П Р О Т О К О Л № 286

 

гр. Пловдив, 07.02.2018 г.

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІІ състав, в публично съдебно заседание на седми февруари, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ПАСКОВ

 

Секретар: Б.К.

Прокурор: ........................

сложи за разглеждане Адм. дело № 31 по описа за 2018 г., докладвано от  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

 

На именното повикване в 13.46 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Д.П., редовно призован, се явява лично.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР на ТП на НОИ, редовно призован, се представлява от главен юрисконсулт В., представя пълномощно.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ПЛОВДИВ редовно призована, не изпраща представител.

 

Жалбоподателят: Да се даде ход на делото.

юриск. В.: Считам, че не следва да бъде даден ход на делото. Жалбата е изцяло недопустима, тъй като с решението на Директора на ТП на НОИ е отменено обжалваното разпореждане и преписката е върната на органа за произнасяне съобразно мотивите в решението. Напрактика по този начин е постигнато исканото от жалбоподателя и резултатът е благоприятен за него.

 

Предвид така наведените доводи от страните Съдът намира, следното.

С Разпореждане № ********** Протокол № 2146-15-290/05.06.2017 г. на Ръководителя на пенсионното осигуряване при ТП на НОИ – Пловдив е спряна от 01.07.2017 г. личната пенсия на жалбоподателя. С обжалваното в настоящото производство Решение № 2153-15-262/11.12.2017 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пловдив, процесното разпореждане е било отменено и пенсионното досие е върнато на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1 от КСО за произнасяне съобразно мотивите, изложени в решението. Видно от горното е, че за жалбоподателя не съществува какъвто и да било правен интерес от обжалване на настоящото решение. Такъв би бил налице последващ, но не издаден към датата на днешното съдебно заседание административен акт. Съобразно разпоредбата на чл. 159, т. 4 от АПК жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а образуваното съдебно производство се прекратява, когато оспорващият няма правен интерес от оспорването.

Ето защо и на това основание жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното дело следва да бъде прекратено.

Предвид горното, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Д.П., с ЕГН **********, с адрес ***, против Решение № 2153-15-262/11.12.2017 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 31/2018 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок считано от датата на днешното съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри 13.56 часа.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                               СЕКРЕТАР: