РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

               1111.jpg

 

                      

                      

                          

           О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                       

        № 206

 

 

          гр. Пловдив, 26.01.  2018 год.

                 

                      

         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

   ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІ отделение, ХІІ състав в закрито съдебно заседание на двадесет и шести януари през две хиляди и осемнадесетата година в състав:

                                                          

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИАНА МИХАЙЛОВА

 

разгледа докладваното от съдията Мариана Михайлова административно дело  10 по описа за 2018 год. на Административен съд – гр.Пловдив и взе предвид следното:      

             Производството е по реда на чл.130 от ГПК, във вр. с чл.144 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

  Образувано е по иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ предявен от Н.Г.М., ЕГН **********, с посочен в исковата молба адрес ********,  против Кмета на община Пловдив за обезщетение на причинени неимуществени вреди в размер на 200 000,00 лв., претърпени в резултат на незаконосъобразно бездействие на Кмета на община Пловдив, изразяващо се в непредприемане на мерки, предвидени в ЗУТ, в редакцията му от 26.11.2012г. за приключване в нормативно определен срок на преписки по узаконяване.

  Административен съд – гр.Пловдив, в настоящия състав, като прецени процесуалните предпоставки за допустимост на предявения иск, и събраните доказателства по делото, поотделно и в тяхната съвкупност намира, че същият, е процесуално НЕДОПУСТИМ,  на основание чл. 130 ГПК във вр. чл. 144 АПК, поради липса на пасивна процесуално - правна легитимация на ответника, като аргументите в подкрепа на този си извод са следните :

   Наличието на пасивна процесуално-правна легитимация на ответника в исковото производство е процесуална предпоставка от категорията на абсолютните, както за предявяване на иска, така и за неговото разглеждане по същество, като в случая исковата претенция е насочена срещу ненадлежна страна, вместо срещу община Пловдив срещу Кмета на община Пловдив/така и в този смисъл изрично е уточняваща молба с вх.№ 1891/26.01.2018г. по описа на Административен съд гр.Пловдив/, което обуславя процесуалната недопустимост на иска, правната последица от която е прекратяване на образуваното съдебно производство. В случая, осъдителният иск е насочен срещу административния орган, а не срещу юридическото лице, което съгласно чл. 205 от АПК е надлежната ответна страна по спора.

  Съгласно чл. 205 от АПК искът за обезщетение се предявява срещу юридическото лице, представлявано от органа, от чийто незаконосъобразен акт, действие или бездействие са причинени вредите. По силата на посочената правна норма ответник следва да бъде юридическото лице, в чиято система бюджетно и организационно е включен органът или длъжностното лице, пряк причинител на увреждането. В този смисъл е т.6 от ТР №3/2004г. на ВКС и разпоредбата на чл. 205 от АПК която посочва кой може да бъде ответник Исковете по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ се разглеждат по реда на АПК, в който обаче липсват разпоредби относно исковото производство. Затова и на основание чл. 144 от АПК субсидиарно се прилагат разпоредбите на ГПК. Особеното за производството по чл. 203 - чл. 207 от АПК е, че законодателят изрично посочва искът срещу кого трябва да се насочи, като в този случай изискванията за пасивната материалноправна легитимация съвпадат с тези за пасивната процесуална легитимация, т. е. срещу кого трябва да се насочи претенцията. Процесуалните предпоставки за исковото производство са свързани с възникването на право на иск и надлежното му упражняване. Процесуалната легитимация на ответника е сред положителните абсолютни процесуални предпоставките за възникване на правото на иск, а липсата й има за последица недопустимост на иска и задължение на съда да върне исковата молба по чл. 130 от ГПК и/или да прекрати образуваното съдебното производство. Съдът не е длъжен да напътства ищеца срещу кого да насочи иска си и кой трябва да е ответник. Съдът е длъжен да даде указания само във връзка с надлежното упражняване на правото на иск. В исковото производство съдът не може и служебно да конституира надлежния ответник, тъй като кръгът от страни в исковия процес се сочи само от ищеца. Освен това видно от разпореждането от 15.01.2018г.  съдът е изпълнил служебното си задължение и е указал на ищеца да посочи и конкретизира ответника по иска.

 Съгласно чл.14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация общината е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен общински бюджет, т.е.  община Пловдив е пасивно процесуално-правно легитимиран ответник да отговаря по предявения осъдителен иск. В случая предявяването на иска срещу административния орган, а не срещу юридическото лице, което съгласно чл. 205 от АПК е надлежната ответна страна, обуславя процесуалната недопустимост на иска.

 /Така и в този смисъл е Определение № 12871/02.11.2010г. на Върховен административен съд, постановено по адм.дело № 13362/2010г., Трето отделение, Определение № 9424/13.07.2009г. на Върховен административен съд, постановено по адм.дело № 8922/2009г. Трето отделение и други/.

  Предвид гореизложеното, Съдът намира, че исковата молба следва да бъде върната на подателя на основание чл.130 от ГПК, във вр. с чл.144 от Административнопроцесуалния кодекс, като недопустима, а съдебното производството по делото да бъде прекратено.

  Водим от горното, Съдът

 

 

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

   ВРЪЩА исковата молба с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ предявена от Н.Г.М., ЕГН **********, с посочен в исковата молба адрес ********  против Кмета на община Пловдив за обезщетение на причинени неимуществени вреди в размер на 200 000,00 лв., претърпени в резултат на незаконосъобразно бездействие на Кмета на община Пловдив, изразяващо се в непредприемане на мерки, предвидени в ЗУТ, в редакцията му от 26.11.2012г. за приключване в нормативно определен срок на преписки по узаконяване.

           ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 10 по описа за 2018г. на Административен съд – град Пловдив.

               ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в  едноседмичен срок от съобщаването  му.

                    

 

 

 

 

 

 

                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :