РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

               1111.jpg

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№ 139

 

гр. Пловдив, 19.01. 2018 год.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІ отделение, ХІІ състав, в закрито заседание на деветнадесети януари през две хиляди и осемнадесета година  в състав:

                                                                    

ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРИАНА МИХАЙЛОВА

 

разгледа докладваното от Председателя адм.дело № 7 по описа за 2018 год. и взе предвид следното :

Производството е по реда на чл.130, ал. 4 от АПК.

Образувано е по жалба на Т.Й.Г. с пълномощник и съдебен адрес адв.М.К.Д. – ВАК, адрес на упражняване на дейността:***против Отказ за отмяна на наложени обезпечителни мерки с изх.№ С 170026-012-000078/18.12.2017г., постановен от К.К.- старши публичен изпълнител при ТД на НАП – гр.Пловдив.

Административен съд - Пловдив, в настоящия състав, като прецени данните по делото, намира че спорът не му е подведомствен по следните съображения:

           Съгласно императивната норма на чл.208 , ал.2 от ДОПК : „ Отказът за отмяна на обезпечението може да бъде обжалван по реда на чл. 197 в 7-дневен срок от съобщаването му. Мълчаливият отказ за отмяна на обезпечението може да се обжалва в 14-дневен срок от изтичане на срока за произнасяне по ал. 1.“ Съгласно чл.197, ал.1 от ДОПК  : „Постановлението за налагане на обезпечителни мерки може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от връчването му пред директора на компетентната териториална дирекция, който се произнася с мотивирано решение в 14-дневен срок, а в случаите на налагане на предварителни обезпечителни мерки по чл. 121-в 7-дневен срок, от получаването на жалбата.

Съгласно  чл.197, ал.1 от ДОПК : „Решението по ал. 1 може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на териториалната дирекция, чийто директор го е издал, в 7-дневен срок от връчването му на жалбоподателя и на публичния взискател. Непроизнасянето на решаващия орган в сроковете по ал. 1 се смята за потвърждение на постановлението, което може да се обжалва в 14-дневен срок от изтичането на срока за произнасяне.“ Следователно административното обжалване пред директора на компетентната териториална дирекция на актове от категорията на процесния е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на съдебното.

 Цитираните законови разпоредби съотнесени към конкретиката на настоящия административноправен въпрос налагат да се приеме, че компетентен да се произнесе по жалбата на Г. срещу Отказ за отмяна на наложени обезпечителни мерки с изх.№ С 170026-012-000078/18.12.2017г., постановен от К.К.- старши публичен изпълнител при ТД на НАП – гр.Пловдив е Директорът на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Пловдив. Не се твърди и не се установява от данните по делото да е налице произнасяне, респективно непроизнасяне на компетентния Директор на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Пловдив по подадена пред него жалба срещу отказът за отмяна на обезпечението, предвид и сроковете за административно обжалване и произнасяне на компетентния орган, регламентирани в чл.197, ал.1 и 2 от ДОПК, приложими по препращане от нормата на чл.208, ал.2 от ДОПК.

            При това положение, настоящият съдебен състав намира, че спорът не му е подведомствен, поради което на основание чл.130 от 4 АПК, следва да бъде изпратен по подведомственост на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Пловдив, а производството по делото – прекратено.

            Мотивиран от изложеното, Пловдивският административен съд, ІІ отделение, ХІІ състав

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №  7 по описа за 2018 г. на Пловдивския административен съд.

ИЗПРАЩА делото по подведомственост на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Пловдив за произнасяне по жалба на Т.Й.Г. с пълномощник и съдебен адрес адв.М.К.Д. – ВАК, адрес на упражняване на дейността:***** против Отказ за отмяна на наложени обезпечителни мерки с изх.№ С 170026-012-000078/18.12.2017г., постановен от К.К.- старши публичен изпълнител при ТД на НАП – гр.Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: