О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 242

 

Административен съд-Пловдив, ХVІ състав, в закрито заседание, проведено на 02.02.2018 г. по АХД № 6 по описа на съда за 2018 година, председателствано от

 

СЪДИЯ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

         

Производството е образувано по постъпила искова молба от «А.-А. Л.» ЕТ, ЕИК ***, чрез адвокат Б. против Басейнова дирекция «Източнобеломорски район»-Пловдив.

Съдът намира, че неправилно производството е образувано пред Административен съд – Пловдив. Съгласно чл. 7 от ЗОДОВ, искът за обезщетение се предявява пред съда по мястото на увреждането или по настоящия адрес или седалището на увредения срещу органите по чл. 1, ал. 1 и чл. 2, ал. 1, от чиито незаконни актове, действия или бездействия са причинени вредите. Видно от изложеното в исковата молба, мястото на увреждането е в гр. Пазарджик, а седалището на ищеца, видно от изготвената служебна справка в ТР при АВ е в с. Варвара, община Септември, област Пазарджик, поради което компетентен да разгледа така предявената искова молба е Административен съд-Пазарджик.

          Воден от горното, на основание чл. 135, ал. 2 от АПК, съдът

                  

О П Р Е Д Е Л И :

 

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд- Пазарджик.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 6/2018 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІ състав.

Определението не подлежи на обжалване.

                                                                       

 

СЪДИЯ: