в предписаната от закона форма, но при съществени процесуални нарушения и в противоречие с материалноправните разпореди и целта на закона. В случая не може да има съмнение, че компетентен да се произнесе по искането за образуване на изпълнително производство е публичният изпълнител при ТД на НАП – Пловдив. Ответникът не представи доказателства (заповеди за делегиране на правомощия, съвместяване на длъжности или заместване, длъжностна характеристика и др.), от които да е видна компетентността на директор на дирекция „Събиране“ при ТД на НАП – Пловдив да разглежда искания за образуване на изпълнителни производства по реда на Глава XXV – та от ДОПК, респ. да се произнася по реда на чл. 210, ал. 2 във вр. чл. 220, ал. 1  от ДОПК. Това налага извода, че обективираният в писмо изх. № РД-13-4#3/30.01.2018г. на директор на дирекция „Събиране“ при ТД на НАП – Пловдив отказ представлява нищожен административен акт. Контролният административен орган правилно е приел жалбата срещу този отказа за допустима, но неправилно я е отхвърлил, вместо да прогласи нищожност на административния акт и да изпрати преписката за произнасяне на публичния изпълнител.

15. Мотивиран от горното, при проверката по чл. 168 от АПК, съдът намира, че оспореният административен акт е валиден, издаден в предписаната от закона форма, но в нарушение на производствените правила и пряко противоречие с материалноправните разпоредби и целта на закона, поради което подадената срещу него жалба се явява основателна.

V. За разноските

16. Предвид изхода на делото на ОДМВР – Пловдив следва да се присъдят разноски за осъществената юрисконсултска защита. По реда на чл. 78, ал. 8 от Гражданския процесуален кодекс във вр. чл. 37 от Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредба за заплащането на правната помощ /обн., ДВ, бр.5 от 17.01.06г./, настоящият състав определя юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева.

Ето защо, Съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 68 от 21.02.2018г. на и.д. директор на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите  - Пловдив, вместо което постановява:

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН отказ изх. № РД-13-4#3/30.01.2018г. на директора на дирекция „Събиране” при Териториална дирекция на Националната агенция за приходите - Пловдив за образуване на изпълнителни производства по 74 броя изпълнителни листа по искане изх. № 317000-13484/19.12.2017г. на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи  - Пловдив.

ИЗПРАЩА преписката по искане изх. № 317000-13484/19.12.2017г. на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи  – Пловдив на публичен изпълнител при Териториална дирекция на Националната агенция за приходите - Пловдив за произнасяне, при спазване на изложените в настоящето решение съображения.

ОСЪЖДА Териториална дирекция на Националната агенция за приходите  - Пловдив да заплати на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи  - Пловдив сумата от 100,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.

Решението е окончателно.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: