О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 627

 

гр. Пловдив , двадесет и шести  март 2018г.

 

В      И М Е Т О      НА       Н А Р О Д А

 

Административен съд - Пловдив,девети  състав, в открито заседание  на  двадесет и първи   март две хиляди и осемнадесета година  в състав;

                                                                 Докладчик;Велизар Русинов                                                               

При секретаря Д. Й. като разгледа докладваното  от Докладчик а.д. №681 по описа за 2017 г; на Административен съд – Пловдив, за да се произнесе съобрази следното;

 

Производството е по реда на чл.197-чл.201, във връзка с чл.54, ал.5 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба на „П.“ЕООД, ЕИК***представлявано от управителя С.К.С.със седалище и адрес на управление; с.М., свинекомплекс М. 3 срещу Заповед  № 03-РД/3496 от 23.12.2016 г.,    издадена от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), с която е разпоредено да бъде спряна обработката на заявление за подпомагане с ИД № 16/04/1/0/02647 от 04.06.2015 г. на П. ЕООД, УРН 650924 и е удължен срокът за обработката на цитираното заявление за подпомагане с времето до установяване на факти и обстоятелства от значение за издаването на акта за неговото одобрение или отхвърляне.                                                          В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на обжалвания акт поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и противоречие с материалноправни разпоредби - основания за оспорване по чл. 146, т. 4 АПК. В жалбата се посочва още, че в нарушение на разпоредбите на Наредба № 9 от 21 март 2015 г. е спряна обработката на подаденото заявление и е удължен срока. Иска се отмяна на оспорения акт. Жалбоподателят също така твърди, че не е ясно защо административния орган е решил, че съществува противоречие на установените факти с целите на приложимото законодателство и че не е посочил коя конкретна разпоредба нарушава установените факти. Аргументира искането си за отмяна с доводи, че не е налице „нередност“ и „изкуствено създадени условия“ съгласно легалните дефиниции в приложимата наредба - Наредба № 9 от 21.03.2015 г.                                                                                          Ответникът – изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, оспорва жалбата.                                                                       Съставът след като обсъди доводите на страните, прецени представените по делото доказателства и извърши проверка на оспорения акт в съответствие с разпоредбата на чл. 168 АПК, за да се произнесе съобрази следното от фактическа страна:С оспорената заповед , на основание чл. 37, ал. 4, т. 2 и ал. 5 от Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., е спряно производството по обработка на заявление за подпомагане с ИД № 16/04/1/0/02647 от 04.06.2015 г. на П. ЕООД, УРН 650924 и е удължен срокът за обработката на цитираното заявление за подпомагане с времето до установяване на факти и обстоятелства от значение за издаването на акта за неговото одобрение или отхвърляне.От процесната заповед и събраните от ответника данни и доказателства  при извършваната административна проверка на заявлението е видно че за ответника е възникнало съмнение  за нередовност и опит за злоупотлреба  с финансови средства  от националния и европейски бюджет,изразяваща се в завишаване на разходите за закупуване на оборудване за угояване на патки,което е в противоречие с целите на европейското и национално законодателство  в областта на селското стопанство.Като в тази връзка изрично е посочено в процесната заповед ,че е необходимо да бъдат извършени допълнителни проверки от Ответника за потвърждаване или отхвърляне  на съмненията за нередност. Жалбоподателят не оспорва изложените фактически обстоятелства в жалбата си и не представя доказателства, които да оборват някои от твърденията.       От правна страна, съдът намира следното:обжалва се подлежащ на оспорване административен акт. Жалбата е подадена от надлежна страна – адресат на акта, за която е налице пряк и непосредствен интерес от обжалването и в срок . Предвид това съдът приема, че жалбата е процесуално допустима .Разгледана по същество жалбата е неоснователна поради следното:В мотивите на процесната заповед  административният орган/ответникът/ се позовава на възникнало съмнение  за нередоовност и опит за злоупотлреба  с финансови средства  от националния и европейски бюджет,изразяваща се в завишаване на разходите за закупуване на оборудване за угояване на патки,което е в противоречие с целите на европеиското и национално законодателство  в областта на селското стопанство.Изложените обстоятелства са предпоставка за възникване на съмнения за нередност, както е мотивирал и издадената и оспорена понастоящем заповед.Административният орган е приел, че за изясняване на фактическите обстоятелства е необходимо да бъде удължен срокът за обработка на заявлението на жалбоподателя и е спрял производството по обработка на заявлението.Процесната заповед е издадена от компетентен орган, при спазване на установената форма и административно производствените правила, залегнали в разпоредбите на Наредба № 9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. след подаване на заявлението и в срока по чл. 37 административният орган е извършил съответните проверка. Освен това, приложимите факти са правилно установени. В оспорения акт се съдържа позоваване на релевантното правно основание за спиране на обработката на заявлението за подпомагане, а именно - чл.37, ал. 4, т. 2 и ал. 5 от Наредба № 9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., поради което не е нарушена разпоредбата на чл. 146, т. 2 от АПК.Установените факти и обстоятелства при извършените административни проверки са довели до съмнение  за нередоовност и опит за злоупотлреба  с финансови средства  от националния и европейски бюджет,изразяваща се в завишаване на разходите за закупуване на оборудване за угояване на патки,което е в противоречие с целите на европеиското и национално законодателство  в областта на селското стопанство.Това изцяло попада в обхвата на определението за нередност по §1, т. 24 от ДР на Наредба № 9/2015 г., още повече че на конкретния етап не се изисква нередността да съществува или доказва, достатъчно е само възникването на съмнение, за да бъде приложен специалния режим на защита на средствата от европейските фондове, чрез извършване на допълнителни проверки за по-продължителен период. В процесния случай се касае за специфично основание за спиране на производството, установено в специалния приложим нормативен акт. Срокът от крайната дата за съответния период на прием е 3 месеца и той може да бъде удължен, когато в резултат на събраните документи и информация се създадат съмнения за нередност, докато РА не установи всички факти и обстоятелства, необходими за изясняване на случая.Възникналите съмнения за нередност водят до необходимост от издаване на заповед за спиране на обработката на заявлението за подпомагане на жалбоподателя от изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателна агенция на основание чл.37, ал.5 от Наредба № 9, която се връчва на кандидата. Ето защо са преждевременно направени възраженията на лицето, относно интерпретацията на институтите „нередност“. Същите би следвало да бъдат разгледани в друго  производство – при произнасяне по същество на подадените заявления. В настоящото производство по оспорване на заповедта за спиране на обработката и удължаване на срока те са неоснователни. Неоснователно е и възражението за наличието на вътрешно противоречие в заповедта, защото именно такова поведение на административния орган предписва чл. 37 от Наредба № 9/2015 т. – срокът за проверка да бъде удължен, като се спре произнасянето по подаденото заявление за подпомагане /ал. 5, във връзка с ал. 4 на чл. 37 от наредбата/.                                                             С оглед на изложеното и на основание чл. 200, ал.1, вр.чл.54, ал.5 от АПК, този Състав;

О П Р Е Д Е Л И:

Отхвърля жалбата на „П.“ЕООД, ЕИК***със седалище и адрес на управление; с.М., свинекомплекс М. 3; представлявано от управителя С. К. С., срещу Заповед  № 03-РД/3496 от 23.12.2016 г.,    издадена от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл.137 от АПК.    Определението може до бъде обжалвано от страните, участващи в административното производство с частна жалба  пред Върховен административен съд в 07-дневен срок от съобщаването му.

                                                                                         СЪДИЯ: