РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 1506

 

град Пловдив,  21 юли  2017  год.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, І отделение,  ХІ с., в закрито заседание на  двадесет и първи юли  през две хиляди и седемнадесета  година,  в състав:

           Председател:  Милена Несторова - Дичева  

                                                         

като разгледа   докладваното от председателя административно  дело № 745 по описа за 2016 г., за да се произнесе,  взе предвид следното :

 

            Производството по делото е образувано по жалба, подадена от М.В.Я., ЕГН **********,***, против Заповед № А-66/21.01.2015 г. на Кмета на Община А. за изменение на ПУП.

         Твърди се незаконосъобразност на заповедта.

         Според жалбоподателя изменението на ПУП е изготвено в нарушение на материалноправни разпоредби и са допуснати съществени пропуски от страна на общинска администрация при изработването му като изменението води до наличие на намалени разстояния към съседни имоти.

         Сочи се нарушение на нормата на чл.31 от ЗУТ касателно нормативно предвиденото отстояние при процесното изменение, както и липса на изложени мотиви.

         В крайна сметка се иска отмяна на оспорената заповед.

         В съдебно заседание, жалбоподателят, чрез надлежен процесуален представител, поддържа жалбата. Представя се подробна писмена защита. Претендират се разноски.

         Ответникът, Кметът на Община А., чрез юрисконсулт К., заема тезата за недопустимост и за неоснователност на жалбата. Излагат се подробни доводи в представена писмена защита.

         Заинтересованите страни по делото не вземат становище по жалбата.

         Съдът, като взе предвид становищата на страните и представените по делото доказателства /писмени от жалбоподателя, административната преписка и двете приети по делото СТЕ, изготвени от инж.Г. и арх.В./, намира така подадената жалба за недопустима поради липса на правен интерес у жалбоподателя  по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ предвид следното:

         Процесното изменение представлява изменение на ПУП /ПРЗ/ за УПИ III-комплексно застрояване и търговски комплекс кв.6 и улица с о.т. 7 – о.т.8 по регулационния план на кв.Запад гр.А., като се образуват два нови урегулирани поземлени имоти УПИ III-комплексно застрояване и търговски комплекс и УПИ XII-508.377, обслужващи дейности с установен режим на застрояване.

         За да легитимира правния си интерес жалбоподателят се позовава на  качество  на съсобственик в ПИ 508.76 /част от имот пл.№ 90 – стар/, който попада в границите на УПИ III-комплексно застрояване и търговски комплекс според приетите по делото СТЕ – отговор на въпрос № 3, л.239, по заключението на ВЛ инж.Г. и т.2 по заключението на ВЛ арх.В.  - л.258 долу. 

         Според жалбоподателя това му качество произтича от представени по делото НА за право на собственост № 151 от 24.08.2000 г. – л.64 по делото, който пък е издаден въз основа на две решения на ОПК гр.А..

         С Решение № 2975 от 13.09.1993 г. на Поземлена комисия - А.  /л.206/ е признато правото на възстановяване на собственост на наследниците на С., Я., М., А. и В. в съществуващи /възстановими/ стари реални граници върху имот - нива с площ 3.000 дка, находяща се в землището на гр. А., местност „Перивола", с отбелязани ограничения на ползването, свързани с това, че имотът е включен в регулацията на града, но не е заснет в кадастара на името на собственика му и е необходимо да се попълни кадастралната основа.

         С Решение № 2286 от 07.09.1993 г. на Поземлена комисия - А.  /л.207/ е признато правото на възстановяване на собственост на наследниците на С. Я. И. в съществуващи /възстановими/ стари реални граници върху имот - нива с площ 1.800 дка, находяща се в землището на гр. А., местност „Перивола", с отбелязани ограничения на ползването, свързани с това, че имотът е включен в регулацията на града, но не е заснет в кадастара на името на собственика му и е необходимо да се попълни кадастралната основа.

         Жалбоподателят е сред наследниците на посочените лица, спрямо които са постановени решенията на Поземлена комисия - А. за признаване правото на собственост – удостоверение на наследници на л.66 по делото.

         Със Заповед № А - 916/11.08.2000 г. на Кмета на Община А.  /л.209/ е одобрена застроената част на имот пл. № 90 от кадастралната карта на ж.к. „Запад", одобрен със Заповед № А - 234/1996 г., възстановен с Решение № 2975 от 13.09.1993 г. на Поземлена комисия - А. на наследниците на С., Я., М., А. и В. и с Решение № 2286 от 07.09.1993 г, на Поземлена комисия - А. на наследниците на С. Я. И. в размер /по графични данни/ 1770 кв. м. Тази площ е застроена по смисъла на § 1в, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи с асфалтирана улица, магистрални подземни проводи: ел. кабели 20 Кв и 380 V, етернитов водопровод ф 80, бетонов канал ф 60. Възможната за възстановяване площ е в размер /по графични данни/ 2030 кв. м.

         Със Заповед № А - 1165/26.10.2000 г. на Кмета на Община А. /л.210/ е одобрена поправка на Заповед № А - 916 от 11.08.2000 г., като възможната за възстановяване площ в размер на 2030 кв. м. е прието, че трябва да се чете 3030 кв. м.

         С нотариален акт № 114, том II от 24.08.2000 г., който е констативен, М.В.Я. и Н.В.М. са признати за собственици на недвижим имот, придобит по наследство, а именно: 1500/4800 идеални части от имот, целият от 4.800 дка, находящ се в гр. А., представляващ имот пл. № 90 от кв. 6 и 7 по кадастралния план на ж.к. Запад, одобрен със Заповед № А - 234/19.03.1996 г. на Кмета на Община А., признат за възстановяване с Решение № 2975 от 13.09.1993 г. и Решение № 2286 от 07.09.1993 г. на Поземлена комисия - А..

         Заповед № А - 916/11.08.2000 г. на Кмета на Община А., изменена със Заповед № А - 1165/26.10.2000 г. е обжалвана пред Окръжен съд - Пловдив. Образувано е адм. д. № 1385/2000 г. по описа на съда. С решение от 17.07.2003 г. по адм, д. № 1385/2000 г. Пловдивски окръжен съд отменя обжалваната заповед. Решението на Окръжен съд -Пловдив е потвърдено от Върховен административен съд с решение № 5291/09.06.2004 г. поадм. д.№ 1697/2004 г.

         Със заявление вх. № 94 - М - 357/06.06.2016 г., подадено от М.В.Я., в Общинска администрация - А. е представен за неговото одобряване помощен план.

         На 27.10.2016 г. Комисията по чл. 13а, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи при Община А., включваща в състава си представители на три институции, е разгледала помощен план, депозиран със заявление вх. № 94 - М - 357/06.06.2016 г.

         След запознаване с помощния план, представените с него документи и други такива касаещи процедираната територия, съхранявани в общинската администрация, комисията е констатирала, че със Заповед № А - 234/1996 г. е одобрено попълване на кадастралния план на кв. 6 и кв. 7 по плана на ж.к. „Запад", одобрен със Заповед № 630/1973 г. и кв. 156 по плана на гр. А., одобрен със Заповед № 459/1973 г., със граници на възстановени от Общинска поземлена комисия земи, означени с нови планоснимачни номера, както следва 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 и 106.

         В попълнения план, на признатите за възстановяване с Решение № 2975 от 13.09.1993 г. и Решение № 2286 от 07.09.1993 г. на Поземлена комисия - А. имоти, е предвиден имот пл. № 90 с площ 4 800 кв. м. Останалите имоти, които са попълнени със Заповед № А - 234/1996 г., са възстановени на бивши собственици, които са влезли във владение.

         След преглед и съпоставка на графичната част на помощния план, от членовете на комисията, е установено, че наследниците с признато право на възстановяване на собственост претендират за възстановяване на имот, попадащ освен върху част от отредения им имот пл. № 90 и върху имот пл. № 99, както и частично върху имоти пл. № № 86, 88, 89, 91 и 92 от помощния план, одобрен със Заповед № А - 234/1996 г., като по отношение на имотите извън имот пл. № 90 е налице възстановяване на право на собственост на правоимащи лица.

            Предвид гореизложеното, Комисията по чл. 13а, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи при Община А., е взела решение, че внесеният за неговото одобряване със заявление вх. № 94 - М -357/06.06.2016 г. помощен план, следва да бъде върнат на заявителя М.В.Я. за привеждането му в съответствие с признатото право на възстановяване на собственост и одобреното със Заповед № А - 234/1996 г. попълване на кадастралния план на кв. 6 и кв. 7 по плана на ж.к. „Запад", одобрен със Заповед № 630/1973 г.

         За констатациите и решението на Комисията по чл. 13а, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи при Община А., е съставен протокол от 27.10.2016 г., който е утвърден от Кмета на Община А.. Посоченият протокол, ведно с данни за съобщаването му на заявителя и копие на помощния план, с нанесени на същия с плътна зелена линия - границите на претендирания с помощен план имот, с плътна червена линия - имот пл. № 90 по одобрено със Заповед № А - 234/1996 г. попълване на кадастралния план на кв. 6 и кв. 7 по плана на ж.к. „Запад", одобрен със Заповед № 630/1973 г. и кв. 156 по плана на гр, А., одобрен със Заповед № 459/1973 г. и с пунктирана червена линия - частта от имот пл. № 90, която е определена като застроена, са представени и приети по делото като доказателства – л.222.

         ВЛ инж.Г. в заключението си изрично посочва,че внесения нов помощен план с нанесени нови граници на ПИ, съответен на стария имот пл.№ 90, е с увеличена площ, но този план е в процедура по одобряване, която не е приключила със съответното решение.

         При така установеното от фактическа страна, се налага безспорния извод, че за жалбоподателя  липсва правен интерес от обжалване,  тъй като процесният имот ще бъде възстановен в граници и по местоположение различно от наследствения по земеделска реституция, а преценката за законосъобразността на атакуваната заповед, в това число и преценката за заинтересованите страни по чл.131 от ЗУТ следва да бъде извършена към датата на издаване на заповедта, към който момент жалбодателят няма собственически или други вещни права върху имоти - предмет на плана. Представените доказателства за възстановяване на собственост по реда на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ не обосновават качеството на жалбоподателя на заинтересован собственик по смисъла на чл.131 ЗУТ, тъй като не е приключило производството по реда на чл.13 а от ППЗСПЗЗ.

         Каза се, за процесния имот не е приключило производството по чл.13 а от ППЗСПЗЗ, а съгласно ал.11 от посочената норма едва след влизането в сила на решението по чл. 11, ал. 1 имотите се попълват в одобрения кадастрален план или в одобрената кадастрална карта.

                За жалбоподателя липсва правен интерес от направеното оспорване и предвид изричната констатация по заключението на ВЛ отговор на въпрос № 5 л.239, че имотите, за които са представени нотариални актове от жалбоподателя ПИ КИ 508.76 и ПИ КИ 508.91 не се засягат от плана предвид границите на УПИ ХII-508.377 обслужващи дейности кв.6 с площ 688 км. ПИ КИ 00702.508.76 по КК е в границите на УПИ III-комплексно застрояване и търговски комплекс, кв.6, но извън границите на УПИ ХII-508.377 обслужващи дейности, а ПИ КИ 00702.508.91 по КК е извън границите на УПИ III-комплексно застрояване и търговски комплекс, кв.6 и извън границите на УПИ ХII-508.377 обслужващи дейности.

 

         Мотивиран от изложеното, съдът 

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

          Отменя протоколно определение от с.з., проведено на 21.04.2017 г., за даване ход по същество на спора.

          Оставя без разглеждане жалбата, подадена от М.В.Я., ЕГН **********,***, против Заповед № А-66/21.01.2015 г. на Кмета на Община А. за изменение на ПУП.

         Прекратява производството по адм. дело № 745/2017 год. по описа на Административен съд Пловдив.

 

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в  7 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.                       

                                                                   

                                                                

                                                 Председател: