О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№105

 

гр. Пловдив, 16 януари 2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, Първо отделение, ХVІІІ състав в закрито заседание на шестнадесети януари през две хиляди и осемнадесета година  в състав:

 

                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: ЙОРДАН РУСЕВ

 

разгледа докладваното от Съдията АД № 28 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е образувано по жалба на Н.Д.К., ЕГН ********** срещу Протокол № 15 от 14.12.2017г. на община-Пловдив, район “Тракия“ на Комисия по чл. 12, ал. 1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им/НУРУЖННОЖП/.

Съдът след запознаване с материалите по делото намира жалбата за процесуално недопустима по следните съображения.

По силата на чл.12, ал.5 от НУРУЖННОЖП „Утвърдените от съответния районен кмет решения на районните комисии по чл. 12, ал. 1 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред комисията по чл. 12, ал. 3 при община Пловдив, а утвърдените от кмета на община Пловдив решения на комисията по чл. 12, ал. 3 при община Пловдив подлежат на обжалване по реда на АПК“. Анализът на посочените разпоредби налага извода, че за да се развие съдебното производство е задължително жалбоподателят да изчерпи административния ред за обжалване на Протокол № 15 от 14.12.2017г. на община-Пловдив, район “Тракия“ на Комисията по чл. 12, ал. 1 от НУРУЖННОЖП.   

Ето защо жалбата на Н.Д.К., ЕГН ********** срещу Протокол № 15 от 14.12.2017г. на община-Пловдив, район “Тракия“ на Комисия по чл. 12, ал. 1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им, с която е сезиран съдът в настоящото производство, като преждевременно предявена, се явява процесуално недопустима и производството по делото следва да се прекрати.

Мотивиран  от горното и на основание  чл.159, т.1 от АПК, Съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Н.Д.К., ЕГН ********** срещу Протокол № 15 от 14.12.2017г. на община-Пловдив, район “Тракия“ на Комисия по чл. 12, ал. 1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им. 

 ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 28 по описа на Пловдивски административен съд, ХVІІІ състав за 2018 г.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

 

                                             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/