РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

 

 

 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

гр. Пловдив, 12 февруари 2018 год.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ТРИНАДЕСЕТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на дванадесети февруари  две хиляди и осемнадесетата година  в състав

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ПАСКОВ

 

 

като разгледа докладваното от административен съдия ГЕОРГИ ПАСКОВ  адм. дело № 160 по описа за 2017г. на Административен съд - Пловдив и като обсъди:

Производството по делото е образувано по жалба на С.Т. ***, против Решение № 3715/2016г. от 24.11.2016г. на И. Д. – Административен ръководител на Апелативна прокуратура, гр. Пловдив.

Съдът намира за установено следното:

Жалбоподателят по електронен път е подал заявление за предоставяне на достъп до обществена информация относно следните въпроси:

1. Кога, с  каква  процедура,  колко кандидата е  имало, oт  KOГО са
предлагани,  и  КОИ  от изборната  комисия  са  подкрепили  назначаването  на  ВСЕКИ     ЕДИН     от     магистратите     държавни     обвинители /защитници    в подопечната ви АП?

2.     Какви са били изискваните качества и документи кьм момента на
избора,  спрямо всеки един oт тях?

3.     Декларирали ли са какво са работили преди и ако да,  какво е било заниманието им?

4.     В кой ВУЗ, всеки един е получил висшето си образование,  какъв стаж с правна дейност е имал и кьде?

5.     Какъв   е   бил   средният   успех   на   дипломата   му   по   време   на следването и колко годнни е следвал?

6.     Колко потвърдепи, отменени, изменени и върнати  за доразслсдваие акта има всеки, от назначаването си, досега?

7.     Каква е средната нетна заплага на всеки за изминалата 2016 г.?

8.     Колко дисциплинарни наказания и колко поощрения има всеки един за периода на работа в системата на прокуратура?

9.     Кои от прокурормте са учили предмет психология по време или след следваието си?

10.При постьпването на работа на всеки, изисквало ли се е изрнчна психологична /психиатрична характеристика /експертиза за издръжливост при работа в стресираща среда/?

1 Провеждат ли се периодично такива тестове /т. 10/ за всеки и на какьв период?

12.Колко прокурори от АП са назначавани, колко са уволнявани /за нарушения/ чрез сваляне на имунитет, колко са напускали но своя воля и колко са осъждани досега по години от 10.11.1989 г., досега?

13.Колко обвинения срещу държавни служители са повдигани от АП н колко са приключили с осъдителпи присъди - от 10.11.1989 г, по годнни. досега?

14.Как се казва софтуерната система за случайно разпределение на делата ви /софтуерната програма/, откога е вьведена и досега имало ли е дела, касаещи нейното използване ?

15.Колко Заявления по ЗДОИ към АП от граждани е имало досега от  влизането на закона в сила /2000 г./?

С Решение № 3715/2016г. от 24.11.2016г. Административният ръководител на Апелативна прокуратура, гр. Пловдив е решил следното:

1.         Да се предостави достъп до обществена информация относно т. 14 от искането.

2.         Заявлението за достъп да се препрати на ВСС по точки 1,2,3,4,5,8,10,11 и 12.

С Определение № 1706 от 29.08.2017г. настоящият съдебен състав е оставил без разглеждане жалбата , в частта й в която се оспорва Решение № 3715/2016г. от 24.11.2016г. на И. Д. – Административен ръководител на Апелативна прокуратура, гр. Пловдив по отношение на т. 1,2,3,4,5,8,10,11, 12 и 14 и е прекратил делото в тази му част.

По отношение на жалбата в частта й по т. 6,7,9 и 13 съдът е приел, че е налице мълчалив отказ, поради което жалбата се явява процесуално допустима.

           Определението не е било обжалвано и е влязло в законна сила.

           В писмените бележки процесуалният представител на ответната страна е изложил следните твърдения за процесуална недопустимост на жалбата в частта й по т. 6,7,9 и 13: 

           1. Четиринадесет дневния срок за разглеждане на заявлението за достъп до обществена информация е изтекъл на 27.11.2016г., респективно жалбата срещу „мълчаливия отказ“ е следвало да бъде подадена в срок до 11.12.2016г. т.е. жалбата се явява просрочена.

2. По т.6 и т.13 от заявлението задължения субект няма задължение да се произнесе с мотивирано решение, а по т.7 и т.9 изисканата информация не попада в приложното поле на ЗДОИ.

 Настоящият съдебен състав не кредитира първия довод поради следното:

           Жалбоподателят  е обжалвал постановения изричен отказ с Решение № 3715/2016г. от 24.11.2016г. Това решение му е било връчено по електронен път на 12.11.2016г. /л.13/ Жалбата е била подадена на 08.12.2016г. /л.2/, т.е. срокът по чл. 149, ал.1 от АПК не е изтекъл.

Основателно е обаче второто твърдение на ответната страна, че за да се приеме, че е налице „мълчалив отказ“ за предоставяне на обществена информация е необходимо да е налице задължение за произнасяне на сезирания с искането орган и той да не се е произнесъл в установения по чл. 28, ал.1 от ЗДОИ. В случая действително не се касае за искане за предоставяне на обществена информация, поради което органът не дължи изрично произнасяне, каквато е и трайната практика на ВАС/Решение № 6143 от 20.05.2016г., постановено по адм. дело № 5503 / 2015г./.

Отделно от това следва да се отбележи, че жалбоподателят е обжалвал постановения изричен отказ, а не мълчаливия такъв, т.е и на това основание жалбата се явява процесуално недопустима.

Предвид горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОТМЕНЯ определението с което е дадено ход по същество на делото.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на  С.Т. ***, в частта й в която се оспорва Решение № 3715/2016г. от 24.11.2016г. на И. Д. – Административен ръководител на Апелативна прокуратура, гр. Пловдив по отношение на т.т. 6,7, 9 и 13.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 160 по описа за 2017г. на Административен съд – Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Р България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/