О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

47

гр. Пловдив, 09.01.2018  година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І отделение, ХХV състав, в закрито заседание на 09.01.2018г. в състав:                                                          

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЗЛАТАНОВА

разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 11 п о описа за 2018 год. и взе предвид следното :

Производството е образувано по жалба вх.№ 81/02.01.2018г. на В.И.Д., ЕГН ********** против отказ на кмета на Район „Централен“, Община Пловдив да издаде заповед за премахване на незаконно строителство, обективиран в писмо изх.№ 94012-17026 от 13.12.2017г.

Съдът намира,че жалбата е недопустима поради липсата на индивидуален административен акт, подлежащ на оспорване.

Отказ за издаване на индивидуален административен акт е налице, когато за администрацията, при настъпването на определени факти възниква задължение да издаде акт с определено от правната норма съдържание. В ЗУТ или в друг закон няма правна норма, която да задължава кмета на общината да се произнася по искания за премахване на незаконни строежи и, съответно да издава актове за премахване на незаконни строежи по искане на граждани и организации. Нито кметът, нито органите на ДНСК при прилагане на номите по устройство на територията, не са правораздавателни органи и нямат за непосредствена цел защитата на права на граждани и организации. Последното е възложено на съдебната власт по силата на чл.117,ал. от КРБ. Затова и кметът на общината действа служебно, като при констатиране на незаконно строителство издава актове за премахване на незаконни строежи, които според чл. 214, т. 3 от ЗУТ именно представляват индивидуални административни актове. Нормата е специална и не предвижда обжалване на отказите - изрични или мълчаливи, за издаване на такива актове.

При липсата на възможност кметът да бъде правно задължен да  премахне строежа по искане на жалбоподателя, то не е налице и подлежащ на обжалване отказ и не е налице правен интерес за защита по съдебен ред на искания със съдържание като предявеното.

Ето защо жалбата ще се остави без разглеждане,а производството ще се прекрати.

Водим от горното, Съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 81/02.01.2018г. на В.И.Д., ЕГН ********** против отказ на кмета на Район „Централен“, Община Пловдив да издаде заповед за премахване на незаконно строителство, обективиран в писмо изх.№ 94012-17026 от 13.12.2017г.

и ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 11/2018г. на Пловдивски Административен съд.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд в седмодневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

 

                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /п/

 

Вярно с оригинала!

Секретар: ДТ

 

МЗ