ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 622

гр. Пловдив, 26.03.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Пловдив, пети състав, в закрито заседание на 26,03,2018 година  в състав:

                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ БОТЕВ

като разгледа адм. дело № 369 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по реда на чл. 121 от ЗДС.

Първоначално делото е образувано по жалба на М.И.В.  срещу заповед № 1359 от 26,08,2015г. на Директор Агенция „Митници“ за отмяната й като незаконосъобразна  и  заплащане на обезщетение по реда на чл. 121 , ал.1 , т. 3 от ЗДСл.

По  жалба на В. е било образувано адм. Дело № 3289/2015г. по което с определение от 16,02,2016г.  производството е разделено, като настоящото съдебно производство  продължава по присъждане на обезщетение по чл. 121, ал. 1 , т. 3 от ЗДСл.

Съдът след като е взел предвид обстоятелството, че производството по оспорването на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение на оспорващия е преюдициално по отношение на иска за обезщетение е спрял производството по иска за обезщетение до приключване на спора по адм . дело №3289/2015 година по описа на ПАС  с влязъл в сила съдебен акт.

Видно от приложените доказателства / л. 45/  с решение № 899 от 04,05,2016г. по ад № 3289/2016г. съдът е отхвърлил жалбата , като решението е оставено в сила с решение/ л.48/ по ад № 8171/2016г. на ВАС, пето отделение.

Съдът е възобновил съдебното производство и е насрочил делото за 18,04,2018г.

С молба от 22,03,2018г. ответникът  моли съдът да прекрати образуваното съдебно производство , като претендира и юк. Възнаграждение.

С молба от 23,03,2018г. жалбоподателката  моли съдът да прекрати образуваното съдебно производство , като цитира и съдебна практика на ВАС.

Съдът след като се запозна с приложените по делото доказателства , вкл. и с постановените съдебни актове , следва да изложи, че действително предявената жалба на В.  по своята същност е иск за обезщетение за вреди от незаконосъобразен административен акт, поради което следва да се разгледа по реда на Глава единадесета от АПК (чл. 203, ал.1 от АПК).   Съгласно разпоредбата на чл. 207, ал. 2 от АПК производството по иск за обезщетение за вреди от незаконосъобразен акт на административен орган се прекратява и когато жалбата против административния акт бъде отхвърлена. В случая жалбата на В.   против заповед № 1359 /26,08,2016г. за прекратяване на служебното му правоотношение е отхвърлена с влязло в сила съдебно решение.

 Предвид горното съдът счита, че са налице предпоставките на чл. 207, ал.2 от АПК за прекратяване на съдебното производство, с което се претендира  обезщетение за времето, през което В. не е на служба.

Относно искането на ответника за присъждане на юк. Възнаграждение съдът счита че същото следва да се остави без уважение. Съдът установи , че реално погледнато  ответника не е участвал в настоящото съдебно производство , а молбата си от 22,03,2018г. е депозирал , след като  е уведомен за насроченото оз. за 18,04,2018г.  От направената справка по  ад № 8171/2016г. на ВАС съдът установи , че на ответника  е присъдено юк. Възнаграждение по основното съдебно производство на В. , в размер на 100 лева, както и 380 лева юк. Възнаграждение по ад. № 3289/2015г.

 Воден от гореизложеното и на основание чл.207, ал.2 , във връзка с чл. 159, т.6  от АПК  съдът   

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба на  М.И.В.  срещу заповед № 1359 от 26,08,2015г. на Директор Агенция „Митници“  за  заплащане на обезщетение по реда на чл. 121 , ал.1 , т. 3 от ЗДСл.

ПРЕКРАТЯВА  съдебното производство по ад № 369/2016г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

                                                  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :