О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ …..

 

Град Пловдив, 31 януари 2018 година

 

        

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, І отделение, VІ състав, в закрито заседание на тридесет и първи януари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

Административен съдия: Анелия Харитева

като разгледа административно дело № 76 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производство по реда на чл.158 АПК.

Образувано е по жалба на Н.Г.М. *** против отказ на началника на РДНСК ЮЦР, обективиран в писмо изх.№ ДК-04-60-00-827 от 28.12.2014 г. 

С определение по хода от 11.01.2018 г. жалбата е оставена без движение и на жалбоподателя са дадени указания за отстраняване на констатираните от съда нередовности, като е определен 7-дневен срок от съобщаването за тяхното отстраняване. На жалбоподателя изрично е указано, че неизпълнението ще доведе до прекратяване на образуваното съдебно производство.

Съобщението за отстраняване на нередовностите е връчено на сина на жалбоподателя на 19.01.2018 г., а определеният 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 26.01.2018 г., петък, работен ден.

С уточняваща молба от 30.01.2018 г. жалбоподателят е представил документ за платената държавна такса, но не е представил препис от жалбата с приложението за връчване на ответника. В уточняващата молба отново се поддържа, че се обжалва мълчалив или изричен отказ на началника на РДНСК ЮЦР, обективиран в писмо изх.№ ДК-04-60-00-827 от 28.12.2014 г., или всякакъв друг отказ, който е последвал издаването на оспореното писмо.

На първо място, съдът намира, че жалбоподателят не е отстранил в срок всички нередовности на жалбата, тъй като не е представил препис от първоначалната си жалба с приложението за връчване на ответника и не е конкретизирал еднозначно, точно и ясно кой административен акт оспорва. Т.е., налице е основание по чл.158, ал.3 АПК за оставяне на жалбата без разглеждане и за прекратяване на образуваното съдебно производство.

На второ място, съдът намира, че обжалваното писмо не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 АПК, тъй като не съдържа волеизявление на административен орган, а има само уведомителен характер относно движението на административното производство, образувано в РДНСК ЮЦР по жалба на Н. М. против разрешение за строеж № 149 от 16.09.2015 г. на главния архитект на район „Централен“, и необходимостта от представяне на допълнителни документи за решаване на въпроса.            

Наличието на годен за обжалване административен акт е абсолютна положителна процесуална предпоставка за допустимост на съдебното производство, за чието съществуване съдът следи служебно, и неговата липса прави недопустима търсената съдебна защита.

Водим от изложеното съдът намира, че жалбата като недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство следва да бъде прекратено. Затова и на основание чл.158, ал.3 и чл.159, т.1 АПК Административен съд Пловдив, І отделение, ІV състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

                ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Г.М., ЕГН **********,***,  против отказ на началника на РДНСК ЮЦР, обективиран в писмо изх.№ ДК-04-60-00-827 от 28.12.2014 г.

            ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 76 по описа на Административен съд Пловдив за 2018 година.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването..

 

Административен съдия: