О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 42

 

Град Пловдив, 08 януари 2018 година

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, І отделение, ІV състав, в закрито заседание на осми януари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                           Административен съдия: Анелия Харитева

като разгледа докладваното от съдията административно дело № 33 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производство по чл.135 АПК.

Образувано е по жалба на М.П.П., Д. Ж. П. и К. П. П.,***, против определения с писмо с изх.№ 03-00-613 от 30.11.2017 г. на зам.-министъра на икономиката брой акции от капитала на „Каменица“ АД като наследници на П.П..

Съдът намира, че е сезиран с жалба, която не му е подсъдна по правилата на родовата подсъдност, защото съгласно § 18 ПЗР ЗПСК в случаите, когато към датата на влизане в сила на този закон е подадено заявление за обезщетяване по реда на чл.18 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, правоимащите се обезщетяват по досегашния ред. Този досегашен ред съгласно чл.18, ал.3 ЗППДОбП (отм.) е обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението пред окръжния съд по реда на ГПК. Този ред изрично е указан и в писмото на зам.-министъра, и в писмото на председателя на Общински съвет Пловдив.

Ето защо Административен съд Пловдив не е родово компетентен да разгледа настоящия правен спор, поради което делото следва да се прекрати, като се изпрати на компетент­ния да го разгледа по правилата на родовата подсъдност съд, а именно на Окръжен съд Пловдив. Затова и на основание чл.135, ал.2 АПК Административен съд Пловдив, І отделение, ІV състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 33 по описа на Административен съд Пловдив за 2018 година.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд Пловдив.

Определението не подлежи на обжалване.

                                              

Административен съдия: