ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 1982

 

гр. Пловдив,  10.10. 2017 год.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, XXVII състав в закрито заседание на десети октомври, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР КАСАБОВ                                                                                              

като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 519 по описа за 2017 год., към което са присъединени за общо разглеждане адм. дела № 520 и № 661 по описа на за 2017г. на Административен съд – Пловдив,  за да се произнесе взе предвид следното:

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните:

1. Производството е по реда на Глава X от АПК във вр. чл. 215 от ЗУТ.

Образувано по съединени за общо разглеждане жалби на Х.Г.Г. ЕГН **********, с адрес: ***, Д.М.Т. ЕГН **********, с адрес: *** и И.Х.Г. ЕГН **********, с адрес: ***, против Скица – виза за проучване и проектиране на жилищна сграда с гаражи и магазин за промишлени стоки в ПИ 00702.515.232 и ПИ 00702.515.233 по КККР на гр. Асеновград, попадащи от УПИ I-515.232, 515.233, кв. 120 по РП на гр. Асеновград, издадена от главния архитект на община Асеновград.

В жалбите се иска прогласяване на нищожност на издадената скица – виза за проектиране по съображения, че е издадена въз основа на невлязъл в сила ПУП /ПРЗ с РУП/ за УПИ I-515.232, 515.233, кв. 120 по РП на гр. Асеновград, одобрен със Заповед №А-1239 от 08.08.2012г. на Кмета на община Асеновград. В горния смисъл се поддържа, че със скицата - виза се допуска ново строителство, което е различно от предвиденото по действащия към момента и влязъл в сила устройствен план. Също така се твърди, че скицата – виза е издадена в противоречие с чл. 140, ал. 2  от ЗУТ, защото не е върху комбинирана скица от кадастралната карат.

2. Ответникът – Главен архитект на община Асеновград, поддържа за недопустимост на подадените жалби. Твърди се, че Заповед №А-1239 от 08.08.2012г. на Кмета на община Асеновград е съобщена на Х.Г.Г. на 14.08.2012г., не е обжалвана и е вляза в сила, а от друга страна с издадената скица – виза не се допуска строителство, различно или непредвидено в плана за застрояване, респ. не се засяга правата на посоченото лице.

По отношение на оспорването от Д.М.Т. и И.Х.Г. се сочи, че притежаваните от тях имоти се намират през улица и не са предмет на одобреното със Заповед №А-1239 от 08.08.2012г. изменение на ПУП – ПРЗ, доколкото не са допуснати намалени разстояния, поради което същите не са от кръга на заинтересованите лица, които имат право на жалба.

Не се претендира присъждане на разноски.

3. Заинтересованите страна: М.В.М., с адрес: *** и В.А.Я., с адрес: *** поддържат становище за неоснователност на жалбите. Не се претендира присъждане на разноски.

4. Заинтересованата страна „*****“ ООД, ЕИК ******, с адрес: ******, чрез процесуалните си представители адвокат С.Ж. и адвокат Г.Г., поддържат за недопустимост на подадените жалби. Сочи се, че Заповед №А-1239 от 08.08.2012г. е влязла в сила, а процесната скица – виза като извадка от действащия ПУП – ПРЗ няма характер на индивидуален административен акт, който да подлежи на самостоятелен съдебен контрол.  Претендира се присъждане на сторените съдебни разноски.

ІІ. За фактите:

5. Съгласно нотариален акт №   96, том 1, рег. 382, дело 148 от 05.03.1943г. и № 87, том 1, рег. 370, дело 139 от 03.03.1943г., издадени от Асеновградски околйски съд, както и по данни от кадастралния регистър към Кадастралната карта на град Асеновград, одобрена със Заповед №  300-5-52/08.07.2004г. на ИД на АГКК, имот с к.и. 00702.515.241 (с номер по предходен план 1448), с площ 215 кв.м., е съсобственост на Ц.Г.П.и К.И.П.. Според удостоверение за наследници изх. № 20-00-6369/21.10.2013г. на служба ГРАО при община Асеновград, оспорващият Х.Г.Г. е наследник на К.И.П..

6. Според договор за доброволна делба от 01.02.2006г., вписан с вх. рег. №  175, от 01.02.2006г., том I, № 75, Д.М.Т. и С.А.Т. са придобили изключителната собственост върху поземлен имот  к.и. 00702.515.354 /нов к.и. 00702.515.362/ по КККР на град Асеновград, с административен адрес: ***, по скица, а в действителност *****, с площ по кадастрална карта 217 кв.м.

7. По силата на нотариален акт за дарение № 182, том 7, рег. № 5631, дело № 1299 от 2013г., вписан в Служба по вписванията – Асеновград с  вх. рег. № 4623 от 04.09.2013 г., И.Х.Г. е придобил собствеността върху поземлен имот с к.и. 00702.515.358 по КККР на гр. Асеновград, с адрес: гр. Асеновград, ул. „Булаир“ № 12 и площ 350 кв.м.

8. Съгласно нотариален акт №  39, том 1, рег. № 254, дело №36 от 25.01.2017г., вписан в СВ – Асеновград, вх. рег. № 193 от 25.01.2017г., М.В.М. и В.А.Я. са продали на „*****“ ООД общо 409,38/489 идеални части от поземлен имот с к.и. 00700.515.435 /нов к.и. 00700.515.232/  по КККР на гр. Асеновград, с площ 489 кв.м., като продавачите са запазили собствеността си върху останалите 79,62/489 идеални части  от описания имот.

9. Видно от представената извадка от КК на гр. Асеновград /л.127/ по адм. дело № 520/2017г./ и извадка от предходния Регулационния план, одобрен със Заповед А-312/08.06.1992г., А-1100/05.10.2001г., за имот с к.и. 00702.515.241 е отреден УПИ X-1448; за имот к.и. 00702.515.362 е отреден УПИ III – 354; имот с к.и. 00702.515.358 е отреден УПИ XI – 358, а за имот с к.и. 00700.515.232 е отреден УПИ I-1447.

УПИ III – 354 и УПИ XI – 358 се намират през улица, а УПИ X-1448 е съседен на УПИ I-1447 и УПИ I-1449.

10. Със Заповед №А-1239 от 08.08.2012г. на Кмета на община Асеновград е одобрено изменение на ПУП (ПРЗ с РУП) за УПИ I-1447 (ПИ с к.и. 00702.515.232 по КК) и УПИ III - 1449 (ПИ с к.и. 00702.515.233 по КК) с контактни УПИ III-1450 (ПИ с к.и. 00702.515.234 по КК) и УПИ X-1448 (ПИ с к.и. 00702.515.241 по КК), в кв.120 по регулационния план на гр.Асеновград, при което се образува нов УПИ I-515.232.515.233, съгласно нанесените линии, зачертавания, надписи и щрихи със зелен цвят и застрояване по ограничителните и задължителните линии с червен и зелен цвят, зачертавания със зелен цвят и котировки с черен цвят, надписи с червен цвят и показатели на режима на застрояване със син цвят на приложения към заповедта проект.

11. Съгласно графичната част на Заповед №А-1239 от 08.08.2012г., в новообразувания ъглов УПИ I-515.232.515.23 е предвидено ново основно застрояване, свързано с основното застрояване в съседните (контактни) УПИ III-1450 (от изток) и УПИ X-1448 (от юг).

12. Според съобщение изх. № 94-М-173/10.08.2012г. на община Асеновград /л. 69 по адм. дело № 520/2017г./, Заповед №А-1239 от 08.08.2012г. е сведена до знанието на Х.Г.Г., срещу подпис на 14.08.2012г.

След служебна справка се установява, че по жалба на Х.Г.Г. е образувано адм. дело № 521/2017г., по описа на Административен съд – Пловдив, с предмет оспорване законосъобразността на Заповед №А-1239 от 08.08.2012г. на Кмета на община Асеновград. Съдът с влязло в сила Определение № 849/02.05.2017г. /л.132 по адм. дело № 521/2017г./ е оставил жалбата без разглеждане поради просрочие и е прекратил производството по делото.

13. По делото бе допусната съдебно-технически експертизи с вещо лица арх. Б.К., чието заключение се прие по делото с частично възражение от процесуалния представител на оспорващите относно направените измервания. Допусната бе и втора съдебно-технически експертизи с вещо лице инж. М.К.Т., чието заключение бе прието без заявени резерви от страните. Съдът намира и двете заключения за  компетентни и обосновани, поради което ги кредитира с доверие.

Според вещото лице К., в обжалваната комбинирана скица с виза, която е копие от ПУП (ПРЗ с РУП), одобрен със Заповед №A-1239/08.08.2012г., няма отклонения по чл.36 от ЗУТ, каквито няма и в самия ПУП (ПРЗ с РУП). Издадената комбинирана скица с виза отговаря на предвижданията на ПУП (ПРЗ с РУП), одобрен със Заповед №A-1239/08.08.2012г. и е точно копие от него. С нея не се нарушават (не се променят) предвижданията на ПУП (ПРЗ с РУП). В съдебно заседание вещото лице уточнява, че по скицата – виза не се констатират отклонения от уличните регулационни линии, нанесените в скицата разстояния отговарят на означените разстояния в ПУП ПРЗ, одобрен със заповедта от 2012г. Не се констатират намалени разстояния, няма такива и в действащия ПУП.

Вещото лице Т. също сочи, че не се констатират различния между предвидените с одобрения ПУП ПРЗ от 2012г. линии на застрояване и издадената скица – виза за УПИ I-515.232.515.233. В съдебно заседание вещото лице уточнява, че по ПУП и скица – виза няма намалени разстояния, скицата е копие на ПУП и с нея не се създават изменения.

III. За правото и допустимостта на жалбите:

14. Съгласно разпоредбата на чл.140 ал.1 от ЗУТ, възложителят или упълномощено от него лице са лицата, които могат да поискат виза за проектиране. Същата се издава от главния архитект на общината в срок до 14 дни от постъпване на заявлението. Предвид нормата на чл.161 ал.1 от ЗУТ, възложител е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон. В случая скицата – виза за проектиране е издадена на лица, имащи качеството на собственици на имота.

Нормата на чл.140, ал.2 от ЗУТ предвижда, че визата за проектиране представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти, и с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива, както и допустимите отклонения по чл. 36 ЗУТ.

Разпоредбата на чл. 140, ал. 3 от ЗУТ сочи случаите, в които издаването на виза за проектиране е задължително.  В тези случаи с визата се допуска строителство, различно от плана за застрояване или непредвидено в плана, без да се изменя самия план - чл. 12 ал. 3, чл. 41 ал. 2, чл. 50, чл. 133 ал. 6 и чл. 134 ал. 6 ЗУТ. В случаите на чл. 58, 59 и чл. 140, ал. 4 от ЗУТ визата за проектиране изцяло замества плана, тъй като такъв не е одобрен. Когато визата за проектиране допълва или изменя плана за застрояване, тя става част от него.

В горните хипотези визата за проектиране се съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, с изключение на случаите, когато са представени декларации за съгласието им с нотариална заверка на подписите или заинтересувани лица са само лицата, по чиято инициатива се издава визата.

15. Видно от доказателствата по делото и непротиворечивите заключения на вещите лица, оспорена в настоящото производство скица - виза, определя само параметрите на допустимото застрояване в процесния поземлен имот и е предпоставка за издаване на инвестиционни проекти и разрешение за строеж. С нея не се допуска строителство, различно или непредвидено в плана за застрояване, не са допуснати намалени разстояния, не се изменят регулационни линии.

При тази фактическа и правна обстановка, се установява, че оспорената скица – виза не е издадена на нито едно от основанията по чл.140, ал.3 или ал. 4 от ЗУТ, за да е задължително издаването й, а оттам – да подлежи самостоятелно на съдебен контрол. Поисканото строителство не изисква промяна на предназначението на имота (чл. 12, ал.3 от ЗУТ), не съставлява непредвидено в ПУП – ПРЗ допълващо застрояване (чл. 41 ал.2, от ЗУТ), не е временен строеж (чл. 50 – 51 от ЗУТ), не се отнася до застрояване на неурегулиран имот (чл. 58 от ЗУТ), не е свързано със застрояване на имот извън урбанизирана територия (чл. 59 от ЗУТ), не е обусловено от действието на нов ПУП, променящ предвижданията на действащия ПУП (чл. 133 ал.6 от ЗУТ), не променя разположението, конфигурацията и начина на свързване на сградите (чл. 134 ал.6 и ал.7 от ЗУТ), не е и недвижима културна ценност.

Издадената на основание чл. 140, ал. 2 от ЗУТ виза, каквато е оспорената, определя само параметрите на допустимото застрояване в конкретния поземлен имот и е предпоставка за издаване на инвестиционни проекти и разрешение за строеж. По смисъла на чл. 140, ал. 2 ЗУТ скицата – виза не става част от ПУП и не подлежи на съобщаване на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ по арг. от чл. 140, ал. 3 от ЗУТ. В случая жалбоподателите нямат правен интерес от оспорването на скицата - виза с характеристики и предназначение като процесната, тъй като с нея не се замества, допълва или изменя плана за застрояване, респ. за имотите през улица не са допуснати намалени разстояния, т.е със същата не се засяга правната им сфера.

Мотивиран от горното настоящият състав намира, че оспорената скица - виза не подлежи на самостоятелен съдебен контрол, както и за оспорващите липсва правен интереса да я обжалват, поради което жалбите следва да бъдат оставени без разглеждане, а образуваното съдебно производство да бъде прекратено /в този смисъл Определение № 6368 от 22.05.2017 г. по адм. д. № 4113/2017 на Върховния административен съд и Определение №9284 от 13.07.2017, адм. дело № 7730/2017 на Върховния административен съд/.

IV. За разноските:

16. Предвид изхода на делото, на основание чл. 143, ал. 3 от АПК и доколкото няма отправени възражения за прекомерност на претендираните разноски от заинтересованата страна „*****“ ООД, същите следва да се присъдят така, както се доказаха – 3600 лева заплатено адвокатско възнаграждение, които следва да се възложат на жалбоподателите поравно. Ето защо, на основание чл. 159, т.1 и т. 4 от АПК, Съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ хода по същество, даден с протоколно определение на 15.09.2017г., по адм. дело № 519 по описа за 2017 год. на Административен съд – Пловдив.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Г. *** против Скица – виза за проучване и проектиране на жилищна сграда с гаражи и магазин за промишлени стоки в ПИ 00702.515.232 и ПИ 00702.515.233 по КККР на гр. Асеновград, попадащи от УПИ I-515.232, 515.233, кв. 120 по РП на гр. Асеновград, издадена от Главния архитект на община Асеновград.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.М.Т., с адрес: *** против Скица – виза за проучване и проектиране на жилищна сграда с гаражи и магазин за промишлени стоки в ПИ 00702.515.232 и ПИ 00702.515.233 по КККР на гр. Асеновград, попадащи от УПИ I-515.232, 515.233, кв. 120 по РП на гр. Асеновград, издадена от Главния архитект на община Асеновград.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Х.Г., с адрес: ***, против Скица – виза за проучване и проектиране на жилищна сграда с гаражи и магазин за промишлени стоки в ПИ 00702.515.232 и ПИ 00702.515.233 по КККР на гр. Асеновград, попадащи от УПИ I-515.232, 515.233, кв. 120 по РП на гр. Асеновград, издадена от Главния архитект на община Асеновград.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 519 по описа за 2017 год. на Административен съд – Пловдив, към което са присъединени за общо разглеждане адм. дела № 520 и № 661 по описа на за 2017г. на Административен съд – Пловдив.

ОСЪЖДА Х.Г.Г. ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на „*****“ ООД, ЕИК ******, с адрес: ****** сумата от 1200 /хиляда и двеста/ лева разноски по делото.

ОСЪЖДА Д.М.Т. ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на „*****“ ООД, ЕИК ******, с адрес: ****** сумата от 1200 /хиляда и двеста/ лева разноски по делото.

ОСЪЖДА И.Х.Г. ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на „*****“ ООД, ЕИК ******, с адрес: ****** сумата от 1200 /хиляда и двеста/ лева разноски по делото.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в седмодневен срок от съобщаването, пред Върховния административен съд на Република България.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/П/